Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-3092/2004 od 26. travnja 2006.

NN 58/2006 (26.5.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-3092/2004 od 26. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1420

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Jasna Omejec, predsjednica Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnio K. G. iz D. (Nj.), na sjednici održanoj 26. travnja 2006. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.
II. Općinski sud u Biogradu na Moru dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: P-174/99 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od deset (10) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.
III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe, K. G. iz D. (Nj.), I. d. M. 20, P. 150113, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Repub­like Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 6.500,00 kn.
IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.
V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositelj je, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnio 20. kolovoza 2004. godine ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka, koji se vodi pred Općinskim sudom u Biogradu na Moru pod brojem: P-174/99, smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe, očitovanja Općinskog suda u Biogradu na Moru te uvida u presliku spisa Općinskog suda u Biogradu na Moru broj: P-174/99, utvrdio pravno relevantne činjenice za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.
Podnositelj je 28. lipnja 1999. godine podnio tužbu Općinskom sudu u Biogradu na Moru protiv Lj. G. i drugih tuženih radi utvrđenja i predaje nekretnine u posjed.
Pripremno ročište održano je 26. travnja 2000. godine.
Na ročištu 3. srpnja 2000. godine punomoćnik podnositelja je precizirao tužbeni zahtjev. Sud je saslušao podnositelja te riješio na sljedećem ročištu saslušati svjedoke predložene od podnositelja i tuženih.
Na ročištu 20. rujna 2000. godine sud je saslušao četiri svjedoka.
Podneskom od 25. rujna 2000. godine punomoćnik podnositelja je, između ostalog, predložio saslušanje, kao svjedoka, osoba koje su bile izvođači radova na spornoj nekretnini, održavanje očevida uz sudjelovanje mjerničkog i građevinskog vještaka te određivanje privremene mjere.
Podneskom od 17. siječnja 2001. godine podnositelj je zamolio nastavak postupka i zakazivanje ročišta.
Na ročištu 22. veljače 2001. godine sud je naložio podnositelju da dostavi katastarske, odnosno zemljišnoknjižne podatke za spornu nekretninu, na temelju kojih će se vanraspravnim rješenjem odrediti očevid uz sudjelovanje mjerničkog i građevinskog vještaka.
Podneskom od 23. veljače 2001. godine punomoćnik podnositelja je udovoljio traženju suda te predložio da se drugotuženom, koji stalno plovi te mu je trenutno boravište nepoznato, postavi privremeni zastupnik.
Sud je rješenjem od 1. ožujka 2001. godine zakazao očevid za 6. travnja 2001. godine.
Sud je rješenjem od 26. ožujka 2001. godine očevid, zakazan za 6. travnja 2001. godine, odgodio za 20. travnja 2001. godine.
Sud je dopisom od 19. travnja 2001. godine zatražio od Policijske postaje u Biogradu na Moru nazočnost djelatnika policije pri održavanju očevida radi osiguranja njegovog provođenja.
Na ročištu 20. travnja 2001. godine tužena, usprkos nazočnosti djelatnika policije, nije dozvolila premjeravanje sporne nekretnine po mjerničkom i građevinskom vještaku. Sud je, na prijedlog podnositelja, naložio vještaku mjerniku da identificira nekretninu prema katastarskim podacima i izradi skicu lica mjesta.
Podneskom od 23. travnja 2001. godine punomoćnik podnositelja je ponovno predložio da se drugotuženom postavi privremeni zastupnik.
Vještak mjernik je 23. travnja 2001. godine dostavio skicu lica mjesta.
Na ročištu 20. veljače 2002. godine sud je naložio punomoćniku podnositelja da dostavi posjedovno stanje za spornu nekretninu te je riješio službenim putem pribaviti spis suda broj: P-175/99 i vanraspravno odlučiti o postavljanju privremenog zastupnika drugotuženom.
Podneskom od 11. ožujka 2002. godine punomoćnik podnositelja je udovoljio traženju suda.
Na ročištu 13. travnja 2005. godine punomoćnik podnositelja je predložio provođenje očevida na licu mjesta uz sudjelovanje mjerničkog i građevinskog vještaka te uz nazočnost policije (jer je prvotužena onemogućila provođenje očevida zakazanog za 20. travnja 2001. godine) te postavljanje privremenog zastupnika za primanje pismena drugotuženom. Sud je riješio o prijedlozima odlučiti naknadno te zakazati ročište pismenim putem.
Nakon toga, sud nije poduzeo nijednu radnju u postupku.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u odredbi članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i u odredbama članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Tužba je Općinskom sudu u Biogradu na Moru podnijeta 28. lipnja 1999. godine.
Ustavna tužba podnijeta je 20. kolovoza 2004. godine, a do tog dana postupak nije pravomoćno okončan pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao pet (5) godina, jedan (1) mjesec i dvadeset tri (23) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak se u pravno relevantnom razdoblju cijelo vrijeme vodio pred Općinskim sudom u Biogradu na Moru, koji je bio neaktivan od 11. ožujka 2002. do podnošenja ustavne tužbe 20. kolovoza 2004. godine (dvije godine, pet mjeseci i devet dana) te nadalje do 13. travnja 2005. godine, kad je u postupku održano posljednje ročište nakon kojeg sud sve do danas nije poduzeo nijednu radnju u postupku.
Razvidno je da Općinski sud u Biogradu na Moru nije postupao učinkovito te da nije nijednom meritorno odlučio o tužbenom zahtjevu iako se postupak pred njim u pravno relevantnom razdoblju vodio više od pet godina, a do sada više od šest godina i devet mjeseci.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositelj ustavne tužbe, kao tužitelj u parničnom postupku, nije doprinio duljini postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Iz spisa predmeta razvidno je da dosadašnji tijek sudskog postupka ne ukazuje da se u konkretnom slučaju radi o osobito složenoj sudskoj stvari.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se postupak u pravno relevantnom razdoblju vodio pred prvostupanjskim sudom u trajanju od pet godina, jedan mjesec i dvadeset tri dana, te da je još u tijeku. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, neaktivnost i neučinkovito postupanje Općinskog suda u Biogradu na Moru te posebno okolnost da se postupak cijelo vrijeme vodio pred tim sudom, koji nije nijednom meritorno odlučio o tužbenom zahtjevu, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno pravo podnositelja na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
Stoga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.
6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Visinu naknade, zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.
7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.
8. Predsjednik Općinskog suda u Biogradu na Moru dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-3092/2004
Zagreb, 26. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednica Vijeća
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.