Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-1275/2005 od 13. travnja 2006.

NN 58/2006 (26.5.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-1275/2005 od 13. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1403

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Željko Potočnjak, predsjednik Vijeća, te suci Ivan Matija, Agata Račan, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst i Milan Vuković, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo B. N. iz Z., kojeg zastupa B. K., odvjetnik iz Z., na sjednici održanoj 13. travnja 2006. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.
II. Županijski sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom, pod brojem: Gžr-1381/05 (predmet Općinskog suda u Zagrebu broj: Pr-2973/97) u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.
III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe B. N. iz Z., K. 71, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 9.100,00 kuna.
IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.
V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositelj ustavne tužbe, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) podnio je ustavnu tužbu 17. ožujka 2005. radi duljine parničnog postupka.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je, u postupku pokrenutom ustavnom tužbom podnositelja primjenom članka 63. Ustavnog zakona, utvrdio sljedeće činjenice koje su pravno relevantne za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava:
– parnični postupak pokrenut je pred Općinskim sudom u Zagrebu tužbom podnositelja 6. studenoga 1997. protiv tuženika »D.«Centar za zdravstvenu njegu u kući iz Z., radi isplate;
– podneskom od 7. srpnja 1998. tuženik je sudu dostavio odgovor na tužbu;
– prvo ročište za glavnu raspravu održano je 10. studenoga 1998.;
– ročište zakazano za 21. siječnja 1999. odgođeno je zbog bolesti raspravnog suca;
– na ročištu održanom 19. veljače 1999. određeno je saslušanje podnositelja i zakonskog zastupnika tuženika;
– na ročištu održanom 12. travnja 1999. određeno je da će se spisu priklopiti parnični spis Općinskog suda u Zagrebu, broj: Pn-8773/97;
– na ročištu održanom 11. lipnja 1999. proveden je dokaz saslušanjem svjedoka te je određeno provođenje dokaza daljnjim saslušanjem svjedoka;
– na ročištu održanom 9. rujna 1999. tuženik je podnio protutužbu, sud je saslušao podnositelja i ravnatelja tuženika te je određeno saslušanje svjedoka;
– na ročištu održanom 14. prosinca 1999. sud je odredio provođenje dokaza financijskim vještačenjem;
– rješenjem od 2. veljače 2000. sud je pozvao vještaka financijske struke da preuzme spis radi izrade nalaza i mišljenja;
– dopisom od 24. svibnja 2001. sud je ponovno pozvao vještaka da preuzme spis;
– raspravnim rješenjem od 16. listopada 2001. spisu je pripojen parnični spis Općinskog suda u Zagrebu, poslovni broj: Pn-8773/97 te je navedenim rješenjem određeno provođenje dokaza medicinskim vještačenjem po vještaku sudske medicine;
– rješenjem od 16. studenoga 2001. sud je pozvao vještaka sudske medicine da preuzme spis za potrebe vještačenja;
– rješenjem od 8. siječnja 2002. sud je ponovno pozvao vještaka da preuzme spis za potrebe vještačenja;
– rješenjem od 15. veljače 2002. sud je odredio medicinsko vještačenje po drugom vještaku;
– na ročištu održanom 11. lipnja 2002. proveden je dokaz saslušanjem vještaka i svjedoka te je određeno da će se od Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu zatražiti na uvid spis broj: DOK-4120/00;
– na ročištu održanom 5. rujna 2002. sud je odredio da će se ponovno zatražiti spis Općinskog državnog odvjetništva, određen je očevid na licu mjesta te je određeno saslušanje svjedoka;
– očevid na licu mjesta proveden je 10. listopada 2002.;
– na ročištu održanom 14. siječnja 2003. saslušan je svjedok te je određeno ponovno saslušanje određenih vještaka;
– na ročištu održanom 13. ožujka 2003. saslušan je vještak;
– na ročištu održanom 5. lipnja 2003. određeno je da će se od Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu zatražiti na uvid spis broj: DO-K-2121/98.;
– na ročištu održanom 3. listopada 2003. glavna rasprava je zaključena;
– rješenjem od 19. svibnja 2004. sud je, radi dopune činjeničnog stanja, glavnu raspravu preotvorio;
– na ročištu održanom 3. lipnja 2004. određeno je provođenje očevida na licu mjesta i saslušanje svjedoka;
– očevid na licu mjesta proveden je 15. srpnja 2004.;
– podneskom od 3. studenoga 2004. podnositelj je predložio sudu okončanje postupka;
– ročište za glavnu raspravu održano je 7. prosinca 2004. a iduće ročište održano je 14. siječnja 2005. na kojem je glavna rasprava zaključena;
– presuda, kojom je djelomično usvojen tužbeni zahtjev podnositelja i u cijelosti usvojen protutužbeni zahtjev tuženika, objavljena je na ročištu 28. siječnja 2005.;
– protiv odluke suda stranke su izjavile žalbu te je predmet dostavljen Županijskom sudu u Zagrebu na odlučivanje, gdje se vodi pod brojem: Gž-1381/05.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u odredbi članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i odredbama članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Parnični postupak pokrenut je 6. studenoga 1997. pred Općinskim sudom u Zagrebu.
Ustavna tužba podnesena je 17. ožujka 2005. a do tog dana sudski postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe trajao sedam (7) godina, četiri (4) mjeseci i jedanaest (11) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

U pravnorelevantnom razdoblju, postupak se vodio kod Općinskog suda u Zagrebu koji je održao više ročišta, proveo dokaz saslušanjem stranaka i predloženih svjedoka, odredio i proveo financijsko i medicinsko vještačenje, očevid na licu mjesta te odlučio o tužbenom zahtjevu podnositelja.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJA-PROTUTUŽENIKA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositelj, kao tužitelj-protutuženik u parničnom postupku, nije doprinio duljini postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud ocjenjuje da se u konkretnom slučaju ne radi o složenoj pravnoj stvari.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da postupak u ovom predmetu ukupno traje preko sedam (7) godina. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, okolnost da se postupak, u pravnorelevantnom razdoblju, vodio pred sudom prvog stupnja, kao i činjenicu da je tijekom postupka bilo razdoblja neaktivnosti prvostupanjskog suda, Ustavni sud ocjenjuje da je dugim trajanjem parničnog postupka, u kojem nije donijeta pravomoćna odluka, podnositelju povrijeđeno ustavno pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
Stoga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, odlučeno kao pod točkama I. i II. izreke odluke.
6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.
7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.
8. Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke najkasnije osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-1275/2005
Zagreb, 13. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.