Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-2114/2004 od 11. travnja 2006.

NN 58/2006 (26.5.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-2114/2004 od 11. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1405

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Željko Potočnjak, Agata Račan, Emilija Rajić, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnio S. B. iz Z., kojeg zastupa L. S., odvjetnik u Z., na sjednici održanoj 11. travnja 2006. godine, je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.
II. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem: Pž-1809/06 (ranije: spis Trgovačkog suda u Zagrebu, P-3357/04) u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.
III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe, S. B. iz Z., R. 56/II, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 9.100,00 kn.
IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.
V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositelj ustavne tužbe, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnio je 7. lipnja 2004. godine ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Podnositelj je 9. lipnja 1997. godine podnio tužbu Općinskom sudu u Zagrebu protiv N. d.d., radi naknade štete zbog manje isplaćene plaće za vrijeme bolovanja, na kojem se je nalazio uslijed nesreće koju je pretrpio kao radnik tuženog.
Na ročištu 21. listopada 1997. tužena je dala odgovor na tužbu.
Dana 1. listopada 2003. održano je ročište na kojem je podnositelj izjavio da je nad tuženom rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, broj: St-280/01 od 7. studenoga 2001. otvoren stečajni postupak, te je sud na prijedlog podnositelja donio rješenje broj: Pr-21577/02-6 o prekidu postupka u ovoj pravnoj stvari.
Podneskom od 26. veljače 2004. podnositelj je izvijestio sud da njegov podnesak od 28. listopada 2003. nije uložen u spis predmeta, a kojim je tražio nastavak prekinutog postupka i oglašavanje naslovnog suda nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari zbog otvaranja stečajnog postupka.
Rješenjem broj: Pr-18387/04-9 od 15. ožujka 2004. Općinski sud u Zagrebu oglasio se je stvarno nenadležnim. Nakon pravomoćnosti navedenog rješenja Općinski sud u Zagrebu dostavio je spis Trgovačkom sudu u Zagrebu 9. rujna 2004. na daljnje postupanje, te je spis zaveden pod brojem: P-3357/2004.
Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 22. rujna 2004. naloženo je podnositelju da uredi tužbu i tužbeni zahtjev, a što je i učinio podneskom od 29. rujna 2004.
Nakon toga održano je ročište 30. studenoga 2004., 25. siječnja 2005. i 17. ožujka 2005., na koja tuženik nije pristupio.
Sud je dopisom od 29. studenoga 2005. zatražio od stečajnog upravitelja tuženika dostavu podataka o iznosu plaće koju bi podnositelj primao da je ostao na radu kod tuženika.
Podneskom od 7. prosinca 2005. tuženik je sudu dostavio odgovor na tužbu.
Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, broj: LI-P-3357/2004 od 7. veljače 2006. odbačena je podnositeljeva tužba kao neuredna. Protiv tog rješenja podnositelj je podnio žalbu.
Postupak je u tijeku pred Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske.

3. PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

Za ovaj ustavnosudski postupak mjerodavne su odredbe članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Prvostupanjski parnični postupak započeo je 9. lipnja 1997. godine tužbom podnositelja Općinskom sudu u Zagrebu radi naknade štete zbog manje isplaćene plaće.
Međutim, duljina postupka ne uzima se u razmatranje od tog dana, već od 5. studenoga 1997. godine kad je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola broj 1, 4, 6, 7, 11, 12 i 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst i 8/99. – ispravak, 14/02., u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije), koja Konvencija u članku 6. stavku 1. jamči, između ostalog, i pravo na suđenje u razumnom roku.
Ustavna tužba podnijeta je 7. lipnja 2004. godine, a do tog dana postupak nije pravomoćno okončan pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno šest (6) godina, jedanaest (11) mjeseci i dvadeset sedam (27) dana, a nakon stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije pa do dana podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao šest (6) godina, sedam (7) mjeseci i dva (2) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

U razmatranom, pravno relevantnom razdoblju postupak se cijelo vrijeme do podnošenja ustavne tužbe vodio pred Općinskim sudom u Zagrebu u trajanju od šest godina, sedam mjeseci i dva dana. Tijekom tog razdoblja sud je bio neaktivan pet godina, jedanaest mjeseci i deset dana, od 21. listopada 1997. do 1. listopada 2003. godine. Nakon podnošenja ustavne tužbe (7. lipnja 2004.) po pravomoćnosti rješenja Općinskog suda u Zagrebu (21. srpnja 2004.) kojim se je oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, spis je dostavljen Trgovačkom sudu u Zagrebu 9. rujna 2004., koji je rješenjem broj: LI-P-3357/2004 od 7. veljače 2006. odbacio podnositeljevu tužba kao neurednu.
Postupak je trenutno u tijeku pred Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske povodom žalbe podnositelja.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositelj ustavne tužbe, kao tužitelj u parničnom postupku, nije pridonio duljini postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da nije riječ o složenom predmetu.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da postupak u ovom predmetu ukupno traje oko sedam godina, te da je u razdoblju nakon 5. studenoga 1997. godine sud iskazao iznimnu neaktivnost ne poduzevši niti jednu radnju u postupku skoro šest godina. Sagledavajući postupak kao cjelinu, Ustavni sud je utvrdio da je nepostupanjem Općinskog suda u Zagrebu kroz tako dugo razdoblje podnositelju povrijeđeno ustavno pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njegovima pravima ili obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
Stoga je u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, odlučeno kao pod točkama I. i II. izreke odluke.
6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Visinu naknade, zbog povrede ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.
7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona.
8. Predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-2114/2004
Zagreb, 11. travnja 2006

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Petar Klarić, v. r.