Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-II-3939/2005 od 20. travnja 2006.

NN 58/2006 (26.5.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-II-3939/2005 od 20. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1400

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Željko Potočnjak, Agata Račan, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom, na sjednici održanoj 20. travnja 2006. godine, donio je

ODLUKU

I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te se ukida Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju pokretnih plinskih peći za grijanje bez priključka na dimnjak (»Narodne novine«, broj 131/00.).
II. Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju pokretnih plinskih peći za grijanje bez priključka na dimnjak (»Narodne novine«, broj 131/00.) prestaje važiti na dan 31. prosinca 2006. godine.
III. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 56. stavcima 1. do 4., članku 58. stavku 3. i članku 60. Zakona o standardizaciji (»Služ­beni list SFRJ«, broj 38/77. i 11/80.), direktor tadašnjeg Saveznog zavoda za standardizaciju donio je Naredbu o obaveznom atestiranju pokretnih plinskih peći za grijanje bez priključka na dimnjak, koja je objavljena »Službenom listu SFRJ«, broj 1 od 8. siječnja 1982. godine.
2. Pozivom na zakonsko ovlaštenje sadržano u članku 5. stavku 2., članku 13. stavku 2., članku 17. stavku 2. i članku 23. stavku 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96.), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donio je Naredbu o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju pokretnih plinskih peći za grijanje bez priključka na dimnjak, koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 131 od 28. prosinca 2000. godine. Sukladno odredbama sadržanim u članku 5., ona je stupila na snagu osmog dana od dana njezine objave u »Narodnim novinama«.
3. 30. rujna 2005. godine Petar Marija Radelj iz Zagreba podnio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Naredbe o obaveznom atestiranju pokretnih plinskih peći za grijanje bez priključka na dimnjak (u daljnjem tekstu: osporena Naredba).
U svom prijedlogu predlagatelj ističe da osporena Naredba nije u suglasnosti s odredbama članka 3., članka 5. i članka 14. stavka 2. Ustava. Ujedno navodi da osporena Naredba nije u suglasju s odredbama sadržanim u članku 53. Zakona o normizaciji te u članku 17. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 75/93., 92/96., 48/99., 15/00., 59/01. i 199/03.).
Obrazlažući svoj prijedlog predlagatelj, između ostaloga, navodi da ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo nije bio ovlašten na donošenje osporene Naredbe, već da je sukladno mjerodavnim odredbama Zakona o normizaciji bio ovlašten isključivo na donošenje novih drugih propisa za provedbu tog Zakona.
Zaključno predlagatelj predlaže Sudu pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom osporene Naredbe, te njezino ukidanje.

Prijedlog je osnovan.

4. Članak 3. Ustava glasi:
Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Članak 5. stavak 1. Ustava glasi:
U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.
Članak 13., članak 17. i članak 53. stavak 1. i stavak 3. Zakona o normizaciji glase:

Članak 13.

(1) Radi utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima za proizvode, procese i usluge uspostavlja se sustav ocjenjivanja sukladnosti u okviru kojeg se donose propisi kojima se utvrđuju one značajke koje bitno utječu na život, sigurnost, zdravlje ljudi, na okoliš i na zaštitu potrošača te osigurava njegovo provođenje.
(2) Propise iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda, osim ako drugim zakonom, odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano.

Članak 17.

(1) Za proizvode koji podliježu potvrđivanju propisom se određuju načini ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s temeljnim zahtjevima, norme ako se primjenjuju pri potvrđivanju tih proizvoda te posebni uvjeti za potvrđivanje određenih proizvoda.
(2) Propise iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda, osim ako drugim zakonom odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano.
Članak 53. stavak 1. i stavak 3.
(1) Propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donijet će ravnatelj Zavoda u roku od tri godine od dana njegovog stupanja na snagu.(...)
(3) Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka, osim odredaba koje su u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o standardizaciji (»Narodne novine«, br. 53/91., 26/93., 29/94. i 25/96.).(...)
5. Osporena Naredba donesena je pozivom na zakonska ovlaštenja sadržana u članku 13. stavku 2. i članku 17. stavku 2. Zakona o normizaciji.
Odredbom sadržanom u članku 53. stavku 1. Zakona o normizaciji ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo obvezan je u roku od tri godine od njegovog stupanja na snagu donijeti odgovarajuće provedbene propise. Do donošenja novih propisa za provedbu Zakona o normizaciji, sukladno odredbi sadržanoj u članku 53. stavku 3. Zakona o normizaciji, ostaju na snazi provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o standardizaciji, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o normizaciji.
6. Iz navedenih odredaba Zakona o normizaciji nedvojbeno proizlazi obveza ravnatelja nadležnog državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo na donošenje novih propisa za provedbu tog Zakona. Zakon o normizaciji ne poznaje mogućnost uređivanja pitanja vezanih za njegovu provedbu na način da se donose izmjene i dopune provedbenih propisa donesenih na temelju pravnih osnova sadržanih u drugim zakonima.
7. U konkretnom slučaju, donoseći osporenu Naredbu, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo postupao je na način suprotan odredbama sadržanim u članku 53. stavku 1. Zakona o normizaciji.
Donošenje izmjena i dopuna propisa donesenog na temelju drugog zakona (odnosno na temelju Zakona o standardizaciji (»Službeni list«, broj 38/77. i 11/80.), koji je prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o standardizaciji (»Službeni list«, broj 37/88.), a koji Zakon je preuzet kao republički zakon Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (»Narodne novine«, broj 53/91.), suprotno izričitoj odredbi Zakona, koja nadležno tijelo obvezuje na donošenje novih provedbenih propisa, nije u suglasju s vladavinom prava, kao jednom od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, sadržanom u članku 3. Ustava. Također, donošenje izmjena i dopuna drugih propisa na način suprotan zakonu nije u suglasju niti s načelom ustavnosti i zakonitosti, sadržanom u članku 5. Ustava.
8. Utvrdivši nesuglasnost osporene Naredbe s naznačenim odredbama Ustava i Zakona, ostale osporavajuće razloge predlagatelja Sud nije razmatrao.
9. Slijedom svega iznijetog, na temelju članka 55. stavka 1. i stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), odlučeno je kao u točki I. izreke.
Točka II. izreke utemeljena je na odredbama članka 55. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Točka III. izreke utemeljena je na odredbi članka 29. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-II-3939/2005
Zagreb, 20. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Petar Klarić, v. r.