Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države i jamstva"

NN 60/2006 (30.5.2006.), Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države i jamstva"

HrvatskA narodnA banKA

1454

Na temelju članka 104. stavka 2. Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.), članka 39. stavka 2. točke i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA »NETO POTRAŽIVANJA BANKE OD OPĆE DRŽAVE I JAMSTVA«

I.

Za potrebe monetarne statistike Hrvatska narodna banka obvezuje banke na popunjavanje i dostavljanje izvješća »Neto potraživanja banke od opće države i jamstva« (u nastavku teksta: Izvješće).

II.

Za potrebe Izvješća, opća država obuhvaća sljedeće sektore: Republika Hrvatska, republički fondovi, lokalna država te Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

III.

Banke sastavljaju i dostavljaju Izvješće na obrascu NP/JAM u modalitetima koji su utvrđeni u Uputama za popunjavanje Izvješća.
Obrazac NP/JAM i Uputa za popunjavanje Izvješća sastavni su dio ove odluke.

IV.

Izvješće treba dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije 13. radnog dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (radnim danom smatra se i subota), s tim da se krajnji rok za dostavljanje izvješća na kraju kalendarskog tromjesečja produljuje za tri dana.

V.

Prvo Izvješće prema ovoj odluci banke trebaju dostaviti u Hrvatsku narodnu banku za izvještajno razdoblje koje završava 30. lipnja 2006.

VI.

Posljednje izvješće prema Odluci o obvezi dostavljanja Izvješća »Neto potraživanja banke od opće države i garancije« (»Narodne novine«, br. 155/2004., 189/2004. i 22/2005.) banke su dužne dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci za izvještajno razdoblje koje završava 31. svibnja 2006.

VII.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o obvezi dostavljanja Izvješća »Neto potraživanja banke od opće države i garancije« (»Narodne novine«, br. 155/2004., 189/2004. i 22/2005.).

VIII.

Odredbe ove odluke primjenjuju se i na stambene štedionice.

IX.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 283-020/04-06/ŽR
Zagreb, 17. svibnja 2006.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

UPUTA ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠĆA»NETO POTRAŽIVANJA BANKE OD OPĆE DRŽAVE I JAMSTVA«

OPĆE UPUTE

UVOD

Radi kompilacije podataka o neto potraživanjima bankarskog sustava od opće države Hrvatska narodna banka obvezuje banke na popunjavanje i dostavljanje izvješća »Neto potraživanja banke od opće države i jamstva« (u nastavku teksta: Izvješće) na obrascu NP/JAM (u nastavku teksta: Obrazac).
Za potrebe Izvješća, opća država obuhvaća sljedeće sektore: Repub­lika Hrvatska, republički fondovi, lokalna država te Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Sektor lokalna država obuhvaća 53 jedinice lokalne države (20 županija, 33 grada, uključujući Grad Zagreb). Popis jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nalazi se u Prilogu.

ORGANIZACIJA UPUTA ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠĆA

Upute se sastoje od tri dijela, koji sadrže informacije o tome kako ispravno popuniti Izvješće i kako na pravilan način poslati Izvješće u Hrvatsku narodnu banku. Dijelovi Upute su sljedeći:
1. Opće upute
2. Uputa za dostavljanje podataka
3. Popis 53 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

MODALITETI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA

Izvješće se dostavlja na Obrascu, na papiru i telekomunikacijskim putem, u skladu s Uputom za rad s aplikacijom za dostavljanje podataka banaka.
Izvješće ima zaglavlje, u kojem se navodi naziv banke (puno ili skraćeno ime banke), oznaka banke (matični broj) i datum (posljednji dan izvještajnog razdoblja u obliku ddmmgggg).

SADRŽAJ I PRIPREMA IZVJEŠĆA

Izvješće sadrži odabrane stavke iz Statističkog izvješća banke, koje se odnose na Republiku Hrvatsku, republičke fondove, lokalnu državu te Hrvatsku banku za obnovu i razvitak. Izvješće se sastavlja jedanput mjesečno, sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.
Iznosi tzv. izvornih stavaka u Obrascu (a to su one stavke koje nisu zbroj drugih stavaka) moraju odgovarati iznosima u Statističkom izvješću banke za isto izvještajno razdoblje (osim iznosa koji se odnose na lokalnu državu, koji moraju biti manji ili jednaki iznosima u Statističkom izvješću banke). Devizni iznosi izračunavaju se preračunavanjem originalnoga valutnog iznosa u kunsku protuvrijednost pomoću srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na posljednji dan izvještajnog razdoblja, kao i u Statističkom izvješću banke.
Svi iznosi u Obrascu (na papiru) moraju biti iskazani u tisućama kuna, s brojevima zaokruženim na najbližu tisućicu i međusobno usklađeni unutar Obrasca. Stavke koje iznose manje od 500 kuna iskazuju se kao nula. Svi iznosi u datoteci moraju biti iskazani u kunama i lipama, kao i u Statističkom izvješću banke.
Obrazac se sastoji od tri stranice A, B i C.
Na stranici A (stavke 1132 do 1228) banka treba prikazati, uz kunska potraživanja i obveze, i valutnu strukturu kunskih potraživanja/obveza uz valutnu klauzulu, kao i valutnu strukturu deviznih potraživanja/obveza, tako da se originalni valutni iznosi preračunaju u kunsku protuvrijednost pomoću srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na posljednji dan izvještajnog razdoblja. U redcima »Ostale valute« treba prikazati kunsku protuvrijednost potraživanja/obveza u valutama koje nisu navedene u prethodnim stavkama (npr. kanadski dolar, švedska kruna i sl.). U ovom dijelu Obrasca sva potraživanja/obveze prikazuju se na bruto osnovi, tj. prije umanjenja za ispravke vrijednosti.
Banka koja u stavkama pod nazivom »Ostale valute« ima iznose veće od nule, dužna je priložiti specifikaciju po valutama i iznosima na papiru. Iznosi u specifikaciji moraju biti iskazani u kunama i lipama.
Stranica B je varijabilne duljine. Na ovoj stranici banka prikazuje razradu potraživanja banke od komitenata osiguranih jamstvima Ministarstva financija, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, Republike Hrvatske (osim potraživanja osiguranih jamstvima Ministarstva financija i potraživanja osiguranih garancijama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo), republičkih fondova, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te jedinica lokalne države. Uključuju se potraživanja osigurana uvjetnim i bezuvjetnim, te financijskim i činidbenim jamstvima. Pojam »jamstvo« obuhvaća, osim jamstava, i garancije Hrvatske agencije za malo gospodarstvo te ostale oblike osiguranja plaćanja (npr. zadužnice, mjenice, primljene dužničke i vlasničke vrijednosne papire, hipoteke i slične instrumente osiguranja plaćanja). Potrebno je prikazati samo onaj dio potraživanja koji je osiguran jamstvom. U Izvješće je potrebno uključiti samo bilančna potraživanja za koje je banka primila jamstvo, dok se iznosi izvanbilančnih potraživanja ne prikazuju u ovom obrascu (npr. preuzete obveze po odobrenim, a neiskorištenim kreditima). U slučaju prodaje potraživanja ili dijela potraživanja za koje postoji jamstvo ili garancija, iz Izvješća je potrebno isključiti to potraživanje odnosno dio potraživanja.
Stranica C je varijabilne duljine. Na ovoj stranici banka prikazuje razradu pojedinih stavaka sa stranice A prema nazivu tijela državne uprave, matičnom broju, valuti, sektoru, instrumentu te iznosu.
 

UPUTA ZA IZRADU I DOSTAVLJANJE DATOTEKE NETO POTRAŽIVANJA BANKE OD OPĆE DRŽAVE I JAMSTVA
 

Podaci se šalju u datoteci čija su obilježja i sadržaj dani u tekstu ovog priloga.
1. Standardne karakteristike datoteke
– format ASCII
– kodna stranica CP1250 (LATIN2)
– slogovi prema Tablici 1.
– svaki slog završava delimiterom CRLF (X’0D0A’)
– naziv datoteke je MBR.NPG (matični broj.NPG).

2. SADRŽAJ DATOTEKE

Slogovi u datoteci fiksne su duljine, 185 znakova. Slogovi se popunjavaju onako kako je prikazano u Tablici 1. Numerička polja (N) popunjavaju se vodećim nulama, a nulama se popunjavaju i onda kada su neobvezna i/ili nemaju konkretan sadržaj. Polje 11 predviđeno za unos iznosa duljine je 15 znakova s 2 decimalna mjesta. Oznaka predznaka (polje 10) sa »+« (plus) ili »–« (minus) potrebna je zbog jedinstvenog načina označavanja iznosa koji je pozitivan ili negativan, a nalazi se u polju koje neposredno slijedi polje za predznak. Alfanumerička polja (AN) popunjavaju se slijeva, bez vodećih praznina. Treba obavezno unositi tagove iz Uputa.
Tablica 1 opisuje slogove podataka iz Izvješća. Svi slogovi imaju istovjetan sadržaj polja 1 – 4, dok se ostatak mijenja s obzirom na stranicu Izvješća.
Banka u datoteci mora imati najmanje 229 redaka (228 fiksnih redaka sa stranice A i zbrojni redak za garancije i jamstva sa stranice B).

3. Formiranje i sadržaj slogova

S obzirom na točno određen sadržaj Izvješća, jedan slog datoteke prikaz je jednog retka Izvješća. U Uputi za popunjavanje Izvješća detaljno je opisan način popunjavanja Obrazaca, kao i kontrola pojedinih polja unutar njih.
Obrazac se sastoji od tri stranice, ali redni broj retka (polje 6) odnosi se na cijelo Izvješće, tj. neovisno o oznaci stranice (polje 5) nastavlja se do kraja, što znači da raste kontinuirano minimalno do 229, kao i pripadajući tagovi.
Stranica A fiksne je duljine i sadrži 228 retka (stavke 1001 do 1228). Slog za stranicu A mora obavezno imati popunjena sljedeća polja iz Tablice 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 i 11. Iznimno, za retke 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 49, 53, 56, 57, 58, 59, 61 i 62 (koji se razrađuju na stranici C) moraju biti popunjena i polja 7 i 8.
Slog za stranicu B obavezno mora imati popunjena sljedeća polja iz Tablice 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Iznimno, za redak 229 moraju biti popunjena sljedeća polja iz Tablice 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Na stranici B u polju 14 Instrument mora obavezno biti upisana oznaka JAM. Banka je dužna razraditi stavku 1229 sa stranice B ako je na njoj naveden iznos veći od nule.
Vrsta komitenta (polje 15) obvezan je podatak na stranici B, a popunjava se tako da se unese »1« za domaću pravnu osobu, »2« za domaću fizičku osobu, »3« za stranu pravnu osobu ili »4« za stranu fizičku osobu. Ako je riječ o domaćoj pravnoj osobi, tada banka u polje 16 Matični broj komitenta upisuje matični broj pravne osobe; ako je riječ o domaćoj fizičkoj osobi, banka tada upisuje JMBG komitenta. Međutim, ako je riječ o stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tada je banka dužna upisati u polje 16 Matični broj komitenta broj 1183591. Za obrtnike banka upisuje oznaku komitenta »2«.
Slog za stranicu C obvezno mora imati popunjena sljedeća polja iz Tablice 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Na stranici C potrebno je prikazati razradu pojedinih stavki sa stranice A prema nazivu tijela državne uprave, valuti (HRK ili DEV), sektoru (RH, RF, LOK, HBOR), instrumentu (KREDP, KREDO, DEPN, DEPS, DEPO), matičnom broju te iznosu. Banka je dužna razraditi sljedeće stavke sa stranice A ako je na njima naveden iznos veći od nule: 1009, 1014, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1024, 1030, 1034, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043, 1049, 1053, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061 i 1062. Unutar svake od navedenih stavki mora biti ista kombinacija valute, sektora i instrumenta kao što je navedeno u obrascu.
Polja 12, 13 i 14 ulaznog sloga mogu biti popunjena samo vrijed­nostima navedenim u Uputi. Kratice koje se rabe u Tablici 1: HRK – kune; DEV – devize; RH – Republika Hrvatska; RF – republički fondovi; LOK – lokalna država; HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak; KREDP– potraživanja po kreditima; KREDO – obveze po kreditima; DEPN – depozitni novac; DEPS – štedni depoziti; DEPO – oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom; JAM – jamstva; JMF – potraživanja osigurana jamstvima Ministarstva financija; JHMG – potraživanja osigurana garancijama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo; JRHD – potraživanja osigurana jamstvima Republike Hrvatske (osim potraživanja osiguranih jamstvima Ministarstva financija i potraživanja osiguranih garancijama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo); JRF – potraživanja osigurana jamstvima republičkih fondova; JLOK – potraživanja osigurana jamstvima jedinica lokalne države; JHBR – potraživanja osigurana jamstvima Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

4. Kontrola sadržaja slogova

Kontrola međuzbrojeva/hijerarhije

1. P1001 = P1002+P1025+P1044+P1063
2. P1002 = P1003 - P1015
3. P1003 = P1004+P1010
4. P1003 + P1086 = P1132
5. P1004 = P1005+P1006+P1007+P1008+P1009
6. P1004 + P1087 = P1133+P1134
7. P1010 = P1011+P1012+P1013+P1014
8. P1010 + P1092 = P1141
9. P1015 = P1016+P1021
10. P1015 = P1148
11. P1016 = P1017+P1018+P1019+P1020
12. P1016 = P1149+P1150
13. P1021 = P1022+P1023+P1024
14. P1021 = P1157
15. P1025 = P1026 - P1035
16. P1026 = P1027+P1031
17. P1026 + P1097 = P1164
18. P1027 = P1028+P1029+P1030
19. P1027 + P1098 = P1165+P1166
20. P1031 = P1032+P1033+P1034
21. P1031 + P1103 = P1173
22. P1035 = P1036+P1041
23. P1035 = P1180
24. P1036 = P1037+P1038+P1039+P1040
25. P1036 = P1181+P1182
26. P1041 = P1042+P1043
27. P1041 = P1189
28. P1044 = P1045 - P1054
29. P1045 = P1046+P1050
30. P1045 + P1108 = P1196
31. P1046 = P1047+P1048+P1049
32. P1046 + P1109 = P1197+P1198
33. P1050 = P1051+P1052+P1053
34. P1050 + P1114 = P1205
35. P1054 = P1055+P1060
36. P1054 = P1212
37. P1055 = P1056+P1057+P1058+P1059
38. P1055 = P1213+P1214
39. P1060 = P1061+P1062
40. P1060 = P1221
41. P1063 = P1064 - P1075
42. P1064 = P1065+P1070
43. P1065 = P1066+P1067+P1068+P1069
44. P1070 = P1071+P1072+P1073+P1074
45. P1075 = P1076+P1081
46. P1076 = P1077+P1078+P1079+P1080
47. P1081 = P1082+P1083+P1084+P1085
48. P1086 = P1087+P1098+P1109
49. P1087 = P1088+P1093
50. P1088 = P1089+P1092
51. P1089 = P1090+P1091
52. P1093 = P1094+P1097
53. P1094 = P1095+P1096
54. P1098 = P1099+P1104
55. P1099 = P1100+P1103
56. P1100 = P1101+P1102
57. P1104 = P1105+P1108
58. P1105 = P1106+P1107
59. P1109 = P1110+P1115
60. P1110 = P1111+P1114
61. P1111 = P1112+P1113
62. P1115 = P1116+P1119
63. P1116 = P1117+P1118
64. P1120 = P1121+P1127
65. P1121 = P1122+P1123+P1126
66. P1123 = P1124+P1125
67. P1127 = P1128+P1129+P1132
68. P1129 = P1130+P1131
69. P1133 = P1134+P1135+P1142
70. P1135 = P1136+P1137+P1138+P1139+P1140+P1141
71. P1142 = P1143+P1144+P1145+P1146+P1147+P1148
72. P1149 = P1150+P1151+P1158
73. P1151 = P1152+P1153+P1154+P1155+P1156+P1157
74. P1158 = P1159+P1160+P1161+P1162+P1163+P1164
75. P1165 = P1166+P1167+P1174
76. P1167 = P1168+P1169+P1170+P1171+P1172+P1173
77. P1174 = P1175+P1176+P1177+P1178+P1179+P1180
78. P1181 = P1182+P1183+P1190
79. P1183 = P1184+P1185+P1186+P1187+P1188+P1189
80. P1190 = P1191+P1192+P1193+P1194+P1195+P1196
81. P1197 = P1198+P1199+P1206
82. P1199 = P1200+P1201+P1202+P1203+P1204+P1205
83. P1206 = P1207+P1208+P1209+P1210+P1211+P1212
84. P1213 = P1214+P1215+P1222
85. P1215 = P1216+P1217+P1218+P1219+P1220+P1221
86. P1222 = P1223+P1224+P1225+P1226+P1227+P1228

Kontrola s Nekonsolidiranim mjesečnim statističkim
izvješćem (MI)

87. P1005 = (P1050-P2050+P1139-P2139)(BS/VP1-5)
88. P1006 = (P1001-P2001+P1051-P2051+P1101-P2101+P1140-P2140)(BS/VP1-5)
89. P1007 = (P1003-P2003+P1005-P2005+P1053-P2053+P1055-P2055+P1103-P2103+P1105-P2105+P1142-P2142+P1144-P2144)(BS/VP1-5)
90. P1008 = (P1004-P2004-P1050-P2050+P1054-P2054+P1104-P2104-P1139-P2139+P1143-P2143)(BS/VP1-5)
91. P1009 = (P1001-P2001)(BS/KRED1-7)
92. P1011 = (P2001+P2051+P2101+P2140)(BS/VP1-5)
93. P1012 = (P2003+P2005+P2053+P2055+P2103+P2105+P2142+P2144) (BS/VP1-5)
94. P1013 = (P2004-P2050+P2054+P2104-P2139+P2143)(BS/VP1-5)
95. P1014 = P2001(BS/KRED1-7)
96. P1017 = (P1001-P2001)(BS/DEP1-8)
97. P1018 = (P1016-P2016)(BS/DEP1-8)
98. P1019 = (P1031-P2031)(BS/DEP-8)
99. P1020 = (P1001-P2001)(BS/OK1-9)
100. P1022 = P2016(BS/DEP1-8)
101. P1023 = P2031(BS/DEP1-8)
102. P1024 = P2001(BS/OK1-9)
103.P1028=(P1006-P2006+P1008-P2008+P1056-P2056+P1058-P2058+P1106-P2106+P1108-P2108+P1145-P2145+P1147-P2147)(BS/VP1-5)
104. P1029 = (P1007-P2007+P1057-P2057+P1107-P2107+P1146-P2146)(BS/VP1-5)
105. P1030 = (P1002-P2002)(BS/KRED1-7)
106. P1032 = (P2006+P2008+P2056+P2058+P2106+P2108+P2145+P2147) (BS/VP1-5)
107. P1033 = (P2007+P2057+P2107+P2146)(BS/VP1-5)
108. P1034 = P2002(BS/KRED1-7)
109. P1037 = (P1002-P2002)(BS/DEP1-8)
110. P1038 = (P1017-P2017)(BS/DEP1-8)
111. P1039 = (P1032-P2032)(BS/DEP1-8)
112. P1040 = (P1002-P2002)(BS/OK1-9)
113. P1042 = P2017(BS/DEP1-8)
114. P1043 = P2032(BS/DEP1-8)
115.P1047£(P1009-P2009+P1011-P2011+P1059-P2059+P1061-P2061+P1109-P2109+P1111-P2111+P1148-P2148+P1150-P2150)(BS/VP1-5)
116. P1048 £(P1010-P2010+P1060-P2060+P1110-P2110+P1149-P2149)(BS/VP1-5)
117. P1049 £(P1003-P2003)(BS/KRED1-7)
118. P1051 £(P2009+P2011+P2059+P2061+P2109+P2111+P2148+P2150) (BS/VP1-5)
119. P1052 £(P2010+P2060+P2110+P2149)(BS/VP1-5)
120. P1053 £P2003(BS/KRED1-7)
121. P1056 £(P1003-P2003)(BS/DEP1-8)
122. P1057 £(P1018-P2018)(BS/DEP1-8)
123. P1058 £(P1033-P2033)(BS/DEP1-8)
124. P1059 £(P1003-P2003)(BS/OK1-9)
125. P1061 £P2018(BS/DEP1-8)
126. P1062 £P2033(BS/DEP1-8)
127. P1066 = (P1018-P2018+P1068-P2068+P1117-P2117+P1157-P2157)(BS/VP1-5)
128. P1067 = (P1019-P2019+P1069-P2069+P1118-P2118+P1158-P2158)(BS/VP1-5)
129. P1068 = (P1006-P2006)(BS/KRED1-7)
130. P1069 = (P1010-P2010)(BS/GOD1-4)
131. P1071 = (P2018+P2068+P2117+P2157)(BS/VP1-5)
132. P1072 = (P2019+P2069+P2118+P2158)(BS/VP1-5)
133. P1073 = P2006(BS/KRED1-7)
134. P1074 = P2010(BS/GOD1-4)
135. P1077 = (P1006-P2006)(BS/DEP1-8)
136. P1078 = (P1021-P2021)(BS/DEP1-8)
137. P1079 = (P1036-P2036)(BS/DEP1-8)
138. P1080 = (P1007-P2007+P1012-P2012)(BS/OK1-9)
139. P1082 = P2006(BS/DEP1-8)
140. P1083 = P2021(BS/DEP1-8)
141. P1084 = P2036(BS/DEP1-8)
142. P1089 = (P1031-P2031+P1037-P2037+P1068-P2068+P1074-P2074)(BS/IV1-12)
143. P1090 = (P1034-P2034+P1071-P2071)(BS/IV1-12)
144. P1091 = (P1010-P2010)(BS/IV1-12)
145. P1094 = (P2031+P2037+P2068+P2074)(BS/IV1-12)
146. P1095 = (P2034+P2071)(BS/IV1-12)
147. P1096 = P2010(BS/IV1-12)
148. P1100 = (P1032-P2032+P1038-P2038+P1069-P2069+P1075-P2075)(BS/IV1-12)
149. P1101 = (P1035-P2035+P1072-P2072)(BS/IV1-12)
150. P1102 = (P1011-P2011)(BS/IV1-12)
151. P1105 = (P2032+P2038+P2069+P2075)(BS/IV1-12)
152. P1106 = (P2035+P2072)(BS/IV1-12)
153. P1107 = P2011(BS/IV1-12)
154. P1111 £(P1033-P2033+P1039-P2039+P1070-P2070+P1076-P2076)(BS/IV1-12)
155. P1112 £(P1036-P2036+P1073-P2073)(BS/IV1-12)
156. P1113 £(P1012-P2012)(BS/IV1-12)
157. P1116 £(P2033+P2039+P2070+P2076)(BS/IV1-12)
158. P1117 £(P2036+P2073)(BS/IV1-12)
159. P1118 £P2012(BS/IV1-12)
160. P1121 = (P1002-P2002)(BS/IV1-12)
161. P1123 = (P1045-P2045+P1082-P2082)(BS/IV1-12)
162. P1124 = (P1046-P2046+P1083-P2083)(BS/IV1-12)
163. P1125 = (P1015-P2015)(BS/IV1-12)
164. P1127 = P2002(BS/IV1-12)
165. P1129 = (P2045+P2082)(BS/IV1-12)
166. P1130 = (P2046+P2083)(BS/IV1-12)
167. P1131 = P2015(BS/IV-12)
168. P1229 ³P1014(BS/JAM1-13)

5. Način dostave datoteka

Podaci se dostavljaju telekomunikacijskim putem, u skladu s Uputom za rad s aplikacijom za dostavljanje podataka banaka. U aplikaciji je pri odabiru vrste izvješća potrebno odabrati »Neto potraživanja (Mp)«.
Iznimno, Hrvatska narodna banka može tražiti od banke da podatke dostavi na disketi (standardna disketa HD 3,5 palca). Na jednoj disketi može biti samo jedna datoteka.
Naljepnica mora sadržavati:
– naziv banke
– naziv datoteke (MATBROJ.npg)
– datum stanja na koji se podaci odnose (dd.mm.gggg)
– oznaku izvješća (XY).
Neobavezno, ako banka želi, može napisati i broj diskete (interni, bankin broj).
 

ULAZNI SLOG PODATAKA ZA NETO POTRAŽIVANJA BANKE OD OPĆE DRŽAVE I JAMSTVA
 

Broj

Naziv polja

Tip polja

Duljina polja

Pozicija polja

Sadržaj polja

1.

Banka/
štedionica

N

7

1 – 7

Matični broj

2.

Datum izvješća

N

8

8 – 15

ggggmmdd

3.

Oznaka razdob­lja i vrste

AN

2

16 – 17

MP

4.

Obrazac

AN

6

18 – 23

‘NP/JAM’ ili ‘ZBIR’

5.

Stranica

AN

1

24

A, B, C

6.

Redni broj retka

N

5

25 – 29

Red. br. retka u obrascu ili red. br. retka ‘ZBIR’

7.

Prvi u grupi

N

5

30 – 34

Red. br. prvog retka grupe

8.

Posljednji u grupi

N

5

35 – 39

Red. br. posljednjeg retka grupe

9.

Tag

AN

4

40 – 43

Oznaka

10.

Predznak

AN

1

44

‘+’ ili ‘–’

11.

Iznos

N

15

45 – 59

Iznos (2 dec.)

12.

Valuta

AN

3

60 – 62

HRK, DEV

13.

Sektor

AN

4

63 – 66

RH, RF, LOK, HBOR, JMF, JHMG, JRHD, JRF, JLOK, JHBR

14.

Instrument

AN

5

67 – 71

KREDP, KREDO, DEPN, DEPS, DEPO, JAM

15.

Vrsta
komitenta

N

1

72

1, 2, 3, 4

16.

Matični broj komitenta

AN

13

73 – 85

MBR, JMBG,
1183591

17.

Naziv
komitenta

AN

100

86 – 185

Naziv komitenta

 Tablica 1.

POPIS JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE


Gradovi:

1. BJELOVAR
2. CRIKVENICA
3. ČAKOVEC
4. DUBROVNIK
5. GOSPIĆ
6. ZAGREB
7. KARLOVAC
8. KOPRIVNICA
9. KRAPINA
10. KUTINA
11. LABIN
12. MAKARSKA
13. OPATIJA
14. OSIJEK
15. PAZIN
16. POREČ
17. POŽEGA
18. PULA
19. RIJEKA
20. ROVINJ
21. SAMOBOR
22. SISAK
23. SLAVONSKI BROD
24. SPLIT
25. ŠIBENIK
26. UMAG
27. VARAŽDIN
28. VINKOVCI
29. VIROVITICA
30. VRBOVEC
31. ZADAR
32. VELIKA GORICA
33. ZAPREŠIĆ

Županije:

34. ZAGREBAČKA
35. KRAPINSKO-ZAGORSKA
36. SISAČKO-MOSLAVAČKA
37. KARLOVAČKA
38. VARAŽDINSKA
39. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
40. BJELOVARSKO-BILOGORSKA
41. PRIMORSKO-GORANSKA
42. LIČKO-SENJSKA
43. VIROVITIČKO-PODRAVSKA
44. POŽEŠKO-SLAVONSKA
45. BRODSKO-POSAVSKA
46. ZADARSKA
47. OSJEČKO- BARANJSKA
48. ŠIBENSKO-KNINSKA
49. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
50. SPLITSKO-DALMATINSKA
51. ISTARSKA
52. DUBROVAČKO-NERETVANSKA
53. MEĐIMURSKA