Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-2135/2004 od 26. travnja 2006.

NN 58/2006 (26.5.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-2135/2004 od 26. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1418

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Jasna Omejec, predsjednica Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom podnijela O. B. iz P., koju zastupa Đ. R., odvjetnik u B. na M., na sjednici održanoj 26. travnja 2006. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.
II. Općinski sud u Biogradu na Moru dužan je provesti ovršne radnje i dovršiti postupak ovrhe u predmetu koji se vodi pred tim sudom, pod poslovnim brojem: Ovr-504/01 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvoga idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.
III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99.,29/02., 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe O. B. iz P., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 2.600,00 kn.
IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.
V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositeljica ustavne tužbe, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustav­ni zakon), podnijela je 8. lipnja 2004. godine ustavnu tužbu radi duljine ovršnog postupka.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Podnositeljica ustavne tužbe podnijela je 2. kolovoza 2001. Općinskom sudu u Biogradu na Moru prijedlog za ovrhu fizičkom diobom nekretnina i pokretnina. Prijedlog je podnijet na temelju pravomoćne i ovršne sudske nagodbe od 17. svibnja 2001. koju su podnositeljica i ovršenik D. B. (bivši suprug) zaključili u parničnom postupku koji se je vodio pred tim sudom pod brojem II P-210/95.
Rješenje o ovrsi donijeto je 23. listopada 2003.
Protiv tog rješenja ovršenik je podnio žalbu 18. studenoga 2003.
Podnescima od 2. ožujka 2004., 19. travnja 2004., 3. veljače 2005. i 21. travnja 2005. podnositeljica požuruje rad na predmetu.
Nakon toga nisu poduzimane daljnje radnje u predmetu.

3. PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

Pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno je odredbom članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i odredbom članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA OVRŠNOG POSTUPKA

Podnositeljica je 2. kolovoza 2001. podnijela prijedlog za ovrhu Općinskom sudu u Biogradu na Moru.
Ustavna tužba podnijeta je 8. lipnja 2004. godine, a do toga dana postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno dvije (2) godina, deset (10) mjeseci i šest (6) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak ovrhe vodi se pred Općinskim sudom u Biogradu na Moru. Rješenje o ovrsi donijeto je tek nakon dvije godine, dva mjeseca i dvadeset dana od podnošenja prijedloga za ovrhu. Nakon toga sud nije poduzeo niti jednu radnju u postupku.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE(OVRHOVODITELJICE U OVRŠNOM POSTUPKU)

Podnositeljica ustavne tužbe kao ovrhovoditeljica u ovršnom postupku, prema utvrđenju Ustavnog suda, nije pridonijela duljini postupka, već naprotiv brojnim podnescima je požurivala rad na predmetu.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da se ne radi o složenom predmetu.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se ovrha do podnošenja ustavne tužbe vodi u razdoblju duljem od dvije godine, deset mjeseci i šest dana, te da ovršni postupak još nije dovršen. Ustavni sud posebno napominje da sudovi nisu odgovorni za namirenje vjerovnika, već za učinkovitu i ekonomičnu provedbu ovrhe. Polazeći od neaktivnosti suda, te značaja postupka za podnositeljicu, Ustavni sud smatra da je podnositeljici povrijeđeno ustavno pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njezinim pravima ili obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
Stoga je u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.
6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.
7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.
8. Predsjednik Općinskog suda u Biogradu na Moru dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke iz točke II. izreke ove odluke u roku osam (8) dana od dana njezine otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-2135/2004
Zagreb, 26. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednica Vijeća
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.