Pravilnik o obliku, sadržaju i pravilima načina vođenja registara zastupnika i posrednika u osiguranju

NN 58/2006 (26.5.2006.), Pravilnik o obliku, sadržaju i pravilima načina vođenja registara zastupnika i posrednika u osiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1386

Na temelju odredbi članka 263. stavka 1. točke 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je 18. svibnja 2006. godine

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I PRAVILIMA NAČINA VOĐENJA REGISTARA ZASTUPNIKA I POSREDNIKA U OSIGURANJU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) utvrđuje oblik, sadržaj i pravila o načinu vođenja registara zastupnika i posrednika u osiguranju.
(2) Registri se vode u elektronskom obliku i dostupni su na web-stranicama Agencije.

Članak 2.

Agencija vodi registre:
I. Društava za zastupanje u osiguranju (oznaka: DZ).
II. Obrta za zastupanje u osiguranju (oznaka: OZ).
III. Društava za posredovanje u osiguranju (oznaka: DP).
IV. Zastupnika u osiguranju, odnosno fizičkih osoba koje su dobile ovlaštenje Agencije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (oznaka: ZO).
V. Posrednika u osiguranju, odnosno fizičkih osoba koje su dobile ovlaštenje Agencije za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju (oznaka: PO).
VI. Zastupnika (društava za zastupanje i obrta) na stanicama za tehnički pregled (oznaka: DSTP i OSTP).
VII. Banaka i zastupnika s ovlaštenjem za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u bankama (oznaka: ZB).

Članak 3.

Registri sadrže podatke o pravnim i fizičkim osobama iz članka 2. ovog Pravilnika koje su dobile dozvolu, odnosno ovlaštenje Agencije za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju (dalje u tekstu: subjekti upisa).

Članak 4.

(1) Upis podataka u registar provodi se na temelju rješenja Agencije, dostavljene dokumentacije subjekata upisa o promjeni podataka koji se upisuju u registar i po službenoj dužnosti.
(2) Svaka promjena podataka upisanih u registar bilježi se na način da se uz podatak koji se mijenja navodi datum prestanka važenja i datum početka važenja novog podatka, te sadržaj novog podatka.
(3) Agencija će kronološkim redoslijedom izdavanja dozvola i ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju, svakom subjektu upisa prilikom upisa u odgovarajući registar dodijeliti jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv registarski broj subjekta upisa (dalje u tekstu: RBS).
(4) RBS se sastoji od dva dijela:
– oznake registra subjekta upisa i
– rednog broja upisa u registar.

I. REGISTAR DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU

Članak 5.

U registru društava za zastupanje u osiguranju vode se sljedeći podaci:
– RBS,
– tvrtka / naziv, skraćeni naziv tvrtke,
– matični broj subjekta (MBS),
– matični broj (MB),
– sjedište (grad, ulica),
– rješenje o dozvoli za rad (datum, klasa)
– članovi Uprave društva – nadležnost,
– iznos temeljnog kapitala,
– osiguranje od odgovornosti prema članku 237. Zakona:
1. da u iznosu od (kn),
2. ne,
– osnivač/i:
1. ime/naziv,
2. vrijednost osnivačkog uloga,
3. udio u temeljnom kapitalu (u %),
– odgovorna osoba u društvu/ ovlašteni zastupnik u osiguranju:
1. ime i prezime,
2. RBS,
3. tel./faks/e-mail,
– Ugovor o zastupanju u osiguranju sklopljen s društvom za osiguranje:
1. naziv društva,
2. datum sklapanja ugovora,
3. datum prestanka ugovornog odnosa,
– datum prestanka poslovanja.

II. REGISTAR OBRTA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU

Članak 6.

U registru obrta za zastupanje u osiguranju vode se sljedeći podaci:
– RBS,
– naziv / ime fizičke osobe ili obrta za zastupanje u osiguranju,
– matični broj obrtnice (MBO),
– sjedište (grad, ulica),
– rješenje o dozvoli za rad (datum, klasa),
– tel./faks/e-mail,
– ovlaštena osoba za zastupanje u osiguranju:
1. ime i prezime,
2. RBS.
– Ugovor o zastupanju u osiguranju sklopljen s društvom za osiguranje:
1. naziv društva,
2. datum sklapanja ugovora,
3. datum prestanka ugovornog odnosa,
– datum prestanka poslovanja.

III. REGISTAR DRUŠTAVA ZA POSREDOVANJEU OSIGURANJU

Članak 7.

U registru društava za posredovanje u osiguranju vode se sljedeći podaci:
– RBS,
– tvrtka / naziv, skraćeni naziv tvrtke,
– matični broj subjekta (MBS),
– matični broj (MB),
– sjedište (grad, ulica),
– rješenje o dozvoli za rad (datum, klasa)
– članovi Uprave društva – nadležnost,
– iznos temeljnog kapitala,
– osiguranje od odgovornosti prema članku 243. Zakona,
– osnivač/i:
1. ime/naziv,
2. vrijednost osnivačkog uloga,
3. udio u temeljnom kapitalu (u %),
– posrednici u osiguranju:
1. ime i prezime posrednika/odgovorne osobe i njegov RBS,
2. ime i prezime posrednika sa RBS-om,
– datum prestanka poslovanja.

IV. REGISTAR ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

Članak 8.

U registru zastupnika u osiguranju vode se sljedeći podaci:
– RBS,
– ime i prezime,
– datum/klasa ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju,
– adresa, tel./faks/e-mail,
– datum prestanka važenja ovlaštenja.

V. REGISTAR POSREDNIKA U OSIGURANJU

Članak 9.

U registru posrednika u osiguranju vode se sljedeći podaci:
– RBS,
– ime i prezime,
– datum/klasa ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju,
– adresa, tel./faks/e-mail,
– datum prestanka važenja ovlaštenja.

VI. REGISTAR ZASTUPNIKA (DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE I OBRTA) NA STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 10.

U registru zastupnika (društava za zastupanje i obrta) na stanicama za tehnički pregled vozila vode se sljedeći podaci:
1. za društva za zastupanje:
– RBS,
– tvrtka / naziv, skraćeni naziv tvrtke,
– matični broj subjekta (MBS),
– matični broj (MB),
– sjedište (grad, ulica),
– rješenje o dozvoli za rad (datum, klasa),
– naziv i adresa stanice za tehnički pregled vozila,
– članovi Uprave društva –nadležnost,
– iznos temeljnog kapitala,
– osiguranje od odgovornosti prema članku 237. Zakona
1. da u iznosu od (kn),
2. ne,
– osnivač/i:
1. ime/naziv,
2. vrijednost osnivačkog uloga,
3. udio u temeljnom kapitalu (u %),
– odgovorna osoba u društvu/ ovlašteni zastupnik u osiguranju:
1. ime i prezime,
2. RBS,
3. tel./faks/e-mail,
4. datum prestanka obavljanja poslova zastupanja.
– Ugovor o zastupanju u osiguranju sklopljen s društvom za osiguranje:
1. naziv društva,
2. datum sklapanja ugovora,
3. datum prestanka ugovornog odnosa,
– datum prestanka poslovanja.
2. za obrte:
– RBS,
– naziv / ime fizičke osobe ili obrta za zastupanje u osiguranju,
– matični broj obrtnice (MBO),
– sjedište (grad, ulica),
– rješenje o dozvoli za rad (datum, klasa),
– naziv i adresa stanice za tehnički pregled vozila,
– tel./faks/e-mail,
– ovlaštena osoba za zastupanje u osiguranju:
1. ime i prezime,
2. RBS,
3. datum prestanka obavljanja poslova zastupanja.
– Ugovor o zastupanju u osiguranju sklopljen s društvom za osiguranje:
1. naziv društva,
2. datum sklapanja ugovora,
3. datum prestanka ugovornog odnosa,
– datum prestanka poslovanja.

VII. REGISTAR BANAKA I ZASTUPNIKA U BANKAMA S OVLAŠTENJEM ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU:

Članak 11.

Registar banaka i zastupnika u bankama s ovlaštenjem za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju:
– RBS,
– ime banke,
– matični broj subjekta (MBS),
– matični broj (MB),
– sjedište (grad, ulica),
– rješenje Agencije o prethodnoj suglasnosti (datum, klasa),
– rješenje Hrvatske narodne banke o dozvoli za rad (datum, klasa),
– članovi uprave,
– odgovorna osoba u banci/ ovlašteni zastupnik u osiguranju,
1. ime i prezime,
2. RBS,
3. tel./faks/e-mail,
4. datum prestanka obavljanja poslova zastupanja.
– Ugovor o zastupanju u osiguranju sklopljen s društvom za osiguranje:
1. naziv društva,
2. datum sklapanja ugovora,
3. predmet ugovora,
4. datum prestanka ugovornog odnosa,
– datum prestanka obavljanja poslova zastupanja.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/17
Urbroj: 326-01/06-1
Zagreb, 18. svibnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.