Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite

NN 60/2006 (30.5.2006.), Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite

HrvatskA narodnA banKA

1456

Na temelju članka 105. stavak 1. točka 2. Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) i članka 39. stavak 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

Odluku

O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O KAMATNIM STOPAMA BANAKA NA KREDITE I DEPOZITE

I.

Hrvatska narodna banka obvezuje banke na popunjavanje i dostavljanje Izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite (u nastavku teksta: Izvješće) za potrebe monetarne statistike.

II.

Banke sastavljaju i dostavljaju Izvješće na Obrascu KS2 na načine koji su utvrđeni u Uputi za popunjavanje Izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite.
Obrazac KS2 i Uputa za popunjavanje Izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite sastavni su dio ove odluke.

III.

Izvješće treba dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije u roku od 10 radnih dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (radnim danom smatra se i subota), s tim da se krajnji rok za dostavljanje produljuje za tri radna dana krajem kalendarskog tromjesečja.

IV.

Prvo Izvješće prema ovoj odluci banke trebaju dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci za izvještajno razdoblje koje završava 30. lipnja 2006. godine.

V.

Odredbe ove odluke primjenjuju se i na stambene štedionice.

VI.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o obvezi dostavljanja Izvješća o kamatnim stopama na kredite i depozite (»Narodne novine«, br. 195/2003, 53/2004). Posljednje Izvješće u skladu s tom odlukom banke trebaju dostaviti za izvještajno raz­doblje koje završava 31. svibnja 2006. godine.

VII.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 320-020/05-06/ŽR
Zagreb, 19. svibnja 2006.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

UPUTA ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠĆA O KAMATNIM STOPAMA BANAKA NA KREDITE I DEPOZITE

OPĆE UPUTE

1. Uvod

Za potrebe izrade statistike kamatnih stopa Hrvatska narodna banka obvezuje banke i stambene štedionice (u nastavku teksta: banke) na popunjavanje i dostavljanje Izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite na Obrascu KS2 (u nastavku teksta: Obrazac). Također, zajedno s Izvješćem, banke trebaju dostaviti i svoje važeće odluke o kamatnim stopama, naknadama, provizijama i sl., kao i sve daljnje izmjene regulative o aktivnim i pasivnim kamatnim stopama.

2. Organizacija Uputa za popunjavanje Izvješća

Uputa se sastoji od tri dijela, koji sadrže informacije o tome kako ispravno popuniti Izvješće i kako na pravilan način dostaviti Izvješće u Hrvatsku narodnu banku.
Dijelovi Upute su sljedeći:
1.Opće upute
2.Prilog A, koji sadrži UPUTU ZA IZRADU I DOSTAVLJANJE DATOTEKE
3.Prilog B, koji sadrži UPUTU ZA RAZVRSTAVANJE KNJIGOVODSTVENIH RAČUNA propisanih Kontnim planom za banke (»Narodne novine«, br. 115/2003., 39/2004. i 29/2006.).

3. Načini dostavljanja Izvješća

Izvješće o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite banke dostavljaju u obliku datoteke telekomunikacijskim putem, a prema Uputi za izradu i dostavljanje datoteke, kao i na papiru na propisanom Obrascu.
Pri izradi datoteke u zaglavlju Izvješća navodi se naziv banke, oznaka banke (matični broj) i datum (posljednji dan izvještajnog razdoblja, u obliku dd.mm.gggg.).
Svi iznosi u datoteci moraju biti iskazani u kunama i lipama.
Iznosi u Obrascu (na papiru) iskazuju se u tisućama kuna, s brojevima zaokruženim na najbližu tisućicu. Kamatne stope iskazuju se na dvije decimale, uz zaokruživanje druge decimale.
Stavke koje iznose manje od 500 kuna, iskazuju se kao nula, kao i pripadajuće ponderirane kamatne stope.

4. Sadržaj i priprema Izvješća

Izvješće, koje uključuje i naslovnu stranicu, popunjava se i dostav­lja na Obrascu. Sastoji se od 4 dijela, u kojima se prikazuju:
• kamatne stope na kunske kredite
• kamatne stope na kunske depozite
• kamatne stope na devizne kredite
• kamatne stope na devizne depozite.
Na svakoj stranici u prvom i drugom stupcu navode se iznosi u tisućama kuna, a u trećem i četvrtom stupcu kamatne stope.
Preciznije, u Obrascu se navode:
• iznosi novoodobrenih kredita i novoprimljenih depozita razvrstani po predviđenim pozicijama Obrasca, prema izvornom roku dospijeća (1. stupac)
• knjigovodstvena stanja kredita i depozita razvrstana po predviđenim pozicijama Obrasca (2. stupac)
• ponderirane prosječne kamatne stope (nominalne) na novoodobrene kredite i novoprimljene depozite (3. stupac)
• ponderirane efektivne kamatne stope na kredite (4. stupac).
Nadalje, krediti i depoziti se u pojedinim dijelovima Obrasca dijele na:
• kunske kredite/depozite bez valutne klauzule
• kunske kredite/depozite s valutnom klauzulom (dvosmjernom i jednosmjernom valutnom klauzulom)
• devizne kredite/depozite.
Svaka od navedenih vrsta dalje se raspoređuje u određene pozicije prema sektorskoj pripadnosti korisnika kredita na:
• kredite/depozite koji se odnose na trgovačka društva
• kredite/depozite koji se odnose na stanovništvo.
U skladu s Uputom za primjenu Kontnog plana za banke (»Narodne novine«, br. 115 /2003., 39/2004. i 29/2006.) pod trgovačkim društvima podrazumijevaju se:
• državna trgovačka društva (koja kontrolira država)
• ostala trgovačka društva (koja ne kontrolira država).
Napominjemo da se u Obrascu ne navode krediti/depoziti koji se odnose na nerezidente (npr. na strane pravne osobe, strane fizičke osobe...).
U Obrascu ne treba iskazivati podatke o depozitima koje je banka položila kod neke druge institucije kao ni o kreditima koje je banka primila od neke druge institucije.

5. Upute za popunjavanje pojedinih dijelova Obrasca

5.1. Kamatne stope na kunske kredite

U ovom dijelu Obrasca prikazuju se kunski krediti bez valutne klauzule kao i krediti s dvosmjernom i jednosmjernom valutnom klauzulom. Raščlanjeni su prema kriteriju sektorske pripadnosti korisnika kredita na kredite dane trgovačkim društvima i stanovništ­vu, a unutar toga prema ugovorenim rokovima dospijeća.
Pod ugovorenim (izvornim) rokovima dospijeća podrazumijeva se: a) za kredite s jednokratnim dospijećem – razdoblje od datuma puštanja kredita u tečaj do datuma dospijeća kredita i b) za kredite koji se otplaćuju u ratama – razdoblje od stavljanja kredita u otplatu do datuma dospijeća posljednje rate kredita.
U dijelu Obrasca Kamatne stope na kunske kredite potrebno je navesti: a) ukupan iznos novoodobrenih kunskih kredita puštenih u tečaj u izvještajnom mjesecu, b) knjigovodstveno stanje kunskih kredita, c) ponderiranu prosječnu kamatnu stopu (nominalnu) i d) ponderiranu efektivnu kamatnu stopu. U kunske kredite banke uključuju i plasmane s osnove kupljenih potraživanja (faktoringa i forfaitinga) ako ih banka u skladu s MRS-om 39 i svojim računovodstvenim politikama klasificira u kategoriju kredita.
Svi krediti koji su obnovljeni (i pušteni u tečaj) tijekom izvještajnog razdoblja smatraju se novoodobrenim kreditima i treba ih prikazati u Obrascu.
U stupcu Novoodobreni krediti navode se krediti odobreni i pušteni u tečaj tijekom izvještajnog mjeseca, neovisno o tome je li riječ o novim kreditima ili restrukturiranju već postojećih kredita (restrukturiranje obuhvaća refinanciranje – odobravanje novoga kredita za zatvaranje staroga te reprogramiranje kredita – promjena uvjeta staroga kredita).
Za potrebe Obrasca, kod reprogramiranih se kredita novoodobrenim kreditom i puštenim u tečaj smatra onaj iznos kredita (dio ili cijeli iznos inicijalno ugovorenoga kredita, ovisno o metodi obračuna koja se primjenjuje u pojedinoj banci) na koji se primjenjuju novi uvjeti kreditiranja. Stoga se taj iznos prikazuje u 1. stupcu Novoodobreni krediti, u 3. stupcu prikazuje se pripadajuća ponderirana nominalna kamatna stopa, a u 4. stupcu, analogno, pripadajuća ponderirana efektivna kamatna stopa ako je riječ o reprogramiranju kredita koji je odobren i pušten u tečaj poslije 1. siječnja 2002.
Iznimno, ako je riječ o kreditu koji je odobren i pušten u tečaj prije 1. siječnja 2002., do kada nije postojala obveza izračuna efek­tivne kamatne stope, a kredit se reprogramira poslije toga datuma, banka za potrebe popunjavanja Obrasca ne vrši izračun efektivne kamatne stope jer bi ovako dobivena efektivna kamatna stopa bila nerealna i neusporediva s drugim stopama s obzirom na to da u sebi ne bi uključivala sve naknade i provizije s početka ugovornog odnosa.
U ovom je slučaju efektivna kamatna stopa jednaka nominalnoj.
Nadalje, pri izračunu kunske protuvrijednosti deviznih kredita i kredita s valutnom klauzulom, primjenjuje se tekući tečaj, tj. tečaj na dan transakcije (ugovoreni tečaj), pri čemu se danom transakcije smatra dan kada je kredit pušten u tečaj ili je obavljeno reprogramiranje.
Iznimno, kod okvirnih kredita trgovačkim društvima i stanov­ništvu novoodobreni se krediti ne utvrđuju, već se kod tih vrsta kredita navodi knjigovodstveno stanje na kraju izvještajnog mjeseca.
Stoga iznos naveden u stavci:
– 1008 treba biti jednak iznosu u stavci 2008
– 1011 treba biti jednak iznosu u stavci 2011
– 1030 treba biti jednak iznosu u stavci 2030
– 1033 treba biti jednak iznosu u stavci 2033.
Nedopuštena prekoračenja po ovim kreditima ne smatraju se novoodobrenim kreditima i stoga ih ne treba prikazati u Obrascu.
Predujmove treba uključiti u Izvješće, tako da ih se razvrsta prema očekivanom izvornom roku dospijeća kredita.
Krediti na zahtjev dani trgovačkim društvima i stanovništvu navode se u sklopu kratkoročnih kredita (s rokom do 1 mjesec) jer za tu vrstu kredita nisu predviđene posebne stavke. Konkretno, ti se krediti navode u stavkama: 1005, 2005, 1012, 2012, 1027, 2027, 1034 i 2034.
U okviru pozicije kratkoročnih i dugoročnih kredita stanov­ništvu po kreditnim karticama (stavke 1010, 1022, 1032 i 1044) potrebno je, uz ostale kredite po kreditnim karticama, prikazati i obnovljive kredite (engl. revolving). Kao ponder za izračunavanje ponderirane kamatne stope potrebno je prikazati iznos novoodobrenoga obnovljivog kredita.
Novoodobrene obnovljive kredite dane trgovačkim društvima (po kreditnim karticama i novoodobrene obnovljive kredite nevezane za kartično poslovanje), potrebno je prikazati u pripadajućim stavkama Izvješća prema ugovorenim rokovima dospijeća.
Pod novoodobrenim obnovljivim kreditom smatra se iznos koji je iskorišten, umanjen za otplate u izvještajnom mjesecu, odnosno iznos na koji banka klijentu obračunava kamatu.
U Izvješću je potrebno prikazati kredite koje banka odobrava klijentima u okviru različitih programa kreditiranja, a na temelju ugovora o poslovnoj suradnji s drugim institucijama (npr. HBOR, jedinice lokalne uprave, ministarstva i sl.). Iako su uvjeti kreditiranja određeni (od strane HBOR-a), i za banke, i za korisnike kredita, navedene plasmane potrebno je prikazati u Izvješću po uvjetima i rokovima prema kojima su odobreni krajnjem korisniku te je potrebno prikazati kamatnu stopu iz programa kreditiranja, tj. onu prema kojoj su sredstva plasirana krajnjem korisniku i koja predstavlja ukupan trošak kredita.
Poslovi pri kojima banke plasiraju sredstva (HBOR-a, Fonda za razvoj i zapošljavanje i sl.) primljena na temelju ugovora o obavljanju poslova u ime i za račun trećih strana jesu komisioni (mandatni) poslovi i ne prikazuju se u Izvješću o kamatnim stopama na kredite i depozite.
Kod pozicija koje se odnose na kredite kod kojih se vrši subvencioniranje kamate korisnicima kredita (od ministarstava, jedinica lokalne uprave, Fonda za razvoj i zapošljavanje i sl.) banke prikazuju kamatnu stopu koja proizlazi iz Ugovora o kreditu (kamata plus subvencija), a predstavlja ukupan prihod banke.
U Prilogu B, u stupcu Knjigovodstveno stanje razvrstani su knjigovodstveni računi iz Kontnog plana za banke u pojedinu izvornu stavku.
U stupcu Ponderirana prosječna kamatna stopa (nominalna) potrebno je navesti ponderirane prosjeke kamatnih stopa na novoodobrene kredite. Za svaku se pojedinu skupinu kredita definiranu prema vrsti kredita, sektorskoj klasifikaciji dužnika i izvornom roku dospijeća izračunava i navodi zasebna ponderirana prosječna kamatna stopa.
Ako je ugovorena mjesečna kamatna stopa, koristi se konformni obračun za izračunavanje godišnje kamatne stope te se pri izračunu za obračunsko razdoblje uzimaju stvarni (kalendarski) broj dana u mjesecu i 365/366 dana u godini.
 

Primjer izračunavanja ponderirane prosječne kamatne stope dan je u nastavku.
Primjerice:
Pretpostavimo da je banka 11. siječnja 2002. odobrila tri kunska kredita bez valutne klauzule javnim trgovačkim društvima:
– kredit u iznosu od 1.000.000 kuna s ugovorenim rokom dospijeća od 18 mjeseci uz kamatnu stopu od 8%
– kredit u iznosu od 2.000.000 kuna s ugovorenim rokom dospijeća od 24 mjeseca uz kamatnu stopu od 10%
– kredit u iznosu od 500.000 kuna s ugovorenim rokom dospijeća od 13 mjeseci uz kamatnu stopu od 11%.
Ukupni iznos kredita je 3.500.000 kuna. Ponderirana kamatna stopa na te kredite iznosi:
               1.000.000   × 8 =   8.000.000             k = 33.500.000/3.500.000
               2.000.000 × 10 = 20.000.000             k = 9,57
                  500 000 × 11 =   5.500.000
Ukupno:  3.500.000            33.500.000
Ponderirana prosječna kamatna stopa na kunske kredite trgovačkim društvima s rokom dospijeća preko 1 do 2 godine iznosi 9,57%. Prema tome, za razdoblje od 1. do 31. siječnja 2002. u Obrascu KS2, na stranici 1 u stavci 3015 banka navodi kamatnu stopu od 9,57. ________

Budući da se kod okvirnih kredita ne utvrđuju novoodobreni krediti, ponderirana prosječna kamatna stopa izračunava se tako da se koristi knjigovodstveno stanje okvirnih kredita na kraju izvještajnog mjeseca kao ponder.
U stupcu Ponderirana efektivna kamatna stopa potrebno je navesti ponderiranu efektivnu kamatnu stopu za pojedinu vrstu kredita i prema izvornom roku dospijeća. Efektivnu kamatnu stopu banka je dužna izračunati u skladu s Odlukom o jedinstvenom iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite (»Narodne novine«, br. 74/2003.).
Za sve kredite bez unaprijed poznatog plana otplate kao efektivna kamatna stopa može se navesti nominalna kamatna stopa.

5.2. Kamatne stope na kunske depozite

U ovom dijelu Obrasca potrebno je navesti ukupan iznos novoprimljenih kunskih depozita bez valutne klauzule i s valutnom klauzulom (dvosmjernom i jednosmjernom) u izvještajnom mjesecu, knjigovodstveno stanje kunskih depozita na kraju izvještajnog mjeseca i ponderiranu prosječnu kamatnu stopu (nominalnu), i za trgovačka društva, i za stanovništvo.
U stupcu Novoprimljeni depoziti potrebno je navesti iznos novoprimljenih depozita u izvještajnom mjesecu. Novoprimljeni depoziti jesu depoziti primljeni tijekom izvještajnog mjeseca, uključujući i pripisane kamate na depozite, obnovljene depozite te depozite koji su primljeni kao sigurnosni polozi za odobravanje kredita.
Depoziti s otkaznim rokom i pripadajuće kamatne stope uključuju se u Obrazac tako da se razvrstavaju prema rokovima dospijeća predviđenim u Obrascu, pri čemu se kod tih depozita pod rokom dospijeća podrazumijeva otkazni rok.
U Obrazac se ne uključuju ograničeni depoziti i pripadajuće kamatne stope (ograničeni depoziti su novčana sredstva deponirana za strogo određenu namjenu, kojima komitent ne može slobodno raspolagati (npr. depoziti izdvojeni po nalogu suda, novčana sredstva od – u ime i za račun trećih – prodanih putničkih čekova, pokrića po kreditnim karticama i sl.).
Depoziti se razvrstavaju u skladu s predviđenim stavkama Obrasca, i to prema izvornom roku dospijeća.
Iznimno, kod depozita na žiroračunima i tekućim računima (stavke 1049 i 1059) i kod štednih depozita po viđenju (stavke 1050, 1060 i 1070) ne utvrđuju se novoprimljeni depoziti, već se kod tih vrsta depozita navodi knjigovodstveno stanje na kraju izvještajnog mjeseca.
Iznos naveden u stavci:
– 1049 treba biti jednak iznosu u stavci 2049
– 1050 treba biti jednak iznosu u stavci 2050
– 1059 treba biti jednak iznosu u stavci 2059
– 1060 treba biti jednak iznosu u stavci 2060
– 1070 treba biti jednak iznosu u stavci 2070.
U Prilogu B, u stupcu Knjigovodstveno stanje razvrstani su knjigovodstveni računi iz Kontnog plana za banke u pojedinu izvornu stavku.
U stupcu Ponderirana prosječna kamatna stopa (nominalna) banka navodi ponderirane prosjeke kamatnih stopa na novoprimljene depozite.
Budući da se kod depozita na žiroračunima i tekućim računima te kod štednih depozita po viđenju ne utvrđuju novoprimljeni depoziti, ponderirana prosječna kamatna stopa izračunava se tako da se koristi knjigovodstveno stanje tih računa na kraju izvještajnog mjeseca kao ponder. Isto tako, ako banka primjenjuje različite kamatne stope na depozite na žiroračunima i na depozite na tekućim računima, ponderirana prosječna kamatna stopa na depozite na žiroračunima i ponderirana prosječna kamatna stopa na depozite na tekućim računima izračunavaju se tako da se koriste knjigovodstvena stanja tih računa na kraju izvještajnog mjeseca kao ponder.
Napominjemo da se, u skladu s uputama u Prilogu A, ponderirane prosječne kamatne stope na kunske depozite sa i bez valutne klauzule (stanovništva, trgovačkih društava te ukupno – stavke 3046, 3047, 3048, 3058, 3068 i 3069) izračunavaju tako da se koriste knjigovodstvena stanja svih pripadajućih komponenata na kraju izvještajnog mjeseca.
Prilikom izračunavanja ponderirane nominalne kamatne stope kod sumarnih redaka Izvješća, potrebno je umjesto iznosa novoprimljenih depozita izvornih redaka u formuli za izračun koristiti njihova knjigovodstvena stanja, i to uključujući samo izvorne retke knjigovodstvenih stanja gdje je iznos novoprimljenih depozita veći od nule.
U slučaju da je iznos novoprimljenih depozita jednak nuli, potrebno je isključiti knjigovodstveno stanje pripadajućeg retka, i iz brojnika, i iz nazivnika formula za izračun ponderirane nominalne kamatne stope sumarnih redaka.
Stupac Ponderirana efektivna kamatna stopa nije potrebno popunjavati jer se za kategorije kunskih depozita ne trebaju izračunavati ponderirane efektivne kamatne stope.

5.3. Kamatne stope na devizne kredite

U ovom dijelu Obrasca potrebno je navesti ukupan iznos kredita, odobrenih u valutama EUR odnosno USD, a puštenih u tečaj u izvještajnom mjesecu, uključujući i plasmane s osnove kupljenih deviznih potraživanja (faktoringa i forfaitinga) u valutama EUR i USD ako ih banka u skladu s MRS-om 39 i svojim računovodstvenim politikama klasificira u kategoriju kredita, te knjigovodstveno stanje kredita u valutama EUR i USD, ponderiranu prosječnu kamatnu stopu (nominalnu) i ponderiranu efektivnu kamatnu stopu.
Iznos tih kredita upisuje se u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po tekućem tečaju (tj. prema tečaju na dan puštanja kredita u tečaj). Devizni krediti pušteni u tečaj u stranoj valuti koja nije ni EUR ni USD, ne uključuju se u Obrazac.
Krediti se razvrstavaju u skladu s predviđenim stavkama Obrasca, i to prema izvornom roku dospijeća.
U Prilogu B, koji sadrži upute za popunjavanje pojedinih stavki Izvješća, u stupcu Knjigovodstveno stanje razvrstani su knjigovodstveni računi iz Kontnog plana za banke u pojedinu izvornu stavku.
Iz uputa se vidi da se dospjeli krediti i posebne pričuve za identificirane gubitke ne navode u Obrascu.
Predujmove treba uključiti u Izvješće, tako da ih se razvrsta prema očekivanom izvornom roku dospijeća kredita.
Krediti na zahtjev dani trgovačkim društvima i stanovništvu navode se u sklopu kratkoročnih kredita, s rokom dospijeća do 1 mjesec.
Iznimno, kod okvirnih kredita trgovačkim društvima i stanovništvu novoodobreni se krediti ne utvrđuju, već se kod tih vrsta kredita navodi njihovo knjigovodstveno stanje na kraju izvještajnog mjeseca.
Stoga iznos naveden u stavci:
– 1098 treba biti jednak iznosu u stavci 2098
– 1109 treba biti jednak iznosu u stavci 2109.
Budući da se kod okvirnih kredita ne utvrđuju novoodobreni krediti, ponderirane prosječne kamatne stope izračunavaju se tako da se koristi knjigovodstveno stanje okvirnih kredita na kraju izvještajnog mjeseca kao ponder.
Sve napomene navedene pod točkom 5.1. Kamatne stope na kunske kredite vezane uz popunjavanje stupaca Ponderirana prosječ­na kamatna stopa (nominalna) i Ponderirana efektivna kamatna stopa primjenjuju se i na devizne kredite.

5.4. Kamatne stope na devizne depozite

U ovom dijelu Obrasca potrebno je navesti ukupan iznos novoprimljenih depozita u valutama EUR i USD u izvještajnom mjesecu, knjigovodstveno stanje depozita u valutama EUR i USD na kraju izvještajnog mjeseca te ponderiranu prosječnu kamatnu stopu (nominalnu).
Iznos tih depozita upisuje se u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po tekućem tečaju. Devizni depoziti primljeni u stranoj valuti koja nije ni EUR ni USD, ne uključuju se u Obrazac.
Depoziti se razvrstavaju u skladu s predviđenim stavkama Obrasca, i to prema izvornom roku dospijeća.
Iznimno, kod štednih depozita po viđenju (stavke 1133, 1134, 1135, 1152, 1153 i 1154) ne utvrđuju se novoprimljeni depoziti, već se za tu vrstu depozita navodi knjigovodstveno stanje na kraju izvještajnog mjeseca.
Iznos naveden u stavci:
– 1133 treba biti jednak iznosu u stavci 2133
– 1134 treba biti jednak iznosu u stavci 2134
– 1135 treba biti jednak iznosu u stavci 2135
– 1152 treba biti jednak iznosu u stavci 2152
– 1153 treba biti jednak iznosu u stavci 2153
– 1154 treba biti jednak iznosu u stavci 2154
Sve napomene navedene pod točkom 5.2. Kamatne stope na kunske depozite vezane uz popunjavanje stupaca Ponderirana prosječna kamatna stopa (nominalna) primjenjuju se i na devizne depozite.
Napominjemo da se, u skladu s uputama u Prilogu A, ponderirane prosječne kamatne stope na devizne depozite izražene u EUR i USD (stanovništva, trgovačkih društava te ukupno – stavke 3131, 3132, 3133, 3151 i 3152,) izračunavaju tako da se koriste knjigovodstvena stanja svih pripadajućih komponenata na kraju izvještajnog mjeseca.
Prilikom izračunavanja ponderirane nominalne kamatne stope kod sumarnih redaka Izvješća, potrebno je umjesto iznosa novoprim­ljenih deviznih depozita izvornih redaka u formuli za izračun koristiti njihova knjigovodstvena stanja, i to uključujući samo izvorne retke knjigovodstvenih stanja gdje je iznos novoprimljenih deviznih depozita veći od nule.
U slučaju da je iznos novoprimljenih deviznih depozita jednak nuli, potrebno je isključiti knjigovodstveno stanje pripadajućeg retka iz brojnika i nazivnika formula za izračun ponderirane nominalne kamatne stope sumarnih redaka.
Stupac Ponderirana efektivna kamatna stopa nije potrebno popunjavati jer se za kategorije deviznih depozita ne trebaju izračunavati ponderirane efektivne kamatne stope.

6. Dodatne upute i tumačenja

Pitanja u vezi s dodatnim uputama i tumačenjima bilo kojeg dijela ove upute i Izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite treba poslati HNB-u s naznakom »Kamatne stope«. Osobito je korisno tražiti dodatna objašnjenja i tumačenja za poslovne događaje koji nisu posebno opisani u ovim uputama. Ako tumačenje uputa HNB-a bude različito od tumačenja banke, HNB će zahtijevati da banka pripremi Izvješće prema tumačenju HNB-a i ispravi prethodna izvješća.

7. Dostavljanje Izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite

Izvješće je potrebno dostaviti na adresu:
Hrvatska narodna banka
Direkcija za statistiku
p. p. 603
10002 Zagreb

PRILOG A

UPUTA ZA IZRADU I DOSTAVLJANJE DATOTEKE

Podaci se šalju u datoteci čija su obilježja i sadržaj dani u tekstu ovog priloga.
Standardna obilježja datoteke
– format ASCII
– kodna stranica CP1250 (LATIN2)
– slogovi prema Tablici 1.
– svaki slog završava delimiterom CRLF (X’0D0A’)
– naziv datoteke je MBR.KS (matični broj + KS)
Sadržaj datoteke
Slogovi u datoteci su fiksne duljine: 84 znaka. Slogovi se popunjavaju onako kako je prikazano u Tablici 1. Numerička polja (N) popunjavaju se vodećim nulama, a nulama se popunjavaju i onda kada su neobvezna i/ili nemaju konkretni sadržaj. Polja 9 i 12, predviđena za iznose, duljine su 15 znakova s dva decimalna mjesta. Oznaka predznaka sa »+« (plus) ili »–« (minus) potrebna je zbog jedinstvenog načina označavanja iznosa koji su pozitivni ili negativni, a nalaze se u polju koje neposredno slijedi polje za predznak. Oba postotka duljine su 5 znakova, od kojih su prva tri cijeli broj, a ostala dva decimalni brojevi. Alfanumerička polja (AN) popunjavaju se slijeva, bez vodećih praznina, što je posebno važno za polja 4 i 5, koja su ključna za programsko prepoznavanje podataka.
Tablica 1. opisuje slogove podataka iz Izvješća banaka. Svi slogovi imaju istovjetan sadržaj polja 1 – 4, dok se ostatak mijenja s obzirom na stranicu Izvješća.
Formiranje i sadržaj slogova
S obzirom na točno određen sadržaj Izvješća, jedan slog datoteke prikaz je jednog retka Izvješća. U Uputama za popunjavanje pojedinih dijelova Izvješća detaljno je opisan način popunjavanja Obrasca, kao i kontrola pojedinih polja unutar njega. Dostavljaju se samo redci s iznosima, što znači da datoteka ima točno 169 slogova (za naslovnicu, tj. pitanje i odgovor, te potpise, pečate i crte ne formira se slog).
Obavezno treba unositi tagove za prva dva stupca Obrasca KS2 (uz iznose novoodobrenih kredita/novoprimljenih depozita i knjigovodstvena stanja), dok se tagovi uz kamatne stope ne unose u ulazne podatke, nego samo služe za lakše definiranje načina izračuna kamatnih stopa u Uputama. Pritom se ponderirana prosječna kamatna stopa (nominalna) unosi u polje 13 (Postotak 1), a ponderirana efektivna stopa u polje 14 (Postotak 2).
Kontrola sadržaja slogova
U nastavku su navedene kontrole zbrojeva i izračuna po poljima, koja su označena kao Pwxyz ili samo wxyz, gdje je “wxyz” broj polja/stavke (tag) iz Upute.
 

Kontrola međuzbrojeva/hijerarhije za oba stupca u koja se unose iznosi, tj. za x = 1, 2

x001 = x002 + x024
x002 = x003 + x013
x003 = x004 + x009
x004 = x005 + x006 + x007 + x008
x009 = x010 + x011 + x012
x013 = x014 + x018
x014 = x015 + x016 + x017
x018 = x019 + x020 + x021 + x022 + x023
x024 = x025 + x035
x025 = x026 + x031
x026 = x027 + x028 + x029 + x030
x031 = x032 + x033 + x034
x035 = x036 + x040
x036 = x037 + x038 + x039
x040 = x041 + x042 + x043 + x044 + x045
x046 = x047 + x068
x047 = x048 + x058
x048 = x049 + x050 + x051
x051 = x052 + x053 + x054 + x055 + x056 + x057
x058 = x059 + x060 + x061
x061 = x062 + x063 + x064 + x065 + x066 + x067
x068 = x069 + x078
x069 = x070 + x071
x071 = x072 + x073 + x074 + x075 + x076 + x077
x078 = x079
x079 = x080 + x081 + x082 + x083 + x084 + x085
x086 = x087 + x110
x087 = x088 + x099
x088 = x089 + x092 + x095 + x098
x089 = x090 + x091
x092 = x093 + x094
x095 = x096 + x097
x099 = x100 + x103 + x106 + x109
x100 = x101 + x102
x103 = x104 + x105
x106 = x107 + x108
x110 = x111 + x121
x111 = x112 + x115 + x118
x112 = x113 + x114
x115 = x116 + x117
x118 = x119 + x120
x121 = x122 + x125 + x128
x122 = x123 + x124
x125 = x126 + x127
x128 = x129 + x130
x131 = x132 + x151
x132 = x133 + x136
x133 = x134 + x135
x136 = x137 + x144
x137 = x138 + x139 + x140 + x141 + x142 + x143
x144 = x145 + x146 + x147 + x148 + x149 + x150
x151 = x152 + x155
x152 = x153 + x154
x155 = x156 + x163
x156 = x157 + x158 + x159 + x160 + x161 + x162x
x163 = x164 + x165 + x166 + x167 + x168 + x169

Kontrola međuzbrojeva/hijerarhije za oba stupca u koje se unose
kamatne stope

3001 = (1005 × 3005 + 1006 × 3006 + 1007 × 3007 + 1008 × 3008 + 1010 × 3010 + 1011 × 3011 + 1012 × 3012 + 1015 × 3015 + 1016 × 3016 + 1017 × 3017 + 1019 × 3019 + 1020 × 3020 + 1021 × 3021 + 1022 × 3022 + 1023 × 3023 + 1027 × 3027 + 1028 × 3028 + 1029 × 3029 + 1030 × 3030 + 1032 × 3032 + 1033 × 3033 + 1034 × 3034 + 1037 × 3037 + 1038 × 3038 + 1039 × 3039 + 1041 × 3041 + 1042 × 3042 + 1043 × 3043 + 1044 × 3044 + 1045 × 3045)/(1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1010 + 1011 + 1012 + 1015 + 1016 + 1017 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1032 + 1033 + 1034 + 1037 + 1038 + 1039 + 1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045)

3002 = (1005 × 3005 + 1006 × 3006 + 1007 × 3007 + 1008 × 3008 + 1010 × 3010 + 1011 × 3011 + 1012 × 3012 + 1015 × 3015 + 1016 × 3016 + 1017 × 3017 + 1019 × 3019 + 1020 × 3020 + 1021 × 3021 + 1022 × 3022 + 1023 × 3023)/(1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1010 + 1011 + 1012 + 1015 + 1016 + 1017 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023)

3003 = (1005 × 3005 + 1006 × 3006 + 1007 × 3007 + 1008 × 3008 + 1010 × 3010 + 1011 × 3011 + 1012 × 3012)/(1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1010 + 1011 + 1012)

3004 = (1005 × 3005 + 1006 × 3006 + 1007 × 3007 + 1008 × 3008) /(1005 + 1006 + 1007 + 1008)

3009 = (1010 × 3010 + 1011 × 3011 + 1012 × 3012)/(1010 + 1011 + 1012)

3013 = (1015 × 3015 + 1016 × 3016 + 1017 × 3017 + 1019 × 3019 + 1020 × 3020 + 1021 × 3021 + 1022 × 3022 + 1023 × 3023)/(1015 + 1016 + 1017 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023)

3014 = (1015 × 3015 + 1016 × 3016 + 1017 × 3017)/(1015 + 1016 + 1017)

3018 = (1019 × 3019 + 1020 × 3020 + 1021 × 3021 + 1022 × 3022 + 1023 × 3023)/(1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023)

3024 = (1027 × 3027 + 1028 × 3028 + 1029 × 3029 + 1030 × 3030 + 1032 × 3032 + 1033 × 3033 + 1034 × 3034 + 1037 × 3037 + 1038 × 3038 + 1039 × 3039 + 1041 × 3041 + 1042 × 3042 + 1043 × 3043 + 1044 × 3044 + 1045 × 3045)/(1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1032 + 1033 + 1034 + 1037 + 1038 + 1039 + 1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045)

3025 = (1027 × 3027 + 1028 × 3028 + 1029 × 3029 + 1030 × 3030 + 1032 × 3032 + 1033 × 3033 + 1034 × 3034)/(1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1032 + 1033 + 1034)

3026 = (1027 × 3027 + 1028 × 3028 + 1029 × 3029 + 1030 × 3030) /(1027 + 1028 + 1029 + 1030)

3031 = (1032 × 3032 + 1033 × 3033 + 1034 × 3034)/(1032 + 1033 + 1034)
3035 = (1037 × 3037 + 1038 × 3038 + 1039 × 3039 + 1041 × 3041 + 1042 × 3042 + 1043 × 3043 + 1044 × 3044 + 1045 × 3045)/(1037 + 1038 + 1039 + 1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045)

3036 = (1037 × 3037 + 1038 × 3038 + 1039 × 3039)/(1037 + 1038 + 1039)

3040 = (1041 × 3041 + 1042 × 3042 + 1043 × 3043 + 1044 × 3044 + 1045 × 3045)/(1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045)

3046 = ((IF(1049 > 0;2049 × 3049;0) + IF(1050 > 0;2050 × 3050;0) + IF(1052 > 0;2052 × 3052;0) + IF(1053 > 0;2053 × 3053;0) + IF(1054 > 0;2054 × 3054;0) + IF(1055 > 0;2055 × 3055;0) + IF(1056 > 0;2056 × 3056;0) + IF(1057 > 0;2057 × 3057;0) + IF(1059 > 0; 2059 × 3059; 0) + IF(1060 > 0; 2060 × 3060; 0) + IF(1062 > 0; 2062 × 3062; 0) + IF(1063 > 0; 2063 × 3063; 0) + IF(1064 > 0; 2064 × 3064; 0) + IF(1065 > 0; 2065 × 3065; 0) + IF(1066 > 0; 2066 × 3066; 0) + IF(1067 > 0; 2067 × 3067; 0) + IF(1070 > 0; 2070 × 3070; 0) + IF(1072 > 0; 2072 × 3072; 0) + IF(1073 > 0; 2073 × 3073; 0) + IF(1074 > 0; 2074 × 3074; 0) + IF(1075 > 0; 2075 × 3075; 0) + IF(1076 > 0; 2076 × 3076; 0) + IF(1077 > 0; 2077 × 3077; 0) + IF(1080 > 0; 2080 × 3080; 0) + IF(1081 > 0; 2081 × 3081; 0) + IF(1082 > 0; 2082 × 3082; 0) + IF(1083 > 0; 2083 × 3083; 0) + IF(1084 > 0; 2084 × 3084; 0) + IF(1085 > 0; 2085 × 3085; 0))/((IF(1049 > 0; 2049; 0) + IF(1050 > 0; 2050; 0) + IF(1052 > 0; 2052; 0) + IF(1053 > 0; 2053; 0) + IF(1054 > 0; 2054; 0) + IF(1055 > 0; 2055; 0) + IF(1056 > 0; 2056; 0) + IF(1057 > 0; 2057; 0) + IF(1059 > 0; 2059; 0) + IF(1060 > 0; 2060; 0) + IF(1062 > 0; 2062; 0) + IF(1063 > 0; 2063; 0) + IF(1064 > 0; 2064; 0) + IF(1065 > 0; 2065; 0) + IF(1066 > 0; 2066; 0) + IF(1067 > 0; 2067; 0) + IF(1070 > 0; 2070; 0) + IF(1072 > 0; 2072; 0) + IF(1073 > 0; 2073; 0) + IF(1074 > 0; 2074; 0) + IF(1075 > 0; 2075; 0) + IF(1076 > 0; 2076; 0) + IF(1077 > 0; 2077; 0) + IF(1080 > 0; 2080; 0) + IF(1081 > 0; 2081; 0) + IF(1082 > 0; 2082; 0) + IF(1083 > 0; 2083; 0) + IF(1084 > 0; 2084; 0) + IF(1085 > 0; 2085; 0))))

3047 = ((IF(1049 > 0; 2049 × 3049; 0) + IF(1050 > 0; 2050 × 3050; 0) + IF(1052 > 0; 2052 × 3052; 0) + IF(1053 > 0; 2053 × 3053; 0) + IF(1054 > 0; 2054 × 3054; 0) + IF(1055 > 0; 2055 × 3055; 0) + IF(1056 > 0; 2056 × 3056; 0) + IF(1057 > 0; 2057 × 3057; 0) + IF(1059 > 0; 2059 × 3059; 0) + IF(1060 > 0; 2060 × 3060; 0) + IF(1062 > 0; 2062 × 3062; 0) + IF(1063 > 0; 2063 × 3063; 0) + IF(1064 > 0; 2064 × 3064; 0) + IF(1065 > 0; 2065 × 3065; 0) + IF(1066 > 0; 2066 × 3066; 0) + IF(1067 > 0; 2067 × 3067; 0))/((IF(1049 > 0; 2049; 0) + IF(1050 > 0; 2050; 0) + IF(1052 > 0; 2052; 0) + IF(1053 > 0; 2053; 0) + IF(1054 > 0; 2054; 0) + IF(1055 > 0; 2055; 0) + IF(1056 > 0; 2056; 0) + IF(1057 > 0; 2057; 0) + IF(1059 > 0; 2059; 0) + IF(1060 > 0; 2060; 0) + IF(1062 > 0; 2062; 0) + IF(1063 > 0; 2063; 0) + IF(1064 > 0; 2064; 0) + IF(1065 > 0; 2065; 0) + IF(1066 > 0; 2066; 0) + IF(1067 > 0; 2067; 0))))

3048 = ((IF(1049 > 0; 2049 × 3049; 0) + IF(1050 > 0; 2050 × 3050; 0) + IF(1052 > 0; 2052 × 3052; 0) + IF(1053 > 0; 2053 × 3053; 0) + IF(1054 > 0; 2054 × 3054; 0) + IF(1055 > 0; 2055 × 3055; 0) + IF(1056 > 0; 2056 × 3056; 0) + IF(1057 > 0; 2057 × 3057; 0))/((IF(1049 > 0; 2049; 0) + IF(1050 > 0; 2050; 0) + IF(1052 > 0; 2052; 0) + IF(1053 > 0; 2053; 0) + IF(1054 > 0; 2054; 0) + IF(1055 > 0; 2055; 0) + IF(1056 > 0; 2056; 0) + IF(1057 > 0; 2057; 0))))

3051 = (1052 × 3052 + 1053 × 3053 + 1054 × 3054 + 1055 × 3055 + 1056 × 3056 + 1057 × 3057)/(1052 + 1053 + 1054 + 1055 + 1056 + 1057)

3058 = ((IF(1059 > 0; 2059 × 3059; 0) + IF(1060 > 0; 2060 × 3060; 0) + IF(1062 > 0; 2062 × 3062; 0) + IF(1063 > 0; 2063 × 3063; 0) + IF(1064 > 0; 2064 × 3064; 0) + IF(1065 > 0; 2065 × 3065; 0) + IF(1066 > 0; 2066 × 3066; 0) + IF(1067 > 0; 2067 × 3067; 0))/((IF(1059 > 0; 2059; 0) + IF(1060 > 0; 2060; 0) + IF(1062 > 0; 2062; 0) + IF(1063 > 0; 2063; 0) + IF(1064 > 0; 2064; 0) + IF(1065 > 0; 2065; 0) + IF(1066 > 0; 2066; 0) + IF(1067 > 0; 2067; 0))))

3061 = (1062 × 3062 + 1063 × 3063 + 1064 × 3064 + 1065 × 3065 + 1066 × 3066 + 1067 × 3067)/(1062 + 1063 + 1064 + 1065 + 1066 + 1067)

3068 = ((IF(1070 > 0; 2070 × 3070; 0) + IF(1072 > 0; 2072 × 3072; 0) + IF(1073 > 0; 2073 × 3073; 0) + IF(1074 > 0; 2074 × 3074; 0) + IF(1075 > 0; 2075 × 3075; 0) + IF(1076 > 0; 2076 × 3076; 0) + IF(1077 > 0; 2077 × 3077; 0) + IF(1080 > 0; 2080 × 3080; 0) + IF(1081 > 0; 2081 × 3081; 0) + IF(1082 > 0; 2082 × 3082; 0) + IF(1083 > 0; 2083 × 3083; 0) + IF(1084 > 0; 2084 × 3084; 0) + IF(1085 > 0; 2085 × 3085; 0))/((IF(1070 > 0; 2070; 0) + IF(1072 > 0; 2072; 0) + IF(1073 > 0; 2073; 0) + IF(1074 > 0; 2074; 0) + IF(1075 > 0; 2075; 0) + IF(1076 > 0; 2076; 0) + IF(1077 > 0; 2077; 0) + IF(1080 > 0; 2080; 0) + IF(1081 > 0; 2081; 0) + IF(1082 > 0; 2082; 0) + IF(1083 > 0; 2083; 0) + IF(1084 > 0; 2084; 0) + IF(1085 > 0; 2085; 0))))

3069 = ((IF(1070 > 0; 2070 × 3070; 0) + IF(1072 > 0; 2072 × 3072; 0) + IF(1073 > 0; 2073 × 3073; 0) + IF(1074 > 0; 2074 × 3074; 0) + IF(1075 > 0; 2075 × 3075; 0) + IF(1076 > 0; 2076 × 3076; 0) + IF(1077 > 0; 2077 × 3077; 0))/((IF(1070 > 0; 2070; 0) + IF(1072 > 0; 2072; 0) + IF(1073 > 0; 2073; 0) + IF(1074 > 0; 2074; 0) + IF(1075 > 0; 2075; 0) + IF(1076 > 0; 2076; 0) + IF(1077 > 0; 2077; 0))))

3071 = (1072 × 3072 + 1073 × 3073 + 1074 × 3074 + 1075 × 3075 + 1076 × 3076 + 1077 × 3077)/(1072 + 1073 + 1074 + 1075 + 1076 + 1077)

3078 = 3079

3079 = (1080 × 3080 + 1081 × 3081 + 1082 × 3082 + 1083 × 3083 + 1084 × 3084 + 1085 × 3085)/(1080 + 1081 + 1082 + 1083 + 1084 + 1085)

3086 = (1090 × 3090 + 1091 × 3091 + 1093 × 3093 + 1094 × 3094 + 1096 × 3096 + 1097 × 3097 + 1098 × 3098 + 1101 × 3101 + 1102 × 3102 + 1104 × 3104 + 1105 × 3105 + 1107 × 3107 + 1108 × 3108 + 1109 × 3109 + 1113 × 3113 + 1114 × 3114 + 1116 × 3116 + 1117 × 3117 + 1119 × 3119 + 1120 × 3120 + 1123 × 3123 + 1124 × 3124 + 1126 × 3126 + 1127 × 3127 + 1129 × 3129 + 1130 × 3130)/(1090 + 1091 + 1093 + 1094 + 1096 + 1097 + 1098 + 1101 + 1102 + 1104 + 1105 + 1107 + 1108 + 1109 + 1113 + 1114 + 1116 + 1117 + 1119 + 1120 + 1123 + 1124 + 1126 + 1127 + 1129 + 1130)

3087 = (1090 × 3090 + 1091 × 3091 + 1093 × 3093 + 1094 × 3094 + 1096 × 3096 + 1097 × 3097 + 1098 × 3098 + 1101 × 3101 + 1102 × 3102 + 1104 × 3104 + 1105 × 3105 + 1107 × 3107 + 1108 × 3108 + 1109 × 3109)/(1090 + 1091 + 1093 + 1094 + 1096 + 1097 + 1098 + 1101 + 1102 + 1104 + 1105 + 1107 + 1108 + 1109)

3088 = (1090 × 3090 + 1091 × 3091 + 1093 × 3093 + 1094 × 3094 + 1096 × 3096 + 1097 × 3097 + 1098 × 3098)/(1090 + 1091 + 1093 + 1094 + 1096 + 1097 + 1098)

3089 = (1090 × 3090 + 1091 × 3091)/(1090 + 1091)

3092 = (1093 × 3093 + 1094 × 3094)/(1093 + 1094)

3095 = (1096 × 3096 + 1097 × 3097)/(1096 + 1097)

3099 = (1101 × 3101 + 1102 × 3102 + 1104 × 3104 + 1105 × 3105 + 1107 × 3107 + 1108 × 3108 + 1109 × 3109)/(1101 + 1102 + 1104 + 1105 + 1107 + 1108 + 1109)

3100 = (1101 × 3101 + 1102 × 3102)/(1101 + 1102)

3103 = (1104 × 3104 + 1105 × 3105)/(1104 + 1105)

3106 = (1107 × 3107 + 1108 × 3108)/(1107 + 1108)

3110 = (1113 × 3113 + 1114 × 3114 + 1116 × 3116 + 1117 × 3117 + 1119 × 3119 + 1120 × 3120 + 1123 × 3123 + 1124 × 3124 + 1126 × 3126 + 1127 × 3127 + 1129 × 3129 + 1130 × 3130)/(1113 + 1114 + 1116 + 1117 + 1119 + 1120 + 1123 + 1124 + 1126 + 1127 + 1129 + 1130)

3111 = (1113 × 3113 + 1114 × 3114 + 1116 × 3116 + 1117 × 3117 + 1119 × 3119 + 1120 × 3120)/(1113 + 1114 + 1116 + 1117 + 1119 + 1120)
3112 = (1113 × 3113 + 1114 × 3114)/(1113 + 1114)

3115 = (1116 × 3116 + 1117 × 3117)/(1116 + 1117)

3118 = (1119 × 3119 + 1120 × 3120)/(1119 + 1120)
3121 = (1123 × 3123 + 1124 × 3124 + 1126 × 3126 + 1127 × 3127 + 1129 × 3129 + 1130 × 3130)/(1123 + 1124 + 1126 + 1127 + 1129 + 1130)

3122 = (1123 × 3123 + 1124 × 3124)/(1123 + 1124)

3125 = (1126 × 3126 + 1127 × 3127)/(1126 + 1127)

3128 = (1129 × 3129 + 1130 × 3130)/(1129 + 1130)

3131 = ((IF(1134 > 0; 2134 × 3134; 0) + IF(1135 > 0; 2135 × 3135; 0) + IF(1138 > 0; 2138 × 3138; 0) + IF(1139 > 0; 2139 × 3139; 0) + IF(1140 > 0; 2140 × 3140; 0) + IF(1141 > 0; 2141 × 3141; 0) + IF(1142 > 0; 2142 × 3142; 0) + IF(1143 > 0; 2143 × 3143; 0) + IF(1145 > 0; 2145 × 3145; 0) + IF(1146 > 0; 2146 × 3146; 0) + IF(1147 > 0; 2147 × 3147; 0) + IF(1148 > 0; 2148 × 3148; 0) + IF(1149 > 0; 2149 × 3149; 0) + IF(1150 > 0; 2150 × 3150; 0) + IF(1153 > 0; 2153 × 3153; 0) + IF(1154 > 0; 2154 × 3154; 0) + IF(1157 > 0; 2157 × 3157; 0) + IF(1158 > 0; 2158 × 3158; 0) + IF(1159 > 0; 2159 × 3159; 0) + IF(1160 > 0; 2160 × 3160; 0) + IF(1161 > 0; 2161 × 3161; 0) + IF(1162 > 0; 2162 × 3162; 0) + IF (1164 > 0; 2164 × 3164; 0) + IF(1165 > 0; 2165 × 3165; 0) + IF(1166 > 0; 2166 × 3166; 0) + IF(1167 > 0; 2167 × 3167; 0) + IF(1168 > 0; 2168 × 3168; 0) + IF(1169 > 0; 2169 × 3169; 0))/((IF(1134 > 0; 2134; 0) + IF(1135 > 0; 2135; 0) + IF(1138 > 0; 2138; 0) + IF(1139 > 0; 2139; 0) + IF(1140 > 0; 2140; 0) + IF(1141 > 0; 2141; 0) + IF(1142 > 0; 2142; 0) + IF(1143 > 0; 2143; 0) + IF(1145 > 0; 2145; 0) + IF(1146 > 0; 2146; 0) + IF(1147 > 0; 2147; 0) + IF(1148 > 0; 2148; 0) + IF(1149 > 0; 2149; 0) + IF(1150 > 0; 2150; 0) + IF(1153 > 0; 2153; 0) + IF(1154 > 0; 2154; 0) + IF(1157 > 0; 2157; 0) + IF(1158 > 0; 2158; 0) + IF(1159 > 0; 2159; 0) + IF(1160 > 0; 2160; 0) + IF(1161 > 0; 2161; 0) + IF(1162 > 0; 2162; 0) + IF(1164 > 0; 2164; 0) + IF(1165 > 0; 2165; 0) + IF(1166 > 0; 2166; 0) + IF(1167 > 0; 2167; 0) + IF(1168 > 0; 2168; 0) + IF(1169 > 0; 2169; 0))))
3132 = ((IF(1134 > 0; 2134 × 3134; 0) + IF(1135 > 0; 2135 × 3135; 0) + IF(1138 > 0; 2138 × 3138; 0) + IF(1139 > 0; 2139 × 3139; 0) + IF(1140 > 0; 2140 × 3140; 0) + IF(1141 > 0; 2141 × 3141; 0) + IF(1142 > 0; 2142 × 3142; 0) + IF(1143 > 0; 2143 × 3143; 0) + IF(1145 > 0; 2145 × 3145; 0) + IF(1146 > 0; 2146 × 3146; 0) + IF(1147 > 0; 2147 × 3147; 0) + IF(1148 > 0; 2148 × 3148; 0) + IF(1149 > 0; 2149 × 3149; 0) + IF(1150 > 0; 2150 × 3150; 0))/((IF(1134 > 0; 2134; 0) + IF(1135 > 0; 2135; 0) + IF(1138 > 0; 2138; 0) + IF(1139 > 0; 2139; 0) + IF(1140 > 0; 2140; 0) + IF(1141 > 0; 2141; 0) + IF(1142 > 0; 2142; 0) + IF(1143 > 0; 2143; 0) + IF(1145 > 0; 2145; 0) + IF(1146 > 0; 2146; 0) + IF(1147 > 0; 2147; 0) + IF(1148 > 0; 2148; 0) + IF(1149 > 0; 2149; 0) + IF(1150 > 0; 2150; 0))))

3133 = ((IF(1134 > 0; 2134 × 3134; 0) + IF(1135 > 0; 2135 × 3135; 0))/((IF(1134 > 0; 2134; 0) + IF(1135 > 0; 2135; 0))))

3136 = (1138 × 3138 + 1139 × 3139 + 1140 × 3140 + 1141 × 3141 + 1142 × 3142 + 1143 × 3143 + 1145 × 3145 + 1146 × 3146 + 1147 × 3147 + 1148 × 3148 + 1149 × 3149 + 1150 × 3150)/(1138 + 1139 + 1140 + 1141 + 1142 + 1143 + 1145 + 1146 + 1147 + 1148 + 1149 + 1150)

3137 = (1138 × 3138 + 1139 × 3139 + 1140 × 3140 + 1141 × 3141 + 1142 × 3142 + 1143 × 3143)/(1138 + 1139 + 1140 + 1141 + 1142 + 1143)

3144 = (1145 × 3145 + 1146 × 3146 + 1147 × 3147 + 1148 × 3148 + 1149 × 3149 + 1150 × 3150)/(1145 + 1146 + 1147 + 1148 + 1149 + 1150)

3151 = ((IF(1153 > 0; 2153 × 3153; 0) + IF(1154 > 0; 2154 × 3154; 0) + IF(1157 > 0; 2157 × 3157; 0) + IF(1158 > 0; 2158 × 3158; 0) + IF(1159 > 0; 2159 × 3159; 0) + IF(1160 > 0; 2160 × 3160; 0) + IF(1161 > 0; 2161 × 3161; 0) + IF(1162 > 0; 2162 × 3162; 0) + IF(1164 > 0; 2164 × 3164; 0) + IF(1165 > 0; 2165 × 3165; 0) + IF(1166 > 0; 2166 × 3166; 0) + IF (1167 > 0; 2167 × 3167; 0) + IF(1168 > 0; 2168 × 3168; 0) + IF(1169 > 0; 2169 × 3169; 0))/((IF(1153 > 0; 2153; 0) + IF(1154 > 0; 2154; 0) + IF(1157 > 0; 2157; 0) + IF(1158 > 0; 2158; 0) + IF(1159 > 0; 2159; 0) + IF(1160 > 0; 2160; 0) + IF(1161 > 0; 2161; 0) + IF(1162 > 0; 2162; 0) + IF(1164 > 0; 2164; 0) + IF(1165 > 0; 2165; 0) + IF(1166 > 0; 2166; 0) + IF(1167 > 0; 2167; 0) + IF(1168 > 0; 2168; 0) + IF(1169 > 0; 2169; 0))))

3152 = ((IF(1153 > 0; 2153 × 3153; 0) + IF(1154 > 0; 2154 × 3154; 0)/((IF(1153 > 0; 2153; 0) + IF(1154 > 0; 2154; 0))))

3155 = (1157 × 3157 + 1158 × 3158 + 1159 × 3159 + 1160 × 3160 + 1161 × 3161 + 1162 × 3162 + 1164 × 3164 + 1165 × 3165 + 1166 × 3166 + 1167 × 3167 + 1168 × 3168 + 1169 × 3169)/(1157 + 1158 + 1159 + 1160 + 1161 + 1162 + 1164 + 1165 + 1166 + 1167 + 1168 + 1169)

3156 = (1157 × 3157 + 1158 × 3158 + 1159 × 3159 + 1160 × 3160 + 1161 × 3161 + 1162 × 3162)/(1157 + 1158 + 1159 + 1160 + 1161 + 1162)

3163 = (1164 × 3164 + 1165 × 3165 + 1166 × 3166 + 1167 × 3167 + 1168 × 3168 + 1169 × 3169)/(1164 + 1165 + 1166 + 1167 + 1168 + 1169)

4001 = (1005 × 4005 + 1006 × 4006 + 1007 × 4007 + 1008 × 4008 + 1010 × 4010 + 1011 × 4011 + 1012 × 4012 + 1015 × 4015 + 1016 × 4016 + 1017 × 4017 + 1019 × 4019 + 1020 × 4020 + 1021 × 4021 + 1022 × 4022 + 1023 × 4023 + 1027 × 4027 + 1028 × 4028 + 1029 × 4029 + 1030 × 4030 + 1032 × 4032 + 1033 × 4033 + 1034 × 4034 + 1037 × 4037 + 1038 × 4038 + 1039 × 4039 + 1041 × 4041 + 1042 × 4042 + 1043 × 4043 + 1044 × 4044 + 1045 × 4045)/(1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1010 + 1011 + 1012 + 1015 + 1016 + 1017 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1032 + 1033 + 1034 + 1037 + 1038 + 1039 + 1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045)

4002 = (1005 × 4005 + 1006 × 4006 + 1007 × 4007 + 1008 × 4008 + 1010 × 4010 + 1011 × 4011 + 1012 × 4012 + 1015 × 4015 + 1016 × 4016 + 1017 × 4017 + 1019 × 4019 + 1020 × 4020 + 1021 × 4021 + 1022 × 4022 + 1023 × 4023)/(1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1010 + 1011 + 1012 + 1015 + 1016 + 1017 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023)

4003 = (1005 × 4005 + 1006 × 4006 + 1007 × 4007 + 1008 × 4008 + 1010 × 4010 + 1011 × 4011 + 1012 × 4012)/(1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1010 + 1011 + 1012)

4004 = (1005 × 4005 + 1006 × 4006 + 1007 × 4007 + 1008 × 4008)/(1005 + 1006 + 1007 + 1008)

4009 = (1010 × 4010 + 1011 × 4011 + 1012 × 4012)/(1010 + 1011 + 1012)

4013 = (1015 × 4015 + 1016 × 4016 + 1017 × 4017 + 1019 × 4019 + 1020 × 4020 + 1021 × 4021 + 1022 × 4022 + 1023 × 4023)/ (1015 + 1016 + 1017 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023)

4014 = (1015 × 4015 + 1016 × 4016 + 1017 × 4017)/(1015 + 1016 + 1017)

4018 = (1019 × 4019 + 1020 × 4020 + 1021 × 4021 + 1022 × 4022 + 1023 × 4023)/(1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023)

4024 = (1027 × 4027 + 1028 × 4028 + 1029 × 4029 + 1030 × 4030 + 1032 × 4032 + 1033 × 4033 + 1034 × 4034 + 1037 × 4037 + 1038 × 4038 + 1039 × 4039 + 1041 × 4041 + 1042 × 4042 + 1043 × 4043 + 1044 × 4044 + 1045 × 4045)/(1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1032 + 1033 + 1034 + 1037 + 1038 + 1039 + 1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045)

4025 = (1027 × 4027 + 1028 × 4028 + 1029 × 4029 + 1030 × 4030 + 1032 × 4032 + 1033 × 4033 + 1034 × 4034)/(1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1032 + 1033 + 1034)

4026 = (1027 × 4027 + 1028 × 4028 + 1029 × 4029 + 1030 × 4030)/(1027 + 1028 + 1029 + 1030)

4031 = (1032 × 4032 + 1033 × 4033 + 1034 × 4034)/(1032 + 1033 + 1034)

4035 = (1037 × 4037 + 1038 × 4038 + 1039 × 4039 + 1041 × 4041 + 1042 × 4042 + 1043 × 4043 + 1044 × 4044 + 1045 × 4045)/(1037 + 1038 + 1039 + 1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045)

4036 = (1037 × 4037 + 1038 × 4038 + 1039 × 4039)/(1037 + 1038 + 1039)

4040 = (1041 × 4041 + 1042 × 4042 + 1043 × 4043 + 1044 × 4044 + 1045 × 4045)/(1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045)

4086 = (1090 × 4090 + 1091 × 4091 + 1093 × 4093 + 1094 × 4094 + 1096 × 4096 + 1097 × 4097 + 1098 × 4098 + 1101 × 4101 + 1102 × 4102 + 1104 × 4104 + 1105 × 4105 + 1107 × 4107 + 1108 × 4108 + 1109 × 4109 + 1113 × 4113 + 1114 × 4114 + 1116 × 4116 + 1117 × 4117 + 1119 × 4119 + 1120 × 4120 + 1123 × 4123 + 1124 × 4124 + 1126 × 4126 + 1127 × 4127 + 1129 × 4129 + 1130 × 4130)/(1090 + 1091 + 1093 + 1094 + 1096 + 1097 + 1098 + 1101 + 1102 + 1104 + 1105 + 1107 + 1108 + 1109 + 1113 + 1114 + 1116 + 1117 + 1119 + 1120 + 1123 + 1124 + 1126 + 1127 + 1129 + 1130)

4087 = (1090 × 4090 + 1091 × 4091 + 1093 × 4093 + 1094 × 4094 + 1096 × 4096 + 1097 × 4097 + 1098 × 4098 + 1101 × 4101 + 1102 × 4102 + 1104 × 4104 + 1105 × 4105 + 1107 × 4107 + 1108 × 4108 + 1109 × 4109)/(1090 + 1091 + 1093 + 1094 + 1096 + 1097 + 1098 + 1101 + 1102 + 1104 + 1105 + 1107 + 1108 + 1109)

4088 = (1090 × 4090 + 1091 × 4091 + 1093 × 4093 + 1094 × 4094 + 1096 × 4096 + 1097 × 4097 + 1098 × 4098)/(1090 + 1091 + 1093 + 1094 + 1096 + 1097 + 1098)

4089 = (1090 × 4090 + 1091 × 4091)/(1090 + 1091)

4092 = (1093 × 4093 + 1094 × 4094)/(1093 + 1094)

4095 = (1096 × 4096 + 1097 × 4097)/(1096 + 1097)

4099 = (1101 × 4101 + 1102 × 4102 + 1104 × 4104 + 1105 × 4105 + 1107 × 4107 + 1108 × 4108 + 1109 × 4109)/(1101 + 1102 + 1104 + 1105 + 1107 + 1108 + 1109)

4100 = (1101 × 4101 + 1102 × 4102)/(1101 + 1102)

4103 = (1104 × 4104 + 1105 × 4105)/(1104 + 1105)

4106 = (1107 × 4107 + 1108 × 4108)/(1107 + 1108)

4110 = (1113 × 4113 + 1114 × 4114 + 1116 × 4116 + 1117 × 4117 + 1119 × 4119 + 1120 × 4120 + 1123 × 4123 + 1124 × 4124 + 1126 × 4126 + 1127 × 4127 + 1129 × 4129 + 1130 × 4130)/(1113 + 1114 + 1116 + 1117 + 1119 + 1120 + 1123 + 1124 + 1126 + 1127 + 1129 + 1130)

4111 = (1113 × 4113 + 1114 × 4114 + 1116 × 4116 + 1117 × 4117 + 1119 × 4119 + 1120 × 4120)/(1113 + 1114 + 1116 + 1117 + 1119 + 1120)

4112 = (1113 × 4113 + 1114 × 4114)/(1113 + 1114)

4115 = (1116 × 4116 + 1117 × 4117)/(1116 + 1117)

4118 = (1119 × 4119 + 1120 × 4120)/(1119 + 1120)

4121 = (1123 × 4123 + 1124 × 4124 + 1126 × 4126 + 1127 × 4127 + 1129 × 4129 + 1130 × 4130)/(1123 + 1124 + 1126 + 1127 + 1129 + 1130)

4122 = (1123 × 4123 + 1124 × 4124)/(1123 + 1124)

4125 = (1126 × 4126 + 1127 × 4127)/(1126 + 1127)

4128 = (1129 × 4129 + 1130 × 4130)/(1129 + 1130)

Kontrola udjela i kontrola odnosa u retku

P1xyz = P2xyz, gdje je xyz = 008, 011, 030, 033, 049, 050, 059, 060, 070, 098, 109, 133, 134, 135, 152, 153, 154.
Ako je 3xyz > 0, tada 4xyz > 0 za xyz = 001, 002,..., 045, 086, 087,..., 130.

Način dostave datoteka

Podaci se dostavljaju telekomunikacijskim putem, u skladu s Uputom za rad s aplikacijom za dostavljanje podataka banaka.
Iznimno, Hrvatska narodna banka može tražiti od banke da podatke dostavi na disketi (standardna disketa HD 3,5 palca). Na jednoj disketi može biti samo jedna datoteka. Naljepnica mora sadržavati:
– naziv banke
– naziv datoteke (MATBROJ.ST)
– datum stanja na koji se podaci odnose (dd.mm.gggg)
– oznaku izvješća (XY).
Neobavezno, ako banka želi, može napisati i broj diskete (interni, bankin broj).

Tablica 1. SLOG PODATAKA ZA KAMATNE STOPE BANAKA NA KREDITE I DEPOZITE

Br.

Naziv polja

Tip polja

Duljina polja

Pozicija polja

Sadržaj polja

1.

Banka/štedionica

N

7

1 – 7

Mat. broj

2.

Datum Izvješća

N

8

8 – 15

ggggmmdd

3.

Oznaka razdoblja i vrste

AN

2

16 – 17

MK

4.

Obrazac

AN

10

18 – 27

KS2

5.

Stranica

N

2

28 – 29

1, 2, …, 8

6.

Redni broj retka u Obrascu

N

5

30 – 34

1 – 169

7.

Tag 1

N

4

35 – 38

1001 – 1169

8.

Predznak 1

AN

1

39

» + « ili »–«

9.

Iznos 1

N

15

40 – 54

Iznos (2 dec.)

10.

Tag 2

N

4

55 – 58

2001 – 2169

11.

Predznak 2

AN

1

59

» + « ili »–«

12.

Iznos 2

N

15

60 – 74

Iznos (2 dec.)

13.

Postotak 1

N

5

75 – 79

Postotak (2 dec.)

14.

Postotak 2

N

5

80 – 84

Postotak (2 dec.)

 

PRILOG B


Obrazac KS2 

Obrazac KS2