Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-3503/2004 od 5. travnja 2006.

NN 58/2006 (26.5.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-3503/2004 od 5. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1396

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Jasna Omejec, predsjednica Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Mrkonjić, Emilija Rajić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnio I. P. iz S. B., na sjednici održanoj 5. travnja 2006. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.
II. Općinski sud u Slavonskom Brodu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se pred tim sudom vodi pod brojem: P-551/93 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od osam (8) mjeseci, računajući od prvoga idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.
III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe I. P. iz S. B., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 7.800,00 kuna.
IV. Naknada iz točke II. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.
V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Na temelju odredbe članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnositelj je podnio ustavnu tužbu 28. rujna 2004. godine radi duljine parničnog postupka.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Dana 14. travnja 1993. godine podnositelj je podnio tužbu Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, protiv N. G., G. M., G. Č., J. Ć., M. M. i D. M., radi isplate, jer da su 22. studenoga 1991. godine iz njegovog caffe bara otuđili poker aparat.
Prvo ročište održano je 4. svibnja 1993. godine, na kojem su I.-tuženi i IV.-tuženi iskazali da su sudjelovali u provali i prodaji spornog aparata.
Nakon toga održana su ročišta 17. svibnja 1993., 8. studenoga 1993., 30. studenoga 1993., 21. prosinca 1993. i 11. siječnja 1994. godine.
Na ročištu 1. veljače 1994. godine na prijedlog II.-tuženika sud je riješio da se postupak prekida do okončanja kaznenog postupka koji se vodi kod tog suda pod poslovnim brojem K-465/92. Podnositelj se protivio takovom prijedlogu.
Podneskom od 23. ožujka 1998. godine podnositelj je zatražio od suda da izda privremenu mjeru kojom će zabraniti V.-tuženom da otuđi, optereti nekretnine upisane u zk. ul. br. 2031 k.o. Brod.
Rješenjem suda broj: P-551/93 od 20. svibnja 1998. godine odbačen je prijedlog podnositelja za izdavanje privremene mjere.
Podneskom od 16. listopada 2003. godine podnositelj je predložio zakazivanje ročišta u parničnom postupku i izrazio sumnju da će u kaznenom postupku zbog kojeg je određen prekid postupka nastupiti zastara.
Rješenjem Općinskog suda u Slavonskom Brodu broj: K-465/92-63 od 21. srpnja 2004. godine obustavljen je kazneni postupak zbog apsolutne zastare kaznenog progona.
Na ročištu 19. listopada 2005. godine stavljeno je izvan snage rješenje o prekidu postupka, te je riješeno da će se od Porezne uprave Županije Brodsko-posavske službeno zatražiti podatke o prijavljenom prihodu podnositelja ostvarenom u caffe baru »R.« za poker aparat počevši od siječnja do studenoga 1991. godine.
Na ročištu 23. studenoga 2005. godine saslušane su stranke.
Nakon toga održano je ročište 14. prosinca 2005., te 12. siječnja 2006. godine na kojem je određeno provođenje gospodarskog vještačenja.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u članku 29. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske i članku 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Prvostupanjski parnični postupak započeo je 14. travnja 1993. godine tužbom podnositelja podnijetom Općinskom sudu u Slavonskom Brodu radi naknade štete.
Međutim, duljina postupka uzima se u razmatranje od 5. studenoga 1997. godine kad je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola broj 1, 4, 6, 7, 11, 12 i 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst, 8/99. – ispravak i 14/02.; u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije), koja Konvencija u članku 6. stavku 1. jamči, između ostaloga, i pravo na suđenje u razumnom roku.
Ustavna tužba podnijeta je 28. rujna 2004. godine, a do tog dana postupak nije pravomoćno okončan pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno jedanaest (11) godina, pet (5) mjeseci i četrnaest (14) dana, a nakon stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije pa do dana podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao šest (6) godina, deset (10) mjeseci i dvadeset tri (23) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Ustavni sud je utvrdio da se u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju, postupak vodio pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu u trajanju od šest godina, deset mjeseci i dvadeset tri dana. Cijelo to vrijeme postupak je bio u prekidu u skladu s rješenjem suda od 1. veljače 1994. do okončanja kaznenog postupka koji se vodi pred tim sudom, a koji je rješenjem tog suda obustavljen zbog apsolutne zastare 21. srpnja 2004. godine.
Nakon podnošenja ustavne tužbe, na ročištu 19. listopada 2005. rješenje o prekidu stavljeno je izvan snage te je trenutno parnični postupak u tijeku.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Ocjena je Ustavnog suda da podnositelj nije pridonio duljini trajanja postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Iz spisa predmeta razvidno je da dosadašnji tijek sudskog postupka ne ukazuje da se u konkretnom slučaju radi o osobito složenoj sudskoj stvari.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se postupak cijelo vrijeme vodi pred sudom prvog stupnja u ukupnom trajanju od jedanaest godina, pet mjeseci i četrnaest dana. Rješenjem suda od 1. veljače 1994. godine utvrđen je prekid postupka u ovom predmetu do okončanja kaznenog postupka koji se vodio pred tim sudom. Postupak je do podnošenja ustavne tužbe bio u prekidu tijekom cijelog razmatranoga, pravno relevantnog razdoblja u trajanju od šest godina, deset mjeseci i dvadeset tri dana.
Ne ulazeći u opravdanost odluke suda o prekidu postupka, unatoč činjenici što su već na prvom ročištu I.-tuženi i IV.-tuženi priznali sudjelovanje u provali, parnični sud za vrijeme trajanje prekida postupka ne može poduzimati nikakve radnje u postupku (članak 214. Zakona o parničnom postupku, »Narodne novine« broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. i 117/03) te mu se to razdoblje ne može niti pripisati u neaktivnost. Međutim, kako je u konkretnom predmetu riječ o postupku koji se vodi od 1993. godine i koji je bio u prekidu deset godina, šest mjeseci i dvadeset sedam dana do okončanja kaznenog postupka, a koji je obustavljen zbog apsolutne zastare, te polazeći od toga da je parnični postupak i dalje u tijeku, Ustavni sud je utvrdio da je dugim trajanjem parničnog postupka, u kojemu nije donijeta pravomoćna odluka, podnositelju povrijeđeno ustavno pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima ili obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
Stoga je u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona odlučeno kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.
6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.
7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.
8. Predsjednik Općinskog suda u Slavonskom Brodu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke najkasnije osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-3503/2004
Zagreb, 5. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednica Vijeća
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.