Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

NN 59/2006 (29.5.2006.), Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

1428

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. svibnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/17
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 26. svibnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 33/96., 96/01., 13/02., 136/02. – pročišćeni tekst i 112/005.) u članku 2. stavku 3. iza riječi: »Hrvatskoga sabora« briše se točka i dodaju se riječi: »ili na drugi primjereni način, o čemu odluku donosi Predsjedništvo Hrvatskoga sabora«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/06-01/01
Zagreb, 26. svibnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.