Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-491/2006 od 5. travnja 2006.

NN 58/2006 (26.5.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-491/2006 od 5. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1389

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Jasna Omejec, predsjednica Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Mrkonjić, Emilija Rajić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnijela A. O. iz Z., koju zastupa B. M., odvjetnica u Z., na sjednici održanoj 5. travnja 2006. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.
II. Općinski sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem: P-12363/01 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon dana objave ove odluke u »Narodnim novinama«.
III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe A. O. iz Z., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 2.600,00 kn.
IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna, u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.
V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositeljica ustavne tužbe, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnijela je 20. kolovoza 2004. ustavnu tužbu smatrajući da joj je nerazumno dugim trajanjem parničnog postupka pred redovnim sudom povrijeđeno ustavno pravo zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom podnositeljice, primjenom članka 63. Ustavnog zakona, utvrdio sljedeće činjenice koje su pravno relevantne za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositeljice, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske:
– parnični postupak pokrenut je 13. studenoga 2001. pred Općinskim sudom u Zagrebu tužbom podnositeljice protiv D. H., S. H. Š. i Z. H. B., radi utvrđenja;
– rješenjem od 19. studenoga 2001. sud je podnositeljici vratio tužbu radi dopune, što je podnositeljica i učinila podneskom od 10. prosinca 2001.;
– na ročištu održanom 15. svibnja 2002. sud je naložio tuženicima dostavu detaljnog odgovora na tužbu, odredio pribaviti ostavinske spise tog suda broj: O-3649/82, O-7852/00 i O-6198/97 te je naložio podnositeljici da dostavi potpuni povjesni zemljišno-knjižni izvadak za prijeporne nekretnine.
Nakon ročišta održanog 15. svibnja 2002. u predmetu više nije poduzeta niti jedna radnja.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Za ovaj ustavnosudski postupak mjerodavne su odredbe članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Parnični postupak pokrenut je 13. studenoga 2001. godine.
Ustavna tužba podnesena je 20. kolovoza 2004., a do tog dana sudski postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak u ovom predmetu trajao dvije (2) godine, devet (9) mjeseci i šest (6) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Parnični postupak vodi se pred Općinskim sudom u Zagrebu koji je u postupku od radnji koje su relevantne za odlučivanje o pravima i obvezama podnositeljice održao jedno ročište za glavnu raspravu.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJICE U PARNIČNOM POSTUPKU)

Ustavni sud utvrđuje da podnositeljica, kao tužiteljica u parničnom postupku, nije doprinijela duljini sudskog postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da dosadašnji tijek postupka ne ukazuje da se u konkretnom slučaju radi o složenoj pravnoj stvari.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se konkretni parnični postupak vodi dulje od četiri (4) godine, od čega je sud prvog stupnja bio neaktivan tri (3) godine, deset (10) mjeseci i četrnaest (14) dana, računajući od posljednjeg (i jedinog) održanog ročišta do dana pisanja odluke Suda. Valja također istaći da će, s obzirom da u konkretnom predmetu nije zakazano ročište za glavnu raspravu niti je određeno provođenje bilo kakve druge radnje, razdoblje neaktivnosti suda prvog stupnja i dalje trajati.
Sagledavajući postupak kao jedinstvenu cjelinu, a imajući u vidu neučinkovito postupanje suda, njegovu neaktivnost, kao i okolnost da podnositeljica svojim ponašanjem nije pridonijela duljini postupka, Ustavni sud je utvrdio da je dugim trajanjem parničnog postupka u kojem je sud od radnji relevantnih za meritorno odlučivanje o pravima i obvezama podnositeljice održao svega jedno (1) ročište za glavnu raspravu, podnositeljici povrijeđeno ustavno pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njezinim pravima i obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
6. Imajući u vidu sve navedene činjenice i okolnosti, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donesena je odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.
7. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Visinu naknade, zbog povrede ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku, Ustavni sud određuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.
8. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona.
9. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-491/2006
Zagreb, 5. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednica Vijeća
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.