Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statistič­kom izvješću banke

NN 60/2006 (30.5.2006.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statistič­kom izvješću banke

      HrvatskA narodnA banKA

1455

Na temelju članka 105. stavka 1. točke 2. Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) i članka 25. i 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM IZVJEŠĆU BANKE

I.

Odluka o Statističkom izvješću banke (»Narodne novine«, br. 166/2003., 53/2004. i 129/2004.) mijenja se i dopunjuje, i to tako da se:
U cijelom tekstu Upute za popunjavanje Statističkog izvješća banke i u obrascima Statističkog izvješća banke mijenjaju nazivi, i to:
naziv: »RDG-1« zamjenjuje se nazivom: »RDG1-1«,
naziv: »BS-2« zamjenjuje se nazivom: »BS1-2«,
naziv: »BS/IBS-3« zamjenjuje se nazivom: »BS/IBS1-3«,
naziv: »BS/GOD-4« zamjenjuje se nazivom: »BS/GOD1-4«,
naziv: »BS/VP-5« zamjenjuje se nazivom: »BS/VP1-5«,
naziv: »BS/DER-6« zamjenjuje se nazivom: »BS/DER1-6«,
naziv: »BS/KRED-7« zamjenjuje se nazivom: »BS/KRED1-7«,
naziv: »BS/DEP-8« zamjenjuje se nazivom: »BS/DEP1-8«,
naziv: »BS/OK-9« zamjenjuje se nazivom: »BS/OK1-9«,
naziv: »BS/OIMO-10« zamjenjuje se nazivom: »BS/OIO1-10«,
naziv: »BS/KAM-11« zamjenjuje se nazivom: »BS/KAM1-11«,
naziv: »BS/IV-12« zamjenjuje se nazivom: »BS/IV1-12«,
naziv: »BS/GAR-13« zamjenjuje se nazivom: »BS/JAM1-13«,
naziv: »BS/ROC-14 » zamjenjuje se nazivom: »BS/ROC1-14«,
naziv: »BS/RK-15« zamjenjuje se nazivom: »BS/RK1-15«,
naziv: »BS/RD-16« zamjenjuje se nazivom: »BS/RD1-16«,
naziv: »BS/RPK-17« zamjenjuje se nazivom: »BS/RPK1-17«,
naziv: »BS/DNP-18« zamjenjuje se nazivom: »BS/DNP1-18«,
naziv: »VSI-19« zamjenjuje se nazivom: »VSI1-19«,
naziv: »VSO-20« zamjenjuje se nazivom: »VSO1-20«,
naziv: »BS/OOD-21 » zamjenjuje se nazivom: »BS/OOD1-21«,
naziv: »KT/DS-22 » zamjenjuje se nazivom: »KT/DS1-22«, te
naziv: »BS/DVP-23 » zamjenjuje se nazivom: »BS/DVP1-23«.
Obrasci Statističkog izvješća banke sastavni su dio ove odluke.

II.

U Uputi za popunjavanje Statističkog izvješća banke u dijelu »Opće upute« u točki II. pod naslovom »Organizacija Upute za popunjavanje« stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:
»(3) Prilog A – sadrži upute za izradu i dostavljanje datoteke Statističkog izvješća banke.
(4) Prilog B – prikazuje razvrstavanje knjigovodstvenih računa iz Kontnog plana za banke u pojedine obrasce i stavke, i to za prvih dvanaest obrazaca Statističkog izvješća banke. Za ostale obrasce u Uputi nisu navedeni knjigovodstveni računi, već samo formule za pojedine stavke. Podatke za popunjavanje tih obrazaca banka je duž­na osigurati iz analitičke knjigovodstvene evidencije.«

III.

U točki IV. pod naslovom »Rokovi za dostavljanje Statističkog izvješća« pod 3. »Nekonsolidirano nerevidirano (privremeno) statističko izvješće« u prvom odlomku posljednja rečenica mijenja se i glasi: »Nekonsolidirano nerevidirano (privremeno) statističko izvješće uključuje sve obrasce Statističkog izvješća banke, osim sljedećih obrazaca: BSK1-2, BS/JAM1-13, BS/OOD1-21, KT/DS1-22 i BS/DVP1-23.«
U istoj točki IV. pod naslovom »Rokovi za dostavljanje Statističkog izvješća«, tekst pod 4. »Konsolidirano statističko izvješće banke« mijenja se i glasi:
»Konsolidirano statističko izvješće banka sastavlja u skladu s odredbama Odluke o konsolidiranim financijskim izvješćima grupe banaka.
Prema odredbama te odluke grupa banaka postoji kada je banka ili financijski holding sa sjedištem u Republici Hrvatskoj nadređeno društvo u odnosu prema jednoj ili više banaka ili financijskih holdinga, ostalih financijskih institucija ili društava za pomoćne bankovne usluge sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje. Osnovna svrha konsolidacije financijskih izvješća jest prikaz grupe banaka kao jednog izvještajnog subjekta nad kojim HNB obavlja nadzor poslovanja. Nadređena banka u grupi banaka mora dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci:
1. konsolidirano nerevidirano statističko izvješće sa stanjem na dan 30. lipnja; rok za dostavu izvješća jest 30. rujna tekuće godine;
2. konsolidirano revidirano statističko izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca; rok za dostavu izvješća jest 30. travnja tekuće godine, za prethodnu godinu.
Konsolidirano statističko izvješće (revidirano i nerevidirano) uključuje sljedeće obrasce: RDG1-1, BSK1-2, BS/IBS1-3, BS/GOD1-4, BS/VP1-5, BS/DER1-6, BS/KRED1-7, BS/DEP1-8, BS/OK1-9 i BS/OIO1-10.«
U istoj točki IV. pod naslovom »Rokovi za dostavljanje Statističkog izvješća«, u tablici »Raspored statističkog izvješćivanja poslovnih banaka i štedionica« u stupcu »Obrazac« iza retka »Bilance stanja« dodaje se novi redak: »Bilanca stanja – konsolidirana« sa znakom:»X« u stupcima za izvješća KP i KR.
U istoj tablici, u retku »Obračunate kamate i naknade« znak: »X« u stupcima za izvješća KP i KR briše se.

IV.

U točki V. pod naslovom »Modaliteti dostavljanja obrazaca Statističkog izvješća« prva rečenica mijenja se i glasi: »Statističko izvješće banka dostavlja na papiru i telekomunikacijskim putem«.
Pod 2. pod naslovom »Dostavljanje obrazaca na magnetnom mediju« naslov i tekst ispod njega mijenja se i glasi:
»2. Dostavljanje obrazaca telekomunikacijskim putem Datoteke Statističkog izvješća banke dostavljaju telekomunikacijskim putem, u skladu s Uputom za rad s aplikacijom za dostavljanje podataka banaka. Obilježja i sadržaj datoteke sastavni su dio ove upute (Prilog A).
Svi iznosi u datoteci moraju biti iskazani u kunama i lipama«.

V.

U točki VII. pod naslovom »Priprema Statističkog izvješća« treći odlomak mijenja se i glasi:
»Većina obrazaca u Statističkom izvješću banke sadrži tri stupca: prvi nazvan »ukupno« drugi nazvan »strane valute« i treći nazvan »kune uz valutnu klauzulu«. U prvom stupcu iskazuje se kunska vrijednost, odnosno kunska protuvrijednost svih stavki imovine ili obveza o kojima se izvješćuje u određenom obrascu. Drugi stupac je podgrupa prvoga i u njemu se iskazuje kunska protuvrijednost samo onih stavki imovine ili obveza koje su izražene u valutama različitim od kune (u ovaj stupac nisu uključene pozicije s valutnom klauzulom). Iznosi u drugom stupcu izračunavaju se konvertiranjem originalnoga valutnog iznosa u kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB-a na posljednji dan izvještajnog razdoblja. Iznimno, desetodnevna izvješća sa stanjem desetoga, dvadesetoga i posljednjeg dana u mjesecu mogu se iskazati prema srednjem tečaju HNB-a na posljednji dan prethodnog mjeseca. Treći je stupac podgrupa prvoga i u njemu se iskazuje kunska protuvrijednost onih stavki imovine ili obveza koje su ugovorene uz jednosmjernu ili dvosmjernu valutnu klauzulu. Iznosi koji se iskazuju u ovom stupcu izračunavaju se primjenom ugovorenog tečaja (kupovni, srednji, prodajni).«

VI.

U dijelu pod naslovom »Upute za pojedine obrasce i stavke« tekst poglavlja 1. s naslovom »1. Račun dobiti i gubitka (obrazac RDG-1)« mijenja se i glasi:

»1. Račun dobiti i gubitka (obrazac RDG1-1)

I. Opće upute

U izvješću prema ovom obrascu prikazuju se svi prihodi i ras­hodi i financijski rezultat poslovanja banke tijekom određenoga razdoblja. Pod razdobljem se podrazumijeva interval od prvog dana kalendarske godine do posljednjeg dana izvještajnog razdoblja.
Potrebno je uključiti sve kamate i naknade i ostale prihode i troškove, kao i ostale računovodstvene procjene koje se vrše tijekom i/ili nakon svršetka izvještajnog razdoblja, a odnose se na prihode i troškove izvještajnog razdoblja.
Banke, koje su počele poslovati tijekom tekuće godine, trebaju u odgovarajućim stavkama obrasca RDG1-1 navesti sve zarađene prihode i ostvarene troškove od početka rada te sve prije zarađene prihode i troškove, koji su nastali od početka organiziranja osnivanja do početka rada. Primjeri su ovih troškova zakonske pristojbe, troškovi najma poslovnog prostora i uredske opreme, plaće itd.

II. Upute za pojedine stavke

Kamatni prihod od nadoknadivih plasmana – U pripadajućim stavkama razvrstanim prema financijskim instrumentima/sektorima navesti kamatne prihode na plasmane za koje se pouzdano može utvrditi da će biti nadoknađeni, odnosno na plasmane koji su u skladu s člankom 9. Odluke o klasifikaciji plasmana i potencijalnih obveza banaka raspoređeni u rizičnu skupinu A.
Kamatni prihodi od odobrenih kredita – Navesti u odgovarajućim stavkama sve zarađene kamatne prihode odnosno prihode od aktivnih kamata i druge prihode (provizije i slične naknade) koji su izravno povezani s odobrenim kreditima, a koje se odnose na svu aktivu iskazanu kao krediti u obrascu BS/KRED1-7. To su, na primjer, naknade i provizije koje se zaračunavaju korisniku kredita odnosno koje se prema Uputi za primjenu Odluke o jedinstvenom iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite uključuju u izračun efektivne kamatne stope na kredite.
Kamatni prihodi od kredita financijskim institucijama iskazuju se ovisno o ugovorenom dospijeću kredita na koje se odnose, kao prihodi od prekonoćnih kredita (koji dospijevaju za manje od 24 sata) te kao prihodi od ostalih kredita.
Kamatni prihodi od kredita stanovništvu dijele se na prihode od stambenih kredita, hipotekarnih kredita, kredita za kupnju automobila, kredita po kreditnim karticama i svih ostalih kredita stanovništvu. Stambeni krediti uključuju sve kredite odobrene stanovništvu za kupnju stanova i objekata u kojima nema više od četiri stana. Hipotekarni krediti uključuju nenamjenske kredite stanovništ­vu kod kojih se posebno ne ispituje bonitet dužnika, nego se sigurnost povrata kredita zasniva na vrijednosti određene nekretnine nad kojom je banka zasnovala založno pravo. Ako banka kod stambenih i drugih namjenskih kredita zasnuje založno pravo nad nekretninama u svrhu naplate kredita, takvi se krediti u smislu ovih uputa ne smatraju hipotekarnim kreditima.
Kamatni prihodi od depozita – Navesti u odgovarajućim stavkama sve kamatne prihode od depozita, odnosno provizije i naknade izravno povezane s danim depozitima, a koji se navode u obrascu BS/GOD1-4.
Kamatni prihodi od dužničkih vrijednosnih papira – Navesti sve kamatne prihode koji se odnose na obveznice i druge dužničke vrijednosne papire koje banka drži radi trgovanja, koji su raspoloživi za prodaju, koje drži do dospijeća i kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, a koji se iskazuju u obrascu BS/VP1-5. U prihode se uključuje i amortizirani dio diskonta i odbija amortizacija premije po vrijednosnim papirima.
Kamate na dužničke vrijednosne papire uključuju se i u slučaju kad su vrijednosni papiri posuđeni, prodani po repo ugovoru ili založeni u neke svrhe.
Dobit od aktivnosti trgovanja dužničkim vrijednosnim papirima i dobit s osnove promjene njihove fer vrijednosti iskazuje se u obrascu RDG1-1, u stavkama 1144, 1151,1152 i 1156 te u BS1-2 u stavci 1037 (odnosno BSK1-2 u stavci 1038).
Kamatni prihodi po ugovorima o kamatnim swapovima – Navesti u odgovarajućoj stavci iznos kamatnih prihoda po ugovorima o kamatnim swapovima.
Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih prihoda – Navesti korekcije kamatnih prihoda koje rezultiraju iz promjene tečaja kune. Korekcije se odnose samo na tečajne razlike na devizna potraživanja i potraživanja uz valutnu klauzulu s osnove kamatnih prihoda (osim ispravaka vrijednosti tražbina na osnovi kamatnih prihoda).
Kamatni prihodi iz prethodnih godina – Navesti kamate obračunate u tekućoj godini koje se odnose na prethodno razdoblje.
Kamatni prihod od djelomično nadoknadivih plasmana – U pripadajućim stavkama razvrstanim prema financijskim instrumentima/sektorima navesti kamatne prihode na djelomično nadoknadive plasmane samo ako su naplaćeni, odnosno naplaćene kamate na plasmane koji su u skladu s člankom 11. Odluke o klasifikaciji plasmana i potencijalnih obveza banaka raspoređeni u rizičnu skupinu B.
Kamatni troškovi za primljene kredite – Navesti u odgovarajućim stavkama sve kamatne troškove za primljene kredite prikazane u obrascu BS/OK1-9, stavke od 1001 do 1020.
Kamatni troškovi za depozite – Navesti u odgovarajućim stavkama sve kamatne troškove za obveze iskazane kao depoziti u obrascu BS/DEP1-8.
Isključiti troškove za poklone ili premije (bilo u obliku robe, kredita ili gotovine) koji su dani deponentima prilikom otvaranja novoga ili obnavljanja postojećeg računa (takvi troškovi navode se u obrascu RDG1-1, stavka 1166, »ostali troškovi«).
Naknade za podizanje depozita prije dospijeća odbijaju se od bruto kamatnih troškova odgovarajuće kategorije depozita. Ako su te naknade znatne i prekoračuju iznos obračunatih kamatnih troškova, tada one ne smanjuju kamatne troškove, nego se uključuju u obrazac RDG1-1, stavka 1163, »ostali prihodi«.
Kamatni troškovi za dužničke vrijednosne papire – Navesti sve kamatne troškove za dužničke i ostale vrijednosne papire koje je izdala banka, uključujući podređene i hibridne instrumente, a koji su prikazani u obrascima BS1-2 (odnosno BSK1-2), stavke 1026, 1027, 1028 i 1029.
Kamatni troškovi po ugovorima o kamatnim swapovima – Navesti u odgovarajućoj stavci iznos kamatnih troškova po ugovorima o kamatnim swapovima.
Premije za osiguranje štednih uloga – Navesti sve troškove premija za osiguranje štednih uloga.
Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih troškova – Navesti korekcije kamatnih troškova koje rezultiraju iz promjene tečaja kune. Korekcije se odnose samo na tečajne razlike na devizne obveze i obveze uz valutnu klauzulu s osnove kamatnih troškova.
Kamatni troškovi iz prethodnih godina – Navesti kamatne troškove obračunate u tekućoj godini koji se odnose na prethodno razdoblje.
Prihodi od provizija i naknada – Navesti iznose prihoda od provizija ili naknada za bankovne usluge koje banka ostvaruje pružanjem usluga svojim klijentima bez izravnog angažiranja novčanih sredstava. Dijele se na: prihode od provizija i naknada za usluge plat­nog prometa (uključujući otvaranje akreditiva) i prihode od ostalih naknada za pružene bankovne usluge kao što su naknade:
(1) za izdavanje garancija i drugih oblika jamstava, uključujući akceptiranje mjenica (osim prihoda na dospjele akceptne kredite);
(2) za upravljanje zajmovima u ime i za račun drugih osoba (mandatni poslovi);
(3) za skrb i transakcije s vrijednosnim papirima u ime i za račun drugih osoba;
(4) za čuvanje vrijednosti i iznajmljivanje sefova;
(5) za usluge vođenja depozitnih računa;
(6) za usluge odobravanja i vođenja neiskorištenih okvirnih kredita;
(7) za pružanje konzultantskih i savjetodavnih usluga komitentima;
(8) za izdavanje i korištenje bankovnih kreditnih kartica;
(9) za naplatu potraživanja od kupaca po kreditnim karticama kada banka ne vodi dotična potraživanja od kupaca u svojim knjigama;
(10) za druge usluge čije pružanje nije povezano s angažiranjem novčanih sredstava banke.
Nekamatni prihodi priznaju se u obrascu RDG1-1 prema članku 9. stavak 6. Odluke o klasifikaciji plasmana i potencijalnih obveza banaka.
Neto tečajne razlike po tražbinama na osnovi naknada – Navesti korekcije tražbina na osnovi naknada/provizija koje rezultiraju iz promjene tečaja kune. Korekcije se odnose samo na tražbine na osnovi naknada u devizama i kunske tražbine na osnovi naknada uz valutnu klauzulu (osim ispravaka vrijednosti tražbina na osnovi nekamatnih prihoda).
Troškovi provizija ili naknada – Navesti iznos naknada i provizija za bankovne odnosno financijske usluge pružene banci od strane domaćih ili stranih banaka, HNB-a, Hrvatske pošte (HP), Fine, institucija tržišta novca i kapitala itd.
Neto tečajne razlike po obvezama na osnovi naknada – Navesti korekcije obveza za naknade/provizije koje rezultiraju iz promjene tečaja kune. Korekcije se odnose samo na obveze za naknade u devizama i kunske obveze za naknade uz valutnu klauzulu.
Dobit (gubitak) od ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate – Navesti učinke vrednovanja ulaganja u podruž­nice, pridružena društva i zajedničke pothvate ako se ta ulaganja iskazuju po trošku prema MRS-u 27, 28 i 31 u odvojenim (nekonsolidiranim) financijskim izvješćima. Ovdje se navodi i umanjenje vrijednosti ove imovine u skladu s MRS-om 36.
U konsolidiranim financijskim izvješćima navesti učinke vrednovanja ulaganja ako se ona vrednuju metodom udjela. Umanjenje vrijednosti goodwila također se iskazuje u ovoj stavci.
Dobit (gubitak) od trgovanja vrijednosnim papirima – Navesti dobit (gubitak) s osnove promjene fer vrijednosti financijske imovine koja se drži radi trgovanja i dobit (gubitak) nastao prodajom ove imovine. U ovu poziciju uključuju se i učinci promjene fer vrijednosti financijskih obveza namijenjenih trgovanju.
Dobit (gubitak) od trgovanja devizama – Navesti dobit (gubitak) od tečajnih razlika pri kupoprodaji deviza i efektivnoga stranog novca.
Dobit (gubitak) od trgovanja kunskom gotovinom – Navesti dobit (gubitak) povezan s trgovanjem kunskom gotovinom između banaka.
Dobit (gubitak) od trgovanja derivatima – Navesti dobit (gubitak) nastao promjenom fer vrijednosti derivata koji se drže radi trgovanja, kao i njihovom prodajom.
Dobit (gubitak) od ugrađenih derivata po ugovorima s jednosmjernom valutnom klauzulom – Navesti dobit (gubitak) s osnove promjene fer vrijednosti ugrađenih derivata, i to derivatne imovine i obveza koji se odnose na ugovore s jednosmjernom valutnom klauzulom.
Dobit (gubitak) od ostalih ugrađenih derivata – Navesti dobit (gubitak) s osnove promjene fer vrijednosti ostalih ugrađenih derivata, osim onih koji se odnose na ugovore s jednosmjernom valutnom klauzulom.
Dobit (gubitak) od imovine kojom se aktivno ne trguje, a koja se vrednuje prema fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka – Navesti dobit (gubitak) s osnove promjene fer vrijednosti financijske imovine kojom se aktivno ne trguje, a koja se vrednuje prema fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, kao i dobit (gubitak) nastao prodajom ove imovine.
Dobit (gubitak) od aktivnosti u kategoriji imovine raspoložive za prodaju – Navesti dobit (gubitak) koji se za ovu imovinu u skladu s MRS-om 39 priznaje u prihod (trošak) razdoblja kroz stavke u nastavku (osim troškova koji se odnose na umanjenje dužničkih vrijednosnih papira ove kategorije, a koji se iskazuju u stavci 1179).
Realizirana dobit (gubitak) – Navesti realiziranu dobit (gubitak) nastao prodajom imovine raspoložive za prodaju. U ovu stavku uključuje se nerealizirana dobit (gubitak) od vlasničkih instrumenata u ovoj kategoriji prilikom njezina umanjenja, a koji se do trenutka umanjenja iskazivao u stavci BS1-2 1037 (odnosno BSK1-2 u stavci 1038).
Tečajne razlike po vlasničkim instrumentima – Navesti realizirane tečajne razlike po vlasničkim instrumentima iz ove kategorije. U stavku se uključuju i nerealizirane tečajne razlike od vlasničkih instrumenata u ovoj kategoriji prilikom njezina umanjenja, a koje su se do trenutka umanjenja iskazivala u stavci BS1-2 1037 (odnosno BSK1-2 u stavci 1038).
Umanjenje vrijednosti za vlasničke instrumente – Navesti gubitak od umanjenja za vlasničke vrijednosne instrumente u kategoriji imovine raspoložive za prodaju.
Dobit (gubitak) od aktivnosti u kategoriji imovine koja se drži do dospijeća – Navesti dobit (gubitak) od prodaje financijske imovine koja se drži do dospijeća, ako je iznimno do prodaje došlo prije roka njezina dospijeća.
Dobit (gubitak) proizišao iz transakcija zaštite – Navesti dobit (gubitak) nastao zbog promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki i instrumenata zaštite koji se odnose na određene zaštićene stavke.
Prihodi od vlasničkih ulaganja – Dijele se na prihode (primljene dividende) od vlasničkih ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate, koji se vrednuju prema trošku ulaganja (stavka 1158) te prihode od ostalih dionica i poslovnih udjela koje banka drži u portfelju namijenjenom trgovanju, portfelju kojim se aktivno ne trguje, a koji se vrednuje prema fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, te portfelju raspoloživom za prodaju (stavka 1159).
Dobit (gubitak) od obračunatih tečajnih razlika – Dijeli se na dobit (gubitak) od svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a (stavka 1161) i dobit (gubitak) od svođenja pozicija bilance s (dvosmjernom) valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj (stavka 1162) uključujući i tečajne razlike na dužničke instrumente u kategoriji imovine raspoložive za prodaju.
Navesti (vodeći računa o predznaku) neto razliku između pozitivnih i negativnih tečajnih razlika. U ovom se dijelu ne iskazuju neto tečajne razlike po ispravcima vrijednosti aktive koja se raspoređuje u rizične skupine, a koja je nominirana u devizama i s valutnom klauzulom (ove se tečajne razlike iskazuju u stavci 1182) ni tečajne razlike koje se općenito odnose na vlasničke instrumente u kategoriji imovine raspoložive za prodaju.
Ostali prihodi – Navesti sve prihode od poslovanja banke nastale do posljednjeg dana izvještajnog razdoblja, a koji nisu navedeni u drugim stavkama obrasca RDG1-1. Višak stjecateljeva udjela u neto fer vrijednosti stečene prepoznatljive imovine, obveza i nepredviđenih obveza iznad troška stjecanja nastao iz poslovnog spajanja također se navodi u okviru ove stavke.
Izvanredni prihodi – Navesti ukupan iznos izvanrednih prihoda tijekom razdoblja. Izvanredni prihodi uključuju one prihode koji se po svom karakteru znatno razlikuju od tipičnih ili uobičajenih poslovnih aktivnosti banke, zatim prihode za koje se ne očekuje da će se učestalo ponavljati te one koji neće biti važan čimbenik u bilo kojoj procjeni redovitog procesa poslovanja.
Ostali troškovi – Navesti sve troškove poslovanja banke nastale do posljednjeg dana izvještajnog razdoblja, a koji se ne navode u drugim stavkama obrasca RDG1-1.
Izvanredni troškovi – Navesti ukupan iznos izvanrednih troškova tijekom izvještajnog razdoblja. Izvanredni troškovi uključuju one troškove koji se po svom karakteru znatno razlikuju od tipičnih ili uobičajenih poslovnih aktivnosti banke te one za koje se ne očekuje da će se učestalo ponavljati i one koji neće biti važan čimbenik u bilo kojoj procjeni redovitog procesa poslovanja.
Troškovi za zaposlenike – Navesti troškove plaća i drugih naknada osoblju (zaposlenicima banke), uključujući sve poreze i doprinose koji se odnose na plaće i naknade osoblju.
Amortizacija – Navesti troškove amortizacije materijalne imovine, uključujući i amortizaciju imovine nabavljene putem financijskog najma.
Ostali administrativni troškovi – Navesti sve troškove (osim amortizacije dugotrajne imovine i troškova osoblja), vezane uz korištenje prostorija, opreme, namještaja i ostale materijalne i nematerijalne imovine, odnosno sve troškove materijala i usluga pravnih i fizičkih osoba kojima se banka redovito koristi pri obavljanju svoje djelatnosti.
To su, na primjer:
(1) troškovi uredskog materijala i slični troškovi
(2) troškovi službenih putovanja i slični troškovi
(3) troškovi unajmljivanja materijalne imovine (prostorija, opreme, namještaja) putem poslovnog najma
(4) troškovi tekućeg održavanja vlastite i iznajmljene opreme, namještaja i sl., koji se izravno knjiže kao troškovi, odnosno koji ne utječu na povećanje vrijednosti imovine
(5) troškovi osiguranja prostorija, opreme, namještaja i sl.
(6) troškovi grijanja, struje, vode i drugih komunalija vezanih uz korištenje materijalne imovine
(7) troškovi vanjskih usluga održavanja i čišćenja prostorija
(8) troškovi goriva, održavanje i ostali troškovi vezani uz korištenje automobila i ostalih vozila za bankovno poslovanje
(9) troškovi telekomunikacijskih i poštanskih usluga itd.
Troškovi vrijednosnog usklađivanja i rezerviranja za identificirane gubitke – Navesti u pripadajućim stavkama sve troškove vrijednosnog usklađivanja plasmana i izvanbilančnih potencijalnih obveza tijekom kalendarske godine do posljednjeg dana izvještajnog razdoblja.
Troškovi vrijednosnog usklađenja plasmana (kredita, depozita, vrijednosnih papira koji se drže do dospijeća i dužničkih vrijednosnih papira u portfelju raspoloživom za prodaju) – Navesti u pripadajuću pojedinačnu stavku, ovisno o vrsti financijskog instrumenta, iznos troška vrijednosnog usklađenja. Ako prihodi od ukinutih ispravaka vrijednosti premašuju iznose ispravaka vrijednosti utvrđenih u tekućem razdoblju, ostvarena razlika navodi se s negativnim predznakom.
Trošak vrijednosnog usklađenja ostalih plasmana – Navesti zbirni iznos troška vrijednosnog usklađenja za sve ostale plasmane, osim navedenih u stavkama 1176 do 1179. Ovdje se uključuju troškovi vrijednosnog usklađenja potraživanja za kamatne i nekamatne prihode i ostalu financijsku imovinu na osnovi koje je banka izložena kreditnom riziku.
Prihodi od naplate otpisanih potraživanja u prethodnim godinama – Navesti iznos prihoda ostvarenih naplatom glavnice plasmana koji su bili otpisani u prethodnim godinama (preneseni u izvanbilančnu evidenciju), a ipak su nakon toga djelomično ili u cijelosti naplaćeni. Ova stavka iskazuje se s negativnim predznakom.
Neto tečajne razlike po ispravcima vrijednosti plasmana – Navesti neto efekt tečajnih razlika nastao svođenjem ispravaka vrijednosti pozicija rizične aktive nominirane u devizama odnosno ispravaka vrijednosti pozicija rizične aktive uz valutnu klauzulu na odgovarajući tečaj. Ovdje se ne navode tečajne koje se odnose na umanjenje vrijednosti vlasničkih vrijednosnih papira u portfelju raspoloživom za prodaju.
Rezerviranja za identificirane gubitke po potencijalnim obvezama – Navesti troškove rezerviranja za identificirane gubitke po izvanbilančnim potencijalnim obvezama podložnim kreditnom riziku (navedenim u članku 17. stavak 1. Odluke o klasifikaciji plasmana i potencijalnih obveza banaka).
Troškovi rezerviranja za identificirane gubitke na skupnoj osnovi – Navesti troškove rezerviranja za identificirane gubitke na skupnoj osnovi, koji se dijele na one izdvojene na plasmane i one za izvanbilančne potencijalne obveze, a koji su raspoređeni u rizičnu skupinu A. Ova rezerviranja banka provodi u skladu s člankom 24. Odluke o klasifikaciji plasmana i potencijalnih obveza banaka.
Porez na dobit – Navesti iznos poreza na dobit. Kod revidiranih izvješća (oznake NR ili KR) navodi se iznos poreza na dobit prema godišnjoj poreznoj prijavi za poslovnu godinu za koju se sastavlja račun dobiti i gubitka, dok se kod nerevidiranih izvješća (oznake NP ili KP) navodi iznos poreza na dobit za tekuće izvještajno razdoblje utvrđen na osnovi privremenih obračuna.
Manjinski utjecaj – Navesti iznos udjela u dobiti tekuće godine koji pripada suvlasnicima bankinih podružnica koje nadređena banka konsolidira u konsolidiranom izvješću grupe. Ovu stavku popunjava samo nadređena banka u konsolidiranim izvješćima (oznake KP i KR).
Dobit (gubitak) grupe za tekuću godinu – Navesti iznos neto dobiti grupe za tekuću godinu nakon umanjenja za prethodnu stavku, manjinski utjecaj (stavka 1191). Ovu stavku, kao i prethodnu, popunjava samo nadređena banka u konsolidiranim izvješćima (oznake KP i KR).
Kod nekonsolidiranih izvješća oznake NP i NR stavka 1190 obrasca RDG1-1 mora biti jednaka stavci 1033 obrasca BS1-2, a kod konsolidiranih izvješća oznake KP i KR stavka 1192 obrasca RDG1-1 mora biti jednaka stavci 1034 obrasca BSK1-2.

III. Bilješka

Ova bilješka popunjava se samo za izvješća s oznakom NR i KR te s oznakom NP sa stanjem na dan 31.12.
Podaci se iskazuju za sektor banke (11 prema Kontnom planu za banke).
Provizije i naknade od banaka – Navesti dio stavke »Provizije i naknade od financijskih institucija« (1130) koji se odnosi na prihode ostvarene od banaka.
Ostali nekamatni prihodi od banaka – Navesti dio stavke »Ostali nekamatni prihodi« (1163) koji se odnosi samo na prihode ostvarene od banaka.
Dobit (gubitak) od ulaganja u banke i dividende od tih ulaganja – Navesti dio stavke »Dobit (gubitak) od ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate« (1142) i stavke »Prihodi od ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate« (1158) koji se odnosi na sektor banke.
Troškovi vrijednosnog usklađenja kredita bankama – Navesti dio stavke »Troškovi vrijednosnog usklađenja kredita« (1176) koji se odnosi samo na troškove vrijednosnog usklađenja kredita danih bankama. U ovu stavku se uključuju i troškovi vrijednosnog usklađenja potraživanja s osnove kamatnih prihoda koji se odnose na kredite bankama (a uključeni su u stavku 1180).«

VII.

U poglavlju 2. pod naslovom »Bilanca stanja (obrazac BS-2)«, koji sada glasi: »Bilanca stanja (obrazac BS1-2)« točka I. pod naslovom »Opće upute« mijenja se i glasi:
»U ovom obrascu sažeto se prikazuju imovina, obveze i struktura kapitala banke. Ovaj je obrazac sažetak drugih obrazaca Statističkog izvješća. Ukupan iznos iz drugih obrazaca mora odgovarati pripadajućim pozicijama obrasca bilance stanja.
Imovina sadrži račune s aktivnim karakterom salda, a obveze i kapital račune s pasivnim karakterom salda. Iznimno, neki računi s pasivnim karakterom salda razvrstani su u imovinu, a neki računi s aktivnim karakterom salda u obveze ili kapital. Takvi računi uključuju se u pripadajuće bilančne stavke s predznakom minus.
Imovina prikazuje salda na posljednji dan izvještajnog razdoblja, i to u neto obliku nakon umanjenja za ispravak vrijednosti.«

VIII.

U točki II. pod naslovom »Upute za pojedine stavke« prvi odlomak pod naslovom »Ulaganja u podružnice i pridružena društva« mijenja se i glasi:
»Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate – Navesti ukupan iznos ulaganja banke u povezana društva/podružnice (MRS 27), pridružena društva (MRS 28) i zajedničke pothvate (MRS 31).«
Odlomak pod naslovom »Manje: Posebne rezerve za neidentificirane gubitke« mijenja se i glasi:
»Manje: Posebne rezerve za identificirane gubitke na skupnoj osnovi – Navesti iznos rezerviranja za pokriće identificiranih gubitaka po plasmanima raspoređenim u rizičnu skupinu A, a koji se utvrđuju u skladu s člankom 24. točka 5. Odluke o klasifikaciji plasmana i potencijalnih obveza banaka.«
U odlomcima pod naslovom »Izdani podređeni instrumenti« i »Izdani hibridni instrumenti« tekst: »(NN, 17/2003.)« briše se.
Tekst odlomka pod naslovom »Nerealizirani dobitak/gubitak s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju« mijenja se i glasi:
»Nerealizirana dobitak/gubitak s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju – Navesti iznos nerealiziranog dobitka/gubitka s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju«.
U odlomku pod naslovom »Rezerve proizašle iz transakcija zaštite« brojke: »153-165« zamjenjuju se brojkama: »95-102«.

IX.

Iza poglavlja 2. s naslovom »Bilanca stanja (obrazac BS-2)«, koji sada glasi: »Bilanca stanja (obrazac BS1-2)« dodaje se novo poglavlje, 2.a s naslovom »Bilanca stanja – konsolidirana (obrazac BSK1-2)«, koje glasi:

»2.a Bilanca stanja – konsolidirana (obrazac BSK1-2)

I. Opće upute

Ovaj obrazac prikazuje konsolidiranu bilancu stanja za grupu banaka. Upute za popunjavanje pojedinih stavki obrasca BS1-2 primjenjuju se i na ovaj obrazac, osim za stavke navedene u točki II. Upute za pojedine stavke i točki III. Bilješka ovog obrasca.

II. Upute za pojedine stavke

Ovdje se navode samo upute za stavke koje se ne izvode iz drugih obrazaca.
Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate – Navesti ukupan iznos ulaganja banke u povezana društva/podružnice (MRS 27), pridružena društva (MRS 28) i zajedničke pothvate (MRS 31). Ovdje se navodi ukupan iznos ulaganja grupe banaka. Ona se mogu sastojati od ulaganja u društva koja nisu članovi grupe banaka i od ulaganja u one članove grupe banaka koji nisu u grupu banaka konsolidirani potpunom konsolidacijom. To su sljedeći članovi grupe banaka: pridružena društva kod kojih postoji obveza iskazivanja po metodi udjela, povezana društva izuzeta od konsolidacije na temelju točke 17. Odluke o konsolidiranim financijskim izvješćima grupe banaka te članovi za koje nije propisana obveza potpune konsolidacije u grupu banaka.
Manjinski udjel – Navesti iznos neto imovine svih konsolidiranih podružnica koje nisu u vlasništvu nadređene banke, nego čine manjinsko vlasništvo drugih dioničara tih podružnica.
Statutarne i ostale kapitalne rezerve – Navesti iznos kapitalnih rezervi formiranih u skladu sa statutom banke, kao i sa Zakonom o trgovačkim društvima. Uključiti kapitalnu dobit ili gubitak kod otkupa ili ponovne prodaje vlastitih dionica (kao i rezerve nastale revalorizacijom materijalne i nematerijalne imovine prema MRS-u 16 i MRS-u 36). U ovoj stavci konsolidirane bilance stanja banaka potrebno je navesti i translacijsku razliku, koja može biti i pozitivna i negativna (dugovni i potražni saldo). Translacijska razlika proizlazi iz razlike u valutama iskaza financijskih izvješća društva koje se konsolidira i nadređenog društva (MRS 21).

III. Bilješka

U bilješci se posebno iskazuje iznos pozitivne, a posebno iznos negativne translacijske razlike već uključen u stavku Statutarne i ostale kapitalne rezerve.«

X.

Poglavlje pod naslovom »5. Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti (BS/VP - 5)« mijenja se i glasi:

»5. Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti (obrazac BS/VP1-5)

I. Opće upute

U obrascu se prikazuju vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koje je banka u skladu s MRS-om 39 i svojim računovodstvenim politikama razvrstala u sljedeće kategorije:
• Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže radi trgovanja
• Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti raspoloživi za prodaju
• Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže do dospijeća
• Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka.
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti raspoređeni su po kriteriju sektorske pripadnosti izdavatelja instrumenta, a unutar toga po vrstama financijskog instrumenta.

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže radi trgovanja

Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže radi trgovanja odnose se na tekuća ulaganja u vrijednosne papire, tj. na ulaganja u vrijednosne papire koji su po svojoj prirodi odmah raspoloživi za realizaciju i koji se ne namjeravaju držati dulje od jedne godine. Kupuju se s namjerom da se uskoro prodaju kako bi se ostvarila dobit na osnovi promjene tržišnih cijena.
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže radi trgovanja početno se iskazuju prema fer vrijednosti (trošak nabave isključujući transakcijske troškove), a naknadno se vrednuju prema fer vrijednosti u skladu s MRS-om 39.

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti raspoloživi za prodaju

U ovoj kategoriji iskazuju se financijski instrumenti koje je banka klasificirala u financijsku imovinu raspoloživu za prodaju. Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u ovoj kategoriji početno se iskazuju prema fer vrijednosti (trošak nabave uključujući transakcijske troškove), a naknadno se vrednuju prema fer vrijednosti. Iznimno se za vlasničke vrijednosne papire dopušta i vrednovanje prema trošku stjecanja. Ova kategorija je u skladu s MRS-om 39 podložna umanjenju, te se u tom slučaju financijski instrumenti iskazuju u neto iznosu nakon umanjenja.

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže do dospijeća

U ovu kategoriju imovine banka može klasificirati instrumente koji imaju fiksne i utvrdive iznose i rokove dospijeća, a koje banka ima namjeru i sposobnost držati do roka dospijeća.
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže do dospijeća vrednuju se prema amortizacijskom trošku u skladu s MRS-om 39.
Financijski instrumenti se u ovoj kategoriji iskazuju u neto iznosu nakon umanjenja.

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

U ovoj kategoriji imovine banka iskazuje financijske instrumente ako je prilikom početnog priznavanja odredila da će ih klasificirati u kategoriju koja se vrednuje prema fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka, a s kojima se aktivno ne trguje. U skladu s MRS-om 39 propisani su uvjeti za raspoređivanje u ovu kategoriju, a reklasifikacija nije dopuštena.
Način priznavanja i naknadnog vrednovanja isti je onom kod kategorije vrijednosnih papira koji se drže radi trgovanja.

II. Upute za pojedine stavke

Financijski instrumenti se za potrebe ovog obrasca mogu podijeliti u dvije osnovne vrste: na dužničke i na vlasničke vrijednosne papire.

Dužnički vrijednosni papiri

U ovom se dijelu u okviru svake od kategorija prema MRS-u 39 pojedinačno iskazuju sljedeći financijski instrumenti: trezorski zapisi Ministarstva financija, blagajnički zapisi Hrvatske narodne banke, instrumenti tržišta novca, obveznice i drugi dugoročni dužnički vrijednosni papiri, faktoring i forfaiting te udjeli u investicijskim fondovima.
Trezorske zapise izdaje Ministarstvo financija, a mogu se kupiti na aukciji koju organizira Ministarstvo financija ili na sekundarnom tržištu. Blagajničke zapise izdaje HNB, a mogu se kupiti na aukciji koju organizira HNB ili na sekundarnom tržištu.
Instrumenti tržišta novca – Uključuju sve dužničke vrijednosne papire s izvornim dospijećem od jedne godine ili kraćim (mjenice, komercijalni zapisi, prenosive potvrde o depozitu i sl.). U poziciju »instrumenti tržišta novca izdani od banaka« uključuju se, uz ostalo, kupljene mjenice koje su akceptirale druge banke.
Obveznice – Uključuju sve dužničke instrumente s izvornim rokom dospijeća dužim od jedne godine (obveznice, konvertibilne obveznice, obveznice bez kamatnih kupona, mjenice s izvornim rokom dospijeća duljim od jedne godine i sl.).
Faktoring i forfaiting – Banka u svojim poslovnim knjigama iskazuje faktoring i forfaiting kao potraživanje od klijenta čije je potraživanje kupila (prodavatelja tražbine) ili od dužnika (kupca robe ili usluge).
Udjeli u investicijskom fondovima – Udjeli u domaćim investicijskim fondovima iskazuju se u okviru sektora ostalih bankovnih institucija. Udjeli u stranim investicijskim fondovima iskazuju se u podsektoru stranih financijskih institucija.
Vlasnički vrijednosni papiri
Vlasnički vrijednosni papiri su instrumenti kojima se ostvaruje vlasnički interes bez obzira je li riječ o običnim ili povlaštenim dionicama ili poslovnim udjelima. Kod klasifikacije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire primjenjuje se MRS 32.
Bilješka
Zamjenske obveznice za restrukturiranje gospodarstva RH – Sve obveznice koje je izdala Republika Hrvatska na temelju Odluke Vlade RH o izdavanju zamjenskih obveznica za restrukturiranje gospodarstva od 6. travnja 2000.
Obveznice za blokiranu deviznu štednju – Sve obveznice i knjižna potraživanja od Republike Hrvatske, koja su utvrđena prema Zakonu o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske (»Narodne novine« 106/1993.)«

XI.

U poglavlju pod naslovom »6. Derivatni financijski instrumenti (obrazac BS/DER-6)«, koji sada glasi: »6. Derivatni financijski instrumenti (obrazac BS/DER1-6)« u točki I. pod naslovom »Opće upute« peti odlomak mijenja se i glasi:
»Knjigovodstvena vrijednost svakoga derivatnog financijskog instrumenta te ostalih financijskih obveza kojima se trguje, mora se najkasnije na dan izvješća uskladiti s njihovom tržišnom vrijednosti. Dobit (gubitak) ostvaren s osnove promjene tržišnih cijena iskazuje se u obrascu RDG1-1, stavka 1147 »dobit (gubitak) od trgovanja derivatima« ako je riječ o derivatnim financijskim instrumentima kojima se trguje, stavka 1148 » dobit (gubitak) od ugrađenih derivata« ako je riječ o ugrađenom derivatu, te stavka 1157 »dobit (gubitak) proizišao iz transakcija zaštite« ako se derivatni financijski instrument koristi kao instrument zaštite fer vrijednosti. Dobit (gubitak) s osnove promjene tržišnih cijena ostalih financijskih obveza kojima se trguje, iskazuje se u obrascu RDG1-1, stavka 1144 »dobit (gubitak) od trgovanja vrijednosnim papirima«. Ako se derivatni financijski instrument koristi za zaštitu novčanog toka ili neto ulaganja u inozemni subjekt, dobici (gubici) s osnove promjene njegove fer vrijednosti iskazivat će se za učinkoviti dio instrumenta zaštite u obrascu BS1-2, stavka 1038 odnosno u obrascu BSK1-2, stavka 1039 »rezerve proizišle iz transakcija zaštite«, dok će se promjene za neučinkoviti dio instrumenta zaštite iskazati u obrascu RDG1-1, stavka 1157 »dobit (gubitak) proizišao iz transakcija zaštite«.

XII.

U poglavlju pod naslovom »7. Detaljan kreditni portfelj (obrazac BS/KRED-7)«, koji sada glasi: »7. Detaljan kreditni portfelj (obrazac BS/KRED1-7)« točka I. pod naslovom »Opće upute« mijenja se i glasi:
»U ovom obrascu prikazuje se knjigovodstvena vrijednost svih kunskih i deviznih kredita prema sektorskoj klasifikaciji komitenata te kupljena potraživanja (faktoring i forfaiting) ako je banka u skladu s MRS-om 39 i svojom računovodstvenom politikom kupljena potraživanja klasificirala u kategoriju kredita. Svi krediti navode se u neto iznosu, odnosno nakon umanjenja za iznos ispravka vrijednosti po pojedinom kreditu.
Pod pojmom kredita podrazumijevaju se različite vrste kredita kao što su komercijalni krediti, hipotekarni krediti, potrošački krediti, iskorišteni okvirni krediti, akceptni krediti, potraživanja po plaćenim garancijama i drugim jamstvima, plasmani u obliku financijskog lizinga i slično. Repo poslovi također se iskazuju kao krediti. U slučaju sindiciranih kredita, banka u obrascu iskazuje samo svoj udio u sindiciranom kreditu.«
U točki III. pod naslovom »Bilješka« odlomak peti pod naslovom »Iznos gore uključenih kredita s valutnom klauzulom« briše se.
U točki III. pod naslovom »Bilješka« iza posljednjeg odlomka dodaju se odlomci, koji glase:
»Iznos gore uključenoga faktoringa i forfaitinga – Navesti ukupan iznos gore uključenih kupljenih potraživanja odnosno faktoringa (kupljena kratkoročna potraživanja) i forfaitinga (kupljena dugoročna potraživanja)«.
»Iznos gore uključenih kredita s jednosmjernom valutnom klauzulom – Navesti ukupan iznos kredita ugovorenih uz jednosmjernu valutnu klauzulu, a čija se vrijednost mijenja u slučaju deprecijacije kune u odnosu na ugovorom određenu stranu valutu (krediti s ugrađenim derivatom).«

XIII.

U poglavlju pod naslovom »8. Primljeni depoziti (obrazac BS/DEP-8)«, koji sada glasi: »8. Primljeni depoziti (obrazac BS/DEP1-8)« u točki III. pod naslovom »Bilješke« odlomak drugi pod naslovom »Iznos gore uključenih depozita s valutnom klauzulom« briše se.
U točki III. pod naslovom »Bilješke« iza posljednjeg odlomka dodaje se odlomak, koji glasi:
»Iznos gore uključenih depozita s jednosmjernom valutnom klauzulom – Navesti ukupan iznos depozita ugovorenih s jednosmjernom valutnom klauzulom, a čija se vrijednost mijenja u slučaju deprecijacije kune u odnosu na ugovorom određenu stanu valutu.«

XIV.

U poglavlju pod naslovom »9. Obveze po kreditima (obrazac BS/OK-9)«, koji sada glasi: »9. Obveze po kreditima (obrazac BS/OK1-9)« u točki II. pod naslovom »Upute za pojedine stavke« iza posljednjeg odlomka dodaju se odlomci, koji glase:
»Iznos gore uključenih kredita s osnove prekoračenja po tekućim računima kod stranih financijskih institucija – Navesti iznos kredita primljenih od stranih financijskih institucija nastalih po prekoračenjima po deviznim tekućim računima u inozemstvu. U ovoj stavci navode se dopuštena i nedopuštena prekoračenja.
Iznos gore uključenih repo kredita od HNB – Navesti iznos repo kredita dobivenih od HNB-a putem operacija na otvorenom tržištu.«

XV.

U poglavlju pod naslovom »10. Ostala imovina i obveze (obrazac BS/OIMO-10)«, koji sada glasi: »10. Ostala imovina i obveze (obrazac BS/OIO 1-10)« točka I. pod naslovom »Opće upute« mijenja se i glasi:
»U ovom obrascu razrađuju se iznosi navedeni u obrascima BS1-2 i BSK1-2, stavka »kamate, naknade i ostala imovina« i stavka »kamate, naknade i ostale obveze«.«
U točki II. pod naslovom »Uputa za pojedine stavke – Kamate, naknade i ostala imovina« u odlomku pod naslovom »Nematerijalna imovina« u drugoj rečenici riječi: »(tj. samo ako ima dugovni saldo)« brišu se, a posljednja rečenica mijenja se i glasi: »Vrijednost nematerijalne imovine treba navesti u neto iznosu, uključujući korekcije vrijednosti na osnovi amortizacije te imovine i ostalih vrijednosnih usklađenja prema MRS-u 36«.
Tekst u odlomku pod naslovom »Ostalo« mijenja se i glasi: »Navesti vrijednost sve ostale imovine koja se ne navodi u drugim stavkama ovog obrasca i obrasca BS1-2 (odnosno BSK1-2), npr. predujmova dobavljačima, potraživanja od kupaca, potraživanja u obračunu, plaćenih troškova budućih razdoblja, sindiciranih kredita (računa zaduženja) i sl.«
U točki III. pod naslovom »Uputa za pojedine stavke – Kamate, naknade i ostale obveze« odlomak pod naslovom »Manjinski udjeli u konsolidiranim podružnicama« briše se.
Tekst u odlomku pod naslovom »Posebne rezerve za izvanbilančne stavke« mijenja se i glasi:
»Navesti iznos svih posebnih rezervi za identificirane gubitke (na pojedinačnoj i na skupnoj osnovi) po garancijama, akreditivima i ostalim potencijalnim obvezama u izvanbilančnoj evidenciji«.
Tekst u odlomku pod naslovom »Ostalo« mijenja se i glasi:
»Navesti vrijednost svih ostalih obveza koje se ne navode u drugim stavkama ovog obrasca i obrasca BS1-2 (odnosno BSK1-2), npr. obveza za plaće, poreze i doprinose, obveza prema dobavljačima, obveza u obračunu, nedospjelih obračunatih troškova, prihoda budućeg razdoblja, sindiciranih kredita (računa odobrenja) i sl.«
U točki IV. pod naslovom »Bilješka« odlomci pod naslovom »Pozitivna translacijska razlika«, »Negativna konsolidacijska razlika« i »Negativna translacijska razlika« brišu se.
Tekst u odlomku pod naslovom »Iznos gore uključenih posebnih rezervi za neidentificirane gubitke po izvanbilančnim potencijalnim obvezama« mijenja se i glasi:
»Iznos gore uključenih posebnih rezervi za identificirane gubitke na skupnoj osnovi – Navesti iznos gore uključenih posebnih rezervi za identificirane gubitke na skupnoj osnovi izdvojenih na izvanbilančne potencijalne obveze raspoređene u rizičnu skupinu A.«

XVI.

U poglavlju pod naslovom »11. Obračunate kamate i naknade (obrazac BS/KAM-11)«, koji sada glasi: »11. Obračunate kamate i naknade (obrazac BS/KAM1-11)« točka I. pod naslovom »Opće upute« i točka II. pod naslovom »Upute za pojedine dijelove obrasca« mijenjaju se i glase:

»I. Opće upute

U obrascu se prikazuju iznosi potraživanja i obveza na osnovi obračunatih nedospjelih i dospjelih kamata, provizija i naknada, kao i potraživanja s osnove prihoda od dionica i ostalih vlasničkih ulaganja.
Potraživanja i obveze na osnovi obračunatih nedospjelih i dospjelih kamata klasificiraju se prema institucionalnim sektorima te unutar svakog sektora prema financijskim instrumentima.

II. Upute za pojedine dijelove obrasca

Potraživanja na osnovi kamata, naknada i provizija

U ovom dijelu obrasca navode se potraživanja na osnovi nedospjelih i dospjelih kamata, naknada i provizija. Uz ova potraživanja navode se i potraživanja s osnove prihoda od dionica i ostalih vlasničkih ulaganja. Sve iznose potrebno je prikazati na neto načelu, tj. nakon umanjenja za iznose ispravaka vrijednosti.

Obveze na osnovi kamata, naknada i provizija

U ovom dijelu obrasca navode se obveze na osnovi nedospjelih i dospjelih kamata, naknada i provizija.«

XVII.

U poglavlju pod naslovom »12. Ispravak vrijednosti (obrazac BS/IV-12)«, koji sada glasi: »12. Ispravak vrijednosti (obrazac BS/IV1-12)« točka I. pod naslovom »Opće upute« mijenja se i glasi:
»U ovom obrascu prikazuju se iznosi ispravaka vrijednosti odnosno umanjenje vrijednosti plasmana raspoređenih u rizične skupine B i C, utvrđenih u skladu s člankom 12. i 15. Odluke o klasifikaciji plasmana i potencijalnih obveza banaka.
U obrascu se prikazuju ispravci vrijednosti za sljedeće kategorije financijske imovine: depozite, kredite, vrijednosne papire i druge financijske instrumente koji se drže do dospijeća, vrijednosne papire i druge financijske instrumente raspoložive za prodaju te ispravci vrijednosti za kamate, naknade i ostalu imovinu«.
Iza točke I. dodaje se točka II. pod naslovom »Bilješka«, koja glasi:
»Kamate i naknade na kredite (domaće banke) – Navesti ispravke vrijednosti kamata i naknada na kredite koje se odnose na sektor banke, samo u izvješćima s oznakom NR i NP sa stanjem na dan 31. prosinca.«

XVIII.

Poglavlje pod naslovom »13. Potraživanja osigurana bezuvjet­nim garancijama Republike Hrvatske (obrazac BS/GAR-13)« mijenja se i glasi:

»13. Potraživanja osigurana jamstvima Republike Hrvatske (obrazac BS/JAM1-13)

I. Opće upute

U ovom obrascu prikazuje se iznos potraživanja banke koja su osigurana jamstvima Republike Hrvatske, klasificirano po institucionalnim sektorima. Uključuju se potraživanja osigurana uvjetnim i bezuvjetnim, te financijskim i činidbenim jamstvima.
Pojam »jamstvo« obuhvaća, osim jamstva Republike Hrvatske (RH), i garancije Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG).
Potrebno je prikazati samo onaj dio potraživanja koji je osiguran jamstvom.
U izvješće je potrebno uključiti samo bilančna potraživanja za koje je banka primila jamstvo, dok se iznosi izvanbilančnih potraživanja ne prikazuju u ovom obrascu (npr. preuzete obveze po odobrenim, a neiskorištenim kreditima).
U slučaju prodaje potraživanja ili dijela potraživanja za koje postoji jamstvo RH, iz izvješća je potrebno isključiti to potraživanje odnosno dio potraživanja.

II. Upute za pojedine dijelove obrasca

Potraživanja od državnih jedinica – Navesti u odgovarajućim stavkama sva potraživanja od državnih jedinica na osnovi kredita, vrijednosnih papira i ostalih plasmana za koja su banke primile jamstvo RH.
Potraživanja od financijskih institucija – Navesti u odgovarajućim stavkama sva potraživanja od financijskih institucija na osnovi kredita, vrijednosnih papira i ostalih plasmana za koja su banke primile jamstvo RH.
Potraživanja od trgovačkih društava – Navesti u odgovarajućim stavkama sva potraživanja od trgovačkih društava na osnovi kredita, vrijednosnih papira i ostalih plasmana za koja su banke primile jamstvo RH.«

XIX.

U poglavlju pod naslovom »14. Ročnost imovine i obveza (obrazac BS/ROC-14)«, koji sada glasi: »14. Ročnost imovine i obveza (obrazac BS/ROC1-14)« u točki I. pod naslovom »Opće upute« u četvrtom odlomku briše se tekst:
»Posebne rezerve za neidentificirane gubitke ne prikazuju se kao u obrascu BS-2 kao odbitna stavka od imovine, već se prikazuju u pasivi bilance u posebnoj stavci. Za iznos ovih posebnih rezervi postoji razlika u zbroju imovine na ovom obrascu i obrascu BS-2«.
U točki II. pod naslovom »Upute za pojedine stavke«, naslov odlomka »Ulaganja u podružnice i pridružena društva« mijenja se i glasi: »Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate«.
U točki II. pod naslovom »Upute za pojedine stavke« u dijelu pod naslovom »Obveze« odlomak »Posebne rezerve za neidentificirane gubitke« mijenja se i glasi:
»Posebne rezerve za identificirane gubitke na skupnoj osnovi – Navesti stanje ovih rezervi koje treba rasporediti prema pojedinim rokovima dospijeća u obrazac, uzimajući kao ključ rasporeda udio kredita prema pojedinim rokovima dospijeća u ukupnim kreditima, a prema stanjima iskazanim u obrascu BS/RK1 – 15 Ročnost kredita«.
Tekst odlomka pod naslovom »Posebne rezerve za izvanbilančne stavke« mijenja se i glasi:
»Navesti stanje formiranih posebnih rezervi za identificirane gubitke (na pojedinačnoj i na skupnoj osnovi) za izvanbilančne potencijalne obveze za koje je banka procijenila da će biti u obvezi platiti, te da će na toj osnovi ostvariti gubitak.«

XX.

U poglavlju pod naslovom »18. Dospjela nenaplaćena potraživanja (obrazac BS/DNP-18)«, koji sada glasi: »18. Dospjela nenaplaćena potraživanja (obrazac BS/DNP1-18)« u točki II. pod naslovom »Upute za pojedine stavke«, tekst odlomka pod naslovom »Ostala dospjela potraživanja« mijenja se i glasi:
»U odgovarajućim stavkama potrebno je navesti ukupan iznos dospjelih, a nenaplaćenih kamata, naknada, provizija i ostalih potraživanja prema rokovima iz obrasca, uključujući i potraživanja na osnovi kamatnih prihoda i po drugim osnovama koje se evidentiraju u izvanbilančnoj evidenciji (potraživanja na osnovi isključenih kamatnih prihoda te otpisana potraživanja).«

XXI.

U poglavlju pod naslovom »21. Obveznice opće države (obrazac BS/OOD-21)«, koji sada glasi: »21. Obveznice opće države (obrazac BS/OOD1-21)« u točki I. pod naslovom »Opće upute« rečenica: »Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti kupljeni prilikom emisije izravno od izdavatelja« mijenja se i glasi: »Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka.«

XXII.

U poglavlju pod naslovom »22. Knjiga trgovanja – dnevna stanja (obrazac KT/DS-22)«, koji sada glasi: »22. Knjiga trgovanja – dnevna stanja (obrazac KT/DS1-22)« u točki I. pod naslovom »Opće upute« tekst: »(NN. 17/2003)« briše se.

XXIII.

Naslov Priloga A »Uputa za dostavljanje Statističkog izvješća banke na magnetnom mediju« mijenja se i glasi: »Uputa za izradu i dostavljanje datoteke Statističkog izvješća banke»
U Prilogu A prva se rečenica briše.
U dijelu 4. pod naslovom »Kontrola sadržaja slogova« mijenjaju se kontrole i glase:

»Obrazac RDG1-1
1.   P1001 = P1079
2.   P1002 = P1125
3.   P1003 = P1126
4.   P1004 = P1127
5.   P1005 = P1137
6.   P1006 = P1141
7.   P1007 = P1165
8.   P1008 = P1168
9.   P1009 = P1007 - P1008
10. P1010 = P1169
11. P1011 = P1170
12. P1012 = P1174
13. P1013 = P1175
14. P1014 = P1184
15. P1015 = P1187
16. P1016 = P1188
17. P1017 = P1189
18. P1018 = P1190
19. P1019 = P1191
20. P1020 = P1192
21. P1021 = P1022 + P1026+ P1029 + P1032 + P1033 + P1039
22. P1022 = P1023 + P1024 + P1025
23. P1026 = P1027 + P1028
24. P1029 = P1030 + P1031
25. P1033 = P1034 + P1035 + P1036 + P1037 +P1038
26. P1039 = P1040 + P1041
27. P1042 = P1043 + P1044 + P1045
28. P1046 = P1047 + P1048 + P1049 + P1050 +P1051 + P1052
29. P1056 = P1021 + P1042 + P1046 + P1053 +P1054 +P1055
30. P1057 = P1058 + P1059+ P1060 + P1063 +P1064 + P1070
31. P1060 = P1061 + P1062
32. P1064 = P1065 + P1066 +P1067 + P1068 + P1069
33. P1070 = P1071 + P1072
34. P1073 = P1074 + P1075 +P1076 + P1077
35. P1078 = P1057 + P1073
36. P1079 = P1056 + P1078
37. P1080 = P1081 + P1085 +P1088 + P1091
38. P1081 = P1082 + P1083 +P1084
39. P1085 = P1086 + P1087
40. P1088 = P1089 + P1090
41. P1091 = P1092 + P1093 +P1094
42. P1095 = P1096 + P1100 +P1103 + P1108 + P1109 + P1113
43. P1096 = P1097 + P1098 +P1099
44. P1100 = P1101 + P1102
45. P1103 = P1104 + P1105 +P1106 + P1107
46. P1109 = P1110 + P1111 +P1112
47. P1113 = P1114 + P1115 +P1116
48. P1117 = P1118 + P1119 +P1120
49. P1125 = P1080 + P1095 +P1117 + P1121 + P1122 + P1123+ P1124
50. P1126 = P1079 - P1125
51. P1127 = P1128 + P1135 +P1136
52. P1128 = P1129 + P1130 +P1131 + P1132 +P1133 + P1134
53. P1137 = P1138 + P1139 +P1140
54. P1141 = P1127 - P1137
55. P1143 = P1144 + P1145 +P1146 + P1147
56. P1148 = P1149 + P1150
57. P1152 = P1153 + P1154 + P1155
58. P1160 = P1161 + P1162
59. P1165 = P1142 + P1143 +P1148 + P1151 + P1152 +P1156 +P1157 + P1158 + P1159 + P1160 +P1163 +P1164
60. P1168 = P1166 + P1167
61. P1169 = P1141 + P1165 - 1168
62. P1170 = P1171 + P1172 + 1173
63. P1174 = P1126 + P1169 - 1170
64. P1175 = P1176 + P1177 +P1178 + P1179 + P1180 +P1181 +P1182 + P1183
65. P1184 = P1185 + P1186
66. P1187 = P1175 + P1184
67. P1190 = P1033 (BS1-2) za izvješća s oznakom NP i NR
68. P1192 = P1034 (BSK1-2) za izvješća s oznakom KP i KR
69. P1188 = P1174 - P1187
70. P1190 = P1188 - P1189
71. P1192 = 0 za izvješća s oznakom NP i NR

Obrazac BS1-2
1.   P1xyz ³ P2xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 041
2.   P1xyz ³ P3xyz, gdje je xyz = 001, 002,…,041
3.   P1xyz ³ (P2xyz + P3xyz), gdje je xyz = 001, 003,…,041
4.   0 = P2013, P2014, P2016, P2032, P2033, P2034, P2035, P2036, P2037, P2038, P2039, P2040, P3001, P3002, P3013, P3014, P3016, P3020, P3032, P3033, P3034, P3035, P3036, P3037, P3038, P3039, P3040
5.   Px001 = Px004(BS/GOD1-4), gdje je x = 1,2
6.   Px002 = Px008(BS/GOD1-4), gdje je x = 1,2
7.   Px003 = (Px013 + Px014)(BS/GOD1-4), gdje je x = 1,2,3
8.   Px004 = (Px001 + Px002 + Px051 + Px052 + Px101 + Px102 + Px140 + Px141)(BS/VP1-5), gdje je x = 1,2,3
9.   Px005 = (Px048 - Px001 - Px002)(BS/VP1-5), gdje je x = 1,2,3
10. Px006 = (Px099 - Px051 - Px052)(BS/VP1-5), gdje je x = 1,2,3
11. Px007 = (Px137 - Px101 - Px102)(BS/VP1-5), gdje je x = 1,2,3
12. Px008 = (Px187 - Px140 - Px141)(BS/VP1-5), gdje je x = 1,2,3
13. P1009 = P4028(BS/DER1-6)
14. Px010 = (Px004 + Px005 + Px006 + Px007 + Px008)(BS/KRED1-7), gdje je x = 1,2,3
15. Px011 = (Px001 + Px002 + Px003 + Px009 +... + Px018) (BS/KRED1-7), gdje je x = 1,2,3
16. Px015 = Px006(BS/OIO1-10) + (Px015 + Px016)(BS/GOD1-4), gdje je x = 1,2,3
17. Px017 = Px001 + Px1002 +...Px1015 - Px1016, gdje je x = 1, 2, 3
18. P1017 = P1041
19. Px018 + Px019 = (Px004 + Px005 +... + Px014)(BS/OK1-9), gdje je x = 1,2,3
20. Px020 = Px015(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2
21. Px021 = Px030(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3
22. Px022 = Px045(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3
23. Px023 + Px024 = (Px001 + Px002 + Px003 + Px015 +...+ Px019)(BS/OK1-9), gdje je x = 1,2,3
24. P1025 = P4061(BS/DER1-6)
25. Px030 = Px014(BS/OIO1-10), gdje je x = 1,2,3
26. Px031 = Px018 + Px019 +... + Px030, gdje je x = 1,2,3
27. P1040 = P1032 + P1033 +... + P1039
28. P1041 = P1031 + P1040
29. Px041 = Px031, gdje je x = 2,3
30. P2009 = P5028(BS/DER1-6)
31. P2025 = P5061(BS/DER1-6)
32. P3009 = P6028(BS/DER1-6)
33. P3025 = P6061(BS/DER1-6)

Obrazac BSK1-2 (Za izvješća s oznakom KP i KR)
1.   P1xyz ³ P2xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 044
2.   P1xyz ³ P3xyz, gdje je xyz = 001, 002,…,044
3.   P1xyz ³ (P2xyz + P3xyz), gdje je xyz = 001, 003,…,044
4.   0 = P2013, P2014, P2016, P2032, P2033, P2034, P2035, P2036, P2037, P2038, P2039, P2040, P2041, P3001, P3002, P3013, P3014, P3016, P3020, P3032, P3033, P3034, P3035, P3036, P3037, P3038, P3039, P3040, P3041
5.   Px001 = Px004(BS/GOD1-4), gdje je x = 1,2
6.   Px002 = Px008(BS/GOD1-4), gdje je x = 1,2
7.   Px003 = (Px013 + Px014)(BS/GOD1-4), gdje je x = 1,2,3
8.   Px004 = (Px001 + Px002 + Px051 + Px052 + Px101 + Px102 + Px140 + Px141)(BS/VP1-5), gdje je x = 1,2,3
9.   Px005 = (Px048 – Px001 – Px002)(BS/VP1-5), gdje je x = 1,2,3
10. Px006 = (Px099 - Px051 - Px052)(BS/VP1-5), gdje je x = 1,2,3
11. Px007 = (Px137 - Px101 - Px102)(BS/VP1-5), gdje je x = 1,2,3
12. Px008 = (Px187 - Px140 - Px141)(BS/VP1-5), gdje je x = 1,2,3
13. P1009 = P4028(BS/DER1-6)
14. Px010 = (Px004 + Px005 + Px006 + Px007 + Px008)(BS/KRED1-7), gdje je x = 1,2,3
15. Px011 = (Px001 + Px002 + Px003 + Px009 +... + Px018) (BS/KRED1-7), gdje je x = 1,2,3
16. Px015 = Px006(BS/OIO1-10) + (Px015 + Px016)(BS/GOD1-4), gdje je x = 1,2,3
17. Px017 = Px001 + Px1002 +...Px1015 - Px1016, gdje je x = 1,2,3
18. P1017 = P1042
19. Px018 + Px019 = (Px004 + Px005 +... + Px014)(BS/OK1-9), gdje je x = 1,2,3
20. Px020 = Px015(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2
21. Px021 = Px030(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3
22. Px022 = Px045(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3
23. Px023 + Px024 = (Px001 + Px002 + Px003 + Px015 +...+ Px019)(BS/OK1-9), gdje je x = 1,2,3
24. P1025 = P4061(BS/DER1-6)
25. Px030 = Px014(BS/OIO1-10), gdje je x = 1,2,3
26. Px031 = Px018 + Px019 +... + Px030, gdje je x = 1,2,3
27. P1041 = P1032 + P1033 +... + P1040
28. Px042 = Px031 + Px041
29. P2009 = P5028(BS/DER1-6)
30. P2025 = P5061(BS/DER1-6)
31. P3009 = P6028(BS/DER1-6)
32. P3025 = P6061(BS/DER1-6)
33. Px042 = Px031, gdje je x = 2,3
34. Px028 ³ Px021(BS/OK1-9)
35. Px029 ³ Px026(BS/OK1-9)

Obrazac BS/IBS1-3
1.   P1xyz ³P2xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 021
2.   P1xyz ³P3xyz, gdje je xyz = 001, 002, …,021
3.   P1xyz ³(P2xyz + P3xyz), gdje je xyz = 001, 002,…,021
4.   Px006 = Px001+ Px002 + Px003 + Px004 + Px005, gdje je x = 1,2,3
5.   Px007 = Px028(BS/DER1-6), gdje je x = 1,2,3
6.   Px008 = Px061(BS/DER1-6), gdje je x = 1,2,3
7.   Px009 = Px007+ Px008, gdje je x = 1,2,3
8.   Px009 = Px010 + Px016, gdje je x = 1,2,3
9.   Px010 = Px011+ Px012 + Px013 + Px014 + Px015, gdje je x = 1,2,3
10. Px016 = Px017+ Px018 + Px019 + Px020 + Px021, gdje je x = 1,2,3

Obrazac BS/GOD1-4
1. P1xyz ³ P2xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 018
2. P1xyz ³ P3xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 018
3. P1xyz ³ (P2xyz + P3xyz), gdje je xyz = 001, 002, …, 018
4. 0 = P3001, P3002, P3003, P3004, P3005, P3006, P3007, P3008
5. Px004 = Px001 + Px002 + Px003, gdje je x = 1,2,3
6. Px008 = Px005 + Px006 + Px007, gdje je x = 1,2
7. Px013 = Px009 + Px010 + Px011 + Px012, gdje je x = 1,2,3
8. Px018 > 0, gdje je x = 1,2,3

Obrazac BS/VP1-5
1. P1xyz ³ P2xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 188
2. P1xyz ³ P3xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 188
3. P1xyz ³ (P2xyz + P3xyz), gdje je xyz = 001, 002, …, 188
4. 0 = P2049, P2050, P2100, P2138, P2139, P2188, P3049, P3100, P3138, P3188
5. Px039 = Px001 + Px002 +... + Px038, gdje je x = 1,2,3
6. Px047 = Px040 + Px041 +... + Px046, gdje je x = 1,2,3
7. Px048 = Px039 + Px047 gdje je x = 1,2,3
8. Px089 = Px051 + Px052 +... + Px088, gdje je x = 1,2,3
9. Px098 = Px090 + Px091 +... + Px097, gdje je x = 1,2,3
10. Px099 = Px089 + Px098, gdje je x = 1,2,3
11. Px137 = Px101 + Px102 +... + Px136, gdje je x = 1,2,3
12. Px178 = Px140 + Px141 +… + Px177, gdje je x = 1,2,3
13. Px186 = Px179 + Px180 +... + P185, gdje je x = 1,2,3
14. Px187 = Px178 + Px186, gdje je x = 1,2,3
15. P1049 + P1050 P1004
16. P1100 £ P1054
17. P1138 + P1139 £ P1104
18. P1188 £ P1143
19. P3050 £ P3004
20. P3139 £ P3104

Obrazac BS/DER1-6
1. P1xyz ³ P2xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 095
2. P1xyz ³ P3xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 095
3. P4xyz ³ P5xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 095
4. P4xyz ³ P6xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 095
5. P1xyz ³ (P2xyz + P3xyz), gdje je xyz = 001, 002,..., 095
6. P4xyz ³ (P5xyz + P6xyz), gdje je xyz = 001, 002,..., 095
7. 0 = P1058, P1059, P1060, P2058, P2059, P2060, P3058, P3059, P3060
8. Px001 = Px002 + Px003 + Px004 + Px005, gdje je x = 1,2,3,4, 5,6
9. Px006 = Px007 + Px008 + Px009 + Px010, gdje je x = 1,2,3, 4,5,6
10. Px011 = Px012 + Px016 + Px020 + Px024, gdje je x = 1,2,3, 4,5,6
11. Px012 = Px013 + Px014 + Px015, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
12. Px016 = Px017 + Px018 + Px019, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
13. Px020 = Px021 + Px022 + Px023, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
14. Px024 = Px025 + Px026 + Px027, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
15. Px028 = Px001 + Px006 + Px011, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
16. Px029 = Px030 + Px031 + Px032 + Px033, gdje je x = 1,2,3, 4,5,6
17. Px034 = Px035 + Px036 + Px037 + Px038, gdje je x = 1,2,3, 4,5,6
18. Px039 = Px040 + Px044 + Px048 + Px052, gdje je x = 1,2,3, 4,5,6
19. Px040 = Px041 + Px042 + Px043, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
20. Px044 = Px045 + Px046 + Px047, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
21. Px048 = Px049 + Px050 + Px051, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
22. Px052 = Px053 + Px054 + Px055, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
23. Px056 = Px029 + Px034 + Px039, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
24. Px057 = Px058 + Px059 + Px060, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
25. Px061 = Px056 + Px057, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
26. Px062 = Px063 + Px064 + Px065, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
27. Px066 = Px067 + Px068 + Px069 + Px070, gdje je x = 1,2,3, 4,5,6
28. Px075 = Px076 + Px077, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
29. Px078 = Px062 + Px066 + Px071 + Px072 + Px073 + Px074 + Px075, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
30. Px079 = Px080 + Px081 + Px082, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
31. Px083 = Px084 + Px085 + Px086 + Px087, gdje je x = 1,2,3, 4,5,6
32. Px092 = Px093 + Px094, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
33. Px095 = Px079 + Px083 + Px088+ Px089 + Px090 + Px091 + Px092, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
34. Px028 = Px078, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
35. Px061 = Px095, gdje je x = 1,2,3,4,5,6

Obrazac BS/KRED1-7
1. P1xyz ³ P2xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 028
2. Px019 = Px001 + Px002+... + Px018, gdje je x = 1,2,3
3. P1xyz ³ P3xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 028
4. P1xyz ³ (P2xyz + P3xyz), gdje je xyz = 001, 002,…,028
5. 0 = P2028
6. Px025 £ Px017, gdje je x = 1,2,3
7. Px026 £ Px018, gdje je x = 1,2,3
8. Px027 £ Px019, gdje je x = 1,2,3
9. P3028 £ P3019

Obrazac BS/DEP1-8
1. P1xyz ³ P2xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 051
2. P1xyz ³ P3xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 051
3. P1xyz ³ (P2xyz +P3xyz), gdje je xyz = 001, 002,..., 051
4. 0 = P2001, P2002, P2003, P2011, P2012, P2051, P3001, P3002, P3003, P3004, P3005, P3006, P3007, P3008, P3009, P3010, P3011, P3012, P3013, P3014, P3015
5. Px015 = Px001 + Px002 +... + Px014, gdje je x = 1,2
6. Px030 = Px016 + Px017 +... + Px029, gdje je x = 1,2,3
7. Px045 = Px031 + Px032 +... + Px044, gdje je x = 1,2,3
8. Px046 = Px015 + Px030 + Px045, gdje je x = 1,2
9. P2047 £ P2042
10. P3051 £ P3046
11. P3046 = P 3030 + P3045

Obrazac BS/OK1-9
1. P1xyz ³ P2xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 037
2. P1xyz ³ P3xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 037
3. P1xyz ³ (P2xyz + P3xyz), gdje je xyz = 001, 002, …, 037
4. 0 = P2002, P2003, P2004, P2005, P2006, P2007, P2008, P2009, P2013, P2015, P2016, P2035, P2037, P3004, P3005, P3006, P3007, P3008, P3009, P3037
5. Px020 = Px001 + Px002 +... +Px019, gdje je x = 1,2,3
6. Px021 = Px022 + Px024 + Px025, gdje je x = 1,2,3
7. Px021 £ Px028(BS1-2), gdje je x = 1,2,3
8. Px023 £ Px022, gdje je x = 1,2,3
9. Px026 = Px027 + Px029 + Px030, gdje je x = 1,2,3
10. Px026 £ Px029(BS1-2), gdje je x = 1,2,3
11. Px028 £ Px027, gdje je x = 1,2,3
12. Px032 £ Px017, gdje je x = 1,2,3
13. Px033 £ Px018, gdje je x = 1,2,3
14. Px034 £ Px019, gdje je x = 1,2,3
15. P3035 £ P3020
16. P1037 £ (P1004 + P1009)
17. Px036 £ Px018, gdje je x = 1,2,3

Obrazac BS/OIO1-10
1. P1xyz ³ P2xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 017
2. P1xyz ³ P3xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 017
3. P1xyz ³ (P1xyz + P2xyz), gdje je xyz = 001, 002,..., 017
4. Px001 = Px055(BS/KAM1-11), gdje je x = 1,2,3
5. Px002 = Px110(BS/KAM1-11), gdje je x = 1,2,3
6. Px006 = Px001 + Px002 +...+ Px005, gdje je x = 1,2,3
7. Px009 = (Px205 + Px300 + Px301)(BS/KAM1-11), gdje jex = 1,2,3
8. Px010 = Px299(BS/KAM1-11), gdje je x = 1,2,3
9. Px014 = Px007 + Px008 +...+ Px013, gdje je x = 1,2,3

Obrazac BS/KAM1-11
1. P1xyz ³ P2xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 305
2. P1xyz ³ P3xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 305
3. P1xyz ³ (P2xyz+P3xyz), gdje je xyz = 001, 002, …, 305
4. 0 = P2010, P2014, P2016, P2020, P2022, P2027, P2031, P2038, P2041, P2065, P2069, P2071, P2075, P2077, P2082, P2086,P2093, P2096, P2117, P2123, P2129, P2130, P2133, P2139, P2140, P2147, P2153, P2154, P2166, P2172, P2212, P2218, P2224, P2225, P2227, P2233, P2234, P2241, P2247, P2248, P2260, P2266, P3007, P3008, P3010, P3014, P3016, P3020, P3022, P3027, P3031, P3038, P3041, P3047, P3048, P3052, P3062, P3063, P3065, P3069, P3071, P3075, P3077, P3082, P3086, P3093, P3096, P3102, P3103, P3107, P3112, P3118, P3124, P3129, P3130, P3131, P3133, P3134, P3140, P3141, P3147, P3148, P3154, P3155, P3161, P3167, P3173, P3178, P3181, P3187, P3198, P3207, P3213, P3219, P3224, P3225, P3227, P3228, P3234, P3235, P3241, P3242, P3248, P3249, P3255, P3261, P3267, P3272, P3275, P3281, P3292
5. Px053 = Px001 + Px002 +...+ Px052 + Px302, gdje je x = 1,2,3
6. Px055 = Px053 + Px054, gdje je x = 1,2,3
7. Px108 = Px056 + Px057 +...+ Px107 +Px303, gdje je x = 1,2,3
8. Px110 = Px108 + Px109, gdje je x = 1,2,3
9. Px203 = Px111 + Px112 +...+ Px202 + Px304, gdje je x = 1,2,3
10. Px205 = Px203 + Px204, gdje je x = 1,2,3
11. Px297 = Px206 + Px207 +...+ Px296 + Px305, gdje je x = 1,2,3
12. Px299 = Px297 + Px298, gdje je x = 1,2,3

Obrazac BS/IV1-12
1. P1xyz ³ P2xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 115
2. P1xyz ³ P3xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 115
3. P1xyz ³ (P2xyz + P3xyz), gdje je xyz = 001, 002,…,115
4. Px005 = Px001 + Px002 + Px003 + Px004, gdje je x = 1,2,3
5. Px009 = Px005 + Px006 + Px007 + Px008, gdje je x = 1,2,3
6. Px028 = Px010 + Px011 +...+ Px027, gdje je x = 1,2,3
7. Px065 = Px029 + Px030 + …+ Px064, gdje je x = 1,2,3
8. Px102 = Px066 + Px067 + …+ Px101, gdje je x = 1,2,3
9. Px111 = Px103 + Px104 + … + Px110, gdje je x = 1,2,3
10. Px112 = Px102 + Px111, gdje je x = 1,2,3
11. Px114 = Px009 + Px028 + Px065 + Px112 + Px113, gdje jex = 1,2,3

Obrazac BS/JAM1-13
1. P1xyz ³ P2xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 014
2. P1xyz ³ P3xyz, gdje je xyz = 001, 002,..., 014
3. P1xyz ³ (P2xyz + P3xyz), gdje je xyz = 001, 002,…, 014
4. Px014 = Px001 + Px002 +...+ Px013, gdje je x = 1,2,3

Obrazac BS/ROC1-14
1. 0 = P1012, P1037, P1042, P1043, P2001, P2012, P2037,P2042, P2043, P3001, P3012, P3037, P3042, P3043, P4001, P4012, P4037, P4042, P4043, P5001, P5012, P5037, P5042, P5043, P6001, P7036
2. Px017 = Px001 + Px002 +...+ Px016, gdje je x = 1,2,3,4,5,6,7
3. Px034 = Px018 + Px019 +...+ Px033, gdje je x = 1,2,3,4,5,6,7
4. Px035 = Px017 - Px034, gdje je x = 1,2,3,4,5,6,7
5. P1036 = P1035
6. P2036 = P1036 + P2035
7. P3036 = P2036 + P3035
8. P4036 = P3036 + P4035
9. P5036 = P4036 + P5035
10. P6036 = P5036 + P6035
11. P6036 = P7035
12. Px045 = Px037 + Px038 +...+ Px044, gdje je x = 1,2,3,4,5,6,7
13. Px046 = Px034 + Px045, gdje je x = 1,2,3,4,5,6,7
14. Px052 = Px047 + Px048 +...+ Px051, gdje je x = 1,2,3,4,5,6,7
15. P1xyz + P2xyz + P3xyz + P4xyz + P5xyz + P6xyz = P7xyz, gdje je xyz = 001, 002,...,035
16. P1xyz + P2xyz + P3xyz + P4xyz + P5xyz + P6xyz = P7xyz, gdje je xyz = 037, 038,...,052
17. P7xyz = P1xyz(BS1-2), gdje je xyz = 001,002,...,014
18. P7015 + P7016 = P1015(BS1-2)
19. P7xyz = P1xyz(BS1-2), gdje je xyz = 018,019,...,029
20. P7030 + P7031 + P7032 = P1030(BS1-2)
21. P7032 = P1012(BS/OIO1-10)
22. P7033 = P1016(BS1-2)
23. P7037 = P1032(BS1-2)
24. P7038 = P1033(BS1-2)
25. P7039 = P1034(BS1-2)
26. P7040 = P1035(BS1-2)
27. P7041 = P1036(BS1-2)
28. P7042 = P1037(BS1-2)
29. P7043 = P1038(BS1-2)
30. P7044 = P1039(BS1-2)
31. P7047 £ P1001(BS/IBS1-3)
32. P7048 £ P1002(BS/IBS1-3)
33. P7049 £ P1003(BS/IBS1-3)
34. P7050 £ P1004(BS/IBS1-3)
35. P7051 £ P1005(BS/IBS1-3)

Obrazac BS/RK1-15
1. 0 = P2065, P3065, P4065, P5065, P6065
2. Px001 = Px002 + Px003 +... + Px008 gdje je x = 1,2,3, 4,5,6
3. Px008 = Px009 + Px010, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
4. Px011 = Px012 + Px013 +... + Px018, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
5. Px018 = Px019 + Px020, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
6. Px021 = Px022 + Px023 +... + Px028, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
7. Px028 = Px029 + Px030, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
8. Px031 = Px001 + Px011 + Px021, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
9. Px034 = Px035 + Px036 +... + Px041, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
10. Px041 = Px042 + Px043, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
11. Px044 = Px045 + Px046 +... + Px051, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
12. Px051 = Px052 + Px053, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
13. Px054 = Px055 + Px056 +... + Px061, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
14. Px061 = Px062 + Px063, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
15. Px064 = Px034 + Px044 + Px054, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
16. Px067 = Px068 + Px069 +... + Px074, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
17. Px074 = Px075 + Px076, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
18. Px077 = Px078 + Px079 +... + Px084, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
19. Px084 = Px085 + Px086, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
20. Px087 = Px088 + Px089 +... + Px094, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
21. Px094 = Px095 + Px096, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
22. Px097 = Px067 + Px077 + Px087, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
23. SPx002 = SPx035 = SPx068, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
24. SPx003 = SPx036 = SPx069, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
25. SPx004 = SPx037 = SPx070, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
26. SPx005 = SPx038 = SPx071, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
27. SPx006 = SPx039 = SPx072, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
28. SPx007 = SPx040 = SPx073, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
29. SPx009 = SPx042 = SPx075, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
30. SPx010 = SPx043 = SPx076, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
31. SPx012 = SPx045 = SPx078, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
32. SPx013 = SPx046 = SPx079, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
33. SPx014 = SPx047 = SPx080, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
34. SPx015 = SPx048 = SPx081, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
35. SPx016 = SPx049 = SPx082, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
36. SPx017 = SPx050 = SPx083, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
37. SPx019 = SPx052 = SPx085, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
38. SPx020 = SPx053 = SPx086, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
39. SPx022 = SPx055 = SPx088, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
40. SPx023 = SPx056 = SPx089, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
41. SPx024 = SPx057 = SPx090, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
42. SPx025 = SPx058 = SPx091, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
43. SPx026 = SPx059 = SPx092, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
44. SPx027 = SPx060 = SPx093, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
45. SPx029 = SPx062 = SPx095, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
46. SPx030 = SPx063 = SPx096, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
47. SPx002 = (P1001 - P2001 - P3001 + P1002 - P2002 -P3002 + P1003 - P2003 - P3003)(BS/KRED1-7) + (P1010 - P2010 - P3010 + P1011 - P2011 - P3011 + P1012 - P2012 - P3012)(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
48. SPx003 = (P1004 - P2004 - P3004 + P1005 - P2005 - P3005 + P1006 - P2006 - P3006 + P1007 - P2007 - P3007+ P1008 - P2008 - P3008)(BS/KRED1-7) + (P1013 - P2013 - P3013 + P1014 - P2014 - P3014 + P1015 - P2015 - P3015 + P1016 - P2016 - P3016 + P1017 - P2017 - P3017)(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
49. SPx004 = (P1009 - P2009 - P3009)(BS/KRED1-7) + (P1018 - P2018 - P3018)(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
50. SPx005 = (P1010 - P2010 - P3010)(BS/KRED1-7) + (P1019 - P2019 - P3019)(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
51. SPx006 = (P1011 - P2011 - P3011)(BS/KRED1-7) + (P1020 - P2020 - P3020)(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
52. SPx007 = (P1012 - P2012 - P3012 + P1013 - P2013 - P3013 + P1014 - P2014 - P3014 + P1015 - P2015 - P3015 + P1016 - P2016 - P3016)(BS/KRED1-7) + (P1021 - P2021 - P3021+ P1022 - P2022 - P3022 + P1023 - P2023 -P3023 + P1024 - P2024 -P3024 + P1025 - P2025 - P3025)(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
53. SPx009 = (P1017 - P2017 - P3017)(BS/KRED1-7) + (P1026 - P2026 - P3026)(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
54. SPx010 = (P1018 - P2018 - P3018)(BS/KRED1-7) + (P1027 - P2027 - P3027)(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
55. SPx012 = (P3001 + P3002 + P3003)(BS/KRED1-7) + (P3010 + P3011 + P3012)(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
56. SPx013 = (P3004 + P3005 + P3006 + P3007 + P3008)(BS/KRED1-7) + (P3013 + P3014 + P3015 + P3016 + P3017)(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
57. SPx014 = P3009(BS/KRED1-7) + P3018(BS/IV1-12), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
58. SPx015 = P3010(BS/KRED1-7) + P3019(BS/IV1-12), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
59. SPx016 = P3011(BS/KRED1-7) + P3020(BS/IV1-12), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
60. SPx017 = (P3012 + P3013 + P3014 + P3015 + P3016)(BS/KRED1-7) + (P3021 + P3022 + P3023 + P3024 + 3025)(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
61. SPx019 = P3017(BS/KRED1-7) + P3026(BS/IV1-12), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
62. SPx020 = P3018(BS/KRED1-7) + P3027(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
63. SPx022 = (P2001 + P2002 + P2003)(BS/KRED1-7) + (P2010 + P2011 + P2012)(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
64. SPx023 = (P2004 + P2005 + P2006 + P2007 + P2008)(BS/KRED1-7) + (P2013 + P2014 + P2015 + P2016 + P2017)(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
65. SPx024 = P2009(BS/KRED1-7) + P2018(BS/IV1-12), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
66. SPx025 = P2010(BS/KRED1-7) + P2019(BS/IV1-12), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
67. SPx026 = P2011(BS/KRED1-7) + P2020(BS/IV1-12), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
68. SPx027 = (P2012 + P2013 + P2014 + P2015 + P2016)(BS/KRED1-7) + (P2021 + P2022 + P2023 + P2024 + P2025)(BS/IV1-12), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
69. SPx029 = P2017(BS/KRED1-7) + P2026(BS/IV1-12), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
70. SPx030 = P2018(BS/KRED1-7) + P2027(BS/IV1-12), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
71. SPx033 = P1012(BS/GOD1-4) + P1004(BS/IV1-12), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
72. SPx032 = P1065, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
73. SPx033 = SPx066, gdje je x = 1,2,3,4,5,6

Obrazac BS/RD1-16
1.   Px001 = Px002 + Px003 +... + Px008, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
2.   Px009 = Px010 + Px011 +... + Px016, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
3.   Px017 = Px018 + Px019 +... + Px024, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
4.   Px025 = Px001 + Px009 + Px017, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
5.   Px026 = Px027 + Px028 +... + Px033, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
6.   Px034 = Px035 + Px036 +... + Px041, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
7.   Px042 = Px043 + Px044 +... + Px049, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
8.   Px050 = Px026 + Px034 + Px042, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
9.   Px051 = Px052 + Px053 +... + Px058, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
10. Px059 = Px060 + Px061 +... + Px066, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
11. Px067 = Px068 + Px069 +... + Px074, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
12. Px075 = Px051 + Px059 + Px067, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
13. SPx002 = SPx027 = SPx052, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
14. SPx003 = SPx028 = SPx053, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
15. SPx004 = SPx029 = SPx054, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
16. SPx005 = SPx030 = SPx055, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
17. SPx006 = SPx031 = SPx056, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
18. SPx007 = SPx032 = SPx057, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
19. SPx008 = SPx033 = SPx058, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
20. SPx010 = SPx035 = SPx060, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
21. SPx011 = SPx036 = SPx061, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
22. SPx012 = SPx037 = SPx062, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
23. SPx013 = SPx038 = SPx063, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
24. SPx014 = SPx039 = SPx064, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
25. SPx015 = SPx040 = SPx065, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
26. SPx016 = SPx041 = SPx066, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
27. SPx018 = SPx043 = SPx068, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
28. SPx019 = SPx044 = SPx069, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
29. SPx020 = SPx045 = SPx070, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
30. SPx021 = SPx046 = SPx071, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
31. SPx022 = SPx047 = SPx072, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
32. SPx023 = SPx048 = SPx073, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
33. SPx024 = SPx049 = SPx074, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
34. SPx002 = (P1031 - P2031 - P3031 + P1032 - P2032 - P3032 + P1033 - P2033 - P3033)(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
35. SPx003 = (P1034 - P2034 - P3034 + P1035 - P2035 - P3035 + P1036 - P2036 - P3036 + P1037 - P2037 - P3037+ P1038 - P2038 - P3038)(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
36. SPx004 = (P1039 - P2039 - P3039)(BS/DEP1-8), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
37. SPx005 = (P1040 - P2040 - P3040)(BS/DEP1-8), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
38. SPx006 = (P1041 - P2041 - P3041)(BS/DEP1-8), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
39. SPx007 = (P1042 - P2042 - P3042)(BS/DEP1-8), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
40. SPx008 = (P1043 - P2043 - P3043 + P1044 - P2044 - P3044)(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
41. SPx010 = (P3031 + P3032 + P3033)(BS/DEP1-8), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
42. SPx011 = (P3034 + P3035 + P3036 + P3037+ P3038)(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
43. SPx012 = P3039(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
44. SPx013 = P3040(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
45. SPx014 = P3041(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
46. SPx015 = P3042(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
47. SPx016 = (P3043 + P3044)(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
48. SPx018 = (P2031 + P2032 + P2033)(BS/DEP1-8), gdje jex = 1,2,3,4,5,6
49. SPx019 = (P2034 + P2035 + P2036 + P2037 + P2038)(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
50. SPx020 = P2039(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
51. SPx021 = P2040(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
52. SPx022 = P2041(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
53. SPx023 = P2042(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
54. SPx024 = (P2043 + P2044)(BS/DEP1-8), gdje je x = 1,2,3,4,5,6

Obrazac BS/RPK1-17
1.   Px001 = Px002 + Px003, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
2.   Px003 = Px004 + Px005, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
3.   Px006 = Px007 + Px008, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
4.   Px008 = Px009 + Px010, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
5.   Px011 = Px012 + Px013, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
6.   Px013 = Px014 + Px015, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
7.   Px016 = Px001 + Px006 + Px011, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
8.   Px020 = Px016 + Px017 + Px018 + Px019, gdje je x = 1,2,3, 4,5,6
9.   Px021 = Px022 + Px023, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
10. Px023 = Px024 + Px025, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
11. Px026 = Px027 + Px028, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
12. Px028 = Px029 + Px030, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
13. Px031 = Px032 + Px033, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
14. Px033 = Px034 + Px035, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
15. Px036 = Px021 + Px026 + Px031, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
16. Px040 = Px036 + Px037 + Px038 + Px039, gdje je x = 1,2,3, 4,5,6
17. Px041 = Px042 + Px043, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
18. Px043 = Px044 + Px045, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
19. Px046 = Px047 + Px048, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
20. Px048 = Px049 + Px050, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
21. Px051 = Px052 + Px053, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
22. Px053 = Px054 + Px055, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
23. Px056 = Px041 + Px046 + Px051, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
24. Px060 = Px056 + Px057 + Px058 + Px059, gdje je x = 1,2,3, 4,5,6
25. SPx002 = SPx022 = SPx042, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
26. SPx004 = SPx024 = SPx044, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
27. SPx005 = SPx025 = SPx045, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
28. SPx007 = SPx027 = SPx047, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
29. SPx009 = SPx029 = SPx049, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
30. SPx010 = SPx030 = SPx050, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
31. SPx012 = SPx032 = SPx052, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
32. SPx014 = SPx034 = SPx054, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
33. SPx015 = SPx035 = SPx055, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
34. SPx017 = SPx037 = SPx057, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
35. SPx018 = SPx038 = SPx058, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
36. SPx019 = SPx039 = SPx059, gdje je x = 1,2,3,4,5,6
37. SPx001 = (P1018 - P2018 - P3018 + P1023 - P2023 - P3023)(BS1-2), gdje je x = 1,2,3
38. SPx001 = (P1019 - P2019 - P3019 + P1024 - P2024 - P3024)(BS1-2), gdje je x = 4,5,6
39. SPx006 = (P3018 + P3023)(BS1-2), gdje je x = 1,2,3
40. SPx006 = (P3019 + P3024)(BS1-2), gdje je x = 4,5,6
41. SPx011 = (P2018 + P2023)(BS1-2), gdje je x = 1,2,3
42. SPx011 = (P2019 + P2024)(BS1-2), gdje je x = 4,5,6
43. SPx017 = P1026(BS1-2), gdje je x = 1,2,3
44. SPx017 = P1027(BS1-2), gdje je x = 4,5,6
45. SPx018 = P1028(BS1-2), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
46. SPx019 = P1029(BS1-2), gdje je x = 1,2,3,4,5,6

Obrazac BS/DNP1-18
1. Px019 = Px001 + Px002 +...+ Px018, gdje je x = 1,2,3,4,5,6,7
2. Px023 = Px019 + Px020 + Px021 + Px022, gdje je x = 1,2,3, 4,5,6,7

Obrazac VSI1-19
1. Px017 = Px001 + Px002 +... + Px016, gdje je x = 1,2,3,4,5,6,7
2. 0 = Px018, Px019, Px020, Px021, Px022, Px023, gdje jex = 1,2,3,4,6,7
3. P5018 £P5001
4. P5019 £P5007
5. P5020 £P5012
6. P5021 £P5013
7. P5022 £P5014
8. P5023 £P5002 + P5003 + P5004 + P5005 + P5006 + P5008 + P5009 + P5010 + P5011 + P5015 + P5016
9. P5018 + P5019 + P5020 + P5021 + P5022 + P5023 £(P1025 + P1026)(BS/KRED1-7)

Obrazac VSO1-20
1. Px017 = Px001 + Px002 +... + Px016, gdje je x = 1,2,3,4,5,6, 7,8,9
2. P5017 + P6017 = (Px007 + Px012)(BS/RPK1-17), gdje je x = 1,2,3,4,5,6
3. P7017 = (Px008 + Px013)(BS/RPK1-17), gdje je x = 1,2,3, 4,5,6
4. 0 = Px018, Px019, Px020, Px021, Px022, Px023, gdje jex = 1,2,3,4,5,6,8,9
5. P7018 £P7001
6. P7019 £P7007
7. P7020 £P7012
8. P7021 £7013
9. P7022 £P7014
10. P7023 £P7002 + P7003 + P7004 + P7005 + P7006 + P7008 + P7009 + P7010 + P7011 + P7015 + P7016
11. P7018 + P7019 + P7020 + P7021 + P7022 + P7023 £(P1032 +P1033 + P1034)(BS/OK1-9)

Obrazac BS/OOD1-21

Obrazac je varijabilne duljine s međuzbrojevima, pa mora imati popunjena polja 7, 8 i 9. Oznaka razine grupiranja (polje 7) mora biti jedna od sljedećih:
1. za analitičke retke koji su sadržani u nekom grupnom retku;
2. za grupni redak koji sadrži neke analitičke, pa mora imati naveden redni broj prvoga i posljednjeg u grupi (polja 8 i 9 ulaznog sloga).
Pravilo provjere zbrajanja iznosa u stupcu: iznos u retku s oznakom razine grupiranja 2 mora odgovarati zbroju pripadnih (grupa »od... do...« rednih brojeva) s oznakom 1.
Da bi se prepoznalo kojoj skupini instrumenta pripada prijavljeni iznos, kao i za potrebe kontrole s obrascem BS/VP1-5, moraju biti popunjena polja 37 – 40. Kombinacija portfelja (TRG, PRO, DOS, RDG), sektora (RH, RF, LOK, HBOR) i valute (HRK, DEV) jedinstveno određuje o kojem je retku izvješća riječ. Osim ispravnosti međuzbrojeva (prema razini grupiranja), moraju biti ispunjeni i uvjeti kontrole s BS/VP1-5:

A) Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže radi trgovanja
Kunske obveznice
1. (TRG;RH;HRK) = (P1004 - P2004 - P1049 - P1050)(BS/VP1-5)
2. (TRG;RF;HRK) = (P1007 - P2007)(BS/VP1-5)
3. (TRG;LOK;HRK) = (P1010 - P2010)(BS/VP1-5)
4. (TRG;HBOR;HRK) = (P1019 - P2019)(BS/VP1-5)
Devizne obveznice
1. (TRG;RH;DEV) = P2004(BS/VP1-5)
2. (TRG;RF;DEV) = P2007(BS/VP1-5)
3. (TRG;LOK;DEV) = P2010(BS/VP1-5)
4. (TRG;HBOR;DEV) = P2019(BS/VP1-5

B)Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti raspoloživi za prodaju
Kunske obveznice
1. (PRO;RH;HRK) = (P1054 - P2054 - P1100)(BS/VP1-5)
2. (PRO;RF;HRK) = (P1057 - P2057)(BS/VP1-5)
3. (PRO;LOK;HRK) = (P1060 - P2060)(BS/VP1-5)
4. (PRO;HBOR;HRK) = (P1069 - P2069)(BS/VP1-5)
Devizne obveznice
1. (PRO;RH;DEV) = P2054(BS/VP1-5)
2. (PRO;RF;DEV) = P2057(BS/VP1-5)
3. (PRO;LOK;DEV) = P2060(BS/VP1-5)
4. (PRO;HBOR;DEV) = P2069(BS/VP1-5)

C)Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže do dospijeća
Kunske obveznice
1. (DOS;RH;HRK) = (P1104 - P2104 - P1138 - P1139)(BS/VP1-5)
2. (DOS;RF;HRK) = (P1107 - P2107)(BS/VP1-5)
3. (DOS;LOK;HRK) = (P1110 - P2110)(BS/VP1-5)
4. (DOS;HBOR;HRK) = (P1118 - P2118)(BS/VP1-5)
Devizne obveznice
1. (DOS;RH;DEV) = P2104(BS/VP1-5)
2. (DOS;RF;DEV) = P2107(BS/VP1-5)
3. (DOS;LOK;DEV) = P2110(BS/VP1-5)
4. (DOS;HBOR;DEV) = P2118(BS/VP-5)

D)Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
Kunske obveznice
1. (RDG;RH;HRK) = (P1143 - P2143 - P1188)(BS/VP1-5)
2. (RDG;RF;HRK) = (P1146 - P2146)(BS/VP1-5)
3. (RDG;LOK;HRK) = (P1149 - P2149)(BS/VP1-5)
4. (RDG;HBOR;HRK) = (P1158 - P2158)(BS/VP1-5)
Devizne obveznice
1. (RDG;RH;DEV) = P2143(BS/VP1-5)
2. (RDG;RF;DEV) = P2146(BS/VP1-5)
3. (RDG;LOK;DEV) = P2149(BS/VP1-5)
4. (RDG;HBOR;DEV) = P2158(BS/VP1-5)

Obrazac: KT/DS1-22
Obrazac je varijabilne duljine. Posljednji radni dan (predposljednji redak izvješća) ima tagove 1xxx, 2xxx, 3xxx i 4xxx radi naknadnih provjera prema nadzornim izvješćima.
1. P4xyz = P3xyz/P1xyz*100, gdje je xyz = 001, 002, …, xxx
2. Posljednji redak je izračun aritmetičke sredine:
PxZZZ = S(vrijednosti svih radnih dana) / (broj radnih dana), gdje je x = 1, 2, 3, 4.

Obrazac DVP1-23
Obrazac je varijabilne duljine s međuzbrojevima, pa mora imati popunjena polja 7, 8 i 9. Oznaka razine grupiranja (polje 7) mora biti jedna od sljedećih:
1 za analitičke retke koji su sadržani u nekom grupnom retku;
2 za grupni redak koji sadrži neke analitičke retke, pa mora imati naveden redni broj prvoga i posljednjeg u grupi (polja 8 i 9 ulaznog sloga).
Pravilo provjere zbrajanja iznosa u stupcu: iznos u retku s oznakom razine grupiranja 2 mora odgovarati zbroju iznosa pripadnih redaka (grupa »od... do...« rednih brojeva) s oznakom 1.
Da bi se prepoznalo kojoj skupini instrumenata pripada prijavljeni iznos, kao i za potrebe kontrole s obrascem BS/VP1-5, moraju biti popunjena polja 37 – 40. Kombinacija financijskog instrumenta u polju 39 (ITN, OBV), sektora u polju 40 (BAN, TRD, NERF, NERD, NERO) i valute u polju 38 (HRK, DEV) jedinstveno određuje o kojem je retku izvještaja riječ. Osim ispravnosti međuzbrojeva (prema razini grupiranja) moraju biti ispunjeni i uvjeti kontrole sa BS/VP1-5.
Kratice koje se rabe: ITN – instrumenti tržišta novca; OBV – obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti; BAN – banke; TRD – trgovačka društva; NERF – nerezidenti, strane financijske institucije; NERD – nerezidenti, strane države; NERO – nerezidenti, ostala strana trgovačka društva; HRK – kune; DEV – devize.

A) Dužnički vrijednosni papiri u kunama
Dužnički vrijednosni papiri banaka
1. (HRK;BAN;ITN)£(P1012-P2012+P1062-P2062+P1112-P2112+P1151-P2151)(BS/VP1-5)
2. (HRK;BAN;OBV) = (P1013-P2013+P1063-P2063+P1113-P2113+P1152-P2152)(BS/VP1-5)
Dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava
1.(HRK;TRD;ITN)£(P1024-P2024+P1027-P2027+P1074-P2074+P1077-P2077+P1123-P2123+P1126-P2126+P1163-P2163+P1166-P2166)(BS/VP1-5)
2.(HRK;TRD;OBV)£(P1025-P2025+P1028-P2028+P1075-P2075+P1078-P2078+P1124-P2124+P1127-P2127+P1164-P2164+P1167-P2167)(BS/VP1-5)
Dužnički vrijednosni papiri nerezidenata
1. (HRK;NERF;ITN) £ (P1030-P2030+P1080-P2080+P1129-P2129+P1169-P2169)(BS/VP1-5)
2. (HRK;NERF;OBV) = (P1031-P2031+P1081-P2081+P1130-P2130+P1170-P2170)(BS/VP1-5)
3. (HRK;NERD;ITN) £ (P1034-P2034+P1084-P2084+P1132-P2132+P1173-P2173)(BS/VP1-5)
4. (HRK;NERD;OBV) = (P1035-P2035+P1085-P2085+P1133-P2133+P1174-P2174)(BS/VP1-5)
5. (HRK;NERO;ITN) £ (P1036-P2036+P1086-P2086+P1134-P2134+P1175-P2175)(BS/VP1-5)
6. (HRK;NERO;OBV) = (P1037-P2037+P1087-P2087+P1135-P2135+P1176-P2176)(BS/VP1-5)

B) Dužnički vrijednosni papiri u stranoj valuti
Dužnički vrijednosni papiri banaka
1. (DEV;BAN;ITN) £ (P2012+P2062+P2112+P2151)(BS/VP1-5)
2. (DEV;BAN;OBV) = (P2013+P2063+P2113+P2152)(BS/VP1-5)
Dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava
1. (DEV;TRD;ITN)£(P2024+P2027+P2074+P2077+P2123+P2126+P2163+P2166)(BS/VP1-5)
2. (DEV;TRD;OBV)£(P2025+P2028+P2075+P2078+P2124+P2127+ P2164+ P2167)(BS/VP1-5)
Dužnički vrijednosni papiri nerezidenata
1. (DEV;NERF;ITN)£(P2030+P2080+P2129+P2169)(BS/VP1-5)
2. (DEV;NERF;OBV) = (P2031+P2081+P2130+P2170)(BS/VP1-5)
3. (DEV;NERD;ITN)£(P2034+P2084+P2132+P2173)(BS/VP1-5)
4. (DEV;NERD;OBV) = (P2035+P2085+P2133+P2174)(BS/VP1-5)
5. (DEV;NERO;ITN)£(P2036+P2086+P2134+P2175)(BS/VP1-5)
6. (DEV;NERO;OBV) = (P2037+P2087+P2135+P2176)(BS/VP1-5)
Napomena: Ako banka nema podataka za ovaj obrazac, dužna je prijaviti ga »praznog«, tj. bar s jednim retkom u kojem je bilo koja dopuštena kombinacija polja 38 – 40, s iznosom nula.«
U točki 5. pod naslovom »Način dostave datoteka« u tablici 1. Ulazni slog statističkog izvješća banke, u retku 39. stupac »Sadržaj polja« mijenja se i glasi: »TRG, PRO, DOS, RDG, ITN, OBV«.

XXIV.

Sadržaji obrazaca Statističkog izvješća, i to:
obrasca »RDG-1«, koji je zamijenjen nazivom: »RDG1-1«,
obrasca« BS-2«, koji je zamijenjen nazivom: »BS1-2«,
obrasca »BS/IBS-3«, koji je zamijenjen nazivom: »BS/IBS1-3«,
obrasca »BS/GOD-4«, koji je zamijenjen nazivom: »BS/GOD1-4«,
obrasca »BS/VP-5«, koji je zamijenjen nazivom: »BS/VP1-5«,
obrasca »BS/DER-6«, koji je zamijenjen nazivom: »BS/DER1-6«,
obrasca »BS/KRED-7«, koji je zamijenjen nazivom: »BS/KRED1-7«,
obrasca »BS/DEP-8«, koji je zamijenjen nazivom: »BS/DEP1-8«,
obrasca »BS/OK-9«, koji je zamijenjen nazivom: »BS/OK1-9«,
obrasca »BS/OIMO-10«, koji je zamijenjen nazivom: »BS/OIO1-10«,
obrasca »BS/KAM-11«, koji je zamijenjen nazivom: »BS/KAM1-11«,
obrasca »BS/IV-12«, koji je zamijenjen nazivom: »BS/IV1-12«,
koji su objavljeni u Prilogu B »Razvrstavanje knjigovodstvenih računa iz Kontnog plana za banke u pojedine obrasce i stavke« mijenjaju se na način objavljen u Prilogu ove odluke.

XXV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se za izvještajna razdoblja koja počinju 30. lipnja 2006.

O. br. 282-020/04-06/ŽR
Zagreb, 17. svibnja 2006.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.


OBRASCI

Obrazac RDG1-1

Obrazac BS1-2

Obrazac BSK1-2

Obrazac BS/IBS1-3

Obrazac BS/GOD1-4

Obrazac BS/VP1-5

Obrazac BS/DER1-6

Obrazac BS/KRED1-7

Obrazac BS/DEP1-8

Obrazac BS/OK1-9

Obrazac BS/OIO1-10

Obrazac BS/KAM1-11

Obrazac BS/IV1-12

Obrazac BS/JAM11-13

Obrazac BS/ROC1-14

Obrazac BS/RK1-15

Obrazac BS/RD1-16

Obrazac BS/RPK1-17

Obrazac BS/DNP1-18

Obrazac VSI1-19

Obrazac VSO1-20

Obrazac BS/OOD1-21

Obrazac KT/DS1-22

Obrazac DVP1-23

Obrazac RDG1-1

Obrazac BS1-2

Obrazac BSK1-2

Obrazac BS/IBS1-3

Obrazac BS/GOD1-4

Obrazac BS/VP1-5

Obrazac BS/DER1-6

Obrazac BS/KRED1-7

Obrazac BS/DEP1-8

Obrazac BS/OK1-9

Obrazac BS/OIO1-10

Obrazac BS/KAM1-11

Obrazac BS/IV1-12

Obrazac BS/JAM1-13

Obrazac BS/ROC1-14

Obrazac BS/RK1-15

Obrazac BS/RD1-16

Obrazac BS/RPK1-17

Obrazac BS/DNP1-18

Obrazac VSI1-19

Obrazac VSO1-20

Obrazac BS/OOD1-21

Obrazac KT/DS1-22

Obrazac DVP1-23