Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-III-569/2006 od 26. travnja 2006.

NN 58/2006 (26.5.2006.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-III-569/2006 od 26. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1424

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću za rješavanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Milan Vuković, predsjednik Vijeća, te suci Ivan Matija i Nevenka Šernhorst, članovi Vijeća, u postupku povodom prijedloga za povrat u prijašnje stanje F. B. iz S., koju zastupa T. V., odvjetnik u S., na sjednici održanoj dana 26. travnja 2006. godine, jednoglasno je donio

RJEŠENJE

I. Prijedlog za povrat u prijašnje stanje se odbacuje.
II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositeljica je podnijela prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog toga što je njezin punomoćnik T. V., odvjetnik u S., propustio udovoljiti nalogu ovog Suda od 18. studenoga 2005. godine, na način da dostavi osporene odluke.
2. U obrazloženju prijedloga kao razlog propuštanja dostavljanja osporenih odluka navedena je činjenica da punomoćnik podnositeljice nije raspolagao originalom osporenih odluka, a zbog odsutnosti podnositeljice, te stoga razloge propuštanja navedene radnje smatra objektivnim i predlaže da se dopusti prijedlog za povrat u prijašnje stanje.

Prijedlog za povrat u prijašnje stanje nije dopušten.

3. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u nastavku: Ustavni zakon) u članku 66. uređuje institut povrata u prijašnje stanje.
4. Prema odredbi članka 66. stavka 1. Ustavnog zakona Ustavni sud dopustit će povrat u prijašnje stanje osobi koja iz opravdanih razloga propusti rok za podnošenje ustavne tužbe.
5. Podnositeljica je podnijela prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja dostave dopune ustavne tužbe. Budući da je Ustavnim zakonom određeno da se prijedlog za povrat u prijašnje stanje može podnijeti zbog propuštanja roka za podnošenje ustavne tužbe, a ne zbog propuštanja dostave dopune ustavne tužbe, to prijedlog za povrat u prijašnje stanje nije dopušten u smislu odredbe članka 66. stavka 1. Ustavnog zakona.
6. Budući da je u predmetnom slučaju o ustavnoj tužbi odlučeno prije nego je prijedlog stigao Sudu, to više nema pretpostavki za odlučivanje o prijedlogu, te je na temelju članka 66. stavka 1. Ustavnog zakona riješeno kao u izreci.
7. Objava ovog rješenja temelji se na članku 29. stavku 1. Ustav­nog zakona.

Broj: U-III-569/2006
Zagreb, 26. travnja 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
Milan Vuković, v. r.