Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-3199/2004 od 5. travnja 2006.

NN 58/2006 (26.5.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-3199/2004 od 5. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1387

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Jasna Omejec, predsjednica Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Mrkonjić, Emilija Rajić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. Č. iz S., na sjednici održanoj 5. travnja 2006. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.
II. Općinski sud u Biogradu na Moru dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: IIIP-294/01 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«, a nakon pravomoćnog okončanja tog postupka dužan je dovršiti postupak ovrhe u predmetu koji se pred istim sudom vodi pod brojem: Ovr-375/98, također u najkraćem mogućem roku ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od dana nastavka ovršnog postupka.
III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02.i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe V. Č. iz S., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 7.800,00 kuna.
IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.
V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnositeljica je 9. rujna 2004. godine podnijela ustavnu tužbu, radi duljine ovršnog i parničnog postupka.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Podnositeljica je 8. lipnja 1998. godine, Općinskom sudu u Biogradu na Moru, podnijela prijedlog za ovrhu na temelju pravomoćne presude tog suda, poslovni broj: II P-354/85 od 24. lipnja 1996. protiv ovršenika B. M., P. S. i M. S., radi diobe nekretnina.
Sud je rješenjem o ovrsi, poslovni broj: Ovr-375/98 od 25. lipnja 1998. godine, dozvolio predloženu ovrhu. Protiv tog rješenja ovršenik P. S. podnio je žalbu 6. srpnja 1998., koju je povukao podneskom od 29. prosinca 1998., a što je utvrđeno rješenjem Županijskog suda, broj: Gž-687/98 od 13. siječnja 1999.
Dana 4. siječnja 2000. proveden je očevid na licu mjesta, na kojem je utvrđeno da među strankama postoji mogućnost postizanja sporazuma.
Na ročištu 31. siječnja 2000. utvrđeno je što je predmet diobe, te je naloženo vještaku mjerniku da izradi skicu lica mjesta s označenim parcelama u odnosu na zgradu, a vještaku građevinske struke da dostavi prijedlog fizičke diobe stambene zgrade.
Na ročištu 29. svibnja 2000. stranke su iznijele primjedbe na nalaz i mišljenje vještaka građevinske struke, te je riješeno da će vještak dopuniti svoj nalaz. Na tom ročištu ovršenici su dali primjedbu u pogledu dijela nekretnine koja je nacionalizirana i predstavlja u naravi prostor bivše apoteke sa skladištem i u pogledu nekretnine »otvorena terasa« koju koristi A. S.
Na ročište 31. siječnja 2001. sud je pozvao i eventualne umješače Republiku Hrvatsku i A. S. kako bi se očitovali da li polažu pravo na nekretninu koja je predmetom diobe.
A. S. je podneskom od 31. siječnja 2001. obavijestio sud da polaže pravo na dio predmetne nekretnine koji predstavlja terasu, dok je Državno pravobraniteljstvo podneskom istog datuma predložilo da nacionalizirani prostor bivše apoteke i skladišta bude izuzet iz predmetne diobe ili da se postupak prekine do okončanja upravnog postupka.
Na ročištu 25. travnja 2001. Republika Hrvatska i A. S. usprotivili su se diobi predmetne nekretnine s obzirom da na istu polažu pravo.
Rješenjem suda, broj: Ovr-375/98 od 23. srpnja 2001., upućena je Republika Hrvatska da pokrene parnicu protiv stranaka, radi proglašavanja ovrhe nedopuštenom u pogledu dijela čestice zgr. 279/4 k.o. Biograd, te je odgođena ovrha do pravomoćnog okončanja tog parničnog postupka. Tim rješenjem obustavljen je i postupak u pogledu dijela nekretnine koji je označen kao »otvorena terasa« jer je podnositeljica u pogledu tog dijela povukla prijedlog za ovrhu jer da je riječ o nekretnini koja nije predmet diobe.
Republika Hrvatska podnijela je tužbu 1. kolovoza 2001. Općinskom sudu u Biogradu na Moru protiv podnositeljice, radi proglašenja ovrhe nedopuštenom.
Ročišta su održana 7. studenoga 2001., 5. prosinca 2001., na kojem je riješeno da će se zatražiti spis od Ureda za imovinsko – pravne poslove u Biogradu na Moru, jer je pred tim upravnim tijelom u tijeku upravni postupak povodom zahtjeva za povrat oduzete imovine.
Sud je navedeni spis zatražio dopisom od 10. prosinca 2001.
Podnositeljica je podnescima od 4. svibnja 2004., 28. lipnja 2004. i 30. srpnja 2004. požurivala zakazivanje ročišta.
Sud je dopisom od 5. travnja 2005. požurio dostavu spisa od Ureda za imovinsko-pravne poslove.
Na ročištu 12. svibnja 2005. naloženo je tužiteljici da precizira tužbeni zahtjev.
Sljedeće ročište u ovom predmetu zakazano je za 12. travnja 2006.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Za odlučivanje Ustavnog suda o razumnoj duljini sudskog postupka mjerodavne su odredbe članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Podnositeljica je 8. lipnja 1998. godine, Općinskom sudu u Biogradu na Moru, podnijela prijedlog za ovrhu na temelju pravomoćne presude tog suda protiv ovršenika B. M., P. S. i M. S., radi diobe nekretnina.
Ustavna tužba podnijeta je 9. rujna 2004. godine, a do tog dana sudski postupak nije pravomoćno okončan pa Ustavni sud utvrđuje da do dana podnošenja ustavne tužbe postupak u ovom predmetu traje ukupno šest (6) godina i tri (3) mjeseca.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

U razmatranom, pravno relevantnom razdoblju postupak ovrhe vodio se u trajanju od tri godine, jedan mjesec i petnaest dana. Navedeno razdoblje obuhvaća vrijeme od podnošenja prijedloga za ovrhu Općinskom sudu u Biogradu na Moru do donošenja rješenja kojim je treća osoba (Republika Hrvatska) upućena na parnicu. Nakon toga se od 1. kolovoza 2001. vodi pred tim sudom parnični postupak. Parnični sud bio je neaktivan od 10. prosinca 2001. do 9. rujna 2004. (datum podnošenja ustavne tužbe), dakle u trajanju od dvije godine i devet mjeseci.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE(OVRHOVODITELJICE U OVRŠNOM POSTUPKU)

Prema utvrđenju Ustavnog suda, podnositeljica kao ovrhovoditeljica u ovršnom postupku, svojim ponašanjem nije pridonijela duljini sudskog postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da se radi o donekle složenom predmetu, međutim ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost ovršnog postupka u konkretnom predmetu.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da postupak do sada traje dulje od šest godina, te da je tijekom parničnog postupka bilo jedno dulje razdoblje neaktivnosti. Složenost postupka nikako ne može opravdati ukupnu duljinu postupka, kao niti jedno dulje razdoblje neak­tivnosti suda u parničnom postupku. Imajući u vidu sve navedene činjenice i okolnosti, a posebno značaj postupka za podnositeljicu, Ustavni sud je utvrdio da je dugim trajanjem ovršnog i parničnog postupka, u kojima nije donijeta pravomoćna odluka, podnositeljici povrijeđeno ustavno pravo da zakonom ustanovljeni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njezinim pravima ili obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
Stoga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, odlučeno kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.
6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukup­nih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.
7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.
8. Predsjednik Općinskog suda u Biogradu na Moru dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme rješenja o dovršetku ovrhe provedbom posljednje ovršne radnje, odnosno druge odluke kojom se postupak ovrhe dovršava u skladu s člankom 68. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 57/96., 29/99., 173/03., 151/04. i 88/05.), u roku od osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-3199/2004
Zagreb, 5. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednica Vijeća
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.