Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-2531/2005 od 30. ožujka 2006.

NN 58/2006 (26.5.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-2531/2005 od 30. ožujka 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1398

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Željko Potočnjak, predsjednik Vijeća, te suci Ivan Matija, Agata Račan, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst i Milan Vuković, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi Đ. V. iz S., kojeg zastupa J. R., odvjetnik iz Z., na sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.
II. Općinski sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem: Pn-8759/95 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon dana objave ove odluke u »Narodnim novinama«.
III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe, Đ. V. iz S., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst), u iznosu od 7.000,00 kn.
IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.
V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositelj ustavne tužbe, temeljem članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/99. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnio je 6. lipnja 2005. ustavnu tužbu smatrajući da mu je nerazumno dugim trajanjem postupka pred nadležnim redovnim sudom povrijeđeno ustavno pravo zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Parnični postupak pokrenut je 24. listopada 1995. pred Općinskim sudom u Zagrebu tužbom podnositelja, tužitelja u parničnom postupku, protiv tuženika društva C. o. d.d. Z., radi naknade štete.
U razdoblju do 5. studenoga 1997. prvostupanjski sud održao je ukupno tri ročišta za glavnu raspravu (12. ožujka 1997., 13. svibnja 1997. i 14. listopada 1997.), zatim proveo je dokaz saslušanjem podnositelja te odredio provođenje dokaza prometnim vještačenjem. Na ročištu održanom 12. ožujka 1997. podnositelj je proširio tužbu i tužbeni zahtjev na način da je kao drugotuženika označio Republiku Hrvatsku, Ministarstvo obrane. Na ročištu održanom 13. svibnja 1997. podnositelj je povukao tužbu i tužbeni zahtjev u odnosu na prvotuženika. Raspravnim rješenjem, broj: Pn-8759/95 od 14. listopada 1997. sud je pozvao podnositelja da uplati određeni iznos na ime predujma troškova prometnog vještačenja.
U razdoblju nakon 5. studenoga 1997. poduzete su sljedeće radnje u postupku:
– podneskom od 19. siječnja 1998. podnositelj je obavijestio sud da je 14. siječnja 1998. uplatio predujam na ime troškova vještačenja;
– dopisom od 9. veljače 1998. sud je od Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave sisačko-moslavačke zatražio kopiju zapisnika i skicu mjesta događaja;
– traženu dokumentaciju sud je pribavio 3. srpnja 2000.;
– rješenjem, broj: Pn-8759/95 od 28. siječnja 2002. sud je odredio provođenje dokaza poljoprivrednim vještačenjem radi utvrđivanja visine štete na prikolici podnositelja;
– rješenjem, broj: Pn-8759/95 od 19. lipnja 2002. sud je odredio provođenje dokaza prometnim vještačenjem te je pozvao podnositelja da u određenom roku plati predujam na ime troškova vještačenja;
– podneskom od 22. rujna 2003. podnositelj je obavijestio sud da je 18. rujna 2003. platio predujam;
– na ročištu održanom 16. rujna 2004. određen je dokaz saslušanjem podnositelja;
– zbog nepristupa uredno pozvanog podnositelja na ročištu zakazanom za 2. veljače 2005. nastupilo je mirovanje postupka;
– podneskom od 4. svibnja 2005. podnositelj je predložio nastavak postupka;
– ročište za glavnu raspravu zakazano je za 25. svibnja 2006. godine;

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Za ovaj ustavnosudski postupak mjerodavne su odredbe članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Parnični postupak pokrenut je tužbom podnositelja 24. listopada 1995.
Međutim, duljina postupka ne uzima se u obzir od tog dana već od 5. studenoga 1997. godine kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola, broj 1., 4., 6., 7. i 11., 12. i 13. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst i 8/99. – ispravak i 14/02., u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije), koja Konvencija u članku 6. stavku 1. jamči i pravo na suđenje u razumnom roku.
Ustavna tužba podnesena je 6. lipnja 2005. a do tog dana sudski postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak u ovom predmetu trajao ukupno devet (9) godina, sedam (7) mjeseci i dvanaest (12) dana, a nakon stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije pa do dana podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao sedam (7) godina, šest (6) mjeseci i dvanaest (12) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

U pravno relevantnom razdoblju parnični postupak vodio se pred Općinskim sudom u Zagrebu koji je, od radnji bitnih za odlučivanje o pravima ili obvezama podnositelja, održao jedno ročište za glavnu raspravu, odredio i proveo poljoprivredno i prometno vještačenje, odredio provođenje dokaza saslušanjem podnositelja te rješenjem utvrdio mirovanje postupka.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Ustavni sud utvrđuje da je podnositelj, kao tužitelj u parničnom postupku, doprinio ukupnoj duljini sudskog postupka. Naime, podnositelju je raspravnim rješenjem od 14. listopada 1997. bilo naloženo plaćanje predujma na ime troškova prometnog vještačenja što je podnositelj učinio tek 14. siječnja 1998. (dakle, tek nakon tri mjeseca). Nadalje, rješenjem suda od 19. lipnja 2002. podnositelj je bio pozvan uplatiti određeni iznos na ime predujma troškova ponovno određenog prometnog vještačenja što je podnositelj učinio tek 18. rujna 2003. (dakle, skoro nakon godinu dana).
Također, zbog nepristupa uredno pozvanog podnositelja na ročište zakazano za 2. lipnja 2005. nastupilo je mirovanje postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud ocjenjuje da se u konkretnom slučaju ne radi o složenoj pravnoj stvari.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da postupak u ovom predmetu ukupno traje preko devet (9) godina. Imajući u vidu okolnost da se predmet, koji nije složene naravi, u razmatranom razdoblju, cijelo vrijeme vodi pred prvostupanjskim sudom bez da je sud odlučio o tužbenom zahtjevu podnositelja, zatim činjenicu da je bilo razdoblja neaktivnosti prvostupanjskog suda (i to u razdoblju od 14. listopada 1997. do 9. veljače 1998. te u razdoblju od 13. listopada 2003. do 16. rujna 2004.), kao i uzimajući u obzir ukupno trajanje postupka, Ustavni sud je utvrdio da je dugim trajanjem parničnog postupka, podnositelju povrijeđeno ustavno pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njenim pravima ili obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
Stoga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, odlučeno kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.
6. Imajući u vidu sve navedene činjenice i okolnosti, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donesena je odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.
7. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog slučaja, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.
Doprinos podnositelja u duljini sudskog postupka Ustavni sud je uzeo u obzir prilikom odmjeravanja primjerene naknade.
8. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona.
9. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-2531/2005
Zagreb, 30. ožujka 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.