Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-3573/2004 od 27. travnja 2006.

NN 58/2006 (26.5.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-3573/2004 od 27. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1422

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Željko Potočnjak, predsjednik Vijeća, te suci Ivan Matija, Agata Račan, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst i Milan Vuković, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnio D. Š. iz J. A., kojeg zastupa Đ. R., odvjetnik iz B. na moru, na sjednici održanoj 27. travnja 2006. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.
II. Općinski sud u Biogradu na Moru dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: P-373/04 (ranije: P-245/81), u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od deset (10) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.
III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99.,29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe D. Š. iz J. A., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 9.900,00 kn.
IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.
V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositelj je, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnio 30. rujna 2004. godine ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Biogradu na Moru pod brojem: P-373/04 (ranije: P-245/81), smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe, očitovanja Općinskog suda u Biogradu na Moru te uvida u presliku spisa Općinskog suda u Biogradu na Moru broj: P-373/04 (ranije: P-245/81) utvrdio pravno relevantne činjenice za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.
Podnositelj je 21. rujna 1981. godine podnio tužbu Općinskom sudu u Biogradu na Moru protiv V. Š. i dr. tuženih, radi utvrđenja nevaljanosti oporuke, utvrđenja povrede prava na nužni dio iza smrti oca i utvrđenja suvlasništva, te je predložio određivanje privremene mjere.
Do 5. studenoga 1997. godine održana su ročišta 9. listopada 1981., 27. rujna 1989., 23. listopada 1990., 12. studenoga 1996. i 26. studenoga 1996. godine, a odgođena su ročišta zakazana za 5. svibnja 1992. i 8. lipnja 1992. godine.
Nakon 5. studenoga 1997. godine, podneskom od 15. svibnja 1998. godine punomoćnik podnositelja je zamolio zakazivanje ročišta u lipnju mjesecu kada podnositelj dolazi iz A.
Podnescima od 26. lipnja 1998., 21. srpnja 1998., 28. siječnja 1999. godine, punomoćnik podnositelja je zamolio zakazivanje ročišta i okončanje postupka.
Sud je rješenjem od 22. ožujka 1999. godine odredio provođenje grafološkog vještačenja oporuke ostavitelja.
Vještak je 4. svibnja 1999. godine dostavio nalaz i mišljenje.
Na ročištu 8. lipnja 1999. godine podnositelj je prigovorio nalazu i mišljenju vještaka, pa je sud na prijedlog podnositelja riješio provesti novo grafološko vještačenje. Istovremeno je pozvao podnositelja da uplati predujam za vještačenje jer u protivnom ono neće biti provedeno.
Sud je rješenjem od 19. lipnja 2000. godine zakazao za 13. i 14. srpnja 2000. godine očevid na licu mjesta uz sudjelovanje vještaka mjernika radi utvrđenja vrijednosti imovine ostavitelja i procjene vrijednosti nekretnina, te je naložio podnositelju da uplati predujam za očevid i vještačenje najkasnije do 7. srpnja 2000. godine jer se u protivnom očevid uz sudjelovanje vještaka mjernika neće održati.
Podneskom od 11. srpnja 2000. godine podnositelj je izvijestio sud da je doputovao iz A. gdje je duže vrijeme bio bolestan, da je 11. srpnja 2000. godine uplatio predujam za novo grafološko vještačenje, te je zatražio odgodu očevida uz sudjelovanje vještaka mjernika do provođenja novog grafološkog vještačenja. Istovremeno je istaknuo da sud još nije odlučio o njegovom prijedlogu za određivanje privremene mjere. Podnositelj nije uplatio predujam za troškove očevida uz sudjelovanje vještaka mjernika.
Na ročištu 7. rujna 2000. godine sud je zaključio glavnu raspravu. Donesena je presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev podnositelja.
Prvotuženi je 3. studenoga 2000. godine izjavio žalbu protiv presude, a podnositelj 13. studenoga 2000. godine.
Županijski sud u Zadru je rješenjem, broj: Gž-165/01 od 15. srpnja 2004. godine, ukinuo presudu (osim odluke o odbijanju prijedloga za određivanje privremene mjere) i predmet 3. rujna 2004. godine vratio Općinskom sudu u Biogradu na Moru radi održavanja nove glavne rasprave.
Nakon toga Općinski sud u Biograd na Moru nije poduzeo nijednu radnju u postupku.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u odredbi članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i odredbama članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Tužba je Općinskom sudu u Biogradu na Moru podnijeta21. rujna 1981. godine.
Međutim, duljina postupka uzima se u razmatranje od 5. studenoga 1997. godine kad je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola broj: 1, 4, 6, 7 i 11 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst, 8/99. – ispravak i 14/02., u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije), koja Konvencija u članku 6. stavku 1. jamči, između ostalog, i pravo na suđenje u razumnom roku.
Ustavna tužba podnijeta je 30. rujna 2004. godine, a do tog dana postupak nije pravomoćno okončan pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno dvadeset tri (23) godine i devet (9) dana, a nakon stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije pa do dana podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao šest (6) godina, deset (10) mjeseci i dvadeset pet (25) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak se u pravno relevantnom razdoblju prvo vodio pred Općinskim sudom u Biogradu na Moru koji je bio neaktivan od 5. studenoga 1997. do 22. ožujka 1999. godine (jedna godina, četiri mjeseca i sedamnaest dana) i od 8. lipnja 1999. do 19. lipnja 2000. godine (jedna godina i jedanaest dana), a presudu je donio nakon dvije godine, deset mjeseci i dva dana.
Nakon toga postupak se povodom žalbe na prvostupanjsku presudu vodio pred Županijskim sudom u Zadru koji je nakon više od tri godine i osam mjeseci donio rješenje kojim je ukinuo presudu (osim odluke o odbijanju prijedloga za određivanje privremene mjere) i pred­met vratio prvostupanjskom sudu na ponovno raspravljanje.
Od 3. rujna 2004. godine postupak se ponovno vodi pred Općinskim sudom u Biogradu na Moru koji do sada nije poduzeo nijednu radnju u postupku.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositelj ustavne tužbe kao tužitelj u parničnom postupku nije bitno doprinio duljini postupka time što je sa zakašnjenjem uplatio predujam za novo grafološko vještačenje.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Iz spisa predmeta razvidno je da dosadašnji tijek sudskog postupka ne ukazuje da se u konkretnom slučaju radi o osobito složenoj sudskoj stvari.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se postupak u pravno relevantnom razdoblju vodio pred prvostupanjskim i drugostupanjskim sudom u trajanju od šest godina, deset mjeseci i dvadeset pet dana, te da je još u tijeku. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka do podnošenja ustavne tužbe od dvadeset tri godine i devet dana, neaktivnost i neučinkovito postupanje sudova (utvrđenja pod točkom 4.2. obrazloženja ove odluke), te posebno okolnost da do sada nije donijeta pravomoćna odluka već se postupak ponovno vodi pred prvostupanjskim sudom, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno pravo podnositelja na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
Stoga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.
6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.
7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.
8. Predsjednik Općinskog suda u Biogradu na moru dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-3573/2004
Zagreb, 27. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.