Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

NN 57/2006 (24.5.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1361

Temeljem članka 1021. stavak 3. Pomorskog zakonika (»Narod­ne novine« br. 181/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA

Članak 1.

U članku 3. Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 27/05) iza toč. 3.) dodaje se nova točka 3a) koja glasi:
»3a.) ribarska brodica je brodica za gospodarske namjene opremljena za gospodarsko iskorištavanje resursa koji žive u moru.«
Iza točke 8.) dodaje se nova točka 8a.) koja glasi:
»8a.) plovilo na zračnom jastuku – neistisninsko plovilo čiji je trup tijekom plovidbe potpuno iznad površine uslijed djelovanja aerodinamičkih sila generiranih površinskim efektom;
U točki 23.) riječi »su Tehnička pravila« zamjenjuju se riječima »su pravila«

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 4a. i 4b. koji glase:
»(4a) Strani državljanin može upravljati brodicom ili jahtom hrvatske državne pripadnosti ako je osposobljen sukladno odredbama ovog Pravilnika ili sukladno Memorandumu o međusobnom priznanju osposobljenosti za upravljanje brodicama i jahtama.
(4b) Memorandume iz stavka (4a) članka 4. Pravilnika sklapa ministar nadležan za poslove pomorstva.«

Članak 3.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Članak. 15

(1) Ministarstvo će prijaviti Europskoj komisiji i drugim državama članicama EU tijela ovlaštena za obavljanje postupaka ocjenjivanje sukladnosti i ispitivanja iz članka 14. Pravilnika, zajedno sa specifičnim poslovima koje su prijavljena tijela ovlaštena obavljati i identifikacijskim brojevima koje im je prethodno dodijelila Europska komisija.
(2) Ocjene sukladnosti i ispitivanja iz članka 14. Pravilnika obavljena od prijavljenog ovlaštenog tijela u drugoj državi članici ili državi koja je član EEA sporazuma bit će prihvaćena kao jednakovrijedna onima obavljenim od prijavljenog ovlaštenog tijela iz stavke 1. ovog članka.
(3) U postupku ocjenjivanja tijela u svrhu dobivanja statusa ovlaštenog tijela Ministarstvo će primijeniti kriterije navedene u Dodatku 12. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(4) Tijela koja udovoljavaju kriterijima sadržanim u odgovarajućim usuglašenim Europskim normama serije 45000 i posjeduju valjanu akreditaciju Hrvatske akreditacijske agencije, smatrat će se da udovoljavaju navedenim kriterijima.
(5) Ministarstvo će povući ovlaštenje tijelu ako se utvrdi da ono više ne udovoljava kriterijima navedenim u Dodatku 14 ovog Pravilnika. Ministarstvo će o povlačenju ovlaštenja odmah izvijestiti Europsku komisiju i druge države članice.
(6) Ministarstvo će obavijest o dodjeli kao i povlačenju ovlaštenja objaviti u službenom glasilu Republike Hrvatske.«

Članak 4.

U članku 17. stavak 2. iza riječi »uvjetima« briše se točka i dodaju se riječi »odnosno za određeno vremensko razdoblje.«

Članak 5.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Članak 18.

(1) Pravna ili fizička osoba koja namjerava započeti gradnju brodice ili jahte dužna je prije početka gradnje brodice ili jahte podnijeti prijavu o gradnji brodice ili jahte tijelu nadležnom za nadzor nad gradnjom, odnosno za ocjenu sukladnosti.
(2) Ocjenu sukladnosti rekreacijskih plovila, osim plovila iz stavka (3) ovog članka obavlja ovlašteno tijelo. Po završetku gradnje ovlašteno tijelo izdaje Deklaracju o sukladnosti.
(3) Ocjenu sukladnosti brodice za sport i razonodu koja se gradi za osobne potrebe graditelja (samogradnja) obavlja lučka kapetanija ili ispostava. Po završetku gradnje lučka kapetanija ili ispostava izdaje Svjedodžbu o gradnji.
(4) Lučka kapetanija ili ispostava može ocjenu sukladnosti iz stavka (3) ovog članka, ako ocijeni primjerenim povjeriti ovlaštenom tijelu koje po završetku gradnje izdaje Potvrdu o gradnji.
(5) Ocjenu sukladnosti jahte za osobne potrebe koja se gradi za osobne potrebe graditelja (samogradnja) obavlja ovlašteno tijelo koje po završetku gradnje izdaje Potvrdu o gradnji.
(6) Nadzor nad gradnjom brodice za gospodarske namjene koja se ne koristi za sport i razonodu za iznajmljivanje, javne brodice kao i jahte duljine veće od 24 m obavlja priznata organizacija.
(7) Nadzor nad gradnjom i ocjena sukladnosti obavlja se sukladno Tehničkim pravilima.«

Članak 6.

U članku 24 stavak 3. iza riječi »namjene« briše se točka, te se dodaju riječi: »te međunarodni indetifikacijski broj (CFR) za ribarske brodice«, a riječi »snaga porivnog uređaja«zamjenjuju se riječima »snaga svakog pojedinog porivnog uređaja«.
Stavak 5. mijenja se i glasi:
» (5) U list C uloška knjige brodica upisuju se stvarna prava kojima je brodica ili njezin dio opterećen, te prava stečena na tim pravima, zakup brodice, pravo prvokupa, te druga ograničenja raspolaganja brodicom kojima je podvrgnut vlasnik brodice, zabrane opterećivanja i otuđivanja, te sve zabilježbe za koje nije izričito određeno da se upisuju u drugi list uloška.«

Članak 7.

U članku 27. stavak 1. točka. 2 mijenja se i glasi:
»2. isprava kojom se dokazuje bruto tonaža kada je to propisano Tehničkim pravilima, te nosivost brodice za brodice za gospodarske namjene.«
U točki 4., riječ »presliku« se briše, a riječ »Police« zamjenjuje se riječi »Polica«.
Točka 8. se mijenja i glasi:
»8. Svjedodžba o gradnji izdana od nadležnog tijela odnosno Deklaracija o sukladnosti izdana sukladno Tehničkim pravilima ukoliko je brodica građena u Republici Hrvatskoj, ili Deklaracija o sukladnosti izdana sukladno Direktivi EU 94/25 EC ukoliko je brodica građena izvan Republike Hrvatske.
U stavku 2. riječi »točke 9. stavak 1.« zamjenjuju se sa riječima »točke 8. stavak 1.«, a riječi »tijelo nadležno za obavljanje osnovnog pregleda« zamjenjuju se riječima »ovlašteno tijelo ili priznata organizacija nadležna za obavljanje osnovnog pregleda.«.

Članak 8.

U članku 30. stavku 4. iza riječi »isprava«, briše se točka i dodaju se riječi »kao i rješenje o brisanju brodice.«

Članak 9.

U članku 31. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 1a. koji glasi:
»(1a). Ovjeru preslike iz stavka 1. ovog članka može obaviti i službena osoba lučke kapetanije ili ispostave.«.

Članak 10.

Članak 35. stavak 3. mijenja se i glasi: »U slučaju brisanja brodice iz očevidnika brodica po službenoj dužnosti lučka kapetanija odnosno ispostava oglasiti će brisanje i poništenje dozvole za plovidbu na oglasnoj tabli lučke kapetanije odnosno ispostave.

Članak 11.

U članku 38. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 1a. koji glasi:
»(1a). Brodice koje pripadaju matičnom brodu ili brodici moraju imati oznaku broda ili brodice kojoj pripadaju.«

Članak 12.

U članku 40., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 1a. koji glasi:
»(1a) Ribarske brodice koje imaju kormilarnicu-kabinu dužne su ispisati oznaku i na krovu brodice.«
U stavku 2. dodaju se riječi: »a na ribarskim brodicama mora biti ispisana bijelom ili crnom bojom.
U stavku 3. riječi »odnosno 20 cm za glisere« brišu se.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 3a koji glasi:
»(3a) Veličina slova za glisere mora iznositi najmanje 20 cm a za ribarske brodice mora iznositi najmanje 25 cm duljine i 4 cm širine.«.

Članak 13.

U članku 47. stavak 1. toč. 6. mijenja se i glasi:
»6. vrstu i snagu svakog pojedinog porivnog uređaja«
Iza toč. 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:
»13. Napomene (ograničenja stvarnih prava, ugovor o najmu, pripatci i sl.)«

Članak 14.

U članku 48. stavak 1. riječi »Svjedodžba o sposobnosti za plovidbu jahte« zamjenjuje se riječima »Svjedodžba o sposobnosti jahte za plovidbu.«
U stavku 3. točka se briše i dodaju se nove riječi koje glase: »ili uplovljavanja u luku na čijem području se nalazi lučka kapetanija u kojoj će se jahta upisati.«

Članak 15.

U čanak 53. stavak 1. alineja druga se briše.

Članak 16.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Članak 54.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorija A stječe osoba koja:
– ima najmanje 18 godina života
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha
– završi posebnu izobrazbu i položi ispit sukladno programu iz Dodatka 9. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja, a obnavlja se za isto razdoblje ako imalac udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.«

Članak 17.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Članak 55.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorija B stječe osoba koja:
– ima najmanje 20 godina života
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha
– završi posebnu izobrazbu i položi ispit sukladno programu iz Dodatka 10. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Osoba koja je završila posebnu izobrazbu iz članaka 54. ovog Pravilnika nije dužna u sklopu programa izobrazbe iz Dodatka 10. ovog Pravilnika pohađati praktični dio-plovidba (dio 1.10).
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka obnavlja se za isto razdoblje ako imalac udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha.«

Članak 18.

U Članku 56. stavak 3. se briše«.

Članak 19.

U članku 61. stavak 6. iza alineje druge dodaje se alineja treća koja glasi:
»– za ispite u čijem ispitnom programu je propisan predmet »pomorsko pravo« član ispitnog povjerenstva može biti i diplomirani pravnik s najmanje tri godine radnog iskustva u Ministarstvu u upravi nadležnoj za poslove pomorstva ili u upravi nadležnoj za sigurnost na moru, lučkoj kapetaniji, odnosno ispostavi.«

Članak 20.

U članku 64. stavak 2. iza šeste alineje dodaje se nova sedma alineja koja glasi:
»– odgovarajuću jahtu ili brodicu koja omogućava dulji boravak na moru, upisanu za gospodarske namjene u upisniku jahti odnosno očevidniku brodica.«

Članak 21.

U članku 65. stavak 1 alineja treća iza riječi »oprema,« dodaju se riječi »odgovarajuća plovila,«.

Članak 22.

U članku 70. stavak 2. riječi »do 6 metara« zamjenjuje se riječima »do 7 metara, a riječi »do 8 kW« zamjenjuju se riječima »do 15 kW.«

Članak 23.

U članku 80. i članku 81., riječi »Jahta do 20 BT« zamjenjuje se riječima »Jahta do 30 BT«.

Članak 24.

U članku 82. riječi »Jahta od 20 BT« zamjenjuje se riječima »Jahta od 30 BT«.

Članak 25.

U članku 87. stavak 2. riječ »pristupnik« zamjenjuje se s riječi »osoba«
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»3. Udovoljavanje zdravstvenim uvjetima iz stavka 2. ovog članka dokazuje se odgovarajućom valjanom ispravom.«.

Članak 26.

U članku 88. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorije B (do 500 BT) može steći osoba koja:«
– ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većem, ili;
– ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem, ili;
– ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT, ili;
– ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT ili;
– ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem.«
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Pored osoba iz stavka 1. ovoga članka Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorije A (do 100 BT) može steći osoba koja:
– ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi, ili
– ima valjanu svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka osoba mora udovoljavati i propisanim zdravstvenim uvjetima posebice u pogledu vida i sluha.«
Iza stavaka 3. istog članka dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Udovoljavanje zdravstvenim uvjetima iz stavka 2. ovog članka dokazuje se odgovarajućom valjanom ispravom.«

Članak 27.

Članak 89. se briše

Članak 28.

U članku 91. stavak 3. iza riječi »Glavi X ovoga Pravilnika« briše se točka te se dodaju riječi »ukoliko udovoljava zdravstvenim uvjetima posebice u pogledu vida i sluha.«

Članak 29.

U članku 92. stavak 1. iza riječi »priznate organizacije« dodaju se riječi »ili ovlaštenog tijela«

Članak 30.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»Članak 96.

Osoba koja je stekla Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Pravilnika ovlaštena je zapovijedati brodicom u području plovidbe IIIc.
Osoba koja je stekla Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika može upravljati brodicom u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske samo ukoliko je Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca verificirano od strane Uprave nadležne za poslove sigurnosti plovidbe.«

Članak 31.

Iza članka 99. Pravilnika dodaju se novi članci 99a. i 99b koji glase:

»Članak 99a.

Odredbe članka 24. stavak 3. Pravilnika u dijelu koje se odnosi na međunarodni identifikacijski broj (CFR) primjenjivat će se nakon osnivanja Registra ribarske flote pri ministarstvu nadležnom za poslove ribarstva.

Članak 99b.

Odredbe koje se odnose na označavanje ribarskih brodica iz članka 38. stavak 1a i članka 40. Pravilnika primijenit će se od prvog sljedećeg redovnog pregleda ribarske brodice nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, a najkasnije od 1. rujna 2008. godine.

Članak 32.

U Dodatku 5. ispod teksta »Primošten PŠ« dodaje se tekst: »Pula PU«.

Članak 33.

U Dodatku 9. iza točke 1.6. dodaje se nova točka 1.7. koja glasi:
»1.7. Praktična plovidba na brodici odnosno jahti (isplovljavanje, uplovljavanje, pristajanje, manevriranje, promjena kursa i dr.). u trajanju od 40 sati
U Dodatku 10. iza toč. 1.9. dodaje se nova toč. 1.10. koja glasi:
»1.10. Praktična plovidba na brodici odnosno jahti (isplovljavanje, uplovljavanje, pristajanje, manevriranje, promjena kursa i dr.) u trajanju od 40 sati.«

Članak 34.

Iza Dodatka 11. Pravilnika dodaje se novi Dodatak 12. koji glasi

»Dodatak 12.

Minimalni kriteriji kojima moraju udovoljiti ovlaštena tijela.
(1) Tijelo, njegov direktor i osoblje odgovorno za obavljanje usluga ocjenjivanja sukladnosti i ispitivanja ne smije biti projektant, proizvođač, dobavljač ili montažer proizvoda navedenih u članku 1. koje nadziru, niti ovlašteni predstavnik bilo koje od tih strana.
Oni ne smiju biti uključeni ni izravno niti kao ovlašteni predstavnici u projektiranje, proizvodnju ili održavanje predmetnih proizvoda. Navedeno ne isključuje mogućnost izmjene tehničkih informacija između proizvođača i tijela.
Tijelo mora biti neovisno i ne smije biti pod nadzorom proizvođača ili dobavljača.
(2) Tijelo i njegovo osoblje mora obavljati ispitivanja sa najvećim stupnjem profesionalnog poštenja i tehničke stručnosti i mora biti slobodno od svih pritisaka i utjecaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu i rezultat inspekcije, posebno od strane osoba ili grupa osoba koje imaju interesa u rezultatima provjera.
(3) Tijelo mora imati na raspolaganju potrebno osoblje i posjedovati potrebne prostore koji mu omogućavaju da primjereno obavlja administrativne i tehničke zadaće povezane sa provjerama: Tijelo mora imati pristup opremi zahtijevanoj za specifične provjere.
(4) Osoblje odgovorno za inspekciju mora imati:
– temeljitu tehničku i stručnu izobrazbu;
– zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva ispitivanja koje obavlja i odgovarajuće iskustvo u ispitivanjima;
– sposobnost izrade certifikata, zapisa i izvještaja zahtijevanih za dokazivanje istinitosti obavljenih ispitivanja.
(5) Neovisnost osoblja koje obavlja inspekciju mora biti zajamčena.
(6) Plaća osoblja, ne smije izravno ovisiti o broju obavljenih ispitivanja ili o rezultatima tih ispitivanja.
(7) Tijelo mora imati odgovarajuće osiguranje od odgovornosti, osim ako je odgovornost preuzela država sukladno nacionalnom zakonu ili je sama država članica izravno odgovorna za ispitivanje.
(8) Osoblje tijela mora obvezno osigurati profesionalno čuvanje povjerljivih informacija dobivenih tijekom obavljanja aktivnosti (osim u odnosu na nadležne organe države u kojoj se obavljaju aktivnosti) u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.
(9) Tijelo mora biti pravni subjekt upisan u odgovarajući sudski registar u Republici Hrvatskoj.«

Članak 35.

(1) Pomorska učilišta kojima je Ministarstvo izdalo odluku iz člana 64. stavak 1. Pravilnika moraju uskladiti svoj rad sa odredbama članka 64. stavak 2. i članka 65. stavak 1. Pravilnika najkasnije 31. prosinca 2006. godine.
(2) Točka 1.7. Dodatka 9. kao i točka 1.10. Dodatka 10. Pravilnika primjenjuju se od 1. siječnja 2007. godine.

Članak 36.

(1) Osobama kojima je uvjet za priznanje stranog ovlaštenja voditelja brodice odnosno zapovjednika jahte položen ispit iz predmeta »pomorska radiotelefonska služba« nakon položenog ispita nadležno tijelo izdaje uvjerenje o »osposobljenosti za rukovanje brodskom radiotelefonskom postajom na brodici odnosno jahti.«
(2) Uvjerenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku i sadrži sljedeće podatke:
– naziv tijela koje ga izdaje;
– broj uvjerenja
– naziv osposobljenosti
– mjesto i datum izdavanja
– ime i prezime imatelja
– mjesto i datum rođenja imatelja
(3) Ukoliko osoba iz stavka 1. ovog članka posjeduje valjano strano uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje radijskom postajom na plovilu (ROC, GOC, LRC, SRC), nije dužna polagati ispit iz predmeta »pomorska radiotelefonska služba«.

Članak 37.

Osobi koja posjeduje valjano uvjerenje voditelja brodice kategorije B i C može se, na njen zahtjev, izdati Međunarodno uvjerenje voditelja brodice sukladno Res. 40. EU-a.

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-05/26
Urbroj: 530-04-06-2
Zagreb, 10. travnja 2006.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.