Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-2764/2004 od 26. travnja 2006.

NN 58/2006 (26.5.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-2764/2004 od 26. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1419

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Jasna Omejec, predsjednica Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnijela Đ. D.-P., koju zastupa K. B., odvjetnik u Z., na sjednici održanoj 26. travnja 2006. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.
II. Županijski sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u pred­metu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem:Gžn-1185/96 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.
III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst) podnositeljici ustavne tužbe Đ. D.-P. iz Z., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst), u iznosu od 7.800,00 kuna.
IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca, od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.
V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnositeljica je 23. srpnja 2004. godine podnijela ustavnu tužbu smatrajući da joj je nerazumno dugim trajanjem parničnog postupka, koji se vodi pred Općinskim sudom u Zagrebu pod brojem: Pn-6526/96, povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe, očitovanja Općinskog suda u Zagrebu od 17. studenoga 2005. godine te uvida u presliku spisa Općinskog suda u Zagrebu broj:Pn-6526/96, utvrdio činjenice koje su pravno relevantne za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositeljice, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.
Podnositeljica je 18. listopada 1996. godine podnijela tužbu Općinskom sudu u Zagrebu protiv Zavoda za platni promet (sada Financijska agencija) radi naknade štete.
Do 5. studenoga 1997. godine održana su tri ročišta za glavnu raspravu (20. veljače 1997., 9. travnja 1997. i 3. srpnja 1997. godine), proveden je očevid na licu mjesta te je određeno provođenje liječničkog vještačenja.
Nakon 5. studenoga 1997. godine, vještak je dostavio nalaz i mišljenje 8. veljače 1998. godine.
Podneskom od 22. srpnja 1999. godine podnositeljica je požurila postupanje suda.
Na ročištu održanom 21. siječnja 2000. godine saslušani su svjedoci i podnositeljica.
Očevid na licu mjesta održan je 5. svibnja 2000. godine.
Ročište je održano 8. svibnja 2000. godine.
Dopisom od 25. svibnja 2000. godine sud je od Državnog hidrometeorološkog zavoda zatražio podatke o vremenskim uvjetima na dan štetnog događaja.
Ročište je održano 17. prosinca 2001. godine.
Rješenjem od 17. prosinca 2001. godine sud je ponovno zatražio podatke od Državnog hidrometeorološkog zavoda koji je dostavio podatke 28. siječnja 2002. godine.
Ročište je održano 7. veljače 2003. godine.
Na ročištu održanom 30. travnja 2004. godine glavna rasprava je zaključena, a 4. svibnja 2004. godine sud je objavio presudu broj: Pn-6526/96 kojom je djelomično usvojio tužbeni zahtjev podnositeljice.
Spis se povodom žalbe nalazi na Županijskom sudu u Zagrebu od 30. ožujka 2006. godine, pod brojem: Gžn-1185/06.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Za odlučivanje Ustavnog suda o razumnoj duljini sudskog postupka mjerodavne su odredbe članka 29. stavka 1. Ustava Repub­like Hrvatske i članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Podnositeljica je 18. listopada 1996. godine podnijela tužbu Općinskom sudu u Zagrebu protiv Zavoda za platni promet (sada Financijska agencija), radi naknade štete. Ustavna tužba podnesena je 23. srpnja 2004. godine, a do tog dana sudski postupak nije pravomoćno okončan pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak u ovom predmetu trajao ukupno sedam (7) godina, devet (9) mjeseci i pet (5) dana.
Ustavni sud je ocijenio da se pravno relevantnim razdobljem, s aspekta povrede prava na razumnu duljinu trajanja sudskog postupka, u konkretnom slučaju, smatra razdoblje od 5. studenoga 1997., to jest od dana stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola broj: 1, 4, 6, 7, 11, 12 i 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst, 8/99. – ispravak i 14/02.) do 23. srpnja 2004. godine, to jest do dana podnošenja ustavne tužbe podnositeljice, što ukupno iznosi šest (6) godina, osam (8) mjeseci i osamnaest (18) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak se u razmatranom pravno relevantnom razdoblju do podnošenja ustavne tužbe, cijelo vrijeme vodio pred Općinskim sudom u Zagrebu koji je održao šest ročišta, proveo očevid na licu mjesta te je provedeno liječničko vještačenje. Sud je bio neaktivan od 8. veljače 1998. godine do 21. siječnja 2000. godine (jedna godina, jedanaest mjeseci i trinaest dana), zatim od 8. svibnja 2000. godine do 17. prosinca 2001. godine (jedna godina, sedam mjeseci i devet dana), od 17. prosinca 2001. godine do 7. veljače 2003. godine (jedna godina, jedan mjesec i dvadeset jedan dan), te od 7. veljače 2003. godine do 30. travnja 2004. godine (jedna godina, dva mjeseca i dvadeset tri dana).
Presuda, broj: Pn-6526/96 kojom je djelomično usvojen tužbeni zahtjev podnositeljice objavljena je 4. svibnja 2004. godine. Spis se povodom žalbe nalazi na Županijskom sudu u Zagrebu od 30. ožujka 2006. godine, pod brojem: Gžn-1185/06.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJICE U SUDSKOM POSTUPKU)

Prema utvrđenju Ustavnog suda, podnositeljica nije pridonijela duljini sudskog postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da se ne radi o osobito složenom predmetu.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da je do podnošenja ustavne tužbe postupak u predmetu podnositeljice protiv Zavoda za platni promet (sada Financijska agencija), radi naknade štete trajao sedam godina, devet mjeseci i pet dana. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, neučinkovito postupanje sudova te okolnost da je sud bio neaktivan u ukupnom razdoblju duljem od pet godina, Ustavni sud nalazi da je povrijeđeno pravo podnositeljice na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
Stoga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, odlučeno kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.
6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.
7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.
8. Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke najkasnije osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-2764/2004
Zagreb, 26. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednica Vijeća
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.