Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

NN 61/2006 (31.5.2006.), Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1457

Na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2006. godine donijela

UREDBU

O POSTUPKU, NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se postupak, način polaganja i Program državnog stručnog ispita, izdavanje svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu i vođenje posebnog očevidnika o položenim državnim stručnim ispitima.

Članak 2.

Državni stručni ispit (u daljnjem tekstu: Ispit) je organizirani način provjere znanja, vještina i osposobljenosti državnog službenika (u daljnjem tekstu: službenik) za rad u državnom tijelu.
Ispit se polaže po utvrđenom programu i na način kojim se omogućava provjera stručne osposobljenosti službenika za samostalno obavljanje poslova i zadaća određene stručne spreme.

Članak 3.

Ispit je dužan položiti službenik primljen redovitim ili izvanrednim postupkom prijma u državnu službu, koji zadovolji na probnom radu i nema položen Ispit.
Službenik kojem je posebnim propisom utvrđena obveza polaganja Ispita za obavljanje određenih poslova, polaže Ispit za obavljanje tih poslova.

Članak 4.

Ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.
Opći dio Ispita zajednički je za sve službenike bez obzira na poslove koje obavljaju.
Posebni dio Ispita sastoji se od provjere: posebnih znanja i poznavanja propisa potrebnih za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga državnog tijela u kojem je službenik zaposlen.
Pravni izvori za polaganje općeg i posebnog dijela Ispita propisuju se Programom koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 5.

Ispit se polaže pred Državnom ispitnom komisijom (u daljnjem tekstu: Komisija).
Sjedište Komisije je pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.

POSTUPAK POLAGANJA ISPITA

Članak 6.

Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje Ispita podnosi se čelniku državnog tijela (u daljnjem tekstu: čelnik tijela) u kojem je službenik zaposlen.
Čelnik tijela odnosno osoba koju on za to ovlasti razmatra zahtjev za podnošenje prijave, ovjerava podatke unesene u prijavu za polaganje Ispita (u daljnjem tekstu: prijava) i vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu, te prijavu bez odlaganja dostavlja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.
Uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama:
– rješenje o prijmu u državnu službu odnosno o rasporedu na radno mjesto ili ugovor o radu,
– opis poslova radnog mjesta, s naznakom poslova koje službenik u većem dijelu obavlja,
– svjedodžba ili diploma o završenom školovanju,
– radna knjižica,
– dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Članak 7.

Prijavu službenik ne može podnijeti prije isteka probnog rada, a dužan ju je podnijeti najkasnije dva mjeseca prije isteka roka u kojem je dužan položiti Ispit.
Službenik koji u toku rada u državnoj službi stekne stručnu spremu za jedan ili dva stupnja višu od one koju ima, ne može podnijeti prijavu za polaganje Ispita prije isteka šest mjeseci od trenutka rasporeda na radno mjesto za koje je uvjet stečena stručna sprema.

Članak 8.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose dužno je osigurati polaganje Ispita do isteka utvrđenog roka za polaganje, ako je prijava podnesena u roku utvrđenom ovom Uredbom.

Članak 9.

Polaganje Ispita obavlja se u sjedištu Komisije.
Izuzetno, polaganje Ispita može se obaviti i izvan sjedišta Komisije na zahtjev tijela koje službenika upućuje na polaganje Ispita, o čemu odlučuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, ako Ispit polaže veći broj službenika sa zajedničkim posebnim dijelom Ispita.
Ako se Ispit organizira izvan sjedišta Komisije, troškove organizacije ispita snosi državno tijelo na čiji zahtjev se traži polaganje Ispita izvan sjedišta Komisije.

Članak 10.

Kad središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose primi prijavu, utvrđuje da li službenik ispunjava uvjete za polaganje Ispita i o tome donosi rješenje kojim se odobrava polaganje Ispita.
Obavijest o mjestu i danu polaganja Ispita mora biti dostavljena službeniku najkasnije petnaest dana prije dana određenog za polaganje.

Članak 11.

Službenik može iz opravdanih razloga, u pisanom obliku, odgoditi polaganje Ispita za rok koji mu je određen, ali je o tome dužan izvijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose najkasnije do dana određenog za polaganje.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka smatra se da je Ispit odgođen, odnosno da nije ni održan.
O odgađanju odnosno odustanku od polaganja Ispita službenik je dužan izvijestiti i državno tijelo koje ga upućuje na polaganje Ispita.

Članak 12.

Službenik koji nije pristupio polaganju Ispita niti je Ispit odgodio, kao i službenik koji je pristupio polaganju Ispita i tijekom njegovog trajanja odustao bez opravdanih razloga, smatrat će se da Ispit nije položio.
Na ponovno polaganje Ispita u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe ove Uredbe koje se odnose na ponavljanje cijelog ispita. O nepristupanju službenika na Ispit, odnosno odustanku bez opravdanih razloga, obavijestit će se državno tijelo koje je službenika uputilo na polaganje Ispita.

Članak 13.

Ukoliko službenik iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja Ispita, Komisija donosi pisanu odluku o odgađanju Ispita, koja se unosi u zapisnik o polaganju Ispita.
Ako službenik ni nakon dva uzastopna poziva na Ispit, ne pristupi polaganju Ispita bez opravdanog razloga, smatra se da Ispit nije položio i gubi pravo polaganja Ispita za to radno mjesto.
Zaključak o obustavi postupka zbog gubitka prava na polaganje Ispita dostavlja se službeniku i državnom tijelu koje ga je uputilo na polaganje Ispita.

Članak 14.

Službenik koji je započeo s polaganjem Ispita, u slučaju iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe, može nastaviti polaganje ispita najkasnije u roku do 30 dana računajući od dana kada je donesena odluka o odgađanju ispita.
U opravdanom slučaju Komisija može taj rok produljiti za još do 30 dana.
Ako službenik koji je započeo polaganje Ispita ne pristupi polaganju odnosno ne nastavi s polaganjem Ispita u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovog članka iz neopravdanih razloga, smatrat će se da Ispit nije položio.
Službenik koji ne pristupi polaganju odnosno ne nastavi s polaganjem Ispita u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka iz opravdanih razloga, može pristupiti polaganju Ispita izvan utvrđenih rokova ako mu ne prestane državna služba.

Članak 15.

Troškove prvog polaganja Ispita snosi državno tijelo koja upućuje službenika na polaganje Ispita.
Službeniku koji je prijavio Ispit i odgodio njegovo polaganje, uplaćeni iznos troškova polaganja priznaje se za naknadno polaganje Ispita.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Članak 16.

Opći dio Ispita polaže se usmeno.
Posebni dio Ispita polaže se pisano i usmeno.

Članak 17.

Usmeni dio općeg dijela Ispita sastoji se iz provjere znanja iz sljedećih predmeta:
1. Ustavno uređenje
2. Sustav državne uprave
3. Službenički odnosi
4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
5. Upravni postupak i upravni sporovi
6. Uredsko poslovanje
7. Osnove sustava Europske unije.

Članak 18.

Pisani dio posebnog dijela Ispita sastoji se od izrade pisane zadaće u okviru odgovarajućih poslova za koje se osposobljava, odnosno koje obavlja službenik koji polaže Ispit.
Usmeni dio posebnog dijela Ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i znanja o poslovima na kojima službenik radi, odnosno za koje se priprema i provjere poznavanja predmeta utvrđenih Programom u dijelu koji se odnosi na upravno područje u kojem službenik radi.

Članak 19.

Pisanu zadaću iz posebnog dijela Ispita određuje Komisija neposredno prije početka Ispita, na prijedlog člana Komisije koji ispituje posebni dio i sukladno Programu i podacima o obavljenoj praksi, odnosno poslovima koje obavlja službenik koji polaže Ispit.
Pisana zadaća obuhvaća, u pravilu, osim teoretskog dijela i mogućnost rješavanja određenog pitanja ili problema u pojedinom upravnom području, ovisno o poslovima koje službenik obavlja.

Članak 20.

Izrada pisane zadaće i usmeni dio posebnog dijela Ispita za poslove srednje stručne spreme obavlja se, u pravilu, na dan određen za polaganje općeg dijela Ispita. Izrada pisane zadaće za poslove srednje stručne spreme može trajati najviše dva sata.
Izrada pisane zadaće i usmeni dio posebnog dijela Ispita za poslove više i visoke stručne spreme može se obavljati u trajanju dužem od jednog dana. Izrada pisane zadaće za navedene poslove može trajati najviše četiri sata.

Članak 21.

Za vrijeme izrade pisane zadaće službenik može koristiti potrebna tehnička i stručna pomagala i drugi materijal za obradu zadaće.
Službenik koji je pristupio polaganju Ispita, za vrijeme trajanja Ispita ne smije koristititi mobitel, te u slučaju kršenja navedene zabrane može biti udaljen sa Ispita i smatrat će se da Ispit nije položio.

Članak 22.

O provođenju Ispita sastavlja se zapisnik.
U zapisnik se unose podaci o sadržaju i načinu provođenja Ispita, kao i zapažanja od značaja za ocjenu pokazanog znanja službenika koji polaže Ispit.

Članak 23.

Osobe koje polažu državni stručni ispit ovisno o stupnju stručne spreme trebaju pokazati sljedeće poznavanje ispitne građe i to:
– za visoku stručnu spremu detaljno poznavanje općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita,
– za višu stručnu spremu dobro poznavanje općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita,
– za srednju stručnu spremu dobro poznavanje općeg dijela državnog stručnog ispita i osnovno poznavanja načela i rješenja sadržanih u pravnim izvorima na posebnom dijelu državnog stručnog ispita.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je u Programu općeg i posebnog dijela Ispita utvrđena ispitna građa ovisno o stručnoj spremi, službenik treba pokazati detaljno poznavanje ispitne građe u okviru stručne spreme za koju polaže Ispit.

Članak 24.

Uspjeh službenika koji polaže Ispit ocjenjuje se ocjenom »Ispit položen« ili »Ispit nije položen«.
Ocjenu »Ispit položen« dobiva službenik koji polaže Ispit, ako je Komisija na temelju rezultata pisane zadaće i usmenih odgovora iz svih predmeta stekla uvjerenje da službenik ima zadovoljavajuće poznavanje ispitne građe.
Komisija o pokazanom znanju službenika koji je polagao Ispit donosi odluku većinom glasova svih članova Komisije nakon provedenog Ispita.

POPRAVNI ISPIT I PONAVLJANJE ISPITA

Članak 25.

Nakon prvog polaganja odnosno pristupanja Ispitu službenik koji ne položi najviše dva predmeta, ima pravo pristupiti dva puta na popravni Ispit iz tih predmeta.
Službenik koji ne položi tri ili više predmeta, ponavlja cijeli Ispit odnosno opći i posebni dio Ispita. Nakon ponavljanja cijelog Ispita, službenik ima pravo još jednom polagati popravni Ispit iz najviše dva predmeta.
Ako je službeniku utvrđena obveza polaganja posebnog dijela Ispita prema posebnim propisima, ima pravo polagati Ispit najviše dva puta.
U slučajevima iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, službenik koji u posljednjem pokušaju ne položi Ispit gubi pravo polaganja Ispita za to radno mjesto. O gubitku prava na polaganje Ispita središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose donosi zaključak o obustavi postupka.

Članak 26.

Odredbe ove Uredbe koje se odnose na obavijest o mjestu i danu polaganja, te odgađanje i odustanak od polaganja Ispita odnose se i na postupak i način polaganja popravnog ispita.

Članak 27.

Službenik koji ne položi jedan ili dva predmeta pristupa u roku 30 dana popravnom Ispitu iz tih predmeta.
Ako službenik ne položi tri ili više predmeta, može pristupiti ponovnom polaganju Ispita najkasnije u roku od 60 dana od dana polaganja Ispita.
Smatrat će se da nije položio Ispit službenik koja neopravdano ne pristupi ponovnom polaganju odnosno popravnom Ispitu u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

KOMISIJA

Članak 28.

Komisija se sastoji od predsjednika i članova.
Članove Komisije koji ispituju opći dio Ispita imenuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a članove Komisije koji ispituju posebni dio Ispita imenuje čelnik državnog tijela nadležnog za pojedino upravno područje, uz prethodnu suglasnost čelnika središnjega tijela državne uprave nadležnog za služ­beničke odnose.
Čelnik središnjega tijela državne uprave nadležnog za službenič­ke odnose odnosno osoba koju on ovlasti određuje predsjednika i članove Komisije sukladno listi imenovanih članova za opći i posebni dio Ispita.

Članak 29.

Članovi Komisije imenuju se iz reda službenika koji imaju: visoku stručnu spremu, položen Ispit, najmanje sedam godina radnog staža u državnim tijelima, istaknute rezultate u radu i/ili stručne radove u području za koje će provoditi Ispit, te koji nije kažnjavan za povrede službene dužnosti.
Iznimno, članovi Komisije mogu biti visokoškolski nastavnici javne uprave i pravnih znanosti koji u svom nastavnom i znanstvenom radu djeluju u području za koje će se provoditi Ispit.

Članak 30.

Predsjednik Komisije imenuje se iz reda istaknutih stručnjaka zaposlenih u državnom tijelu, koji ima najmanje deset godina radnog staža u državnim tijelima i udovoljava ostalim uvjetima utvrđenim člankom 29. stavkom 1. ove Uredbe.
Predsjednik Komisije odgovoran je za:
– za zakonito provođenje Ispita,
– za usklađenu primjenu ispitnih kriterija,
– korektan odnos članova Komisije i tajnika prema osobi koja polaže Ispit,
– ostvarenje uvjeta za provođenje Ispita,
– održavanje reda za vrijeme provedbe Ispita,
– izdavanje svjedodžbe o položenom Ispitu u roku utvrđenom zakonom.

Članak 31.

Komisija, u pravilu, obavlja Ispit u sastavu od predsjednika i tri člana za opći dio, te odgovarajućeg broja članova koji ispituju posebni dio Ispita.

Članak 32.

Administrativne i druge poslove za Komisiju obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.
Tajnike Komisije imenuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Tajnik Komisije može se imenovati iz redova službenika koji imaju: najmanje srednju stručnu spremu, položen Ispit, tri godine radnog staža i organizacijske sposobnosti.

Članak 33.

Tajnik Komisije ima obvezu za službenika koji polaže Ispit:
– utvrditi osobne podatke,
– upoznati službenika koji je pristupio polaganju Ispita s njegovim pravima i obvezama (vrijeme trajanja pisanog dijela Ispita, način ponašanja za vrijeme pisanog dijela Ispita, ostvarivanje kontakta s ispitivačem koji je predložio zadaću i sl.),
– uručiti temu pisane zadaće i potrebna tehnička i stručna pomagala i drugi materijal za obradu zadaće,
– utvrditi da li su plaćeni troškovi,
– prisustvovati usmenom dijelu Ispita i neposredno voditi zapisnik o Ispitu,
– administrativno-tehnički obraditi predmet prije dostavljanja svjedodžbe službeniku koji je položio Ispit,
– dostaviti svjedodžbu službeniku koji je položio Ispit i državnom tijelu koje je službenika uputilo na Ispit.

Članak 34.

Predsjednik, članovi i tajnik Komisije za obavljanje poslova u vezi s Ispitom odnosno za rad u Komisiji imaju pravo na naknadu.
Visinu naknade određuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose posebnim rješenjem.

SVJEDODŽBA O POLOŽENOM ISPITU

Članak 35.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose dostavlja službeniku koji je položio Ispit svjedodžbu o položenom Ispitu.
Svjedodžbu potpisuje predsjednik Komisije.
Primjerak svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka dostavlja se i državnom tijelu koje je službenika uputilo na polaganje Ispita.
Podatak o položenom Ispitu unosi se u osobni očevidnik službenika.

Članak 36.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose vodi očevidnik o Ispitima.
Obrazac prijave, očevidnika o Ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom Ispitu pravilnikom propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Položeni ili priznati Ispit za obavljanje određenih poslova na temelju propisa koji su se primjenjivali prije stupanja na snagu ove Uredbe, smatraju se položenim ili priznatim Ispitom prema odredbama ove Uredbe.
Ispit nije dužan polagati službenik koji je oslobođen obveze polaganja Ispita na temelju dosadašnjih propisa.

Članak 38.

Službenik koji ima položen ili priznat Ispit odnosno koji je oslobođen od obveze polaganja Ispita prema ranijim propisima, obvezan je položiti posebni dio Ispita ako je posebnim propisom utvrđena obveza polaganja Ispita za obavljanje određenih poslova na koje je raspoređen.

Članak 39.

Čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose donijet će pravilnik iz članka 36. stavka 2. ove Uredbe u roku 60 dana od stupanja ove Uredbe na snagu.

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti:
– Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika (»Narodne novine«, br. 78/2003 i 57/2004), odredbe članaka 15. do 44. kojima je reguliran državni stručni ispit,
– Program općeg dijela državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 144/2003 i 149/2003),
– Pravilnik o obrascima za polaganje državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, broj 18/2004).

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti:
– Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita iz područja ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 73/2005),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja zaštite prava i interesa djece (»Narodne novine«, broj 57/2005),
– Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za radno mjesto državnoga mjeriteljskog inspektora (»Narodne novine«, br. 183/2004 i 132/2005),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike iz upravnog područja obrane Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 27/2004),
– Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za službene osobe Protuobavještajne agencije (»Narodne novine«, broj 15/2004),
– Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita s upravnog područja financija (»Narodne novine«, broj 200/2003),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje gospodarskog inspektora, gospodarskog inspektora treće vrste zvanja, inspektora rada, elektroenergetskog inspektora, rudarskog inspektora i inspektora posuda pod tlakom (»Narodne novine«, broj 111/2003),
– Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje zdravstva (»Narodne novine«, broj 106/2003),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz upravnog područja izvršavanja kaznenopravnih sankcija i mjera iz nadležnosti Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (»Narodne novine«, broj 32/2003),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz upravnog područja osiguranja pravosudnih tijela (»Narodne novine«, broj 32/2003),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz upravnih područja: pomorstva, unutarnje plovidbe, cestovnog prometa i cesta, željezničkog prometa, civilnog zrakoplovstva te pošte i telekomunikacija (»Narodne novine«, broj 118/2002),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja prava i politike tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 92/2002),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za službenike ministarstva znanosti i tehnologije (»Narodne novine«, broj 49/2002),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za službenike ministarstva gospodarstva i tijela državne uprave ustrojena za područja gospodarstva (»Narodne novine«, broj 7/2002),
– Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje kulture (»Narodne novine«, broj 57/2001),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja europskih integracija (»Narodne novine«, broj 29/2001),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja ugostiteljstva i turizma (»Narodne novine«, broj 17/2001),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje obrta, malog i srednjeg poduzetništva (»Narodne novine«, broj 117/2000),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za geodetske i katastarske poslove (»Narodne novine«, broj 26/2000),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike ministarstva povratka i useljeništva (»Narodne novine«, broj 42/98),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za služ­benike u djelatnosti socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 26/98 i 30/99),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz djelokruga zaštite obitelji, materinstva i mladeži (»Narodne novine«, broj 22/98),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja meteorologije i hidrologije (»Narodne novine«, broj 37/97),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike koji obavljaju poslove normizacije, mjeriteljstva, ovlašćivanja, potvrđivanja (certificiranja) i nadzora predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 22/97),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje vodnog gospodarstva i zaposlenike “Hrvatskih voda” ovlaštene za izdavanje vodopravnih akata (»Narodne novine«, broj 1/97),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja prava prognanika i područja prava povratnika (»Narodne novine«, broj 101/96)
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja obnove i područnog razvitka Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 92/96),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za upravno područje visoke naobrazbe i znanosti (»Narodne novine«, broj 81/96),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za poslove inspektora zaštite bilja (»Narodne novine«, broj 51/96),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz djelokruga vanjskih poslova (»Narodne novine«, broj 32/96),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje veterinarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 30/96),
– Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje prosvjete (predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo), športa i tehničke kulture (»Narodne novine«, broj 27/96),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita u području unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 19/96)
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, stanovanja i komunalnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 98/95),

Članak 42.

Program općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita propisan ovom Uredbom počet će se primjenjivati od 1. rujna 2006. godine.

Članak 43.

Svako državno tijelo objavit će na svojoj web-stranici dio Programa općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita koji se odnosi na njihov djelokrug.

Članak 44.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-02/06-01/01
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 25. svibnja 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PROGRAM OPĆEG I POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

OPĆI DIO DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

I.

Opći dio državnog stručnog ispita obuhvaća sljedeće predmete:
1. Ustavno uređenje
2. Sustav državne uprave
3. Službenički odnosi
4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
5. Upravni postupak i upravni sporovi
6. Uredsko poslovanje
7. Osnove sustava Europske unije

II.

Pravni izvori i literatura za pripremu polaganja općeg dijela državnog stručnog ispita utvrđuju se ovisno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova u tijelima državne vlasti.

III.

Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže opći dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Predmet Ustavno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1.1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90, 135/97,113/00, 28/01)
1.2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 55/90)
2. Predmet Sustav državne uprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
2.1. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93,92/96, 48/99, 15/00, 59/01, 199/03)
2.2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 101/98, 15/00, 117/01, 199/03, 30/04)
2.3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 199/03, 30/04, 136/04., 22/05, 44/06)
3. Predmet Službenički odnosi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
3.1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05),
3.2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01) u dijelu kojim su uređene plaće državnih službenika i namještenika – članci 108.-112.)
3.3. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja Ispita)
3.4. Etički kodeks državnih službenika (»Narodne novine«, broj 49/06)
4. Predmet Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
4.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Na­rodne novine«, broj 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. i 129/05), u dijelu koji se odnosi na:
– vrste i osnovna obilježja jedinica lokalne i područne (regio­nalne) samouprave,
– djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– oblike neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju (referendum, mjesni zbor građana, predlaganje donošenja akata ili rješavanja pitanja iz djelokruga predstavničkih tijela, podnošenje predstavki i pritužbi),
– tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (vrste i djelokrug)
– upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (vrste),
– temeljni opći akt jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave),
– mjesnu samoupravu (oblike)
– prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračun
4.2. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, broj 62/01)
5. Predmet Upravni postupak i upravni sporovi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
5.1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-248/1994 od 13. studenoga 1996.), temeljne postupovne institute kao slijedi:
– Glava I. – Osnovna načela;
– Glava II. – Nadležnost, točka 1. Stvarna i mjesna nadležnost, točka 5. Službena osoba ovlaštena za vođenje postupka i rješavanje;
– Glava III., točka 1. Stranka, i točka 2. Procesna sposobnost i zakonski zastupnik;
– Glava IV. – Komuniciranje organa i stranaka, točka 1. Podnesci, točka 3. Zapisnik, točka 4. Razgledanje spisa i obavijesti u toku postupka,
– Glava V. – Dostava, točka 3. Obavezna osobna dostava;
– Glava VI. – Rokovi,
– Glava X. – Pokretanje postupka i zahtjevi stranaka, točka 1.,
– Glava XI. – Postupak do donošenja rješenja, A. Opća načela, točka 1. i B. Dokazivanje, točka 2. Isprave – članak 164, točka 2. Uvjerenja, točka 3. Svjedoci – članak 173., točka 4. Izjava stranke, točka 5. Vještaci – članak 183., točka 6. – Tumači – članak 193. i točka 7. Uviđaj – članak 194. i 195.;
– Glava XII. – Rješenje,
– Glava XIII. – Zaključak,
– Glava XIV. – Žalba.
5.2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92), osim odredaba članka 45. do 76.
6. Predmet Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
6.1. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88),
6.2. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 49/87 i 38/88),
6.3. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95),
6.4. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000. i 116/00) – bez odredaba o pristojbenoj tarifi.
6.5. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine«, broj 34/02).
7. Predmet Osnove sustava Europske unije obuhvaća publikacije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracije:
7.1. Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine – sva poglavlja osim 8., 9. 10. i 11.
7.2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MEI. – treće dopunjeno izdanje, MVPEI, 2006.
Publikacije se mogu pronaći na internetskim stranicama:
www.delhrv.cec.eu.int.hr
www.mvp.hr
www.eu-pregovori.hr

IV.

Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova više stručne spreme polaže opći dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Predmet Ustavno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1.1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90,135/97, 113/00, 28/01)
1.2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 55/90)
1.3. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 22/92, 42/92 i 71/97 – ispravak)
1.4. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine« broj 22/92, 27/92, 01/93, 11/94, 68/95, 108/96)
1.5. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Na­rodne novine« broj 29/02, 99/99)
2. Predmet Sustav državne uprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
2.1. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93,92/96, 48/99, 15/00, 199/03)
2.2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 101/98, 15/00, 117/01, 199/03, 30/04)
2.3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 199/03, 30/04, 136/04, 22/05, 44/06)
2.4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine« broj 21/02. i 78/03)
2.5. Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 43/01. i 8/04)
3. Predmet Službenički odnosi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
3.1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05),
3.2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01) u dijelu kojim su uređene plaće državnih službenika i namještenika – članci 108. – 112.)
3.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95, 69/95, 17/01, 82/01 i 114/03, 142/03, 30/04), odredbe:
– Glava I. – Opće odredbe
– Glava III. – Zaštita života, zdravlja, privatnosti i dostojanstva radnika,
– Glava VI. – Radno vrijeme
– Glava VII. – Odmori i dopusti
– Glava IX. – Zaštita majčinstva
– Glava XIX. – Sindikati i udruge poslodavaca
– Glava XX. – Kolektivni ugovori
3.4. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja Ispita)
3.5. Etički kodeks državnih službenika (»Narodne novine«, broj 49/96)
4. Predmet Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
4.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. i 129/05.), u dijelu koji se odnosi na:
– vrste i osnovna obilježja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju (referendum, mjesni zbor građana, predlaganje donošenja akata ili rješavanja pitanja iz djelokruga predstavničkih tijela, podnošenje predstavki i pritužbi),
– tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (vrste, djelokrug, način izbora članova i trajanje mandata),
– upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (vrste, način upravljanja tijelima, odgovornost za rad tijela),
– nadzor nad općim i pojedinačnim aktima (tko provodi),
– mjesnu samoupravu (oblike, tijela upravljanja, odgovornost tijela upravljanja)
– prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračun
4.2. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 10/97, 124/97, 50/98 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-103/1997 od 31. ožujka 1998., 68/98, 22/99, 42/99 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-772/1997, U-I-773/1997 od 21. travnja 1999, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02,25/03, 107/03 i 175/03), u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe (»Narodne novine«, broj 10/97):
– način utvrđivanja granica između općina i gradova,
– nadležnost Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave,
– promjenu područja, promjenu sjedišta i osnivanje novih jedinica lokalne samouprave.
4.3. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, broj 62/01)
4.4. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regio­nalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97 – čl. 28. stavak 3. Zakona o porezu na promet nekretnina, 33/00, 127/00 – članak 172. točka 11. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01 i 117/01 – ispravak, 150/02 i 147/03) – glave I. i II. u dijelu koji se odnosi na:
– izvore sredstava za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– proračun i godišnji obračun proračuna (što se njima iskazuje i rokove donošenja).
5. Predmet Upravni postupak i upravni sporovi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
5.1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-248/1994 od 13. studenoga 1996.), osim odredaba glave XVI.
5.2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92).
6. Predmet Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
6.1. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88),
6.2. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (»Na­rodne novine«, broj 49/87 i 38/88),
6.3. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95),
6.4. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000. i 116/00),
6.5. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine«, broj 34/02).
7. Predmet Osnove sustava Europske unije obuhvaća publikacije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracije:
7.1. Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine
7.2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MEI. – treće dopunjeno izdanje, MVPEI, 2006.
Publikacije se mogu pronaći na internetskim stranicama:
www.delhrv.cec.eu.int.hr
www.mvp.hr
www.eu-pregovori.hr

V.

Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova visoke stručne spreme polaže opći dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Predmet Ustavno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1.1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90,135/97, 113/00, 28/01)
1.2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 55/90)
1.3. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 22/92, 42/92. i 71/97 – ispravak)
1.4. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine« broj 22/92, 27/92, 01/93, 11/94, 68/95, 108/96)
1.5. Zakon o popisima birača (»Narodne novine« broj 19/92)
1.6. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Na­rodne novine« broj 29/02, 99/99)
1.7. Zakon o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01)
1.8. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02)
1.9. Zakon o državnom pečatu (»Narodne novine« broj 33/95)
2. Predmet Sustav državne uprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
2.1. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93,92/96, 48/99, 15/00, 199/03)
2.2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 101/98, 15/00, 117/01, 199/03, 30/04)
2.3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 199/03, 30/04, 136/04, 22/05, 44/06)
2.4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine« broj 21/02 i 78/03)
2.5. Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 43/01 i 8/04)
2.6. Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 138/99, 16/00, 36/00, 105/00, 24/01, 22/05)
3. Predmet Službenički odnosi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
3.1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05),
3.2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01) u dijelu kojim su uređene plaće državnih službenika i namještenika – članci 108. – 112.)
3.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95, 69/95, 17/01, 82/01 i 114/03, 142/03, 30/04 i 137/04)
3.4. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja Ispita)
3.5. Etički kodeks državnih službenika (»Narodne novine«, broj 49/06)
4. Predmet Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
4.1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (»Narodne novine« – međunarodni ugovori – broj 14/97), u dijelu koji se odnosi na: datum donošenja (potpisivanja), načela koja propisuje, obvezu država članica na obavještavanje Glavnog tajnika Vijeća Europe,
4.2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Na­rodne novine«, broj 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. i 129/05.), u dijelu koji se odnosi na:
– vrste i osnovna obilježja jedinica lokalne i područne (regio­nalne) samouprave,
– djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju (referendum, mjesni zbor građana – postupak i način raspisivanja odnosno sazivanja i posljedice takvog izjašnjavanja građana, predlaganje donošenja akata ili rješavanje pitanja iz djelokruga predstavničkih tijela, podnošenje predstavki i pritužbi),
– tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (vrste, djelokrug, način određivanja broja članova, trajanje mandata, način odlučivanja),
– raspuštanje predstavničkog tijela i imenovanje povjerenika,
– iskazivanje nepovjerenja članovima poglavarstva,
– prava osoba izabranih odnosno imenovanih na određene dužnosti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (vrste, način upravljanja tijelima, odgovornost za rad tijela),
– nadzor nad zakonitošću općih i pojedinačnih aktata (tijela za provedbu nadzora i način),
– mjesnu samoupravu (oblike, tijela upravljanja, odgovornost tijela upravljanja),
– prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračun,
– suradnja općina, gradova i županija međusobno i s jedinicama drugih država.
4.3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 10/97, 124/97, 50/98 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-103/1997 od 31. ožujka 1998, 68/98, 22/99, 42/99 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-772/1997, U-I-773/1997 od 21. travnja 1999, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02,25/03, 107/03 i 175/03), u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe (»Narodne novine«, broj 10/97):
– način utvrđivanja granica između općina i gradova,
– nadležnost Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave,
– promjenu područja, promjenu sjedišta i osnivanje novih jedinica lokalne samouprave.
4.4. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, broj 62/01)
4.5. Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03), u dijelu koji se odnosi na:
– način izbora članova predstavničkih tijela, konstituiranje predstavničkih tijela, nespojivost
– dužnosti članova, prestanak mandata
– postupak kandidiranja, tijela za provedbu izbora
– zaštita izbornog prava.
4.6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regio­nalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97 – čl. 28. stavak 3. Zakona o porezu na promet nekretnina, 33/00, 127/00 – članak 172. točka 11. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01 i 117/01 – ispravak, 150/02 i 147/03), u dijelu koji se odnosi na:
– izvore sredstava za financiranje jedinica lokalne i područne (regionale) samouprave, posebno općinski, gradski, županijski,
– proračun i godišnji obračun proračuna (sadržaj, rokovi donošenja).
5. Predmet Upravni postupak i upravni sporovi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
5.1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-248/1994 od 13. studenoga 1996.),
5.2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92).
6. Predmet Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
6.1. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88),
6.2. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (»Na­rodne novine«, broj 49/87 i 38/88),
6.3. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95),
6.4. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000. i 116/00),
6.5. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine«, broj 34/02).
7. Predmet Osnove sustava Europske unije obuhvaća publikacije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracije:
7.1. Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine,
7.2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, od kandidature do članstva, treće dopunjeno izdanje, MVPEI, 2006.
7.3. Peto proširenje Europske unije, MEI, 2004.
7.4. Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine«, broj 49/05)
Publikacije se mogu pronaći na internetskim stranicama:
www.delhrv.cec.eu.int.hr
www.mvp.hr
www.eu-pregovori.hr

VI.

Pravni izvori za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa utvrđene ovim Programom, a koji će stupiti na snagu nakon stupanja na snagu ovoga Programa.

POSEBNI DIO DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

VII.

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja vanjskih poslova za obavljanje poslova visoke stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1.1. Bečka konvencija o diplomatskim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
1.2. Bečka konvencija o konzularnim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
1.3. Zakon o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96)
1.4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (»Narodne novine« broj 133/05)
1.5. Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (Klasa: 011-02/05-03/02, urbroj: 521-03-08-01-01/05-01-06 od 2. veljače 2006.)
1.6. Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Na­rodne novine« broj 28/96)
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja vanjskih poslova za obavljanje poslova više stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
2.1. Bečka konvencija o diplomatskim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
2.2. Bečka konvencija o konzularnim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
2.3. Zakon o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96)
2.4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (»Narodne novine« broj 133/05)
2.5. Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (Klasa: 011-02/05-03/02, urbroj: 521-03-08-01-01/05-01-06 od 2. veljače 2006.)
3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja vanjskih poslova za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
3.1. Bečka konvencija o diplomatskim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
3.2. Bečka konvencija o konzularnim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
3.3. Zakon o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96)
3.4. Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (Klasa: 011-02/05-03/02, urbroj: 521-03-08-01-01/05-01-06 od 2. veljače 2006.)

VIII.

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja europskih integracija polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Priručnik o Europskoj uniji za državne službenike u Republici Hrvatskoj, Elisabeth Hyllseth, Marthe Indset, Sanja Kostovska – Zagreb 2006.
1.2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MEI. – treće dopunjeno izdanje MVPEI, Zagreb, 2006.
1.3. Peto proširenje Europske unije, MEI, Zagreb, 2004.
1.4. Pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, MVPEI, Zagreb, 2006.
1.5. Strateški dokument Europske komisije o napretku u procesu proširenja (Bruxxeles, 6. 10. 2004. COM (2004.) 657 final, poglavlje 3. Hrvatska
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja europskih integracija, iz dijela informiranja i obrazovanja, pored pravnih izvora iz točke 1. polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
2.1. Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo (»Narodne novine«, broj 13/06)
3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja europskih integracija, iz dijela usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Europskih zajednica, pored pravnih izvora iz točke 1. polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
3.1. Ugovor o osnivanju Europske unije (pročišćeni tekst MEI – neslužbeni prijevod, listopad 2000.): članak 1. – 7., 11. – 17., 29. – 32., 35., 43. – 44., 49.
3.2. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Na­rodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01 i 1/05)
3.3. Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji (za pripadajuću godinu)
3.4. Pristupno partnerstvo
3.5. T. C. Hartley: »Temelji prava Europske zajednice« (»Pravni fakultet«, Sveučilište u Rijeci – 1999.): str. 3. – 37., 38. – 41., 95. – 110., 137. – 161., 165. – 178., 195 – 236., 342. – 360. i 459. – 463.
3.6. Siniša Rodin: »Europska integracija i ustavno pravo«, Biblioteka Studije i istraživanja/IMO. 1997.,
4. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja europskih integracija, iz dijela koordinacije pretpristupne pomoći Europske unije Republici Hrvatskoj, pored pravnih izvora iz točke 1. polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
4.1. Pretpristupni programi Europske unije, www.mvpei.hr
4.2. Pristupno partnerstvo
5. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja europskih integracija, iz dijela prevođenja hrvatskoga zakonodavstva na engleski jezik i prevođenje pravne stečevine na hrvatski jezik, pored pravnih izvora iz točke 1. polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
5.1. Priručnik za prevođenje pravnih akata Europske unije na hrvatski jezik
5.2. Priručnik za prevođenje hrvatskoga zakonodavstva na engleski jezik

IX.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja financija, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Sve osobe koje obavljaju poslove iz upravnog područja financija polažu posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1.1. Zakon o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 67/01, 94/01 i 177/04)
1.2. Zakon o carinskoj službi (»Narodne novine«, broj 67/01)
1.3. Zakon o Financijskoj policiji (»Narodne novine«, broj 177/04)
1.4. Zakon o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske (»Na­rodne novine«, broj 33/92 i 26/93.)
1.5. Zakon o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, br. 69/97, 106/97, 67/01, 114/01, 117/03 i 142/03)
1.6. Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03)
1.7. Državni proračun Republike Hrvatske za tekuću godinu
1.8. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97 – čl. 28. st. 3. Zakona o porezu na promet nekretnina, 33/00, 73/00, 127/00 – čl. 172. t. 11. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01, 117/01 – ispravak, 150/02, 147/03)
1.9. Zakon o državnoj reviziji (»Narodne novine«, broj 70/93, 48/95,105/99, 44/01, 49/03- pročišćeni tekst i 177/04)
1.10. Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01 i 92/05)
1.11. Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02)
1.12. Zakon o bankama (»Narodne novine«, broj 84/02)
1.13. Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, broj 36/01)
1.14. Zakon o kamatama (»Narodne novine«, broj 94/04)
1.15. Uredba o visini stope zateznih kamata (»Narodne novine«, broj 153/04)
1.16. Zakon o osiguranju (»Narodne novine«, broj 151/05)
1.17. Zakon o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, broj 117/01)
1.18. Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (»Na­rodne novine« broj 36/02)
1.19. Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05)
1.20. Zakon o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02)
1.21. Zakon o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05)
1.22. Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, br. 189/03)
1.23. Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 127/00, 86/01 i 150/02)
1.24. Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04)
1.25. Zakon o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 177/04 i 90/05)
1.26. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04 i 90/05)
1.27. Zakon o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, broj 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02)
1.28. Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode (»Narodne novine«, broj 51/94, 56/95, 67/99, 105/99, 55/00, 107/01, 136/02 – pročišćeni tekst i 95/04)
1.29. Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode (»Narodne novine«, broj 105/99, 127/00, 114/01, 136/02 – pročišćeni tekst)
1.30. Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, broj 139/97, 105/99, 55/00, 127/00, 107/01, 136/02 – pročišćeni tekst i 95/04)
1.31. Zakon o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, broj 87/05)
1.32. Zakon o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, broj 55/00, 101/00, 107/01, 136/02 – pročišćeni tekst i 123/03)
1.33. Zakon o posebnom porezu na pivo (»Narodne novine«, broj 51/94, 139/97, 55/00, 127/00, 107/01, 136/02 – pročišćeni tekst)
1.34. Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 51/94, 139/97, 127/00, 107/01, 136/02 – pročišćeni tekst)
1.35. Zakon o posebnom porezu na alkohol (»Narodne novine«, broj 51/94, 141/98, 55/00, 127/00, 67/01, 107/01, 136/02 – pročišćeni tekst)
1.36. Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 146/05)
1.37. Međunarodni računovodstveni standardi (»Narodne novine«, broj 36/93, 47/95, 65/96, 39/97, 105/97, 3/99, 148/99 i 2/00)
1.38. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02, 122/02, 105/04 i 127/04)
1.39. Carinski zakon (»Narodne novine« broj 78/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03 i 140/05)
2. Osobe koje obavljaju poslove iz upravnog područja financija – financijski sustav i proračunski sustav – osim po literaturi i pravnim izvorima pod točkom 1., posebni dio stručnog ispita polažu sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
2.1. Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu
2.2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 27/05)
2.3. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 27/05)
2.4. Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 112/93 i 96/94)
2.5. Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 20/94, 40/94 i 98/94)
2.6. Zakon o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 96/03, 140/05)
2.7. Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 111/03i 189/04)
2.8. Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za osobne prijenose imovine u inozemstvo s osnove pomoći i poklona (»Narodne novine«, broj 111/03 i 149/03)
2.9. Odluka o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materijali­ziranih vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 111/03)
2.10. Odluka o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača (»Narodne novine«, broj 111/03, 08/04 i 51/04)
2.11. Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, broj 145/03)
2.12. Odluka o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (»Narodne novine«, broj 88/05)
2.13. Odluka o uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima (»Narodne novine«, broj 146/03)
2.14. Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti ulažu u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 34/05)
2.15. Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (»Narodne novine«, broj 111/05)
2.16. Odluka o jedinstvenom iskazivanju efektivne kamatne stope na kredit i depozite (»Narodne novine« broj 74/03)
2.17. Zakon o štedno-kreditnim zadrugama (»Narodne novine«, broj 84/02)
2.18. Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (»Narodne novine«, broj 109/97, 117/97, 76/97, 10/01 i 92/05)
2.19. Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 109/97 i 114/01)
2.20. Zakon o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, broj 84/02, 87/02 i 120/02)
3. Osobe koje obavljaju poslove iz upravnog područja financija – porezni sustav i sustav nadzora obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda – osim po literaturi i pravnim izvorima pod točkom 1., posebni dio stručnog ispita polažu sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
3.1. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst)
3.2. Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (»Narodne novine«, broj 83/02 i 149/02)
3.3. Pravilnik o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 95/05)
3.4. Pravilnik o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 95/05)
3.5. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03, 198/03, 55/04, 77/04, 153/05)
3.6. Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (»Narodne novine«, broj 28/01)
3.7. Pravilnik o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave (»Narodne novine«, broj 92/05 i 155/05)
3.8. Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, iskazivanja i dostavljanju izvješća te oslobađanju od plaćanja posebnog poreza (»Narodne novine« broj 59/94, 109/96 i 119/01)
3.9. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo (»Narodne novine«, broj 59/94, 109/96, 46/98 i 119/01)
3.10. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na alkohol (»Narodne novine««, br. 59/94, 106/96, 158/98, 164/98, 27/99 i 119/01)
3.11. Pravilnik o posebnom porezu na duhanske proizvode i rukovanju markicama za njihovo obilježavanje (»Narodne novine«, broj 112/99, 50/00, 119/01 i 59/03)
3.12. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, broj 63/00, 119/01 i 26/03
3.13. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate što se odnosi na eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom (»Narodne novine«, broj 179/03)
3.14. Pravilnik o posebnom porezu na luksuzne proizvode (»Na­rodne novine«, broj 112/99 i 119/01)
4. Osobe koje obavljaju poslove iz upravnog područja – carinski sustav – osim po literaturi i pravnim izvorima pod točkom 1., posebni dio stručnog ispita polažu sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
4.1. Uredba za provedbu Carinskog zakona (»Narodne novine« broj 161/03)
4.2. Pravilnik o obrascima za provedbu Carinskog zakona (»Na­rodne novine« broj 176/03)
4.3. Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupka u međunarodnom pomorskom, riječnom i zračnom prometu (»Narodne novine« broj 62/00 i 81/00)
4.4. Pravilnik o kriterijima sniženja jamstvene svote za namirenje carinskog duga (»Narodne novine« broj 147/99)
4.5. Pravilnik o slučajevima i okolnostima kada se neće zahtijevati polaganje osiguranja za plaćanje carine (»Narodne novine« broj 147/99)
4.6. Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (»Narodne novine« broj 154/03 i 189/03)
4.7. Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 12/05 i 68/05)
4.8. Pravilnik o raspolaganju s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima (»Narodne novine« broj 179/03 i 57/04)
4.9. Odluka o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništva u Republici Hrvat­skoj (»Narodne novine« broj 73/91, 37/92, 29/97 i 123/02)
4.10. Ovršni zakon (»Narodne novine« broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03 194/03, 151/04 i 88/05)
4.11. Zakon o slobodnim zonama (»Narodne novine« broj 44/96, 78/99, 127/00 i 92/05)
4.12. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04, 48/05 i 151/05)
4.13. Zakon o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine« broj 19/98 i 151/03)
4.14. Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 02/05 i 34/05)
4.15. Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu TIR karneta (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 1/92 – Konvencija objavljena u Carinskom vjesniku broj 2/3 ožujak 1994)
4.16. Međunarodna konvencija o pojednostavljenju i usklađivanju carinskih postupaka (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi broj 6/87, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 3/95)
4.17. Uredba o pristupanju Konvenciji o privremenom uvozu (»Na­rodne novine – Međunarodni ugovori« broj 16/98 i 8/99)
4.18. Sporazum o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera (»Službeni vjesnik Prezidijuma FNRJ, broj 18/52, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 4/94)
4.19. Uredba o pristupanju Protokolu o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o pojednostavljenju i usklađivanju carinskih postupaka (»Narodne novine – Međunarodni ugovori » broj 6/05 i 01/06)
4.20. Protokol o sporazumu o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi« broj 7/81, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 4/94)
4.21. Konvencija o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom – CMR konvencija (»Službeni list FNRJ – Međunarodni ugo­vori«, broj 11/58 – Konvencija objavljena u Carinskom vjes­niku broj 6/7 srpanj 1994)
4.22. Bečka Konvencija o diplomatskim odnosima (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi« broj 2/64, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
4.23. Bečka Konvencija o konzularnim odnosima (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi« broj 5/66, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
4.24. Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori broj 13/98 i 18/98)
4.25. Sporazum između SFRJ i Republike Italije o reguliranju pograničnog prometa te kopnenog i pomorskog prijevoza između pograničnih područja (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi« broj 10/86)
4.26. Sporazum između SFRJ i Narodne Republike Mađarske o reguliranju malograničnog saobraćaja (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi« broj 8/77)
4.27. Međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih termina INCOTERMS (»Narodne novine« broj 53/91) – objavljena u Carinskom vjesniku broj 6 – 7, srpanj 1993
4.28. Sporazum FNRJ i Italijanske Republike o lokalnoj razmjeni između pograničnih zona Trsta, s jedne strane, i Buja, Kopra, Sežane i Nove Gorice, s druge strane (»Službeni list FNRJ – Dodatak, broj 11/56)
4.29. Zakon o ratifikaciji sporazuma između SFRJ i Republike Italije o bescarinskoj robnoj razmjeni u okviru trščanskog sporazuma o malograničnom prometu s listama »C« i »D« (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi« broj 8/89)
4.30. Zakon o carinskoj tarifi (»Narodne novine«, broj 61/00 i 117/00)
4.31. Uredba o carinskoj tarifi (»Narodne novine« broj 145/05, 149/05i 11/06)
4.32. Pravilnik o postupku pojednostavljenog razvrstavanja robe u carinskom postupku (»Narodne novine«, broj 102/00)
4.33. Naputak za primjenu sustava nazivlja i brojčanog označavanja robe u carinskoj tarifi (»Narodne novine«, broj 76/04)
4.34. Objašnjenja Harmoniziranog sustava (»Carinska uprava i Institut za javne financije« Zagreb 2000) s izmjenama i dopunama
4.35. Objašnjenja Kombiniranog nazivlja (»Carinska uprava i Institut za javne financije« Zagreb 2003) s izmjenama i dopunama
4.36. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Na­rodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/01 i 1/05)
4.37. Zakon o potvrđivanju Razmjene pisama između Republike Hrvatske i Europske zajednice u svezi uvjerenja (certifikata) iz točke 6. Sporazuma o uzajamnim preferencijalnim trgovačkim koncesijama za određena vina (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/02)
4.38. Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipar, Republike Mađarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 7/05 i 9/05)
4.39. Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i države EFTA-e (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori« broj 12/01)
4.40. Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Srednjeeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini CEFTA (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/03, 17/03 i 4/04)
4.41. Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije (» Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/03)
4.42. Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 9/01 i 2/05)
4.43. Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Makedonije (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 9/97, 16/97, 7/03 i 10/03)
4.44. Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Moldavije (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 6/04 i 9/04)
4.45. Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 9/03, 4/04 i 5/04)
4.46. Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/02)
4.47. Sporazum Svjetske trgovinske organizacije i tekstovi Tehničkog odbora za carinsku vrijednost (»Carinski vjesnik«, poseban broj veljača 2001.)
4.48. Naputak o određivanju carinske vrijednosti (»Carinski vjes­nik«, broj 11/1999)
4.49. Naputak o provođenju odredbi protokola 4 Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice (»Narodne novine«, broj 125/02)
4.50. Pravilnik o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave (»Narodne novine«, broj 92/05 i 155/05)
4.51. Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, iskazivanja i dostavljanju izvješća te oslobađanju od plaćanja posebnog poreza (»Narodne novine« broj 59/94, 109/96 i 119/01)
4.52. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo (»Narodne novine«, broj 59/94, 109/96, 46/98 i 119/01)
4.53. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na alkohol (»Narodne novine«, br. 59/94, 106/96, 158/98, 164/98, 27/99 i 119/01)
4.54. Pravilnik o posebnom porezu na duhanske proizvode i rukovanju markicama za njihovo obilježavanje (»Narodne novine«, broj 112/99, 50/00, 119/01 i 59/03)
4.55. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, broj 63/00, 119/01 i 26/03
4.56. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate što se odnosi na eurodizel – dizelsko gorivo obojeno plavom bojom (»Narodne novine«, broj 179/03)
4.57. Pravilnik o posebnom porezu na luksuzne proizvode (»Na­rodne novine«, broj 112/99 i 119/01)
4.58. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost – kod uvoza (»Na­rodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00,63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/02, 198/03, 55/04, 77/04 i 153/05)
4.59. Pravilnik o kavi, kavovinama te proizvodima od kave i kavovine (»Narodne novine«, broj 172/04)
4.60. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda vodu (»Narodne novine«, broj 23/97, 40/97 i 112/97)
4.61. Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (»Narodne novine« broj 172/04)
4.62. Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 96/03)
4.63. Zakon o duhanu (»Narodne novine«, broj 69/99)
4.64. Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 106/00)
4.65. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Na­rodne novine«, broj 128/99, 14/00, 55/00, 137/04 – pročišćeni tekst)
4.66. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04)
4.67. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, broj 101/98, 75/99,76/99, 61/01, 109/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03)
4.68. Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, broj 16/02 i 129/04)
4.69. Odluka o ograničenju izvoza određenih proizvoda (»Narodne novine, broj 15/97)
4.70. Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (»Narodne novine« broj 67/03, 83/03, 121/03 i 198/03)
4.71. Naredba o određivanju dana koji se smatra danom izvoza odnosno uvoza (»Narodne novine«, broj 47/97)
4.72. Zakon o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 96/03 i 140/05)
4.73. Odluka o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materija­liziranih vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 111/03)
4.74. Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05 i 129/05)
4.75. Uredba o određivanju proizvoda za koje je potrebno uvjerenje o kakvoći (»Narodne novine«, broj 127/99 i 143/05)
4.76. Pravilnik o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće proizvoda za koje je potrebno uvjerenje (»Narodne novine«, broj 9/00)
4.77. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 27/99)
4.78. Zakon o hrani (»Narodne novine«, broj 117/03, 130/03 i 48/04)
4.79. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 121/03 i 177/04)
4.80. Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje u promet u Repub­lici Hrvatskoj gotovog lijeka koji ima odobrenje za stavljanje u promet u drugim državama (»Narodne novine«, broj 55/99)
4.81. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdrastvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 60/90, 26/93, 29/94, 55/96, 1/97 – pročišćeni tekst)
4.82. Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, broj 107/01, 87/02, 163/03 i 141/04)
4.83. Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03)
4.84. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05)
4.85. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03)
4.86. Naredba o dodatnim fitosanitetskim uvjetima za uvoz sjemenskog krumpira u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 163/98)
4.87. Naredba o određivanju graničnih prijelaza za uvoz, izvoz i provoz pošiljaka bilja za koji je obavezan zdravstveni pregled (»Narodne novine«, broj 76/05)
4.88. Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstva za zaštitu bilja u prometu preko državne granice (»Narodne novine«, broj 22/04, 25/04, 60/04, 101/04 i 67/05)
4.89. Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine, broj 68/98 i 33/05)
4.90. Zakon o otrovima (»Narodne novine«, broj 27/99, 37/99 i 55/99)
4.91. Zakon o izvozu robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, broj 100/04)
4.92. Uredba o popisu robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, broj 184/04)
4.93. Zakon o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04 i 153/05)
4.94. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (»Narodne novine«, broj 120/05)
4.95. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 97/93, 34/95 i 151/03)
4.96. Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96 i 163/03)
4.97. Pravilnik o homologaciji vozila (»Narodne novine«, broj 100/05)
4.98. Zakon o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05)
4.99. Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 76/93)
4.100. Zakon o oružju (»Narodne novine«, broj 69/92, 26/93, 43/93, 29/94, 108/95, 20/97, 46/97 – pročišćeni tekst, 27/99, 12/01 i 19/02)
4.101. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99 i 151/03)
4.102. Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 104/00)
4.103. Uredba o provedbi carinskih mjera s robom kojom se povređuje pravo intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, broj 50/06)
4.104. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/05)
4.105. Uredba o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata (»Narodne novine«, broj 97/03, 142/03, 176/04 i 14/06)
4.106. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 140/05)
4.107. Naredba o graničnim prijelazima na kojima je postavljena ve­terinarska inspekcija (»Narodne novine«, broj 73/05)
4.108. Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, broj 34/06)
4.109. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01 i 111/03) članci 19, 20, 285, 286, 297, 298 i 325)

X.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obrane za obavljanje poslova srednje stručne spreme, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o obrani (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02)
2. Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04)
3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Na­rodne novine« broj 115/02 i 182/03, 20/05, 151/05)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obrane za obavljanje poslova više i visoke stručne spreme, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o obrani (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02)
2. Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04)
3. Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite, te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (»Narodne novine« broj 33/02)
4. Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine« broj 33/02, 173/03)
5. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine« broj 128/99, 129/00, 16/01, 22/02)
6. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine« broj 115/02 i 182/03, 20/05, 151/05)
7. Uredba o utvrđivanju naoružanja i vojne opreme za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine« broj 17/03)
8. Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 179/04)
9. Pravilnik o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane (»Narodne novine«, broj 33/03 i 168/03)
10. Pravilnik o vojnoj stezi (»Narodne novine« broj 95/03)
11. Pravilnik o radu Inspektorata obrane (»Narodne novine« broj 143/02 i 60/04)
12. Pravilnik o djelokrugu rada, dužnostima i ovlastima pripadnika vojne policije (»Narodne novine« broj 74/03)

XI.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja unutarnjih poslova, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. policijski službenici
1.1. Zakon o policiji (»Narodne novine« broj: 129/00.)
1.2. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine« broj: 108/96.)
1.3. Zakon o prekršajima (»Narodne novine« broj: 88/02., 122/02., 187/03., 105/04 i 127/04)
1.4. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (»Narodne novine« broj: 5/90, 30/90, 47/90)
1.5. Pravilnik o načinu policijskog postupanja (»Narodne novine« broj: 81/03.)
1.6. Zakon o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj: 34/95 – pročišćeni tekst, 109/03 i 173/03)
1.7. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj: 105/04.)
1.8. Zakon o javnom okupljanju (»Narodne novine« broj: 128/99., 90/05 i 150/05)
1.9. Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 4/94- Odluka Ustavnog suda RH)
1.10. Zakon o prebivalištu i boravištu građana (»Narodne novine« broj: 53/91).
1.11. Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine« broj: 11/02 i 122/02)
1.12. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj: 77/99, 133/02 i 48/05)
1.13. Zakon o matičnom broju (»Narodne novine« broj: 9/92 i 66/02)
1.14. Zakon o strancima (»Narodne novine« broj: 109/03 i 182/04)
1.15. Kazneni zakon RH – Opći dio (»Narodne novine« broj: 110/97 i 27/98)
1.16. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj: 110/97) – predistražne radnje, hitne istražne radnje, postupanje sa sumnjivim tvarima, izvidi kaznenih djela, posebne izvidne mjere
1.17. Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (»Narodne novine« broj: 117/03)
2. državni službenici koji obavljaju poslove iz područja upravnih poslova i drugih područja unutarnjih poslova
2.1. Zakon o policiji (»Narodne novine« broj: 129/00.)
2.2. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine« broj: 108/96.)
2.3. Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« broj:53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 4/94 – Odluka Ustavnog suda RH)
2.4. Zakon o prebivalištu i boravištu građana (»Narodne novine« broj: 53/91, 26/93, 29/94 i 11/00)
2.5. Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine« broj: 11/02 i 122/02)
2.6. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj: 77/99, 33/02 i 133/02)
2.7. Zakon o matičnom broju (»Narodne novine« broj: 9/92. i 66/02)
2.8. Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine« broj: 69/92, 26/93 i 29/94)
2.9. Zakon o azilu (»Narodne novine« broj: 103/03)
2.10. Zakon o strancima (»Narodne novine« broj: 109/03)
2.11. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine« broj: 108/96)
3. službenici koji obavljaju poslove zaštite od požara i inspekcij­skih poslova
3.1. Zakon o policiji (»Narodne novine« broj: 129/00.)
3.2. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj: 58/93 i 33/05)
3.3. Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj: 174/04)
3.4. Zakon o zaštiti osoba i imovine (»Narodne novine« broj: 83/96, 90/96, 96/01 i 114/02)
3.5. Zakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj: 68/03)
3.6. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj: 108/95)
3.7. Zakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj: 178/04)
3.8. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« broj: 97/93 i 151/03)
3.9. Zakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj: 68/93)
3.10. Zakon o minimalnim uvjetima zaštite u poslovanju gotovim novcem (»Narodne novine« broj: 170/03 I 150/05)

XII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja imovinsko-pravnih poslova, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine« broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02),
2. Zakon o izvlaštenju (»Narodne novine« broj 9/94, 35/94, 112/00i 114/01),
3. Zakon o zemljišnjim knjigama (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01 i 100/04),
4. Zakon o šumama (»Narodne novine« broj 140/05) – glavaX – imovinsko-pravni odnosi,
5. Zakon o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/04)
6. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) – glava IV. obveze i prava vlasnika kulturnoga dobra,
7. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01).

XIII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja kaznenog prava polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim prav­nim izvorima:
1. Kazneni zakon – članak 85. i 86. (»Narodne novine« broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04 i 84/05),
2. Zakon o kaznenom postupku – članak 473. i 474. (»Narodne novine« broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 62/03),
3. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« broj 103/03),
4. Pravilnik o kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« broj 25/00, 42/03 i 92/04),
5. Zakon o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04) – glave I – do IX – materijalno-pravne odredbe, glava X – temeljne odredbe, glava XI – nadležnosti sudova i upravnih tijela, glava XIX – prekršajni nalog, glava XXIV – postupak prema maloljetnicima, glava XXVI – rehabilitacija i glava XXVII – izvršenje odluka o prekršaju i izvršenje zaštitnih mjera i prekršajna evidencija,
6. Zakon o elektroničkom potpisu (»Narodne novine« broj 10/02) – glava I – opće odredbe i glava II – elektronički potpis i napredan elektronički potpis,
7. Pravilnik o prekršajnoj evidenciji (»Narodne novine« broj 144/03 i 139/04).

XIV.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja izvršavanja kaznenopravnih sankcija i mjera iz nadležnosti Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj: 190/03 – pročišćeni tekst),
2. Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje (»Narodne novine«, broj: 21/74., 39/74., 58/88., 19/90., 66/93. i 73/00.) – odredbe o izvršavanju odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod (glava XXI., članak: 334., 345., 346., 347., 348., 349., 350., 351., 352., 353., 354., 355., 356., 3587., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 367. i 368.),
3. Zakon o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi (»Narodne novine«, broj: 128/99.),
4. Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine«, broj: 111/97., 27/98. i 12/02.) – odredbe izvršenju sankcija upućivanja u odgojni zavod i maloljetničkog zatvora (članak: 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107 i 116),
5. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj: 10/97., 27/98., 58/99., 112/99. i 58/02.), – odredbe o izvršenju pritvora i postupanju s pritvorenicima (članak: 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118. i 504.),
6. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02 i 105/04 – odredbe Glave XXVII. Izvršenje odluka o prekršaju i izvršenje zaštitnih mjera, prekršajna evidencija)
7. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (»Narodne novine«, broj: 35/04, 92/04, 187/04, 65/04 i 46/06.), – odredbe o unutarnjem ustroj­stvu Uprave za zatvorski sustav (članak: 53 do 121..),
8. Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora (»Narodne novine«, broj: 135/99.)
9. Pravilnik o izvršavanju odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod (»Narodne novine«, broj: 97/01.),
10. Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu (»Narodne novine«, broj: 18/02.),
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja osiguranja pravosudnih tijela, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o sudovima (»Narodne novine«, broj: 150/05. – opće odredbe članak 1. do 8., odredbe o djelokrugu i nadležnosti članak 16. do 26., odredbe o sudskoj upravi članak 29. do 32, odredbe o zaštiti osoba, imovine i objekata članak 124. do 126.)
2. Zakon o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj: 51/01) – opće odredbe članak 1. do 9., odredbe o ustrojstvu i radu 10. do 13., odredbe o poslovima državno odvjetničke uprave, odjeli i odsjeci članka 29. do 31., odredbe o zaštiti osoba, imovine i objekata državnih odvjetništava članak 138.)
3. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj: 110/97., 27/98.,50/00., 129/00., 51/01. i 105/04. – temeljne odredbe članak 1. do 9., odredbe o kaznenom djelu i krivnji članak 25. do 50., odredbe o kaznama, mjerama upozorenja i sigurnosnim mjerama članak 49. do 81.)
4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (»Na­rodne novine«, broj: 35/04., 92/04, 87/04 i 46/06 – članak 1. do 12, članak 53. do 63.)
5. Pravilnik o zaštiti osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela (»Narodne novine«, broj: 97/01.),
6. Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj: 57/96., 29/99., 42/00., 173/03., 151/04. i 88/05. – odredbe o postupanju sudskog ovršitelja i ometanju sudskog ovršitelja članak 43. i 44.)
7. Sudski poslovnik (»Narodne novine«, broj: 80/97., 20/98., 118/01., 49/03. i 32/04. – uvodne odredbe članak 1. do 3., odredbe o poslovima sudske uprave, članak 4. do 9., odredbe o sudskoj pisarnici članak 22. i 23. odredbe o radnom vremenu, odmorima i dopustima i službi dežurstva članak 40. do 43. odredbe o sudskoj zgradi, kućnom redu, odredbe o rasporedu radnih prostorija i oglasnoj ploči članak 47. do 55., odredbe o vremenu za primanje stranaka i obavještavanju stranaka o stanju predmeta članak 56. do 61. odredbe o primitku podnesaka u sudskoj pisarnici članak 131. do 136.)
8. Pravilnik o unutarnjem poslovanju u državnim odvjetništvima (»Narodne novine«, broj: 106/02. – opće odredbe članak 1. i 2., odredba o poslovanju državnoodvjetničke uprave članak 3., odredbe o ovlastima i dužnostima državnog odvjetnika članak 4. do 7. odredba o ustrojstvenim jedinicama članak 19. i 20., odredbe o pisarnici članak 21. i 22., odredbe o radnom vremenu, odmorima i dopustima članak 35. i 36. odredba o službi dežurstva članak 37., odredba o godišnjim odmorima članak 38., odredbe o službenoj zgradi i rasporedu radnih prostorija članak 39. do 45., odredbe o radu sa strankama i drugim osobama članak 46. do 49., odredbe o čuvanju službene tajne i nestanku tajnih podataka članak 54. do 62., odredbe o preuzimanju i otvaranju pošiljki članak 92. do 97.)
9. Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa – normativni (opći) dio – član 1. do 13..

XV.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja gospodarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. energetika i rudarstvo
1.1. energetika
1.1.1. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04)
1.1.2. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04)
1.1.3. Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 177/04)
1.1.4. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 68/01)
1.1.5. Zakon o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 68/01)
1.1.6. Ugovor o energetskoj povelji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 15/97).
1.2. rudarstvo
1.2.1. Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 35/95, 114/01, 190/03).
2. trgovina
2.1.1. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, broj: 11/96, 101/98, 30/99, 75/99, 62/01, 109/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 96/03, 103/03, 170/03 i 55/04) i prateći podzakonski propisi:
2.1.2. Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica (»Narodne novine«, br. 105/01)
2.1.3. Uredba za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozem­stvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 16/02 i 129/04)
2.1.4. Uredba o dražbama (javnim nadmetanjima) određenih drvnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 7/99 i 16/02)
2.1.5. Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (»Narodne novine«, br. 67/03, 83/03, 121/03 i 198/03)
2.1.6. Uredba za osnivanje i rad predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 7/97)
2.1.7. Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine«, br. 37/98, 73/02 i 153/02)
2.1.8. Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo (»Narodne novine«, br. 98/96, 73/02 i 79/02)
2.1.9. Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine«, br. 80/01)
2.1.10. Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97) i prateći podzakonski propisi:
2.1.11. Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 2/01, 156/02 i 110/04)
2.1.12. Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostav­ljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja (»Narodne novine«, br. 2/01 i 83/01)
2.1.13. Zakon o elektroničkoj trgovini (»Narodne novine«, broj 173/2003)
2.1.14. Zakon o elektroničkom potpisu (»Narodne novine« broj 10/2002)
2.1.15. Pravilnik o registru davatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa koji izdaju kvalificirane certifikate (»Narodne novine«, broj 54/2002)
2.1.16. Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certificiranja elektroničkih potisa (»Narodne novine«, broj 54/2002)
2.1.17. Pravilnik o mjerama i postupcima uporabe i zaštite elektro­nič­kog potpisa i naprednog elektroničkog potpisa, sredstava za izradu elektroničkog potpisa, naprednog elektroničkog potpisa i sustava certificiranja i obveznog osiguranja davatelja usluga izdavanja kvalificiranih certifikata (»Narodne novine«, broj 54/2002).
2.1.18. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine« br. 122/03)
2.1.19. Zakon o izvozu robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine« br. 100/04)
2.1.20. Uredba o popisu robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine« br. 184/04)
2.1.21. Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdvanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine« br. 166/04)
2.2. zaštita potrošača:
2.2.1. Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 96/03)
2.2.2. Zakon o obveznim odnosima (u dijelu u kojem su implementirane smjernice iz područja zaštite potrošača, »Narodne novine«, broj 33/05),
2.2.3. Zakon o udrugama »Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02).
2.3. koordinacija unutarnjeg tržišta:
2.3.1. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« br. 158/03),
2.3.2. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« br. 158/03)
2.3.3. Zakon o normizaciji (»Narodne novine« br. 163/03)
2.3.4. Zakon o akreditaciji (»Narodne novine« br. 158/03)
2.3.5. Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03)
3. državne robne zalihe
3.1. Zakon o strateškim robnim zalihama (»Narodne novine« broj 87/2002)
4. poduzetništvo
4.1. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine, broj 29/02)
4.2. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 49/03)
4.3. Program poticaja malog i srednjeg poduzetništva Vlade Republike Hrvatske donesen 5. svibnja 2004. godine.
5. obrt
5.1. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03 – pročišćeni tekst)
5.2. Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra (»Na­rodne novine«, broj 86/01)
5.3. Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (»Narodne novine«, broj 87/01, 47/05).
5.4. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99, 152/00, 118/03)
5.5. Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (»Narodne novine«, br. 21/02)
5.6. Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (»Narodne novine«, br. 101/95)
5.7. Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice i povlastice za obavljanje obrta (»Narodne novine«, br. 86/01)
6. međunarodni gospodarski odnosi
6.1. Zakon o trgovini, (»Narodne novine«, broj 49/03 (pročišćeni tekst), 96/03, 103/03, 170/03, 55/04) – dio koji se odnosi na vanjsku trgovinu
6.2. Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (»Narodne novine«, broj 67/03, 83/03, 121/03, 198/03)
6.3. Uredba o postupku i načinu utvrđivanja antidampinške i kompenzacijske pristojbe (»Narodne novine«, broj 139/04
6.4. Uredba o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza (»Narodne novine«, broj 73/02 i 33/03)
6.5. Zakon o Carinskoj tarifi (»Narodne novine«, broj 61/00, 117/00)
6.6. Osnovna saznanja o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i našim obvezama preuzetim članstvom (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 13/00)
Napomena: za točku 6.6. informacije o gradivu nalaze se na web stranici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, na adresi: www.mingorp.hr
7. industrija i privatizacija
7.1. Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine«, broj 19/91, 83/92, 84/92, 94/93, 2/94, 9/95);
7.2. Zakon o privatizaciji (»Narodne novine«, broj 21/96, 71/97, 16/98, 73/00);
7.3. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93,34/99, 152/00, 118/03);
7.4. Zakon o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, broj 84/02, 87/02, 120/02);
7.5. Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju (»Narodne novine«, broj 84/92, 70/93, 76/93, 52/94, 87/96);
7.6. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93);
7.7. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01);
7.8. Zakon o privatizacijskim i investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 109/97 i 114/01);
7.9. Zakon o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 107/95 i 12/96);
7.10. Zakon o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02);
7.11. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 80/02, 81/02);
7.12. Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije (»Narodne novine«, broj 44/01 i 115/05).
7.13. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, broj 158/03)
7.14. Zakon o akreditaciji (»Narodne novine«, broj 163/03)
7.15. Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, broj 163/03)
7.16. Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03).
7.17. Zakon o slobodnim zonama (»Narodne novine«, broj 44/96, 78/99, 127/00 i 92/05).

XVI.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja rada i zapošljavanja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o radu (»Narodne novine, br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04. i 137/04 – pročišćeni tekst),
2. Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96, 94/96, 114/03),
3. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 32/02, 86/02, 114/03 i 151/03),
4. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom (»Narodne novine« br. 143/02 i 33/05),
5. Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 114/03).

XVII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja mirovinskog osiguranja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04 i 92/05),
2. Zakon o najvišoj mirovini (»Narodne novine«, broj 162/98 i 82/01),
3. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (»Narodne novine«, broj 71/99),
4. Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 52/99, 145/99, 24/00 i 52/00),
5. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04 i 92/05) – odredbe o ostvarivanju prava na mirovinu,
6. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, broj 128/99, 129/00, 16/01 i 22/02),
7. Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04)
8. Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine« broj 94/01), za kandidate koji rade na poslovima doplatka na djecu.

XVIII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja mora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, sigurnosti plovidbe i zaštite mora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Pomorski zakonik (»Narodne novine«, br. 181/04),
1.2. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03),
1.3. Zakon o lučkim kapetanijama (»Narodne novine«, br. 124/97),
1.4. Zakon o hrvatskom registru brodova (»Narodne novine«, br. 81/96),
1.5. Zakon o javnom prijevozu u linijskom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 131/97),
1.6. Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, br. 34/97, 41/99 i 27/00), – polažu samo inspektori
1.7. Uredba o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04. i 101/04.),
1.8. Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 90/05),
2. Osoba koja polaže ispit za inspektora sigurnosti plovidbe, uz pravne izvore iz točke 1. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećeg pravnog izvora:
2.1. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02, 122/02,187/03, 105/04, 127/04.) – odredbe koje se odnose na podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prekršajni nalog, te na zapisnik o izvidnim radnjama, ispitivanje svjedoka, ispitivanje osumnjičenika te ovrhu kaznenih mjera.
3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja unutarnje plovidbe, polaže usmeni i pisani dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
3.1. Zakon o unutarnjoj plovidbi (»Narodne novine«, br. 19/98 i 151/2003),
3.2. Zakon o lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 142/98 i 65/ 2002),
3.3. Zakon o vodama (»Narodne novine« br. 107/95),
3.4. Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, br. 80/2000) – samo inspektori
3.5. Pravilnik o upisu brodova unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, br. 56/2000),
3.6. Pravilnik o tehničkom održavanju unutarnjih plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe (»Narodne novine« br. 108/2005)
3.7. Pravilnik o brodskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj (»Na­rodne novine«, br. 56/2000) – samo inspektori,
3.8. Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama brodova unutarnje plovidbe (»Narodne novine« br. 103/2000) – samo inspektori,
3.9. Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke unutar­njih voda i o mjerilima za njihovo razvrstavanje (»Narodne novine«, br. 102/2000)
3.10. Uredba o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (»Narodne novine« br. 99/96, i 11/98)
4. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja održivoga razvitka otoka, polaže usmeni i pisani dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
4.1. Zakon o otocima (»Narodne novine« 34/99, 149/99 i 32/02),
4.2. Uredba o sadržaju i metodologiji izrade programa održivog razvitka otoka, sa sadržajem i metodologijom izrade programa održivog razvitka otoka (»Narodne novine« 94/02)
4.3. Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04)
4.4. Zakon o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine« broj: 26/03., 42/05., 90/05.)

XIX.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prometa, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja cestovnog prometa i cesta, polaže usmeni i pisani dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 178/04)
1.2. Zakon o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04)
1.3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 105/04)
1.4. Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, broj 77/99) – samo inspektori
1.5. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 97/93)
1.6. Pravilnik o autobusnim stajalištima (»Narodne novine«, broj 48/97)
1.7. Pravilnik o izvanrednom prijevozu (»Narodne novine«, broj 76/97 i 31/98)
1.8. Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila (»Narodne novine«, broj 76/97) – samo inspektori
1.9. Pravilnik o licencijama za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga (»Narodne novine«, broj 87/05)
1.10. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine«, broj 33/05 i 64/05)
1.11. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (»Narodne novine«, broj 82/05) – samo za osobe visoke stručne spreme
2. Osoba koja polaže ispit za inspektora cestovnog prometa i cesta, uz pravne izvore iz točke 1. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećeg pravnog izvora:
2.1. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02,122/02, 187/03, 105/04, 127/04.) – odredbe koje se odnose na podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prekršajni nalog, te na zapisnik o izvidnim radnjama, ispitivanje svjedoka, ispitivanje osumnjičenika te ovrhu kaznenih mjera.
3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja željezničkog prometa, polaže usmeni i pisani dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
3.1. Zakon o Hrvatskim željeznicama (»Narodne novine«, br. 53/94, 139/97, 98/98, 162/98.);
3.2. Zakon o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/03, 194/03, 30/04).
3.3. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 77/92, čl. 105. Zakona – 26/93/novč. kazna);
3.4. Pravilnik o željezničkim stabilnim postrojenjima (»Narodne novine«, br. 5/95.);
3.5. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge (»Narodne novine«, br. 84/94, 32/96.);
3.6. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila (»Narodne novine«, br. 82/96, 161/98.);
3.7. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora sigurnosti željezničkog prometa (»Narodne novine«, br. 13/95.);
4. Osoba koja polaže ispit za inspektora željezničkog prometa, uz pravne izvore iz točke 2. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećeg pravnog izvora:
4.1. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02, 122/02,187/03, 105/04, 127/04.) – odredbe koje se odnose na podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prekršajni nalog, te na zapisnik o izvidnim radnjama, ispitivanje svjedoka, ispitivanje osumnjičenika te ovrhu kaznenih mjera.
1. Predmet zračnog prometa obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1.1. Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04)
1.2. Zakon o zračnim lukama (»Narodne novine«, broj 19/98)
1.3. Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98)
1.4. Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (»Narodne novine«, broj 19/98)
1.5. Pravilnik o iskaznici zrakoplovnog inspektora i o načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj 122/99) – samo inspektori
1.6. Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova (»Narodne novine«, broj 68/00) – samo inspektori
1.7. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe o sposobnosti (JAR–OPS 1) (»Narodne novine«, broj 67/04)
1.8. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice i parajedrilice (»Narodne novine«, broj 52/01) – samo inspektori
1.9. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona (JAR-FCL 1) (»Narodne novine«, broj 99/01 i 82/05)
1.10. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvola i ovlaštenja te programima za stručno osposobljavanje, provjeru i utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovno-tehničkog osoblja (9A-JAR-66) (»Narodne novine«, broj 5/02)
1.11. Pravilnik o priručnicima i dokumentima koje mora imati zračni prijevoznik za stjecanje, izmjenu i produžavanje svjedodžbe o sposobnosti (»Narodne novine«, broj 51/02)
1.12. Pravilnik o tipu zrakoplova i zrakoplovnog uređaja koji podliježu postupku homologacije i postupku utvrđivanja sukladnosti s tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova (»Narodne novine«, broj 121/02)
1.13. Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe o sposobnosti – certifikata aerodroma (»Narodne novine«, broj 16/05
1.14. Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu (»Narodne novine«, broj 65/05)
1.15. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvola i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima helikoptera (»Narodne novine«, broj 93/05)
1.16. Pravilnik o sadržaju glavne knjige Registra zrakoplova Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/92; članak 189. stavak 3. Zakona o zračnom prometu – »Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04)
1.17. Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima zrakoplovno-prometnog osoblja (»Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04)
1.18. Pravilnik o načinu ispitivanja nesreća zrakoplova (»Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04)
1.19. Pravilnik o postupku i načinu utvrđivanja plovidbenosti zrakoplova (»Narodne novine«, broj 132/98)
Osoba koja polaže ispit za zrakoplovnog inspektora, uz pravne izvore iz točke 3. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećeg pravnog izvora:
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02,122/02, 187/03, 105/04, 127/04.) – odredbe koje se odnose na podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prekršajni nalog, te na zapisnik o izvidnim radnjama, ispitivanje svjedoka, ispitivanje osumnjičenika te ovrhu kaznenih mjera.
2. Predmet telekomunikacija i pošte obuhvaća sljedeće pravne izvore:
2.1. Zakon o telekomunikacijama (»Narodne novine«, 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05),
2.2. Pravilnik o telekomunikacijskim uslugama (»Narodne novine«, 183/04,
2.3. Pravilnik o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga (»Narodne novine«, 49/04 i 26/05),
2.4. Pravilnik o osnovnim telekomunikacijskim uslugama (»Narodne novine«, broj 123/05),
2.5. Zakon o pošti (»Narodne novine«, 172/03, 15/04 i 92/05),
2.6. Pravilnik o poštanskom sustavu javnog operatora (»Narodne novine«, 5/05),
2.7. Pravilnik o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga (»Narodne novine«, 151/04).
Osoba koja polaže ispit za poštanskog i telekomunikacijskog inspektora, uz pravne izvore iz točke 4. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećeg pravnog izvora:
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02,122/02, 187/03, 105/04, 127/04.) – odredbe koje se odnose na podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prekršajni nalog, te na zapisnik o izvidnim radnjama, ispitivanje svjedoka, ispitivanje osumnjičenika te ovrhu kaznenih mjera.

XX.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja regionalnog razvitka, obnove, prognanika i povratnika, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1 Zakon o obnovi (»Narodne novine«, broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00),
2 Zakon o područjima posebne državne skrbi, (»Narodne novine«, broj 26/03, 42/05 i 90/05),
3 Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara, (»Narodne novine«, broj 44/01 i 90/05),
4 Zakon o brdsko-planinskim područjima, (»Narodne novine«, broj 12/02, 32/02, 117/03, 42/05 i 90/05),
5 Zakon o otocima, (»Narodne novine«, broj 34/99, 32/02),
6 Zakon o prostornom uređenju, (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04)
7 Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03, 100/04)
8 Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova (»Narodne novine« broj 68/00),
9 Zakon o utvrđivanju ratne štete (»Narodne novine« broj 61/91 i 70/91),
10 Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (»Narodne novine« broj 117/03).
11 Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 117/03).
12 Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (»Narodne novine« broj 96/93, 39/95, 29/99 i 128/99),
13 Uredba o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine« br. 10/01),
14 Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine« br. 94/05).

XXI.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja turizma, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja ugostiteljstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 49/03. – pročišćeni tekst i 117/03.)
1.2. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj (»Narodne novine«, broj 84/05.)
1.3. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standar­dima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, broj 48/02., 108/02. – ispr., 132/03. i 73/04.)
1.4. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata, kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, broj 175/03. i 106/04.)
1.5. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj 57/95., 110/96., 24/97., 61/98., 137/98., 19/99., 39/99., 52/99., 43/00., 52/00., 57/00., 63/00., 18/01., 33/01., 52/04. i 106/04.)
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja turizma, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
2.1. Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96., 19/96., (ispr) i 76/98.)
2.2. Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (»Narodne novine«, broj 62/96., 23/97. i 134/98.)
2.3. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turi­zma (»Narodne novine«, broj 30/94.)
2.4. Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 35/95. – pročišćeni tekst, 64/00. i 42/05.)
2.5. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 35/95 i 52/95)
2.6. Pravilnik o turističkim uslugama nautičkom turizmu koje može pružati građanin (»Narodne novine«, broj 109/96)
2.7. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine« 142/99., 47/00., 121/00., 45/01.,108/01.,106/04.)
2.8. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 11/97., 105/98., 38/99., 56/00. i 106/00.).

XXII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja poljoprivrede, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja poljoprivrede, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Predmet Biljna proizvodnja obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1.1. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljo­privrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97, 163/03 i 137/04 – pročišćeni tekst) kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.2. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljo­privrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.3. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, broj 163/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.4. Zakon o duhanu (»Narodne novine«, broj 69/99), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koja polaže državni stručni ispit za poljoprivrednog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.5. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljo­privrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97, 163/03 i 137/04 – pročišćeni tekst), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.6. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljo­privrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.7. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.8. Zakon o duhanu (»Narodne novine«, broj. 69/99), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.9. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94., 19/94. i 117/03.), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.10. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.11. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.12. Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (N. N. br.12/01), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona, – samo inspektori koji polažu za poljoprivrednog inspektora za ekološku proizvodnju,
1.13. Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/01 i 83/02), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.14. Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02, 117/03, 82/04 i 12/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
2. Predmet Vinogradarstvo i vinarstvo obuhvaća sljedeće pravne izvore:
2.1. Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 96/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koje polaže državni stručni ispit za vinarskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
2.2. Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 96/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
3. Predmet Biljno zdravstvo obuhvaća sljedeće pravne izvore:
3.1. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.2. Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 9/99 – »Međunarodni ugovori«),
3.3. Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 16/98 – »Međunarodni ugovori«),
3.4. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.5. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.6. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 70/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koje polaže državni stručni ispit za fitosanitarnog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
3.7. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94., 19/94. i 117/03.), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.8. Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 9/99 – »Međunarodni ugovori«),
3.9. Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 16/98 – »Međunarodni ugovori«),
3.10. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.11. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljo­privrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97, 163/03 i 137/04 – pročišćeni tekst), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.12. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljo­privrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.13. Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine« broj 68/98), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.14. Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (»Narod­ne novine« broj 113/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.15. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 140/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona, kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.16. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
4. Predmet stočarstvo obuhvaća sljedeće pravne izvore:
4.1. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98 i 151/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
4.2. Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja (»Narodne novine«, broj 171/97),
4.3. Uredba o državnoj ergeli Lipicanaca (»Narodne novine«, broj 101/97),
4.4. Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, broj 156/02),
4.5. Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi (»Narodne novine«, broj 114/05),
4.6. Zakon o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 19/99), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koje polaže državni stručni ispit za stočarskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
4.7. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98 i 151/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
4.8. Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja (»Narodne novine«, br. 171/03),
4.9. Uredba o državnoj ergeli Lipicanaca (»Narodne novine«, br. 101/97),
4.10. Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, br. 156/02),
4.11. Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi (»Narodne novine«, br. 114/05),
4.12. Zakon o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 19/99), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Poljoprivredni, stočarski, vinarski i fitosanitarni inspektori pored gore navedenih propisa moraju poznavati odredbe članka 170. Zakona o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02, 12/02, 187/03, 105/04 i 127/04) i članka 180. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 58/99, 58/02, 142/02 i 62/03 – pročišćeni tekst)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja poljoprivredno zemljište, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
– Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«’, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja održivi razvitak seoskog prostora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
– Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, broj 12/01), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja poljoprivredna politika, EU i međunarodna suradnja polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 66/01 i 83/02),
2. Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, broj 87/02, 117/03, 82/04 i 12/05).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja tržišna i strukturna potpora u poljoprivredi, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 66/01 i 83/02), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
2. Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, broj 87/02, 117/03, 82/04 i 12/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja ribarstvo, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 74/94, 59/96 i 46/97 – pročišćeni tekst, 48/05),
– Podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o morskom ribarstvu,
2. Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05),
– Podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu,
3. Pravilnik o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (»Narodne novine«, broj 53/91).
Osoba koja polaže državni stručni ispit za ribarskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97 – članak 127., 230., 231., 232., 258.,259., 261., 278., 280., 284., 285., 287., 288., 289., 290., 286., 297., 298., 303., 312., 317., 318., 323., 324., 337., 339., 345., 348., 349. i 351. i »Narodne novine«, broj 27/98, 50/00,129/00 i 51/01),
2. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 110/97 – članak 171. – 175. i »Narodne novine«, broj 27/98, 58/99, 112/99, 58/02),
3. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02 – članci 1. – 9., 23., 24., 36. – 41., 51., 53. – 56., 58. – 60.,76. – 92., 96., 105., 110. – 132., 139., 154. – 156., 158. – 237. i 245. – 266.),
4. Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 74/94, 59/96 i 46/97 – pročišćeni tekst, 48/05),
– Podzakonski akti doneseni na osnovi Zakona o morskom ribarstvu,
5. Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/01, 174/04, 10/05),
– Podzakonski akti doneseni na osnovi Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 82/05),
6. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 11/93, 34/99, 52/00 i 118/03 – članci 1. – 11., 32. – 40., 611. – 618., 624. i 630.),
7. Zakon o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 1/95, 57/96, 1/98 i 45/99),
8. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, broj 11/96 i 109/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03 – članci 1. – 27. i 73. – 99.),
9. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 49/03 – članci 1. – 44. i 81. – 98.),
10. Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo (»Narodne novine«, broj 98/96),
11. Pravilnik o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (»Službeni List«, broj 65/79, 48/84, »Narodne novine«, broj 53/91).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prehrambena industrija, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o hrani (»Narodne novine«, broj 117/03, 130/03 i 48/04),
2. Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju hrane (»Na­rodne novine«, broj 114/04, 128/04, 34/05),
3. Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (»Narodne novine«, broj 153/04, 159/04, 9/05 i 82/05),
4. Pravilnik o kavi, kavovinama te proizvoda od kave i kavovina (»Narodne novine«, broj 172/04),
5. Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (»Narodne novine«, broj 172/04),
6. Pravilnik o šećeru i ostalim saharidima, njihovim otopinama te škrobu i škrobnim sirupima (»Narodne novine«, broj 174/04 i 90/05),
7. Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine«, broj 2/05, 79/05 i 107/05),
8. Pravilnik o pivu i pivu s dodacima (»Narodne novine«, broj 42/05 i 57/05),
9. Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 73/05),
10. Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima (»Na­rodne novine«, broj 73/05),
11. Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 73/05),
12. Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (»Narodne novine«, broj 78/05),
13. Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane (»Narodne novine«, broj 80/05),
14. Pravilnik o priznavanju posebnih svojstava hrane i dodjeli oznake »tradicionalni ugled« (»Narodne novine«, broj 127/05),
15. Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 96/03),
16. Lista zemljopisnih oznaka (»Narodne novine«, broj 6/04),
17. Pravilnik o fizikalno kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od mošta i vina te voćnih vina (»Na­rodne novine«, broj 106/04),
18. Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (»Narodne novine«, broj 106/04),
19. Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina (»Narodne novine«, broj 105/04),
20. Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (»Narodne novine«, broj 102/04 i 91/05),
21. Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine«, broj 102/04 i 64/05),
22. Pravilnik o vinogradarskim područjima (»Narodne novine«, broj 159/04 i 64/05),
23. Pravilnik o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine«, broj 159/04, 14/05, 42/05 i 62/05),
24. Pravilnik o proizvodnji vina (»Narodne novine«, broj 2/05),
25. Pravilnik o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla (»Narodne novine«, broj 7/05),
26. Pravilnik o vinskom i voćnom octu (»Narodne novine«, broj 121/05).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja veterinarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03),
2. Zakon o dobrobiti životinja (»Narodne novine« broj 19/99),
3. Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine« broj 79/98),
4. Zakon o hrani (»Narodne novine«, broj 117/03, 130/03 i 48/04),
5. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97 i 36/98),
6. Pravilnik o načinu i postupku prijave sumnje na zaraznu bolest životinja, prijavi i odjavi zarazne bolesti životinja te obliku i sadržaju propisanih obrazaca. (»Narodne novine«, broj 179/04),
7. Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza (»Narodne novine«, broj 52/05),
8. Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 187/04),
9. Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za svinjsku kugu (»Na­rodne novine«, broj 6/05),
10. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorijenjivanje bruceloze svinja uzrokovane Brucellom suis (»Narodne novine«, broj 26/06),
11. Pravilnik o mjerama za suzbijanje infekcije Brucellom ovis (»Narodne novine«, broj 30/05),
12. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze (B. melitensis) i uvjetima za određivanje zdravstvenog statusa stada ovaca i koza u odnosu na brucelozu (B. Melitensis) (»Narodne novine«, broj 146/04),
13. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje pčelinjih zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 114/04),
14. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika (»Narodne novine«, broj 103/04),
15. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa (»Narodne novine«, broj 55/01),
16. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja (»Narodne novine«, broj 32/00),
17. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara (»Narodne novine«, broj 122/99),
18. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze svinja (»Narodne novine«, broj 81/99),
19. Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje goveđe spongiformne encefalopatije (»Narodne novine«, broj 44/96),
20. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja (»Narodne novine«, broj 67/91),
21. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda (»Narodne novine«, broj 67/91)
22. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja (»Narodne novine«, broj 67/91),
23. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje newcastelske bolesti (»Narodne novine«, broj 67/91),
24. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje furunkuloze pastrva (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 72/91),
25. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje vrtičavosti pastrva (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 72/91),
26. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorijenjivanje infektivnog bovinog rinotraheitisa i infektivnog pustularnog vulvovaginitisa (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 63/89),
27. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze kod životinja (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 22/89),
28. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje salmoneloza peradi (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 6/88),
29. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tifusa pe­radi (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 6/88)
30. Naredba o mjerama za sprečavanje širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 26/06),
31. Pravilnik o uvjetima i trajanju karantene za uvezene životinje (»Narodne novine«, broj 13/94),
32. Naredba o graničnim prijelazima na kojima je postavljena granična inspekcija (»Narodne novine«, broj 73/05),
33. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za smještaj životinja i skladišta za smještaj proizvoda životinjskog podrijetla i otpadne animalne tvari na graničnim prijelazima (»Narodne novine«, broj 52/93),
34. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice RH (»Narodne novine«, broj 147/04),
35. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice RH (»Narodne novine«, broj 147/04),
36. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda gotove stočne hrane, aditiva i lijekova u prometu preko granice RH (»Narodne novine«, broj 151/04),
37. Pravilnik o pošiljkama životinja i proizvoda kojie podliježu veterinarsko- zdravstvenoj kontroli, a za koje nije potrebno rješenje o nepostojanju veterinarsko- zdravstvenih smetnji za uvoz u RH i provoz preko područja RH i o pošiljkama proizvoda živ. podrijetla (»Narodne novine«, broj 130/04),
38. Pravilnik o obaveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar domaćih životinja te vođenju evidencija (»Narodne novine«, broj 110/04),
39. Pravilnik o označavanju pasa (»Narodne novine«, broj 162/03, 114/04 i 26/05),
40. Pravilnik o opasnim psima (»Narodne novine«, broj 26/05),
41. Pravilnik o svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja u unutarnjem prometu (»Narodne novine«, broj 20/04),
42. Pravilnik o izdavanju veterinarsko-zdravstvenih svjedodžbi za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 134/05),
43. Pravilnik o načinu utovara, pretovara i istovara i veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinja, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla i higijensko-tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati prijevozno sredstvo i pošiljke u unutarnjem i međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 13/05),
44. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje kopitara u promet (»Narodne novine«, broj 88/05),
45. Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, veterinarske opreme u stručnih djelatnika, kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 136/97),
46. Pravilnik o posebnim uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske bolnice, veterinarske klinike i veterinarska privatna praksa za obavljanje pojedinih poslova javnih ovlasti u provedbi mjera za otkrivanje i sprečavanje zaraznih bolesti životinja (»Narodne novine«, broj 129/97),
47. Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku davanja, produljivanja i oduzimanju odobrenja za rad veterinara (licence) (»Narodne novine«, broj 71/98),
48. Pravilnik o obveznoj evidenciji i dokumentaciji te dostavljanju izvješća u obavljanju veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 54/98),
49. Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju (»Narodne novine«,broj 181/03),
50. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (»Narodne novine«, broj 45/92),
51. Pravilnik o načinu dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, proizvodi životinjskog podrijetla i otpadna animalna tvar (»Narodne novine«, broj 7/92),
52. Pravilnik o načinu postupanja sa životinjskim lešinama i otpadom životinjskog podrijetla te o njihovom uništavanju (»Narodne novine«, broj 24/03),
53. Pravilnik o visini naknade za sabiranje i toplinsku preradu otpada životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 152/02),
54. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije u kojima se smještaju ili skladište sirove kože ta sadržaju i načinu vođenja evidencije (»Narodne novine«, broj 51/94),
55. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za valenje domaće peradi i pernate divljači (»Narodne novine«, broj 36/95),
56. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati kolodvori i pristaništa za utovar, pretovar i istovar pošiljki životinja (»Na­rodne novine«, broj 52/93),
57. Pravilnik o uvjetima što ih moraju ispunjavati sajmovi, tržnice, izložbe, dogoni i druga otkupna mjesta te javne smotre životinja (»Narodne novine«, broj 30/83),
58. Pravilnik o vođenju Upisnika odobrenih objekata (»Narodne novine«, broj 88/03),
59. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 20/92, 27/92 i 75/93),
60. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (»Narodne novine«, broj 149/03),
61. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za izlov, izgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjkaša (»Narodne novine«, broj 117/04),
62. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba te rakova i proizvoda od rakova (»Narodne novine«, broj 148/99),
63. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti i subjekti u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine«, broj 96/05),
64. Pravilnik o uvjetima za proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu ljekovite hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 101/05),
65. Naredba o zabrani uporabe proteina životinjskog podrijetla u prehrani životinja (»Narodne novine«, broj 8/01),
66. Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste za prehranu (»Narodne novine«, broj 4/02),
67. Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste u prehrani ljudi (»Narodne novine«, broj 70/02),
68. Naredba zabrani primjene na životinjama određenih beta-ago­nista te tvari hormonskog i tireostatskog učinka (»Narodne novine«, broj 21/03)
69. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe u obavljanju djelatnosti prometa na veliko i malo veterinarskim lijekovima, ljekovitim dodacima i veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 73/99),
70. Pravilnik o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje u promet gotovog veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda (»Narodne novine«, broj 142/03),
71. Popis gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za uporabu (»Narodne novine«, broj 132/05),
72. Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova i pripravaka koji se korste u veterinarskoj medicini (»Narodne novine«, broj 149/05),
73. Pravilnik o načinu provjere kakvoće veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda, te o načinu njihova čuvanja i vođenja očevidnika o provedenoj provjeri kakvoće (»Narodne novine«, broj 148/99),
74. Pravilnik o provedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla namjenjenih prehrani ljudi (»Narodne novine«, broj 74/97),
75. Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva (»Narodne novine«, broj 144/98),
76. Naredba o obveznom pregledu mesa kopitara na trihinelu (»Narodne novine«, broj 133/99),
77. Naredba o obveznom pretraživanju goveda na prisutnost uzročnika goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) (»Na­rodne novine«, broj 45/01),
78. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 53/91 i 111/00),
79. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole nojeva (»Narodne novine«, broj 150/02),
80. Pravilnik o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, broj 118/04),
81. Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju (»Na­rodne novine«, broj 116/05),
82. Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja (»Narodne novine«, broj 116/05),
83. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (»Narodne novine«, broj 136/05),
84. Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova (»Na­rodne novine«, broj 66/05),
85. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (»Narodne novine«, broj 110/04,121/04 i 29/05),
86. Pravilnik o uvjetima držanja pokusnih životinja, posebnim uvjetima za nastambe i vrstama pokusa (»Narodne novine«, broj 176/04),
87. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o pokusnim životinjama i vrstama pokusa (»Narodne novine«, broj 176/04),
88. Pravilnik o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (»Narodne novine«, broj 146/05),
89. Pravilnik o držanju pčela (»Narodne novine«, broj 60/98 i 71/98),
90. Odluka o zabrani klanja podmlatka pojedinih vrsta stoke (»Narodne novine«, broj 44/98 i 126/00),
91. Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 67/00),
92. Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida (»Narodne novine« broj 164/04),
93. Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine«, broj 164/04),
94. Pravilnik o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajivača uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine«, broj 28/98),
95. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika ugojnih organizacija (»Narodne novine«, broj 164/04),
96. Pravilnik o načinu rada povjerenstva za licenciranje rasplodnjaka (»Narodne novine«, broj 131/98),
97. Pravilnik o metodama za ispitivanje i osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda (»Narodne novine«, broj 134/05),
98. Pravilnik o metodama za ispitivanje i osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara (»Narodne novine«, broj 134/05),
99. Pravilnik o metodama za ispitivanje i osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 134/05),
100. Pravilnik o metodama za ispitivanje i osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja (»Narodne novine«, broj 134/05),
101. Pravilnik o iskaznici i znaku veterinarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 39/98).
Za veterinarske inspektore sadržaj polaganja posebnog dijela državnog stručnog ispita je isti gore navedenom.

XXIII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja šumarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 140/05),
3. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93 – čl. 30., 39. i 59.),
4. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03),
5. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/05),
6. Zakon o hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine«, broj 22/06),
7. Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (»Narodne novine«, broj 113/03),
8. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 70/05),
9. Zakon o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 96/03 – čl. 47.),
10. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95 – čl. 21., 29., 51., 83., 94. i 106.)
11. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05 – čl. 5., 34., 42.-45., 71., 93. i 201.),
12. Pravilnik o uređivanju šuma (»Narodne novine«, broj 11/97, 121/97, 132/97, 52/01, 150/03, 194/03, 55/04 i 9/05),
13. Pravilnik o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine«, broj 26/03),
14. Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u upisnike iz šumskog sjemenarstva i rasadničarstva (»Narodne novine«, broj 82/99),
15. Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karta staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (»Narodne novine«, broj 7/06).
Osoba koja polaže državni stručni ispit za šumarskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93),
3. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 140/05),
4. Zakon o klasifikaciji neobrađenog drva (»Narodne novine«, broj 180/04),
5. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03.),
6. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/05),
7. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02 i 122/02),
8. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04 i 84/05 – članak 261.),
9. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 62/03 – pročišćeni tekst),
10. Pravilnik o doznaci stabala, žigosnju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine«, broj 42/85, 36/89 i 30/90),
11. Pravilnik o mjerilima za izradu šumsko-odštetnih cjenika (»Narodne novine«, broj 41/87),
12. Pravilnik o uređivanju šuma (»Narodne novine«, broj 11/97, 121/97, 132/97, 52/01, 150/03, 194/03, 55/04 i 9/05),
13. Pravilnik o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine«, broj 26/03),
14. Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u upisnike iz šumskog sjemenarstva i rasadničarstva (»Narodne novine«, broj 82/99),
15. Pravilnik o načinu i uvjetima prodaje božićnih drvaca iz vlastite proizvodnje (»Narodne novine«, broj 176/03, 195/03 i 135/04),
16. Pravilnik o mjerenju, razvrstavanju i obilježavanju neobrađenog drva (»Narodne novine«, broj 57/05),
17. Pravilnik o raspolaganju s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima (»Narodne novine«, broj 179/03).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja drvna industrija, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Zakon o klasifikaciji neobrađenog drva (»Narodne novine«, broj 180/04),
3. Zakon o hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine«, broj 22/06),
4. Pravilnik o mjerenju, razvrstavanju i obilježavanju neobrađenog drva (»Narodne novine«, broj 57/05 i 76/05),
5. Pravilnik o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine«, broj 42/85, 36/89 i 30/90),
6. Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 14/06),
7. Pravilnik o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (»Narodne novine«, broj 63/95).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja lovstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupka donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (»Narodne novine«, broj 40/06),
3. Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (»Narodne novine«, broj 123/99),
4. Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (»Narodne novine«, broj 87/02),
5. Pravilnik o lovostaji (»Narodne novine«, broj 155/05),
6. Pravilnik o lovočuvarskoj službi (»Narodne novine«, broj 48/96 i 87/02),
7. Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima (»Narodne novine«, broj 123/99),
8. Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (»Narodne novine«, broj 48/96 i 87/02),
9. Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov (»Narodne novine«, broj 48/96).
Osoba koja polaže državni stručni ispit za lovnog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02 i 122/02),
3. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04 i 84/05 – članak 258.),
4. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 62/03 – pročišćeni tekst),
5. Pravilnik o katastru lovišta (»Narodne novine«, broj 4/77),
6. Pravilnik o evidenciji o prometu i preradi divljači i njenih dijelova (»Narodne novine«, broj 4/77),
7. Pravilnik o načinu izrade plana zaštite divljači na površinama izvan lovišta (»Narodne novine«, broj 61/94),
8. Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (»Narodne novine«, broj 40/06),
9. Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (»Narodne novine«, broj 48/96 i 87/02),
10. Pravilnik o lovočuvarskoj službi (»Narodne novine«, broj 48/96 i 87/02),
11. Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima (»Narodne novine«, broj 123/99),
12. Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (»Narodne novine«, broj 123/99),
13. Pravilnik o lovostaji (»Narodne novine«, broj 155/05),
14. Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (»Narodne novine«, broj 87/02).

XXIV.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja vodnog gospodarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95 i 150/05),
2. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05),
3. Pravilnik o izdavanju vodoprivrednih akata (»Narodne novine«, broj 28/96),
4. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (»Narodne novine«, broj 34/96),
5. Uredba o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (»Narodne novine«, broj 99/96 i 11/98),
6. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97, 92/97 i 65/05),
7. Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sredstava melioracijske odvodnje, te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava (»Narodne novine«, broj 4/98),
8. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti (»Narodne novine«, broj 82/96 i 102/97),
9. Uredba o klasifikaciji voda (»Narodne novine«, broj 77/98),
10. Uredba o opasnim tvarima u vodama (»Narodne novine«, broj 78/98),
11. Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine«, broj 40/99,6/01 i 14/01),
12. Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (»Na­rodne novine«, broj 55/02),
13. Uredba o visini vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 14/06 i 35/06),
14. Uredba o visini naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, broj 14/06),
15. Pravilnik o vođenju vodne dokumentacije (»Narodne novine«, broj 13/06).
16. Državni plan za zaštitu voda (»Narodne novine«, broj 8/99),
17. Državni plan obrane od poplava (»Narodne novine«, broj 8/97, 32/97, 93/99 i 14/03),
18. Pravilnik o obračunu i plaćanju vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 30/06),
19. Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, broj 62/00),
20. Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, broj 29/01).
Za vodopravne inspektore sadržaj polaganja posebnog dijela državnog stručnog ispita je isti gore navedenom.

XXV.

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite okoliša, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 82/94, 128/99)
1.2. Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 74/99 i 79/99)
1.3. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine«, broj 59/00, 136/04)
1.4. Pravilnik o katastru emisije u okoliš (»Narodne novine«, broj 36/96)
1.5. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 178/04)
1.6. Zakon o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04)
1.7. Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (»Narodne novine«, broj 32/98)
1.8. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalo­gom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine«, broj 50/05)
1.9. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine«, broj 123/97 i 112/01)
1.10. Pravilnik o vrstama otpada (»Narodne novine«, broj 27/96) – vidi čl. 9. Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, (»Narodne novine«, broj 50/05)
1.11. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05)
1.12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, broj 40/06)
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit za inspektora zaštite okoliša, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno pravnim izvorima iz točke 1. i sljedećim pravnim izvorima:
2.1. Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama (»Narodne novine«, br. 33/96)
2.2. Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 16/02, 100/04,159/04, 98/05)
2.3. Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 7/97)
2.4. Plan intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 82/99)
2.5. Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 8/97),
2.6. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine«, br. 120/05)
2.7. Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine«, broj 133/05)
2.8. Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine«, broj 133/05)
2.9. Uredba o kakvoći biogoriva (»Narodne novine«, broj 141/05)
2.10. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari iz stacionarnih izvora (»Narodne novine«, broj 140/97, 105/02, 108/03 i 100/04)
2.11. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnog izvora tehnološkog procesa proizvodnje mineralne vune i keramičkih vlakana i roku primjene graničnih vrijednosti emisije oksida sumpora izraženih kao SO2 kod uređaja za loženje, plinskih turbina i motora s unutarnjim izgaranjem (»Narodne novine«, broj 98/05)
2.12. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine«, broj 120/05)
2.13. Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za traj­no praćenje kakvoće zraka (»Narodne novine«, broj 4/02)
2.14. Pravilnik o praćenju kakvoće zraka (»Narodne novine«, broj 155/05)
2.15. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (»Narodne novine«, broj 1/06)
2.16. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 130/05)
2.17. Pravilnik o popisu pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (»Narodne novine«, broj 1/04)
2.18. Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/03)
2.19. Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (»Narodne novine«-MU, broj 12/93)
2.20. Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (»Narodne novine« – MU, broj 12/93, 11/93, 8/96, 14/00, 12/01)
2.21. Konvencija o nadzoru preko graničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (»Narodne novine« – MU, broj 3/94) članci od 1. do 10.,
2.22. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03 i 100/04) od članka 149. do članka 174,
2.23. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) članak 13., članak 36., od članka 47. do članka 52.,
2.24. Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 20/03), od članka 23. do članka 25.,
2.25. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 27/99, 173/03), članak 43. i članak 44.,
2.26. Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 105/99), članak 26. i članak 27.,
2.27. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 151/03), od članka 49. do članka 59.
2.28. Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01) od članka 116. do članka 139.
2.29. Zakon o kemikalijama (»Narodne novine«, broj 173/03) od članka 67. do članka 69.
2.30. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95, 150/05), od članka 178. do članka 193.,
2.31. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05), članak 8., od članka 177. do članka 192.,
2.32. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, 82/04 i 178/04), članak 34. i članak 39.,
2.33. Pomorski zakonik (»Narodne novine«, broj 101/04), od članka 165. do članka 178.,
2.34. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03), od članka 94. do članka 108.,
2.35. Zakon o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04), članak 37., od članka 71. do članka 73.,
2.36. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 77/92, 100/04), od članka 81. do članka 88.,
2.37. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), članak 31., članak 31. a, članak 32., članak 32. a,
2.38. Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 190/03), članak 77.,
2.39. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93, 33/05), od članka 30. do članka 42.,
2.40. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05), od članka 70 do članka 78.,
2.41. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), od članka 57. do članka 64.,
2.42. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03) od članka 58. do članka 65.
2.43. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 27/99), od članka 19. do članka 34.,
2.44. Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 50/00)
2.45. Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/96, 94/96 i 114/03), članak 102.,
2.46. Zakon o inspekciji rada (»Narodne novine«, broj 59/96 i 94/96),od članka 16. do članka 31.,
2.47. Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99,96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05 i 129/05), od članka 10. do članka 30.,
2.48. Zakon o policiji (»Narodne novine«, broj 129/00), članak 5.,
2.49. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04, 127/04), članak 170.,
2.50. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01 i 105/04), članak 250., 252., 262., članak 323., članci od 337. do 351.,

XXVI.

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prostornog uređenja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04)
1.2. Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine«, br. 128/04)
1.3. Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine«, br. 101/98)
1.4. Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 6/00 i 68/03)
1.5. Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, br. 86/04, 138/04)
1.6. Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine«, br. 47/82)
1.7. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine«, br. 29/83, 36/85 i 42/86)
1.8. Zakon o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, br. 33/92)
1.9. Zakon o prestanku važenja Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, br. 33/95)
1.10. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03 i 100/04)
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit za urbanističkog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno pravnim izvorima iz točke 1. i sljedećim pravnim izvorima:
2.1. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 – ispr. i 163/04),
2.2. Odluka o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine sa smanjenim sadržajem (»Narodne novine«, broj 163/04),
2.3. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 127/99),
2.4. Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 21/06),
2.5. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati županijski odnosno gradski zavod za prostorno uređenje za obavljanje poslova izrade prostornih planova (»Narodne novine«, broj 104/98),
2.6. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03 i 100/04), od članka 149. do članka 174. Zakona,
2.7. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 151/05),
2.8. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03), od članka 10. do članka 14., od članka 56. do članka 64. i od članka 80. do članka 93. Zakona,
2.9. Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 82/94 i 128/99),od članka 25. do članka 34. i od članka 62. do članka 70. Zakona,
2.10. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« br. 59/00 i 136/04), popis zahvata
2.11. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 70/05), članak 8., članak 38., članak 124. i od članka 177. do članka 192.,
2.12. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 178/04), članak 37., članak 42., i od članka 64. do članka 86.,
2.13. Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 20/03), članak 8., od članka 23. do članka 25.,
2.14. Zakon o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04), članak 21., od članka 65. do članka 87., članak 102.,
2.15. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 27/99 i broj 173/03), članak 20, članak 43. i članak 44.,
2.16. Zakon o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04), članak 16., članak 37., od članka 71. do članka 73.,
2.17. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03), članka 86., od članka 94. do članka 108. Zakona,
2.18. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05), članak 37., od članka 70 do članka 78.,
2.19. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), članak 17., od članka 57. do članka 64.,
2.20. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 77/92, 100/04), od članka 8. do članka 17., od članka 81. do članka 88.,
2.21. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93 i 33/05), članak 12. i članak 13., od članka 30. do članka 42.,
2.22. Zakon o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03, 158/03, 64/04 i 70/05), članak 20., od članka 112. do članka 115.,
2.23. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), članak 29., članak 31. a, članak 32, članak 32. a,
2.24. Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04), od članka 144. do članka 155., članak 160,
2.25. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (»Narodne novine«, broj 53/92 i »Službeni list« br. 64/73), članak 10., članak 12. stavak 3.,
2.26. Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 190/03 – pročišćeni tekst), članak 47., članak 77.,
2.27. Zakon o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02), članak 17., članak 18.,
2.28. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95, 150/05), od članka 122. do članka 124., od članka 178. do članka 193.,
2.29. Zakon o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98), članak 5.,
2.30. Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05 i 129/05), od članka 10. do članka 30.,
2.31. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 27/99), od članka 19. do članka 34.,
2.32. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, – proč. tekst, 82/04 i 178/04), članak 34., članak 39.,
2.33. Zakon o naseljima (»Narodne novine«, broj 54/88), od članka 1. do članka 15.,
2.34. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99), od članka 87. do članka 92.,
2.35. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04), članak 170. Zakona,
2.36. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 27/98, 129/00, 51/00 i 105/04), članak 252.a, od članka 337. do članka 351.

XXVII.

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja graditeljstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o gradnji (»Narodne novine, br. 175/03 i 100/04))
1.2. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (»Narodne novine«, br. 53/02)
1.3. Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, br. 104/03)
1.4. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, br. 108/04)
1.5. Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje nije potrebna građevinska dozvola (»Narodne novine«, br. 138/04 i 28/06)
1.6. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04),
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit za građevinskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno pravnim izvorima iz točke 1. i sljedećim pravnim izvorima:
2.1. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/00, 89/00),
2.2. Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne novine«, broj 89/00),
2.3. Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (»Narodne novine«, broj 98/99),
2.4. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (»Narodne novine«, broj 98/99 i 29/93),
2.5. Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (»Narodne novine«, broj 6/00»),
2.6. Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora (»Narodne novine«, broj 1/05),
2.7. Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije (»Narodne novine«, broj 9/00 i 99/02),
2.8. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcij­skim pregledima građevinske inspekcije (»Narodne novine«, broj 1/98),
2.9. Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora i nadzornika (»Narodne novine«, broj 2/00),
2.10. Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (»Narodne novine«, broj 2/05),
2.11. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 151/05),
2.12. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (»Narodne novine«, broj 1/05),
2.13. Zakon o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, broj 33/92),
2.14. Zakon o prestanku važenja Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, broj 33/95),
2.15. Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, broj 163/03),
2.16. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, broj 158/03),
2.17. Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03, 194/03), od članka 52. do članka 75.,
2.18. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, broj 158/03), članak 7.,
2.19. Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine«, broj 128/04),
2.20. Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, broj 86/04 i 138/04),
2.21. Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 82/94, 128/99), od članka 62. do članka 70.,
2.22. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine«, broj 59/00 i 136/04), Popis zahvata,
2.23. Zakon o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04), od članka 65. do članka 87.,
2.24. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 178/04), od članka 64. do članka 86.,
2.25. Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 20/03), od članka 23. do članka 25.,
2.26. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 27/99, 173/03), članak 43. i članak 44.,
2.27. Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 105/99), članak 26. i članak 27.,
2.28. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03 i 157/03), od članka 80. do članka 93.,
2.29. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/05, 150/05), od članka 178. do članka 193.,
2.30. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05), članak 8., od članka 177. do članka 192.,
2.31. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, 82/04 i 178/04), članak 34. i članak 39.,
2.32. Pomorski zakonik (»Narodne novine«, broj 101/04), od članka 165. do članka 178.,
2.33. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03), od članka 94. do članka 108.,
2.34. Zakon o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04), članak 37., od članka 71. do članka 73.,
2.35. Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 190/03), članak 77.,
2.36. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93, 33/05), članak 12., članak 13., članak 14., članak 15., članak 15.a, članak 16., članak 17., od članka 30. do članka 42.,
2.37. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, broj 108/95), članak 22.
2.38. Zakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj 178/04), članak 44., od članka 48. do članka 50.,
2.39. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (»Narodne novine«, broj 53/92 i »Službeni list« br. 64/73), članak 10., članak 12. stavak 3.,
2.40. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), članak 31. a, članak 32., članak 32. a,
2.41. Zakon o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02), članak 17., članak 18.
2.42. Zakon o željeznici (»Narodne novine«, broj 123/03, 30/04), članak 30. i članak 41.,
2.43. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 77/92, 100/04), od članka 81. do članka 88.,
2.44. Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04), od članka 144. do članka 155., članak 160,
2.45. Zakon o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05), od članka 112. do članka 115.,
2.46. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05), od članka 70 do članka 78.,
2.47. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), od članka 57. do članka 64.,
2.48. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99), od članka 87. do članka 92.,
2.49. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 27/99), od članka 19. do članka 34.,
2.50. Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/96, 94/96 i 114/03), članak 102.,
2.51. Zakon o inspekciji rada (»Narodne novine«, broj 59/96 i 94/96), od članka 16. do članka 31.,
2.52. Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99,96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05 i 129/05), od članka 10. do članka 30.,
2.53. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članak 383.,
2.54. Zakon o policiji (»Narodne novine«, broj 129/00), članak 5.,
2.55. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04, 127/04), članak 170.,
2.56. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01 i 105/04), članak 252.a, članak 323., od članka 337. do članka 351.

XXVIII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja komunalnog gospodarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03, 82/04, 178/04)
2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine«, br. 23/00)
3. Zakon o grobljima (»Narodne novine«, br. 19/98)
4. Zakon o dimnjačarskoj službi (»Narodne novine«, br. 15/65)

XXIX.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja stanovanja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96, 48/98 – presuda USRH i 66/98 – ispravak)
2. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine«, br. 40/97, 117/05)
3. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (»Narodne novine«, br. 120/00)
4. Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92 – pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97 – Odluka USRH, 68/98, 94/01 – Uredba i 78/02 – Uredba)
5. Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (»Narodne novine«, br. 35/92, 72/92, 83/93, 110/93 – Odluka USRH)
6. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01, 82/04)
7. Uredba o održavanju zgrada (»Narodne novine«, br. 64/97)
8. Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika zgrade (»Narodne novine«, br. 22/06)

XXX.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zdravstva i zdravstvenog osiguranja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/2003. i 48/2005.)
2. Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 94/2001., 88/2002. i 149/2002., 117/2003., 30/2004., 177/2004. i 90/2005.)
3. Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, br. 32/2002. i 30/2004.).

XXXI.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja sanitarne inspekcije, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 27/99.)
2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 60/92. i 26/93.),
3. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 1/97 – pročišćeni tekst i 128/99) – važeći samo u dijelu koji se odnosi na predmete opće uporabe
4. Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 20/2003.)
5. Zakon o hrani (»Narodne novine«, broj 117/2003., 130/2003. i 48/2004.)
6. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 137/04 – pročišćeni tekst),
7. Zakon o kemikalijama (»Narodne novine«, broj 150/05),
8. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 27/99 i 173/2003.)
9. Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 105/99)
Poznavanje zakona navedenih pod rednim brojem 8. i 9. traži se od inspektora Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

XXXII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja farmaceutske inspekcije, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 121/2003. i 177/04.)
2. Pravilnik o načinu praćenja neispravnosti u kakvoći lijeka (»Narodne novine«, broj 36/2005.)
3. Pravilnik o vrsti podataka te načinu izrade izvješća o prometu gotovih lijekova (»Narodne novine«, broj 29/2005.)
4. Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 29/2005.)
5. Pravilnik o uvjetima i postupku davanja dozvole za obavljanje prometa na veliko lijekovima te uvoza i izvoza lijekova (»Na­rodne novine«, broj 29/2005.)
6. Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova na veliko (»Na­rodne novine«, broj 29/2005.)
7. Pravilnik o dobroj proizvođačkoj praksi za lijekove (»Narodne novine«, broj 40/2005.)
8. Pravilnik o načinu oglašavanja i obavješćivanja o lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 62/2005.)
9. Pravilnik o dobroj praksi i uvjetima za davanje dozvole za promet medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 54/2005.)
10. Pravilnik o razvrstavanju, izdavanju, zahtjevima, ocjeni sukladnosti i očevidniku medicinskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 54/2005.)
11. Pravilnik o dobroj kliničkoj praksi (»Narodne novine«, broj 143/98.)

XXXIII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja socijalne skrbi za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o socijalnoj skrbi, (»Narodne novine«, broj 73/97., 27/2001., 59/2001., 82/2001. i 103/2003.)
2. Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zaj­ma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 29/98., 117/00i 81/04.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja socijalne skrbi za obavljanje poslova više stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o socijalnoj skrbi, (»Narodne novine«, broj 73/97., 27/2001., 59/2001., 82/2001. i 103/2003.)
2. Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br.96/2003.)
3. Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 29/98.,117/00 i 81/04.)
4. Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (»Narodne novine«, br. 92/2003.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja socijalne skrbi za obavljanje poslova visoke stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o socijalnoj skrbi, (»Narodne novine«, broj 73/97., 27/2001., 59/2001., 82/2001. i 103/2003.)
2. Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 96/2003.)
3. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom »Narodne novine«, br. 143/2002. i 33/2005.)
4. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan život i rad (»Narodne novine«, br. 62/98. i 148/99.)
5. Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 29/98., 117/00i 81/04.)
6. Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (»Narodne novine«, br. 92/2003.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obiteljsko-pravne zaštite i zaštite djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, br. 116/2003., 17/2004. i 136/2004.) – prvi i peti dio
2. Konvencija o pravima djeteta, New York, 20. studenoga 1989. (Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 15/90.)
3. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 116/2003.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obiteljsko-pravne zaštite i zaštite djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju za obavljanje poslova više i visoke stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, br. 116/2003., 17/2004. i 136/2004.)
2. Konvencija o pravima djeteta, New York, 20. studenoga 1989. (Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 15/90.)
3. Konvencija o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece. Haque, 1980.
4. Konvencija o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu, New York 1956.
5. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 116/2003.)
6. Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine«, br. 69/92. 26/93. i 29/94.)
7. Zakon o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine«, br.96/2003.)
8. Zakon o suzbijaju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, br. 107/2001., 87/2002.,163/2003. i 141/2004.)- I. Opće odredbe i V. Mjere za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
9. Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 111/97., 27/98. i 12/2002.)
10. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 129/2000., 51/2001., 111/2003. i 105/2004.) – Opći dio I. Temeljne odredbe, II. Primjena kaznenog zakonodavstva RH; Posebni dio – XIV. Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, XVI. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži i XXV. Kaznena djela protiv službene dužnosti.

XXXIV.

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite žrtava i sudionika rata polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1.1. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 7/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 91/04. i 103/03.).
1.2. Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 14/06.) s Listom postotaka koja je sastavni dio tog Pravilnika.
1.3. Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata, od I. da IV. skupine, prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe (»Narodne novine«, broj: 29/02. i 32/02.).
1.4. Pravilnik o oštećenju organizma na osnovi kojih vojni civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve (»Narodne novine«, broj: 29/02. i 32/02.).
1.5. Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 29/02 i 32/02.).
1.6. Naredba o utvrđivanju svote cenzusa novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 37/01.).
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obavljanja civilne službe polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
2.1. Zakon o civilnoj službi (»Narodne novine«, broj: 25/03.).
2.2. Pravilnik o određivanju pravnih osoba i tijela u kojima se obavlja civilna služba u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj: 84/03.).
2.3. Pravilnik o radu Povjerenstva za civilnu službu (»Narodne novine«, broj: 84/03.).
2.4. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i evidencije o obvezni­cima civilne službe te obrascu i sadržaju iskaznice civilne službe (»Narodne novine«, broj: 84/03.).

XXXV.

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97)
1.2. Zakon o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 27/93, 7/96, 59/01, 114/01, 69/03, 76/05)
1.3. Zakon o srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 19/92, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, 69/03, 81/05)
1.4. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 36/06)
1.5. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99)
2. Osoba koje polaže državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora polaže pisani i usmeni dio ispita iz pravnih izvora navedenih pod stavkom 1. ove točke i sljedećih pravnih izvora:
2.1. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 50/95 i 73/97)
2.2. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97)
2.3. Zakon o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 27/93, 7/96, 59/01, 114/01, 69/03, 76/05)
2.4. Zakon o srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 19/92, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, 69/03, 81/05)
2.5. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 36/06)
2.6. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99)
3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja visokog školstva i znanosti polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
3.1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04)
3.2. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 47/99)
4. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja športa polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
4.1. Zakon o športu (»Narodne novine«, broj 111/97, 13/98, 24/01)
4.2. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 47/99)

XXXVI.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja kulture polaže pisani i usmeni dio ispita vezan uz ustrojstvo, poslove i način obavljanja kulturnih djelatnosti za sljedeća područja kulture:
– zaštita i očuvanje kulturnih dobara,
– muzeji, galerije i likovne djelatnosti,
– arhivi,
– knjižnice,
– kazalište i glazba,
– film i audiovizualna proizvodnja,
– nakladništvo,
– kulturne i umjetničke udruge i umjetničke organizacije,
– položaj samostalnih umjetnika,
– financiranje javnih potreba u kulturi,
– međunarodna kulturna suradnja,
– mediji,
– zaštita prirode.
1. Propisi kojima su uređena navedena područja kulture:
1.1. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93 i 29/97 – ispr.),
1.2. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (»Narodne novine«, br. 96/01)
1.3. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90 i 27/93),
1.4. Zakon o kulturnim vijećima (»Narodne novine«, br. 48/04),
1.5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/03 i 157/03),
1.6. Zakon o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98),
1.7. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97 i 64/00),
1.8. Zakon o knjižnicama (»Narodne novine«, br. 105/97, 5/98 i 104/00),
1.9. Zakon o kazalištima (»Narodne novine«, br. 61/91, 13/97 i 127/00),
1.10. Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine«, br. 43/96, 44/96 i 127/00),
1.11. Zakon o »Nagradi Vladimir Nazor« (»Narodne novine«, br. 27/91),
1.12. Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 96/01),
1.13. Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 25/03),
1.14. Zakon o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 122/03),
1.15. Zakon o medijima (»Narodne novine« br.59/04),
1.16. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br.70/05) i
1.17. Europska kulturna konvencija – Pariz, 19. prosinca 1954. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 1/99).
2. Obveznici polaganja državnoga stručnog ispita koji rade na poslovima upravnog područja zaštite kulturnih dobara, pored propisa iz točke 1. podtočke 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. i 1.7. ovoga članka, trebaju poznavati i Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (»Narodne novine«, br. 21/86, 33/89, 26/93 i 128/99), te sljedeće međunarodne dokumente:
2.1. Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba – Haag, 14. svibnja 1954. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 6/02 – objava) s pripadajućim Pravilnikom i Protokolima,
2.2. Konvencija o mjerama zabrane i sprječavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara – Pariz, 14. studenoga 1970. (»Narodne novine – Međunarodni ugo­vori«, br. 12/93),
2.3. Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine – Pariz, 23. studenoga 1972. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/93),
2.4. Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine (revidirana) iz 1992. g. sastavljena u Valletti 16. siječnja 1992. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 4/04 i 9/04 objava),
2.5. Konvencija o zaštiti arhitektonskog blaga Europe – Granada, 3. listopada 1985. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 6/94),
2.6. UNIDROIT-ova Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima – Rim 24. lipnja 1995. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 5/00 i objava 6/02),
3. Obveznici polaganja državnoga stručnog ispita koji rade na poslovima upravnog područja zaštite prirode, pored propisa iz točke 1. podtočke 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., i 1.16. ovoga članka, trebaju poznavati i sljedeće međunarodne dokumente:
3.1. Konvencija o zaštiti kulturne i prirodne baštine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 12/93),
3.2. Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 12/93),
3.3. Zakon o potvrđivanju Konvencije ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 6/96),
3.4. Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 12/99 i objava 5/00),
3.5. Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 6/00 i objava 11/00),
3.6. Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 6/00),
4. Državni službenici – inspektori za zaštitu kulturnih dobara, kao i inspektori za zaštitu prirode, te državni službenici ovlašteni za obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode, pored poznavanja propisa iz točke 2. i točke 3. ovoga članka, trebaju na državnom stručnom ispitu pokazati i poznavanje sljedećih propisa:
4.1. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04) – odredbe koje se odnose na pokretanje prekršajnog postupka i vođenje skraćenog prekršajnog postupka,
4.2. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 i 105/04) – odredbe koje se odnose na kaznena djela protiv kulturnih dobara,
4.3. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 58/99 i 112/99, 58/02, 143/02 i 62/03) – odredbe koje se odnose na podnošenje kaznene prijave.
5. Obveznici polaganja državnoga stručnog ispita koji rade na poslovima upravnog područja medija, pored propisa iz točke 1. podtočke 1.1., 1.2., 1.12., 1.13., 1.14. i 1.15. ovoga članka, trebaju poznavati i sljedeće međunarodne dokumente:
5.1. Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji s Protokolom (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 11/01)

XXXVII.

Osoba visoke stručne spreme koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te prava Mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04 i 92/05)
2. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03) – članci 5., 6., 7. i 8.
3. Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 86/05);
4. Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 43/05);
5. Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 45/05)
Osoba više stručne spreme koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te prava Mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj: 174/04 i 92/05)
2. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03) – članci 5., 6., 7. i 8.

XXXVIII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite obitelji, materinstva i mladeži, polaže pisani i usmeni dio ispita suklad­no sljedećim pravnim izvorima:
1. Kazneni zakon Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98., 50/00., 129/00., 111/03., 51/01., 105/04 i 84/05.)– Opći dio, Posebni dio: Glava X. – Kaznena djela protiv života i tijela, Glava XIV. – Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa na štetu djeteta i maloljetne osobe, Glava XV. – Kaznena djela protiv časti i ugleda, Glava XVI. – Kaz­nena djela protiv braka, obitelji i mladeži);
2. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, broj 116/03, 17/04 i 136/04);Prvi dio – Uvodne odredbe, u cijelosti; Drugi dio – Brak, poglavlje II. »Pretpostavke za sklapanje braka«, poglavlje III., »Osobna prava i dužnosti bračnih drugova«, poglavlje IV. »Prestanak braka«, točka 3. »Posredovanje prije razvoda braka«; Treći dio – Roditelji i djeca, poglavlje II. »Prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece«; Četvrti dio – Posvojenje, poglavlje I. »Pretpostavke za zasnivanje posvojenja«, poglavlje III. »Prava i dužnosti iz posvojenja« Peti dio – Skrbništvo, poglavlje I. »Skrbništvo i Skrbništvo za maloljetne osobe«, Šesti dio – Uzdržavanje, poglavlje I. »Uzdržavanje djece, roditelja i drugih srodnika«, poglavlje II. »Uzdržavanje bračnog druga«, poglavlje III. »Uzdržavanje izvanbračnog druga i majke izvanbračnog djeteta«.
3. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, broj 116/03);
4. Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06); – Poglavlje III. »Prava u socijalnoj skrbi« točka 7. »Pomoć i njega u kući«; Poglavlje IV. »Ustanove socijalne skrbi«, od članka 79. do 80. i;
5. Zakon o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 116/03);
6. Zakon o istospolnim zajednicama (»Narodne novine«, broj 116/03);
7. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04 i 137/04- pročišćeni tekst, 150/04.) – glava IX. »Zaštita majčinstva«;
8. Zakon o rodiljnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki (»Narodne novine«, broj 24/96, 109/97, 82/01 i 30/04);
9. Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04, 177/04, i 90/05); – Poglavlje 1. »Osigurane osobe«
10. Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta (»Narodne novine«, broj 96/03., 33/05.);
11. Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine«, broj 94/01);
12. Zakon o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine«, broj 96/03).

XXXIX.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja geodetskih i katastarskih poslova, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Ispit za geodetske poslove obuhvaća sljedeće predmete:
1. Osnovni geodetski radovi
2. Topografska izmjera i izrada državnih zemljovida
3. Katastar
4. Geodetski radovi za posebne potrebe
5. Izrada i održavanje katastarskih planova
6. Katastar vodova i registar prostornih jedinica
Ispit za katastarske poslove obuhvaća sljedeće predmete:
1. Katastar
2. Izrada i održavanje katastarskih planova
3. Katastar vodova i registar prostornih jedinica
Pravni izvori i literatura za pripremu polaganja posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za geodetske i katastarske poslove utvrđuju se ovisno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova u tijelima državne uprave.
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Ispit za geodetske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
3. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
4. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
5. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
6. Pravilnik o načinu topografske izmjere i o izradbi državnih zemljovida (»Narodne novine«, broj 55/01)
7. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
8. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Ispit za katastarske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
3. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
4. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
5. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
6. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
7. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova više stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima
Ispit za geodetske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 98/98)
3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
4. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
5. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 26/00)
6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice (»Narodne novine«, broj 26/00)
7. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
8. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
9. Pravilnik o načinu topografske izmjere i o izradbi državnih zemljovida (»Narodne novine«, broj 55/01)
10. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
11. Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, broj 116/03)
12. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 8/04)
13. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Ispit za katastarske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 98/98)
3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
4. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
5. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
6. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
7. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
8. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova visoke stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Ispit za geodetske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 98/98)
3. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04)
4. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99, 117/01, 47/03, 175/03)
5. Zakon o hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine«, broj 47/98)
6. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03)
7. Program državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 64/01)
8. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
9. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
10. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 26/00)
11. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne grani­ce (»Narodne novine«, broj 26/00)
12. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
13. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
14. Pravilnik o načinu topografske izmjere i o izradbi državnih zemljovida (»Narodne novine«, broj 55/01)
15. Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 110/04, 117/04)
16. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
17. Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, broj 116/03)
18. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 8/04)
19. Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 29/05)
20. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Ispit za katastarske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 98/98)
3. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04)
4. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99, 117/01, 47/03, 175/03)
5. Zakon o hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine«, broj 47/98)
6. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03)
7. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
8. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
9. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 26/00)
10. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice (»Narodne novine«, broj 26/00)
11. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
12. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
13. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
14. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 8/04)
15. Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 29/05)

XL.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja meteorologije i hidrologije, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Posebni dio državnog stručnog ispita polaže se iz sljedećih stručnih područja:
1. Opća meteorologija – motrenje, obrada podataka i praćenje klime
2. Sinoptička meteorologija
3. Meteorološka istraživanja i razvoj
4. Onečišćenje zraka i oborinskih voda
5. Obrana od tuče
6. Hidrologija
Pravni izvor zajednički za sve osobe koje polažu posebni dio državnog stručnog ispit po svim stručnim područjima je sljedeći:
– Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 14/78)
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova srednje stručne spreme iz stručnog područja »Opća meteorologija – motrenje, obrada podataka i praćenje klime« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Meteorološka motrenja: prizemna, visinska, konvencionalna i daljinska
2. Osnovna obrada meteoroloških podataka
3. Osnove meteorološke statistike i klimatologije
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj stručnoj literaturi:
– Priručnik za šifriranje prizemnih meteoroloških motrenja FM 12 – IX Ext. SYNOP – s kopnene postaje, FM 13 – IX Ext. SHIP – morske postaje, DHMZ, Zagreb, travanj 1994.,
– Naputak za rad običnih klimatoloških postaja,
– Naputak za izvještavanje klimatoloških podataka s Glavnih klimatoloških postaja, DHMZ, Zagreb 1996. (HRKLIMA),
– Naputak za upis podataka u Dnevnik motrenja Glavne meteorološke postaje, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.,
– Naputak za unošenje podataka iz Dnevnika Glavne meteorološke postaje u osobno računalo, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.
Priručnik i naputci se mogu pronaći na internetskoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda
http://meteo.hr
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova više stručne spreme iz stručnog područja »Opća meteorologija – motrenje, obrada podataka i praćenje klime« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Klimatološka statistika, kontrola i korištenje podataka
2. Meteorološko-aerološka mjerenja i motrenja i šifriranje izvještaja s poznavanjem naputaka
3. Osnove opće meteorologije i mreže meteoroloških postaja
4. Kontrola rada i inspekcija meteoroloških postaja, provjera i osnovna obrada meteoroloških podataka
5. Umjeravanje meteoroloških instrumenata i sustava
6. Specijalna meteorološka mjerenja
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03 i 194/03-ispravak) odredbe:
1.1. Glava VI., točka 1. Mjerila,
2. Naputak za rad običnih klimatoloških postaja,
3. Naputak za izvještavanje klimatoloških podataka s Glavnih klimatoloških postaja, DHMZ, Zagreb 1996. (HRKLIMA),
4. Naputak za upis podataka u Dnevnik motrenja Glavne meteorološke postaje, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.,
5. Naputak za unošenje podataka iz Dnevnika Glavne meteorološke postaje u osobno računalo, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.
Naputci se mogu pronaći na internetskoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda http://meteo.hr
– Osnovna statistička obrada podataka u klimatologiji, PMF, 1980., autori: Penzar B., Makjanić B.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova visoke stručne spreme iz stručnog područja »Opća meteorologija – motrenje, obrada podataka i praćenje klime« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Osnove opće meteorologije i mreže meteoroloških postaja
2. Meteorološka motrenja: prizemna, visinska, konvencionalna i daljinska
3. Kontrola, arhiviranje i statistička obrada meteoroloških podataka
4. Osnove klimatologije
5. Praćenje vremena i klime
6. Umjeravanje meteoroloških instrumenata i sustava
7. Specijalna meteorološka mjerenja
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03 i 194/03-ispravak) odredbe:
1.1. Glava V. Tehničko mjeriteljstvo
1.2. Glava VI., točka 1. Mjerila
1.3. Glava VI., točka 4. Ovlašćivanje,
2. Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Okvirne Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (»Narodne novine – međunarodni ugovori« broj 2/96),
3. Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i HMD, 1996., autori: Penzar B. i suradnici,
4. Osnovna statistička obrada podataka u klimatologiji, PMF, 1980., autori: Penzar B., Makjanić B.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova srednje stručne spreme iz stručnog područja »Sinoptičke meteorologije« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Meteorološki elementi
2. Meteorološki podaci, analiza i prognoza vremena
3. Poznavanje organizacije i izvođenja sinoptičke meteorologije u praksi
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj stručnoj literaturi:
1. Priručnik za šifriranje prizemnih meteoroloških motrenja FM 12 – IX Ext. SYNOP – s kopnene postaje, FM 13 – IX Ext. SHIP – morske postaje, DHMZ, Zagreb, travanj 1994.,
2. Naputak za rad običnih klimatoloških postaja,
3. Naputak za izvještavanje klimatoloških podataka s Glavnih klimatoloških postaja, DHMZ, Zagreb 1996. (HRKLIMA),
4. Naputak za upis podataka u Dnevnik motrenja Glavne meteorološke postaje, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.,
5. Naputak za unošenje podataka iz Dnevnika Glavne meteorološke postaje u osobno računalo, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.
Priručnik i naputci se mogu pronaći na internetskoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda
http://meteo.hr
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova više stručne spreme iz stručnog područja »Sinoptičke meteorologije« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Meteorološki podaci, analiza i prognoza vremena
2. Osnove pomorske meteorologije i oceanografije
3. Poznavanje organizacije i izvođenja sinoptičke meteorologije u praksi
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i struč­noj literaturi:
1. Pravilnik o obavljanju meteorološke službe na pomorskim brodovima (»Narodne novine« broj: 96/96),
2. Opća i prometna meteorologija I, II, Školska knjiga, Zagreb 1994., autor: Gelo B.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova visoke stručne spreme iz stručnog područje »Sinoptičke meteorologije« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Osnove daljinskih mjerenja
2. Osnove zrakoplovne meteorologije
3. Opasne atmosferske pojave
4. Meteorološki podaci, analiza i prognoza vremena
5. Pomorska meteorologija i oceanografija
6. Poznavanje organizacije i izvođenja sinoptičke meteorologije u praksi
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj stručnoj literaturi:
3. Opća i prometna meteorologija I, II, Školska knjiga, Zagreb 1994., autor: Gelo B.,
4. Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i HMD, 1996., autori: Penzar B. i suradnici,
5. Osnove meteorologije, FPZ, 2003., autor: Tutiš V.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova srednje stručne spreme iz stručnog područja »Meteorološka istraživanja i razvoj« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Meteorološki elementi
2. Osnovna obrada meteoroloških podataka
3. Primjena statističkih metoda u meteorologiji
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj stručnoj literaturi:
1. Naputak za izvještavanje mjesečnih vrijednosti s kopnenih postaja FM 71-X CLIMAT, DHMZ, Zagreb, 1997.,
2. Naputak za rad običnih klimatoloških postaja,
3. Naputak za upis podataka u Dnevnik motrenja Glavne meteorološke postaje, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.,
4. Naputak za unošenje podataka iz Dnevnika Glavne meteorološke postaje u osobno računalo, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.
Naputci se mogu pronaći na internetskoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda http://meteo.hr
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova visoke stručne spreme iz stručnog područja »Meteorološka istraživanja i razvoj« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Atmosferski procesi i modeliranje atmosferskih procesa
2. Klima i klimatske promjene
3. Zaštita atmosfere od onečišćavanja i praćenje kakvoće zraka i oborine
4. Metode analize i prognoze vremena
5. Primijenjena meteorologija (u svim područjima ljudskih djelatnosti koje su ovisne ili uvjetovane meteorološkim, hidrološkim i klimatskim uvjetima ili trenutnim stanjem vremena, voda, mora i tla)
6. Agrometeorologija
7. Biometeorologija
8. Primjena statističkih metoda u meteorologiji
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju okvirne Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (»Narodne novine – međunarodni ugovori« broj 2/96),
2. Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i HMD, 1996., autori: Penzar B. i suradnici,
3. 50 godina rada Državnog hidrometeorološkog zavoda 1947.-1997., DHMZ, 1998.,
4. 150 godina meteoroloških motrenja u Hrvatskoj, DHMZ, 2002.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova visoke stručne spreme iz stručnog područja »Onečišćenje zraka i oborinskih voda« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Kemijske analize oborinskih voda
2. Kemijske analize štetnih plinovitih primjesa u zraku (dušik, dioksid, lebdeće čestice)
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04),
2. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine« broj 120/05),
3. Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 04/02),
4. Program mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 43/02),
5. Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 133/05),
6. Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 133/05),
7. Uredba o ozonu u zraku (»Narodne novine« broj 133/05),
8. Pravilnik o praćenju kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 155/05).
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova srednje stručne spreme iz stručnog područja »Obrana od tuče« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Podjela i osnovne karakteristike kumulonimbusnih (olujnih) oblaka i prateće pojave
2. Osnove rada meteoroloških radara i prepoznavanje vrsta kumulonimbusa
3. Osnove djelovanja i tehnička sredstva djelovanja u obrani od tuče
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o sustavu obrane od tuče (»Narodne novine« broj 53/01),
2. Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče (»Narodne novine« broj 36/02),
3. Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava obrane od tuče (»Narodne novine« broj 75/02),
4. Naputak za rad u obrani od tuče DHMZ RH, ožujak 2003, http://meteo.hr
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova više stručne spreme iz stručnog područja »Obrana od tuče« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Podjela i osnovne fizičke karakteristike olujnih oblaka i tučonosnih procesa
2. Meteorološki radari i interpretacija radarskih parametara kumulonimbusa
3. Tehnička sredstva djelovanja i metodologija rada u obrani od tuče
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o sustavu obrane od tuče (»Narodne novine« broj 53/01),
2. Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče (»Narodne novine« broj 36/02),
3. Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava obrane od tuče (»Narodne novine« broj 75/02),
4. Naputak za rad u obrani od tuče DHMZ RH, ožujak 2003, http://meteo.hr
5. Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i HMD, 1996, autori: Penzar B. i suradnici.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova visoke stručne spreme iz stručnog područja »Obrana od tuče« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Dinamika i mikrofizika kumulonimbusnih oblaka
2. Osnove radarske meteorologije i interpretacija radarskih parametara kumulonimbusnih oblaka
3. Metodologija djelovanja obrane od tuče i tehnička sredstva djelovanja
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o sustavu obrane od tuče (»Narodne novine« broj 53/01),
2. Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče (»Narodne novine« broj 36/02),
3. Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava obrane od tuče (»Narodne novine« broj 75/02),
4. Naputak za rad u obrani od tuče DHMZ RH, ožujak 2003, http://meteo.hr
5. Opća i prometna meteorologija I, Školska knjiga, Zagreb 1994, autor: Gelo B.,
6. Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i HMD, 1996, autori: Penzar B. i suradnici.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova srednje stručne spreme iz stručnog područja »Hidrologije« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Definicija i podjela hidrologije
2. Hidrološki ciklus
3. Osnove meteorologije
4. Hidrologija površinskih voda
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05)
1.1. Glava I. Temeljne odredbe – članak 2., 3. i 4.
1.2. Glava II. Upravljanje vodama, točka 1. Vodne građevine – članak 8., točka 2. Teritorijalne osnove za upravljanje vodama – članak 14. i 17., točka 4. Korištenje voda – članak 24., podtočka a) – članak 32. i 38., podtočka b) – članak 44., podtočka c) – članak 49., točka 6. Vodno dobro i njegovo korištenje, podtočka a) – članak 57., podtočka b) – članak 60., točka 7. Zaštita voda – članak 68., 71. i 76., točka 8. Uređenje vodotoka i drugih voda i zaštita od štetnog djelovanja voda, podtočka a) Uređenje vodotoka i drugih voda – članak 82., podtočka b) Zaštita od štetnog djelovanja voda, podnaslov obrana od poplava – članak 86., podnaslov zaštita od erozija i bujica – članak 93.
2. Hidrologija, Sveučilište u Zagrebu, RNG, Zagreb, 2000., autor: Žugaj R.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova više stručne spreme iz stručnog područja »Hidrologije« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Definicija i podjela hidrologije
2. Vodna bilanca
3. Vjerojatnost i statistika u hidrologiji
4. Elementi meteorologije
5. Hidrološka mjerenja
6. Otjecanje vode
7. Osnove podzemnih voda
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i struč­noj literaturi:
1. Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05)
2. Državni plan obrane od poplave (»Narodne novine« broj 8/97, 32/97, 43/98, 93/99, 14/03, 188/03, 02/05 i 152/05 i 28/06),
3. Hidrologija, Sveučilište u Zagrebu, RNG, Zagreb, 2000., autor: Žugaj R.,
4. Vjerovatnoća i statistika u hidrologiji, Građevinski fakultet univerziteta u Sarajevu, 2000. autor: Husno Hrelja
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova visoke stručne spreme iz stručnog područja »Hidrologije« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Definicija i podjela hidrologije
2. Vodna bilanca
3. Vjerojatnost i statistika u hidrologiji
4. Elementi meteorologije
5. Hidrološka mjerenja
6. Hidrologija površinskih voda
7. Osnove podzemnih voda
8. Interakcija površinskih i podzemnih voda
9. Ekohidrologija
10. Primjena GIS-a u hidrologiji
11. Organizacija baze podataka za potrebe hidrologije
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05),
2. Državni plan obrane od poplave (»Narodne novine« broj 8/97, 32/97, 43/98, 93/99, 14/03, 188/03, 02/05 i 152/05 i 28/06),
3. Državni plan za zaštitu voda (»Narodne novine« broj 8/99),
4. Uredba o klasifikaciji voda (»Narodne novine« broj 77/98),
5. Hidrologija, Sveučilište u Zagrebu, RNG, Zagreb, 2000., autor: Žugaj R.,
6. Vjerovatnoća i statistika u hidrologiji, Građevinski fakultet univerziteta u Sarajevu, 2000. autor: Husno Hrelja,
7. Primjenjena hidrologija, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986., autor: Srebrenović D.,
8. Ekohidrologija vodnih resursa i otvorenih vodotoka, Institut građevinarstva Hrvatske, 2003., autor: Bonacci O.

XLI.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite intelektualnog vlasništva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Posebni dio državnog stručnog ispita obuhvaća sljedeće predmete:
1. Pravo intelektualnog vlasništva,
2. Pravo patenta,
3. Pravo žiga,
4. Pravo industrijskog dizajna,
5. Pravo oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga
6. Autorsko pravo i srodna prava
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita iz predmeta Pravo intelektualnog vlasništva polaže posebni dio ispita ovisno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova.
Za obavljanje poslova srednje stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o patentu, Poglavlja I do IV, te XII i XIII (»Narodne novine« broj 173/03, 87/05)
2. Zakon o žigu, dio 1. – 5. (»Narodne novine« broj 173/03)
3. Zakon o industrijskom dizajnu, dio 1. – 4. (»Narodne novine« broj 173/03)
4. Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, dio 1. – 2. (»Narodne novine« broj 173/03, 186/03)
5. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, I. Uvodne odredbe (»Narodne novine« broj 167/03)
6. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« broj 54/05)
7. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
8. Uredba o naknadama za posebne troškove postupka i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
Za obavljanje poslova više stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o patentu, Poglavlja I do IV, te XII i XIII (»Narodne novine« broj 173/03, 87/05)
2. Zakon o žigu, dio 1.-5. (»Narodne novine« broj 173/03)
3. Zakon o industrijskom dizajnu, dio 1.-4. (»Narodne novine« broj 173/03)
4. Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, dio 1. – 2. (»Narodne novine« broj 173/03, 186/03)
5. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, I. Uvodne odredbe (»Narodne novine« broj 167/03)
6. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« broj 54/05)
7. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
8. Uredba o naknadama za posebne troškove postupka i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
Za obavljanje poslova visoke stručne spreme osoba polaže posebni dio sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o patentu, Poglavlja I do IV, te XII i XIII (»Narodne novine« broj 173/03, 87/05)
2. Zakon o žigu, dio 1. – 5. (»Narodne novine« broj 173/03)
3. Zakon o industrijskom dizajnu, dio 1. – 4. (»Narodne novine« broj 173/03)
4. Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, dio 1. – 2. (»Narodne novine« broj 173/03, 186/03)
5. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, I. Uvodne odredbe (»Narodne novine« broj 167/03)
6. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« broj 54/05)
7. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
8. Uredba o naknadama za posebne troškove postupka i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita iz predmeta Pravo patenta polaže posebni dio ispita ovisno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova.
Za obavljanje poslova srednje stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o patentu, Poglavlja I do IV, te XII i XIII (»Narodne novine« broj 173/03, 87/05)
2. Pravilnik o patentu (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, Poglavlje I. – Temeljne odredbe (»Narodne novine« broj 54/05)
4. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
5. Uredba o naknadama za posebne troškove postupka i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
Za obavljanje poslova više stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o patentu, osim Poglavlja V do VII i IX do XII (»Na­rodne novine« broj 173/03, 87/05)
2. Pravilnik o patentu (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, Poglavlje I. – Temeljne odredbe (»Narodne novine« broj 54/05)
4. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
5. Uredba o naknadama za posebne troškove postupka i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
6. Ugovor o suradnji na području patenata (PCT), Poglavlja I i II (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 3/98, 10/98)
7. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, članci 1. – 5. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93, 3/99)
8. Ugovor o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva Svjetske trgovinske organizacije (WTO Sporazum TRIPS), članci 27. i 29.
Za obavljanje poslova visoke stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o patentu (»Narodne novine« broj 173/03, 87/05)
2. Pravilnik o patentu (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« broj 54/05)
4. Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« broj 24/06)
5. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
6. Uredba o naknadama za posebne troškove postupka i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
7. Ugovor o suradnji na području patenata (PCT), Poglavlja I i II, (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 3/98, 10/98)
8. Zakon o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu (PLT) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 10/2004)
9. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske patentne organizacije o suradnji na području patenata (Sporazum o suradnji i proširenju) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/2003)
10. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva (1883.), (»Narodne novine« broj MU broj 12/93, 3/99)
11. Ugovor o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva Svjetske trgovinske organizacije (WTO Sporazum TRIPS)
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita iz predmeta Pravo žiga, Pravo industrijskog dizajna i Pravo oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga polaže posebni dio ispita ovisno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova.
Za obavljanje poslova srednje stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o žigu, dio 4. – 10 (»Narodne novine« broj 173/03)
2. Pravilnik o žigu (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Zakon o industrijskom dizajnu, dio 7. – 10. (»Narodne novine« broj 173/03)
4. Pravilnik o industrijskom dizajnu (»Narodne novine« broj 72/04)
Za obavljanje poslova više stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o žigu, dio 4. – 10. (»Narodne novine« broj 173/03)
2. Pravilnik o žigu (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Zakon o industrijskom dizajnu, dio 7 – 10 (»Narodne novine« broj 173/03)
4. Pravilnik o industrijskom dizajnu (»Narodne novine« broj 72/04)
5. Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, dio 3. – 6. (»Narodne novine« broj 173/03, 186/03)
6. Pravilnik o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine« broj 72/04)
7. Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93, 3/99)
8. Madridski Protokol (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 13/03, 18/03)
9. Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/03, 1/04)
Za obavljanje poslova visoke stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o žigu (»Narodne novine« broj 173/03)
2. Pravilnik o žigu (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Zakon o industrijskom dizajnu (»Narodne novine« broj 173/03)
4. Pravilnik o industrijskom dizajnu (»Narodne novine« broj 72/04)
5. Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine« broj 173/03, 186/03)
6. Pravilnik o oznakama zemljopisnog pod rijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine« broj 72/04)
7. Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (»Na­rodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93 i 3/99)
8. Madridski Protokol (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 13/03, 18/03)
9. Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/03,1/04)
10. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva (»Na­rodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93, 3/99)
11. Sporazum o trgovačkim aspektima prava intelektualnog vlasništva TRIPS
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita iz predmeta Autorsko pravo i srodna prava polaže posebni dio ispita ovisno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova.
Za obavljanje poslova srednje stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine« broj 167/03)
2. Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobre­nja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
4. Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00 i 187/04)
Za obavljanje poslova više stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine« broj 167/03)
2. Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobre­nja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93, 3/99, 11/99)
4. Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju – skraćeno Rimska konvencija (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93, 3/99)
5. Ugovor o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva Svjetske trgovinske organizacije – skraćeno Sporazum TRIPS (Dio I, Dio II – Razdio 1, Dio III)
6. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
7. Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
Za obavljanje poslova visoke stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine« broj 167/03)
2. Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobre­nja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93, 3/99, 11/99)
4. Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju – skraćeno Rimska konvencija (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93, 3/99)
5. Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 6/00)
6. Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 6/00)
7. Ugovor o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva Svjetske trgovinske organizacije – skraćeno Sporazum TRIPS
8. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
9. Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)

XLII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja mjeriteljstva, potvrđivanja i ispitivanja te nadzora predmeta od plemenitih kovina, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Posebni dio državnog stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz sljedećih predmeta:
1. Sustav mjernih jedinica i mjeriteljstva;
2. Nadzor predmeta od plemenitih kovina;
3. Sustav homologacije;
4. Nadzor i upravne mjere u području mjeriteljstva, potvrđivanja i ispitivanja i nadzora predmeta od plemenitih kovina;
1. Predmet »Sustav mjernih jedinica i mjeriteljstva« obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1.1. Zakona o mjernim jedinicama (»Narodne novine« broj 58/93) – članak 4.,
1.2. Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03),
2. Predmet »Nadzor predmeta od plemenitih kovina« obuhvaća sljedeće pravne izvore:
2.1. Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 76/93),
2.2. Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima s obzirom na izradbu moraju udovoljavati predmeti od plemenitih kovina (»Na­rodne novine«, broj 107/93),
2.3. Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće i način određivanja i obilježavanja stupnjeva čistoće predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 107/93),
2.4. Pravilnik o oblicima državnih žigova (»Narodne novine«, broj 107/93),
2.5. Naredba o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 9/94).
3. Predmet »Sustav homologacije« obuhvaća sljedeće pravne izvore:
3.1. Pravilnik o homologaciji vozila (»Narodne novine« br. 100/05),
3.2. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za traktore za poljoprivredu i šumarstvo (»Narodne novine« br. 75/01, 89/01 i 4/02)
4. Predmet »Nadzor i upravne mjere u području mjeriteljstva, potvrđivanja i ispitivanja i nadzora predmeta od plemenitih kovina obuhvaća pravne izvore navedene u točkama 1., 2., i 3. i to odredbe koje se odnose na nadzor i upravne mjere.

XLIII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja statistike, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Posebni dio državnoga stručnog ispita polaže se iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Temeljni pojmovi, procesi i načela službene statistike
2. Statistička infrastruktura
3. Područje rada statistike
4. Primjena statističkih metoda
5. Razvoj statističkog sustava Republike Hrvatske i usklađivanje hrvatske statistike sa standardima Europske unije i Ujedi­njenih naroda.
1. Tematska cjelina »Temeljni pojmovi, procesi i načela službene statistike« obuhvaća sljedeće:
1.1. Temeljni statistički pojmovi
1.2. Temeljni statistički procesi
1.3. Temeljna načela službene statistike
1.4. Profesionalna etika u statistici.
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj literaturi:
– »Konferencija europskih statističara, statistički standardi i studije – br. 51.: Arhitektura informacijskih sustava za domaće i međunarodne statističke urede – Upute i preporuke«, Ujedinjeni narodi, Ženeva 1999.
– Uredba Vijeća (EC) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistikama Zajednice; Temeljna načela službenih statistika u regiji Ekonomske komisije za Europu, ECE, Ženeva, 15. travnja 1992.
– Deklaracija o profesionalnoj etici, ISI, 1985.
2. Tematska cjelina »Statistička infrastruktura« obuhvaća sljedeće:
2.1. Pravna osnova provođenja statističkih istraživanja
2.2. Čuvanje i pohranjivanje podataka
2.3. Klasifikacije i nomenklature
2.4. Registri i evidencije.
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj literaturi:
– Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 103/03.)
– Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94)
– Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002. (»Narodne novine«, broj. 13/03.)
– Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002. (»Narodne novine«, broj 52/03.).
3. Tematska cjelina »Područje rada statistike« obuhvaća sljedeće:
3.1. Predmet i zadaća granske statistike
3.2. Instrumenti za provedbu statističkih istraživanja
3.3. Metodologije, nomenklature i standardi
3.4. Obrada, publiciranje, informiranje i diseminacija podataka
3.5. Osnovni pokazatelji
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj literaturi:
– Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004. – 2012. (»Narodne novine«, broj 28/05.)
– Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. – 2007. (»Narodne novine«, broj 28/05.)
– Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2006. godinu (»Narodne novine«, broj 4/06)
– Metodološke upute, Državni zavod za statistiku
– Priručnik za izradu programskih zahtjeva, Državni zavod za statistiku
– Program publiciranja, Državni zavod za statistiku
4. Tematska cjelina »Primjena statističkih metoda« obuhvaća sljedeće:
4.1. Zadaća i cilj statističke analize, relativni brojevi
4.2. Srednje vrijednosti
4.3. Mjere disperzije
4.4. Regresija i korelacija
4.5. Analiza vremenskih nizova
4.6. Individualni i skupni indeksi
4.7. Metoda uzorka.
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj literaturi:
– Ivan Šošić, »Uvod u statistiku«
– Ivan Šošić, »Vježbe iz statistike, I. dio«
– Ivan Šošić, »Vježbe iz statistike, II. dio«
5. Tematska cjelina »Razvoj statističkog sustava Republike Hrvatske i usklađivanje hrvatske statistike sa standardima Europske unije i Ujedinjenih naroda« obuhvaća sljedeće:
5.1. Temeljna načela statistike Ujedinjenih naroda
5.2. Razvoj statističkog sustava Republike Hrvatske
5.3. Organizacija statističkog sustava Republike Hrvatske
5.4. Diseminacija statističkih podataka
5.5. Zaštita statističkih podataka i povjerljivost
5.6. Kvaliteta statističkih podataka
5.7. Statistički standardi Ujedinjenih naroda i Europske unije
5.8. Razvoj i primjena međunarodnih statističkih standarda u Republici Hrvatskoj.
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj literaturi:
– Pojmovnik poslovnih statistika, Državni zavod za statistiku 2001.
– Metodološke pripreme za primjenu europske klasifikacije djelatnosti NACE Rev. 1
– Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2002. (»Narodne novine«, broj 13/03.)
– NKD 2002. Statistička klasifikacija djelatnosti Republike Hrvatske s objašnjenjima, Metodološke upute br. 48, DZS
– Klasifikacija proizvoda po djelatnostima RH – KPD, Metodološke upute br. 15, DZS
– Sustav nacionalnih računa 1993., Europski sustav nacionalnih računa ESA 1995.
– Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 103/03.)
– Temeljna načela Ujedinjenih naroda
– EUROSTAT (http://europa.eu.int/comm/commissioners/solhes/indeks-en.htm)
– Boris Hajoš, »Europa na internetu«, Zagreb, 1999.
Državni službenici na radnome mjestu visoke stručne spreme polažu državni stručni ispit prema zadanom programu.
Državni službenici na radnom mjestu više stručne spreme polaže državni stručni ispit prema programu iz točaka 1., 2. i 3. te točke 4. stavka 1., 2., 3., 5. i 6. i točke 5.
Državni službenici na radnome mjestu srednje stručne spreme polaže državni stručni ispit prema programu iz točaka 1., 2. i 3. te točke 4. stavka 1., 2. i 6. i točke 5. stavka 1., 2., 3. i 5.

XLIV.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja odgovarajućih inspekcija iz djelokruga Državnog inspektorata, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. za radno mjesto gospodarskog inspektora u području prometa robom i usluga
1.1. Pravni izvori uz predmet Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti gospodarskog inspektora, te kazneni postupci gospodarskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05 i 129/05),
– Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97 – članak 127, 230, 231, 232, 258, 259, 261, 278, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 297, 298, 303, 312, 317, 318, 323, 324, 337, 339, 345, 348, 349 i 351, i »Narodne novine«, br. 27/98, 50/00,129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04. i 84/05.),
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst, i čl. 82. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći »Narodne novine«, br. 178/04),
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02, 122/02, 187/03, 105/04, 127/04),
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 i 88/05).
1.2. Pravni izvori uz predmet trgovine, obrta i usluga
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03) – članci 1. – 67., 611. – 620. i 624. – 631.
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 11/96, 101/98, 30/99, 75/99, 76/99, 62/01, 109/01, 49/03. – pročišćeni tekst i 96/03, 103/03, 170/03 i 55/04);
– Zakon o strateškim robnim zalihama (»Narodne novine«, br. 87/02);
– Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 178/04. i 151/05. – članak 7., 34., 35., 46., 47., 48., 95., 97., 99., 101. i 102.);
– Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 16/02. i 129/04.),
– Zakon o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe (»Narodne novine«, br. 106/93.);
– Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Na­rodne novine«, br. 128/99, 14/00, 55/00. i 137/04. – članak 3., 4., 5., 6., 7., 8., 8a, 13., 16., 17., 18. i 19.);
– Posebne uzance u trgovini na malo (»Narodne novine«, br. 16/95.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93, 90/96, 102/98, 64/61, 71/01, 49/03. – pročišćeni tekst);
– Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 2/01, 156/02, 110/04.),
– Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/01. i 83/02.) – odredbe o upisu u upisnik poljoprivrednih domaćinstava;
– Zakon o energiji (»Narodne novine«, br. 68/01. i 177/04.);
– Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 68/01. i 177/04.);
– Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (»Narodne novine«, br. 42/05.)
– Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 68/01.);
– Zakon o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 68/01. i 87/05.);
– Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01. i 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04.);
1.3. Pravni izvori uz predmet zaštita potrošača
– Zakon o zaštiti potrošača, (»Narodne novine«, br. 96/03.),
– Zakon obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05.),
– Zakon o bankama (»Narodne novine«, br. 84/02) – odredbe o zaštiti potrošača,
– Zakon o osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/05.) – odredbe o zaštiti potrošača
– Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04. – ispravak, 140/05. i 143/05. – ispravak),
– Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama (»Narodne novine«, br. 90//04. i 124/04.),
– Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 146/05.),
– Zakon o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, br. 87/05.) – odredbe o prometu kave,
– Pravilnik o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave (»Narodne novine«, br. 92/05.),
– Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 12/01. i 14/01.),
– Pravilnik o deklaraciji ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 13/02.),
– Pravilnik o postupku i uvjetima za stjecanje znaka ekološkog proizvoda (»Narodne novine«, br. 13/02.).
– Pravilnici o kakvoći proizvoda koji nisu animalnog podrijetla, i to:
– Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (»Narodne novine«, br. 78/05),
– Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima, (»Na­rodne novine«, br. 73/05),
– Pravilnik o temeljnim zahtjevima za snack proizvode (»Na­rodne novine«, br. 52/97),
– Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 73/05),
– Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 73/05),
– Pravilnik o šećeru i ostalim saharidima, njihovim otopinama, te škrobu i škrobnim sirupima (»Narodne novine«, br. 174/04 i 90/05),
– Pravilnik o kavi, kavovinama te proizvodima od kave i kavovina (»Narodne novine«, br. 172/04),
– Pravilnik o temeljnim zahtjevima za sol za prehranu ljudi (»Narodne novine«, br. 15/97),
– Pravilnik o temeljnim zahtjevima za ulja od ploda i komine masline (»Narodne novine«, br. 35/99, 44/00 i 109/00),
– Pravilnik o temeljnim zahtjevima za jestiva ulja i masti, margarina i njima srodnim proizvodima, majoneze, umake, preljeve, salate i ostale proizvode na bazi jestivih ulja i masti (»Narodne novine«, br. 39/99 i 34/02),
– Pravilnik o kvaliteti voća i povrća i gljiva (»Narodne novine«, br. 53/91 i »Službeni list«, br. 29/79 i 53/87),
– Pravilnik o kvaliteti proizvoda od voća, povrća, gljiva i pektinskih preparata (»Narodne novine«, br. 53/91 i »Službeni list«, br. 1/79, 20/82, 39/89, 74/90 i 46/91),
– Pravilnik o kvaliteti jestivih gljiva (»Narodne novine«, br. 53/91 i »Službeni list«, br. 46/91 i 64/91),
– Pravilnik o kvaliteti začina, ekstrakata začina i mješavine začina, (»Narodne novine«, br. 53/91 i »Službeni list«, br. 4/85 i 84/87),
– Pravilnik o kvaliteti pekarskog kvasca (»Narodne novine«, br. 53/91 i »Službeni list«, br. 32/87),
– Pravilnik o kvaliteti juha, koncentrata za juhe, koncentrata za umake i dodatke jelima (»Narodne novine«, br. 53/91 i »Službeni list«, br. 5/82 i 58/85),
– Pravilnik o kvaliteti kave i surogata kave, čaja, začina, koncentrata za juhu, pekarskog kvasca, praška za pecivo, praška za puding (»Narodne novine«, br. 53/91 i »Službeni list«, br. 22/63, 2/64.i 45/81).
1.4. Pravni izvori uz predmet ugostiteljstva i turizma
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj: 48/95, 20/97, 46/97. – pročišćeni tekst, 68/98, 45/99, 76/99, 92/01, 117/01, 4/02, 49/03. – pročišćeni tekst, 117/03. i 42/05.);
– Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, br. 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00 18/01, 33/01, 21/03, 52/04 i 106/04.) – odredbe članaka od 1. – 4., od 16. – 115. i prilozi: V., VI., VII., VIII. i IX.
– Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještanih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, broj 48/02, 132/03, 73/04);
– Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 175/03., 106/04. i 12/06.);
– Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine kampovi i druge vrste objekata za smještaj (»Narodne novine«, 84/05.)
– Pravilnik o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostite­lja (»Narodne novine«, broj 14/96, 30/96 i 75/97);
– Pravilnik o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa (»Narodne novine«, broj 14/96, 30/96 i 75/97);
– Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (»Narodne novine«, broj 14/96);
– Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima (»Narodne novine«, broj 22/96,137/98 i 152/02);
– Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 22/96, 47/97, 25/99, 29/00 i 196/03, ispr. 42/04);
– Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe (»Narodne novine«, broj 52/96. i 47/97.).
– Posebne uzance u ugostiteljstvu (»Narodne novine«, broj 16/95 i 108/96);
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96. ispravak 19/96. i 76/98.).
– Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 142/99, 47/00, 121/00, 45/01.,108/01. i 106/04.);
– Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 11/97, 105/98, 38/99, 56/00 i 106/04);
– Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (»Narodne novine«, broj 62/96, 23/97 i 134/98);
– Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (»Narodne novine«, broj 54/96);
– Pravilnik o Upisniku putničkih agencija (»Narodne novine«, broj 62/96 ispr. 78/96. i 75/97);
– Pravilnik o Upisniku odobrenja za pružanje turističkih usluga građana (»Narodne novine«, 62/96 i 75/97);
– Pravilnik o Upisniku turističkih vodiča (»Narodne novine«, broj 62/96 ispr. 78/96 i 75/97);
– Pravilnik o Upisniku ugovora o zastupanju turističkih zastupnika (»Narodne novine«, br. 62/96 ispr. 78/96, 75/97 i 153/02);
– Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (»Narodne novine«, broj 62/96 i 153/02);
– Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (»Narodne novine«, broj 78/96, 47/97 i 80/98);
– Pravilnik o turističkim uslugama u nautičkom turizmu koje može pružati građanin (»Narodne novine«, broj 109/96);
– Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj: 27/91, 109/93, 30/94, 35/95. – pročišćeni tekst 30/99, 64/00. i 42/05.).
– Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (»Narodne novine«, broj 45/94, 32/96 i 71/97);
– Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i van sezone u turističkim mjestima (»Narodne novine«, broj 83/95. i 95/95.);
– Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2006. godinu (»Narodne novine«, broj 52/05);
– Uredba o visini godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2006. (»Narodne novine«, broj 52/05.);
– Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za 2005. i 2006. godinu (»Narodne novine«, br. 52/05.);
– Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede (»Narodne novine«, br. 75/94, 69/97, 60/98. i 78/99.).
Pravni izvori uz predmet tehničkog zakonodavstva
– Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, broj 135/05)
– Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, br. 158/03)
– Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03, 100/04)
– Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03)
– Zakon o telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 122/03, 158/03, 177/03, 60/04 i 70/05)
– Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 178/04)
Pravni izvori uz predmet intelektualnog vlasništva
– Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine« br. 167/03.) odredbe koje se odnose na promet i reproduciranje (umnožavanje) glazbenih i kinematografskih djela snimljenih na nosačima zvuka i slike, računalnih programa i knjiga (od čl. 1. – 33., čl. 80. – 98., čl. 107. – 121., čl. 125., 133., 139., 145., čl. 189. i 192.)
– Zakon o žigu (»Narodne novine« br. 173/03.) – čl. 1. – 4., čl. 7. – 13., čl. 32. – 35., čl. 38.-39., čl. 80.
– Zakon o patentu (»Narodne novine« br. 173/03. i 87/05.) – čl. 1. – 5., čl. 15., čl. 48. – 53., čl. 58. – 63., čl. 70., čl. 97. i 98.
– Zakon o industrijskom dizajnu (»Narodne novine« br. 173/03.) – čl. 1. i 2., čl. 10. – 22., čl. 39., čl. 58.
– Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine« br. 173/03. i 186/03.) – čl. 1. – 12., čl. 15. – 18., čl. 32. i 33., čl. 37. – 41., čl. 53.
– Zakon o hrani (»Narodne novine« br. 117/03.) – odredbe koje se odnose na zaštitu izvornosti i zemljopisnog podrijetla hrane – Poglavlje X
– Zakon o vinu (»Narodne novine« br. 96/03.) – odredbe koje se odnose na zaštitu zemljopisnog podrijetla vina – Poglavlje IV i V
– Zakon o trgovini (»Narodne novine« br. 11/96., 101/98., 30/99., 75/99., 76/99., 62/01., 101/01., 49/03. – pročišćen tekst, 103/03., 170/03. i 55/04.) – Dio IV – Nepošteno tržišno natjecanje
– Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine« br. 96/03.) – Dio III – Oglašavanje proizvoda i usluga
– Kazneni zakon (»Narodne novine« br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05.) – čl. 229., 230., 231., 232. i 285.
Pravni izvori uz predmet ispitivanja sukladnosti
– Zakon o hrani (»Narodne novine« br. 117/03., 130/03. i 48/04.),
– Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju hrane (»Na­rodne novine« br. 114/04., 128/04. i 34/05.),
– Pravilnik o kakvoći mesa stoke za klanje peradi i divljači (»Narodne novine« br. 53/91. i 158/03. i »Sl. list« br. 34/74., 26/75 i 13/78)
– Pravilnik o kvaliteti zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa (»Narodne novine« br. 53/91. i 158/03. i »Sl. list« br. 2/85., 12/85. i 24/86.)
– Pravilnik o kvaliteti mesa peradi (»Narodne novine« br. 53/91. i 158/03. i »Sl. list« br. 1/81. i 51/88.)
– Pravilnik o kakvoći mesnih proizvoda (»Narodne novine« br. 53/91., 96/97., 158/03. i »Sl. list« br. 29/74.,13/78. i 41/80)
– Pravilnik o kvaliteti proizvoda od mesa peradi (»Narodne novine« br. 53/91. i 158/03. i »Sl. list« br. 55/91.)
– Pravilnik o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (»Narodne novine« br. 53/91., 96/97. i 158/03. i »Sl. list« br. 65/79. i 48/84.)
– Pravilnik o kakvoći mlijeka, mliječnih proizvoda, sirila i čistih kultura(»Narodne novine« br. 53/91. i 158/03. i »Sl. list« br. 51/82. i 39/99.)
– Pravilnik o kakvoći sirovog mlijeka (»Narodne novine« br. 102/00. i 111/00.)
– Pravilnik o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja (»Narodne novine« br. 53/91., 96/97., 128/97. i 158/03. i »Sl. list« br. 55/89.),
– Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda (»Narodne novine« br. 20/00.)
– Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine« br. 2/05, 79/05. i 107/05.),
– Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (»Na­rodne novine« br. 172/04.),
– Pravilnik o pivu i pivu s dodacima (»Narodne novine« br. 42/05. i 57/05.),
– Pravilnik o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu (»Narodne novine« 23/97., 40/97. i 112/97.),
– Pravilnik o kvaliteti alkoholnih i bezalkoholnih pića, leda i octa (»Narodne novine« 53/91. i 102/03. – na snazi odredbe o kakvoći leda i koncentriranoj octenoj kiselini i opće odredbe koje se na njih odnose),
– Zakon o vinu (»Narodne novine« br. 96/03.),
– Pravilnik o vinu (»Narodne novine« br. 96/96., 7/97, 117/97. i 57/00.),
– Pravilnik o proizvodnji vina (»Narodne novine« br. 02/05.),
– Zakon o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 76/99. i 151/03.),
– Pravilnik o kakvoći svinjskih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine« br. 85/05. i 13/06.),
– Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine« br. 20/04. i 10/05.),
– Pravilnik o vinskom i voćnom octu (»Narodne novine« br. 121/05.),
– Pravilnik o voćnim sokovima i nektarima te njima srodnim proizvodima (»Narodne novine«br. 125/05.).
1. Za radno mjesto gospodarskog inspektora treće vrste zvanja
1.1. Pravni izvori uz predmet Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti inspektora treće vrste zvanja, te kazneni postupci gospodarskog inspektora treće vrste zvanja u provedbi inspekcijskog nadzora
1.1.1. Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05. i 129/05.),
1.1.2. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97. – članak 127, 230, 231, 232, 258, 259, 261, 278, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 297, 298, 303, 312, 317, 318, 323, 324, 337, 339, 345, 348, 349 i 351, i »Narodne novine«, br. 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04. i 84/05.),
1.1.3. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst, i čl. 82. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći »Narodne novine«, br. 178/04.),
1.1.4. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02, 122/02, 187/03, 105/04, 127/04.),
1.1.5. Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04. i 88/05.).
1.2. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa koji se odnose na zaštitu potrošača, nedopuštenu trgovinu fizičkih osoba, isticanje tvrtke, iznajmljivanje soba, stanova kuća i apartmana, prijavu i odjavu turista, te obračun, naplatu i uplatu boravišne pristojbe
1.2.1. Odredbe o općim uvjetima obavljanja djelatnosti, isticanju tvrtke, iznajmljivanju soba, stanova kuća i apartmana, prijavu i odjavu turista, te obračun, naplatu i uplatu boravišne pristojbe prema postojećim propisima:
1.2.1.1. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99., 52/00. i 118/03.),
1.2.1.2. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 96/03, 103/03, 170/03. i 55/04.);
1.2.1.3. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
1.2.1.4. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 117/03.);
1.2.1.5. Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.),
1.2.1.6. Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 35/95, 52/95, 30/99, 64/00, 100/03. i 42/05.),
1.2.2. Odredbe o zaštiti potrošača (isticanje cijena proizvoda i usluga, pravilnost naplate za prodanu robu odnosno obavljenu uslugu, točnost mjerenja roba, pridržavanje propisanog radnog vremena, kupčeva prava, deklariranje, označavanje i obilježavanje proizvoda i dr.), prema postojećim propisima:
1.2.2.1. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 96/03, 103/03, 170/03. i 55/04.);
1.2.2.2. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 117/03.);
1.2.2.3. Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, br. 163/03.),
1.2.2.4. Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.),
1.2.2.5. Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 96/03.),
1.2.2.6. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05.),
1.2.2.7. Zakon o hrani (»Narodne novine«, br. 117/03, 130/03 i 48/04),
1.2.2.8. Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 12/01 i 14/01),
1.2.2.9. Posebne uzance u trgovini na malo (»Narodne novine«, br. 16/95.);
1.2.2.10. Posebne uzance u ugostiteljstvu (»Narodne novine«, br. 16/95. i 108/96.),
1.2.2.11. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, br. 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00 18/01, 33/01, 21/03, 52/04 i 106/04);
1.2.2.12. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještanih objekata iz skupine hoteli »Narodne novine«, broj 48/02, 132/03, 73/04);
1.2.2.13. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 175/03 i 106/04);
1.2.2.14. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine kampovi i druge vrste objekata za smještaj (»Narodne novine«, 84/05.)
1.2.2.15. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (»Narodne novine«, broj 14/96);
1.2.2.16. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima (»Narodne novine«, broj 22/96,137/98 i 152/02);
1.2.2.17. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 22/96, 47/97, 25/99, 29/00 i 196/03, ispr. 42/04);
1.2.2.18. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe (»Narodne novine«, broj 52/96. i 47/97.).
1.2.2.19. Posebne uzance u ugostiteljstvu (»Narodne novine«, broj 16/95 i 108/96);
1.2.2.20. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 142/99, 47/00, 121/00, 45/01., 108/01. i 106/04.);
1.2.2.21. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 11/97, 105/98, 38/99, 56/00 i 106/04);
1.2.2.22. Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (»Narodne novine«, broj 62/96, 23/97 i 134/98);
1.2.2.23. Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (»Narodne novine«, broj 45/94, 32/96 i 71/97);
1.2.2.24. Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i van sezone u turističkim mjestima (»Narodne novine«, broj 83/95. i 95/95.);
1.2.2.25. Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2005. godinu (»Narodne novine«, broj 91/04);
1.2.2.26. Uredba o visini godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2005. (»Narodne novine«, broj 91/04).
2. za radno mjesto inspektora rada
2.1. Pravni izvori uz predmet Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti inspektora rada, te kazneni postupci inspektora rada u provedbi inspekcijskog nadzora:
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine« broj 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05, 129/05 i 140/05)
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04)
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 62/03 – pročišćeni tekst i 178/04) – čl. 171. – 175.
– Kazneni zakon (»Narodne novine« broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2566/2003, U-I-2892/2003, 105/04 i 84/05) – čl. 111. – 115., 127., 303., 317., 318., 323., 324., 328., 337., 339., 345. – 351.
2.2. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u području radnih odnosa, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
– Zakon o radu (»Narodne novine« broj 38/95, 54/95, 64/95, 17/01, 82/01, 114/03, 30/04, 142/03, 137/04 – pročišćeni tekst i 68/05 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2766/2003)
– Zakon o strancima (»Narodne novine« broj 109/03 i 182/04)
– Zakon o evidencijama u oblasti rada (»Narodne novine« broj 34/91 i 26/93)
– Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« broj 143/02)
– Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 33/96, 96/01, 13/02, 136/02 – pročišćeni tekst i 112/05)
– Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04, 177/04, 90/05)
– Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine« broj 33/02, 86/02, 114/03 i 151/03)
– Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine« broj 102/98, 71/99, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02 117/03, 30/04, 174/04 i 92/05)
– Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (»Narodne novine« broj 147/02, 175/03 i 177/04)
– Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04 i 92/05) – čl. 35. i čl. 145.
– Stečajni zakon (»Narodne novine« broj 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03 i 187/04) – čl. 71., čl. 109., čl. 120. – 122.
– Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine« broj 114/03)
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 52/00 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-646/1999, U-I-945/1999 i 118/03) – čl. 32., čl. 611. – 618. i čl. 630. st. 1., 2. i 3.
– Ovršni zakon (»Narodne novine« broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 i 88/05) čl. 237. – 240. i čl. 307.u
– Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (»Narodne novine« broj 71/99)
– Zakon o načinu određivanja zastupljenosti udruga Sindikata više razine u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini (»Narodne novine« broj 19/99)
– Zakon o konvalidaciji (»Narodne novine« broj 104/97)
– Zakon o obrtu (»Narodne novine« broj 49/03 – pročišćeni tekst) – čl. 29.
– Pravilnik o sadržaju i načinu registracije ugovora o radu pomoraca i ribara (»Narodne novine« broj 8/96)
– Pravilnik o poslovima na kojima ne smije raditi žena (»Na­rodne novine« broj 44/96)
– Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojem je potrebna pojačana briga i njega (»Narodne novine« broj 64/98)
– Pravilnik o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta (»Narodne novine« broj 92/03)
– Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta (»Narodne novine« broj 103/96)
– Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na dopust trudnice ili žene koja doji dijete (»Narodne novine« broj 103/96)
– Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti malodobnik i o poslovima na kojima može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine« broj 59/02)
– Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine« broj 59/02)
– Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine« broj 96/02 i 152/04)
– Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (Narodne broj 16/96, 125/97 i 37/06).
2.3. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na organizaciju zaštite na radu, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:
– Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/96, 94/96, 114/03 i 100/04);
– Pravilnik o izradi procjene opasnosti (»Narodne novine«, broj 48/97 i 114/02);
– Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 52/84);
– Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (»Narodne novine«, broj 3/84 i 55/85);
– Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (»Na­rodne novine«, broj 56/83);
– Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (»Narodne novine«, broj 5/84);
– Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti ma­lodobnike i o poslovima na kojima može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, broj 59/02);
– Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, broj 59/02);
– Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obav­ljati poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 114/02 i 126/03);
– Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (»Narodne novine«, broj 114/02 i 126/03);
– Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine«, broj 69/05);
– Pravilnik o sigurnosnim znakovima (»Narodne novine«, broj 29/05);
– Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (»Narodne novine«, br. 42/05);
– Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (»Narodne novine«, br. 39/06)
2.3.1. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na pravila zaštite na radu na sredstvima rada, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:
– Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine« 47/02);
– Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad (»Narodne novine« br. 53/91);
– Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala (»Narodne novine« br. 49/86);
– Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (»Narodne novine« 53/91)
– Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine« 114/02 i 126/03);
– Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu (»Narodne novine« br. 10/86);
– Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (»Narodne novine« br. 49/86);
– Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama (»Narodne novine« br. 11/84 i 7/89);
2.3.2. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na pravila zaštite na radu za radne i pomoćne prostorije i pri izvođenju građevinskih radova, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:
– Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (»Narodne novine« br. 6/84 i 42/05);
– Pravilnik o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (»Narodne novine« 45/84);
– Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. l. 42/68 i 45/68 i čl. 114. Zakona o zaštiti na radu);
– Pravilnik o osiguranju smještaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (»Narodne novine« br. 7/87);
2.3.3. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na pravila zaštite na radu pri korištenju električne energije, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:
– Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (»Narodne novine« br. 9/87);
– Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (»Narodne novine« 19/83) naročito poglavlje »3 Postrojenja na otvorenom prostoru« i »6 Sklopke, rastavljači i osigurači (rasklopne naprave)«;
– Tehnički propisi o gromobranima (»Narodne novine« 53/91) naročito poglavlje »2 Područje primjene« i »4 Opće odredbe o gromobranima«;
2.3.4. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na pravila zaštite na radu pri kemijsko-tehnološkim procesima, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:
– Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim graničnim vrijednostima (»Narodne novine« br. 92/93);
– Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (»Narodne novine« br. 39/06);
– Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« br. 145/04)
– Pravilnik o zaštiti na radu pri radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene i poliklorirane terfenile (»Narodne novine« br. 7/89);
– Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama na radovima pri kemijsko-tehnološkim procesima (Sl. l. 55/50, 15/65 i čl. 114. Zakona o zaštiti na radu);
– Pravilnik o posebnim mjerama i normativima zaštite na radu pri preradi i obradi kože i krzna i otpadaka kože (Sl. l. 47/70 i čl. 114. Zakona o zaštiti na radu);
– Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih legura (»Narodne novine« br. 10/86);
– Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (»Narodne novine« br. 10/86)
Inspektori rada koji imaju stručnu spremu pravnog usmjerenja ne polažu usmeni posebni dio stručnog ispita iz predmeta pod točkom 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.
2.4. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99., 52/00. i 118/03.),
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 96/03, 103/03, 170/03. i 55/04.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 117/03.);
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.).
3. za radno mjesto elektroenergetskog inspektora
3.1. Pravni izvori uz Predmet ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti elektroenergetskog inspektora, te kazneni postupci elektroenergetskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br.76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05., 48/05. i 129/05.),
– Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97. – članak 127., 230., 231., 232., 258., 259., 261., 278., 280., 284., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 297., 298., 303., 312., 317., 318., 323., 324., 337., 339., 345., 348., 349. i 351., i »Narodne novine«, br. 27/98, 50/00,129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04. i 84/05.),
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst, i čl. 82. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći »Narodne novine«, br. 178/04.),
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02,122/02, 187/03, 105/04, 127/04.),
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04. i 88/05.).
3.2. Pravni izvori uz predmet Iz područja elektroenergetike, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
– Zakon o energiji (»Narodne novine«, br. 68/01. i 177/04.–osim poglavlja II., III. i IV.),
– Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 177/04.),
– Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, br. 158/03.)
– Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« br. 158/03.),
– Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, br. 14/06.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (»Službeni list SFRJ«, br. 53/88. i članak 53. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96. i »Narodne novine« , br. 5/02., čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, »Narodne novine« br. 158/03.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (»Službeni list SFRJ«, br. 4/74, čl. 98. Pravilnika broj 13/78, članak 53. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96., članak 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, »Narodne novine«, br. 158/03.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (»Sl. l. SFRJ«, br. 65/88, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. 55/96. i »Narodne novine« br. 24/97., članak 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti »Narodne novine«, br 158/03.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica (»SL. SFRJ« br. 13/78, čl. 53. Zakona o normizaciji, »Narodne novine« br. 55/96. i članak 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, »Narodne novine«, br. 158/03.)
– Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (»Narodne novine«, br. 135/05.),
– Pravilnik o izgledu i uporabi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, br. 88/98, 165/98, 8/99, članak 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine«, br. 158/03.),
– Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme i instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (»Narodne novine«, br. 39/06.)
– HRN N.B2.741:1986, Električne instalacije zgrada, Zaštita od električnog udara (članak 53. Zakona o normizaciji »Na­rodne novine«, br. 55/96, članak 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, »Narodne novine«, br. 158/03.).
3.3. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99., 52/00. i 118/03.),
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 96/03, 103/03, 170/03. i 55/04.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 117/03.);
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.).
4. za radno mjesto rudarskog inspektora
4.1. Pravni izvori uz predmet Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti rudarskog inspektora, te kazneni postupci rudarskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05., 48/05. i 129/05.),
– Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97. – članak 127, 230, 231, 232, 258, 259, 261, 278, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 297, 298, 303, 312, 317, 318, 323, 324, 337, 339, 345, 348, 349 i 351, i »Narodne novine«, br. 27/98, 50/00,129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04. i 84/05.),
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst, i čl. 82. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći »Narodne novine« br. 178/04.),
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02,122/02, 187/03, 105/04, 127/04.),
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04.i 88/05.).
4.2. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa iz područja rudarstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
– Zakon o rudarstvu – (»Narodne novine«, br. 190/03.),
– Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96),
– Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 58/93.)
– Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03. i 100/04.),
– Zakon o prijevozu opsnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/93.),
– Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, br. 108/95.),
4.3. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99.,52/00. i 118/03.),
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03.- pročišćeni tekst,96/03, 103/03, 170/03. i 55/04.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
5. za radno mjesto inspektora posuda pod tlakom
5.1. Pravni izvori uz predmet ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti inspektora posuda pod tlakom, te kazneni postupci inspektora posuda pod tlakom u provedbi inspekcijskog nadzora
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05., 48/05. i 129/05.),
– Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97. – članak 127., 230., 231., 232., 258., 259., 261., 278., 280., 284., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 297., 298., 303., 312., 317., 318., 323., 324., 337., 339., 345., 348., 349. i 351., i »Narodne novine«, br. 27/98, 50/00,129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04. i 84/05.),
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst, i čl. 82. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći »Narodne novine« br. 178/04.),
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02,122/02, 187/03, 105/04, 127/04.),
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04.i 88/05.).
5.2. Pravni izvori uz predmet poznavanja propisa iz područja posuda pod tlakom, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:
– Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, broj 158/03),
– Zakon o energiji (»Narodne novine« 68/01, 177/04),
– Zakon o normizaciji (»Narodne novine« br. 163/03),
– Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine« br. 135/05,)
– Pravilnik o tlačnoj opremi (»Narodne novine« br. 135/05).
– Pravilnik o tehničkim propisima za izradu i upotrebu parnih i vrelovodnih kotlova, parnih posuda, pregrijača pare i zagrijača vode (Sl. l. SFRJ, 7/57, 22/57, 3/58, 56/72 i 61/72, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. 55/96, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03),
– Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlovnica na otvorenom prostoru (Sl. l. SFRJ br. 12/85, čl.53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. 55/96, članak 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03),
– Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod tlakom za tekuće atmosferske plinove (Sl. l. br. 9/86, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br 55/96, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03),
– Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih tlačnih posuda za tekući ugljični dioksid (Sl.l. br. 76/90, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. 55/96, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03),
– Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih posuda pod tlakom za tekući ugljični dioksid (Sl. l. br. 39/90, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. 55/96, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03),
– Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, građenje, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. l. br. 10/90 i 52/90, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. 55/96, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03).
– Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne tlačne posude (Sl.l. br. 16/83, čl.53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. 55/96, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03),
– Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene posude za komprimirani tekući i pod tlakom rastvorene plinove (Sl. l. SFRJ br. 25/80, i 9/86, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. br. 55/96, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03),
– Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih tlačnih posuda za ukapljene atmosferske plinove (Sl. l. SFRJ br. 39/88, čl. 53. Zakona o normizaciji, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br.158/03),
5.3. Pravni izvori uz predmet poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99., 52/00. i 118/03.),
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03.- pročišćeni tekst, 96/03, 103/03, 170/03. i 55/04.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 117/03.);
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.).

XLV.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite od ionizirajućih zračenja polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, br. 27/99 i 173/03), i podzakonski akti doneseni na temelju toga zakona:
1.1. Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućih zračenja u medicini i stomatologiji (»Narodne novine«, br. 113/99),
1.2. Pravilnik o načinu i rokovima provedbe neposrednog nadzora nad izvorima ionizirajućih zračenja, načinu mjerenja ozračenja djelatnika i bolesnika koji su izloženi ionizirajućim zračenjima, vođenju i sadržaju evidencija i registara te načinu izvješćivanja u vezi s tim zračenjima (»Narodne novine«, br. 63/00),
1.3. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručne izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost s izvorima ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, br. 67/00) i
1.4. Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (»Narodne novine«, br. 84/00 i 106/03),
1.5. Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuća zračenja (»Narodne novine«, br. 84/00 i 106/03),
2. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 27/01), poglavlje »Nadležnost« – članak 16. do 18.),
3. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 97/93 i 151/03) – članak 58. – 102.)
4. Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (»Narodne novine«, br. 67/03, 83/03, 121/03 i 198/03).

XLVI.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja vatrogastva polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04)
2. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93 i 33/05)
3. Zakon o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst i 174/04)
4. Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (»Narodne novine«, br. 96/02, 102/02)
5. Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 25/01)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja civilne zaštite polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04)
2. Zakon o unutarnjim poslovima (»Narodne novine«, broj 55/89,18/90, 47/90, 19/91 – pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98, 29/00 i 53/00) – od čl. 24. b. do 24. ž.)
3. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97)
4. Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 20/06)
5. Pravilnik o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 25/06)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja djelovanja cenatara 112 i sustava javnog uzbunjivanja polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04) Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04)
2. Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe (»Narodne novine«, broj 108/05)
3. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (»Narodne novine«, broj 13/06)
4. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (»Narodne novine«, broj 47/06)
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova inspektora za vatrogastvo ili inspektora zaštite i spašavanja te poslova državnog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, pored pravnih izvora iz područja obavljanja poslova, polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04) u dijelu koji se odnosi na materijalnopravne temeljne odredbe (čl. 1. – 30.), prekršajni nalog (čl. 160., čl. 166. – 169.) te pokretanje, započinjanje i prekid postupka (čl. 170-172.)
2. Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02).

XLVII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja nuklearne sigurnosti polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
Predmeti:
1. Nuklearne djelatnosti
2. Nuklearni materijali
3. Međunarodna suradnja
Provjera znanja za sve tri navedene tematske cjeline obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima:
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova visoke stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Nacionalni propisi
1.1. Zakon o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 173/03),
1.2. Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (»Narodne novine«, broj 143/98)
1.3. Pomorski zakonik (»Narodne novine«, broj 181/04 – članci 10., 27., 61., 824.-840.)
2. Međunarodne konvencije i bilateralni ugovori:
2.1. Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93 i 5/01),
2.2. Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći (»Narod­ne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93 i 1/06),
2.3. Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93 i 1/06),
2.4. Konvencija o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 13/95),
2.5. Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada (»Na­rodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/99),
2.6. Konvencija o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (»Na­rodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/01).
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova visoke stručne spreme – inspektore – polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Nacionalni propisi
1.1. Zakon o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 173/03),
1.2. Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (»Narodne novine«, broj 143/98)
1.3. Pomorski zakonik (»Narodne novine«, broj 181/04 – članci 10., 27., 61., 824.-840.)
1.4. Pravilnik o kontroli nuklearnog materijala i posebne opreme (»Narodne novine«, broj 120/05)
2. Međunarodne konvencije i bilateralni ugovori:
2.1. Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93 i 5/01),
2.2. Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći (»Na­rodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93 i 1/06),
2.3. Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93 i 1/06),
2.4. Konvencija o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 13/95),
2.5. Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada (»Na­rodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/99),
2.6. Konvencija o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (»Na­rodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/01)
2.7. Sporazum između Republike Hrvatske i International Atomic Energy Agency (IAEA) o primjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 13/94)
2.8. Dodatni protokol uz Sporazum između Republike Hrvatske i International Atomic Energy Agency (IAEA) o primjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja (»Na­rodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 7/00)
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova više stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 173/03),
2. Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (»Narodne novine«, broj 143/98)
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećem pravnom izvoru:
1. Zakon o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 173/03),

XLVIII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja opće uprave, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. u dijelu koji se odnosi na udruge, vjerske zajednice, zaklade, fundacije i političke stranke:
1.1. Zakon o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01. i 11/02.)
1.2. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvat­skoj (»Narodne novine« broj 11/02.)
1.3. Zakon o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.)
1.4. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranka, te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka (»Narodne novine« broj 79/1994)
1.5. Zakon o zakladama i fundacijama (»Narodne novine« broj 36/95. i 64/01.)
1.6. Pravilnik o upisu u Zakladni upisnik (»Narodne novine« broj 4/96. i 103/01.)
1.7. Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine« broj 83/02.)
1.8. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 9/03., 12/03. i 24/04.)
1.9. Protokol o načinu upisa pravnih osoba Katoličke Crkve (»Na­rodne novine« broj 15/2003 – međunarodni ugovori)
1.10. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/2002)
1.11. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra vijeća nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 120/2003)
2. u dijelu koji se odnosi na kadrovske poslove i službeničke odnose:
2.1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05),
2.2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01), u dijelu kojim su uređene plaće državnih službenika i namještenika (članci 108-112.),
2.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95,69/95, 17/01, 82/01 i 114/03, 142/03, 30/04),
2.4. Zakon o zapošljavanju (»Narodne novine«, br. 59/96. i 114/01),
2.5. Zakon o strancima (»Narodne novine«, broj 109/03), u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje stranaca
2.6. Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br. 94/01, 88/02, 149/02, 117/03 i 30/04)
2.7. Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04 i 92/05),
2.8. Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj sužbi (»Narodne novine«, broj 8/06)
2.9. Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu (»Narodne novine«, broj 8/06)
2.10. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, broj 37/2001, 38/2001 – isp., 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – isp., 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – isp., 66/2005 i 131/05)
2.11. Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe (»Narodne novine«, broj 33/06)
2.12. Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom (»Narodne novine«, broj 33/06)
2.13. Pravilnik o radnoj knjižici (»Narodne novine«, broj 14/96.),
2.14. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja ispita)
3. u dijelu koji se odnosi na građanska stanja i matičarstvo:
3.1. Obiteljski zakon (»Narodne novine« broj 116/03, 17/04 i 136/04)
3.2. Zakon o državnim maticama (»Narodne novine« broj 96/93)
3.3. Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine« broj 69/92, 26/93 i 29/94)
3.4. Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (»Narodne novine« broj 202/03 i 49/05)
3.5. Uredba o područjima matičnih ureda (»Narodne novine« broj 2/98)
3.6. Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (»Na­rodne novine« broj 202/03)
3.7. Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (»Na­rodne novine« broj 202/03)
3.8. Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (»Narodne novine« broj 202/03)
3.9. Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (»Narodne novine« broj 112/93)
3.10. Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (»Narodne novine« broj 48/94)
3.11. Pravilnik o obrascima za dostavljanje podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (»Narodne novine« broj 3/00)
3.12. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine« broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 150/5 i 153/05)
3.13. Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti (»Narodne novine« broj 10/74)
3.14. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« broj 103/03)
3.15. Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (»Narodne novine« broj 139/04)
3.16. Zakon o popisima birača (»Narodne novine« broj 19/92)
3.17. Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« broj 53/91, 70/91, 28/92 i 113/93)
3.18. Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« broj 54/91, 3/92 i 149/02)
3.19. Pravilniko utvrđivanju cijene obrasca domovnice (»Narodne novine« broj 41/00)
3.20. Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (»Narodne novine« broj 53/91 i 88/01)
3.21. Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (»Narodne novine« broj 53/91)
3.22. Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (»Službeni list FNRJ«, dodatak – broj 10/65)
3.23. Konvencija o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu (Međunarodni ugovori i dvostrani sporazumi 1967.)
3.24. Konvencija o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori«, broj 8/91)
3.25. Bečka konvencija o konzularnim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
Propise pod rednim brojevima 3.22. do 3.25.
4. u dijelu koji se odnosi na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu:
4.1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (»Narodne novine« – Međunardni ugovori – broj 14/97),
4.2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02),
4.3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Na­rodne novine«, broj 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. i 129/05.),
4.4. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 10/97, 124/97, 50/98 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-103/1997 od 31. ožujka 1998, 68/98, 22/99, 42/99 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-772/1997, U-I-773/1997 od 21. travnja 1999, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02, 25/03, 107/03 i 175/03),
4.5. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, broj 62/01),
4.6. Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03),
4.7. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97 – čl. 28. stavak 3. Zakona o porezu na promet nekretnina, 33/00, 127/00 – članak 172. točka 11. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01 i 117/01 – ispravak, 150/02 i 147/03),
4.8. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obnašanju državne vlasti i lokalne samouprave (»Narodne novine«, broj 33/96 i 92/01),
5. u dijelu koji se odnosi na odnose s javnošću i protokol:
5.1. Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04),
5.2. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03),
5.3. Zakon o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 122/03),
5.4. Zakon o elektroničkom potpisu (»Narodne novine«, broj 10/02)
5.5. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96),
6. u dijelu koji se odnosi na ostale poslove iz područja opće uprave i općih poslova:
6.1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-248/1994 od 13. studenoga 1996.),
6.2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92),
6.3. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88),
6.4. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 49/87 i 38/88),
6.5. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95),
6.6. Pravilnik o primjeni Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 93/95.)
6.7. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 75/93, 48/99, 15/00, 127/00 – vjerodostojno tumačenje članka 2. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, 59/01, 190/03 – pročišćeni tekst i 199/03,),
6.8. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Na­rodne novine«, broj 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. i 129/05.)

IL.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja informatičkih poslova polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima, programima i stručnim podlogama u području informatičkih poslova:
1. Zakon o elektroničkom potpisu (»Narodne novine« broj10/2002)
2. Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektroničkih potpisa za tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 146/2004)
3. Zakon o elektroničkoj ispravi (»Narodne novine« broj150/2005)
4. Zakon o elektroničkoj trgovini (»Narodne novine« broj173/2003)
5. Kazneni zakon (»Narodne novine« broj 110/1997, 27/1998, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004 i 84/2005) – u dijelu koji se odnosi na odredbe kojima se uređuje računalni kriminal – odredbe članka 223., 223.a, 224. i 224.a.
6. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« broj 103/2003)
7. Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (»Narodne novine« broj 139/2004)
8. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine« broj 69/2005)
9. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/2003) – u dijelu koji se odnosi na opće odredbe, načela i izuzeća sadržano u člancima 1. do 8.

L.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prava i politike tržišnog natjecanja i državnih potpora polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
Posebni dio državnog stručnog ispita polaže se iz sljedećih predmeta:
1. Pravo tržišnog natjecanja,
2. Usklađivanje prava tržišnog natjecanja s propisima EZ,
3. Pravo državnih potpora,
4. Usklađivanje prava državnih potpora s propisima EZ
U predmetu Pravo tržišnog natjecanja obavlja se provjera znanja prema sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine« broj 122/03),
2. Uredba o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine« broj 51/04),
3. Uredba o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracije poduzetnika (»Narodne novine« broj 51/04),
4. Uredba o sporazumima male vrijednosti (»Narodne novine« broj 51/04),
5. Uredba o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji ne djeluje na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (»Narodne novine« broj 51/04),
6. Uredba o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (»Narodne novine« broj 158/04),
7. Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (»Narodne novine« broj 105/04),
8. Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije (»Narodne novine« broj 2/05),
9. Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju (»Na­rodne novine« broj 54/05),
10. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93 i 34/99), Glava VI., »Povezana društva« članak 473. – 511., Glava VII. »Pripajanje i spajanje društva«, članak 512. – 550., Glava VIII. »Prijenos imovine«, članak 551. – 552., Glava IX. »Preoblikovanje društva«, članak 553. – 582., Dio četvrti »Inozemna trgovačka društva i inozemna ulaganja«, članak 611.-623.
U predmetu Usklađivanje prava tržišnog natjecanja s propisima EZ obavlja se provjera znanja prema sljedećim izvorima:
1. Ugovor o osnivanju Europske zajednice (pročišćeni tekst Ministarstva europskih integracija – neslužbeni prijevod, listopad 2000.), Glava VI. »Zajednička pravila o tržišnom natjecanju, oporezivanju i ujednačavanju zakona«, Poglavlje 1. »Pravila o tržišnom natjecanju«, Odjeljak 1. »Pravila koja se odnose na poduzeća«, članak 81. – 86.,
2. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Na­rodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01), Glava VI. »Usklađivanje zakona, provedba zakona i pravila tržišnog natjecanja«, članak 69. i 70., te članak 40.
U predmetu Pravo državnih potpora obavlja se provjera znanja prema sljedećim izvorima:
1. Zakon o državnim potporama (»Narodne novine« broj 140/05),
2. Uredba o državnim potporama (»Narodne novine« broj 121/03)
3. Pravilnik o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine« broj 11/05)¸
4. Program dinamike usklađivanja postojećih programa državnih potpora s kriterijima stavak 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i njihovih država članica (»Narodne novine« broj 125/04)
5. Program prilagodbe sustava državnih potpora u Republici Hrvatskoj sa sustavom u Europskoj zajednici (»Narodne novine« broj 125/04)
U predmetu Usklađivanja prava državnih potpora s propisima EZ obav­lja se provjera znanja prema sljedećim izvorima:
1. Ugovor o osnivanju Europske zajednice (pročišćeni tekst Ministarstva za europske integracije – neslužbeni prijevod, listopad 2000.), Glava VI. »Zajednička pravila o
2. tržišnom natjecanju, oporezivanju i ujednačavanju zakona«, Poglavlje 1. »Pravila o tržišnom natjecanju«, Odjeljak 2. »Potpore koje daju države«, članak 87. – 89.,
3. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Na­rodne novine – Međunarodni ugovori«, broj
14/01), Glava VI »Usklađivanje zakona, provedba zakona i pravila tržišnog natjecanja« članak 70.

LI.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja informacijsko-dokumentacijskih poslova polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 172/03.)
2. Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04.) – glava I. i II.
3. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97. i 64/00.) – glava I., II. i III.
4. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (»Narodne novine«, broj 63/04.)
5. Zakon o knjižnicama (»Narodne novine«, broj 105/97., 5/98. i 104/00.) – glava I., IX. i X.
6. Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (»Narodne novine«, broj 21/02.)
7. Pravilnici i norme za bibliografsku i dokumentacijsku obradu:
8. Pravilnik i priručnik za izradu abecednih kataloga, Knjiga 1. – Odrednice i redalice, Eva Verona (definicija službenih publikacija, korporativnih tijela, formalnih odrednica), Zagreb, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1986.
9. ISBD (G): Opći međunarodni standardni bibliografski opis, (Uvodne napomene), Zagreb, IFLA, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1979.
10. ISBD (S) Međunarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacija, (Uvodne napomene), Zagreb, IFLA, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1992.
11. ISBD (M): Međunarodni standardni bibliografski opis omeđenih publikacija, (Uvodne napomene), Zagreb, IFLA, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1980.
12. ISBD (CM): Međunarodni standardni bibliografski opis kartografske građe, (Uvodne napomene), Zagreb, IFLA, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1982.
13. ISBD (NBM): Međunarodni standardni bibliografski opis neknjižne građe, (Uvodne napomene), Zagreb, IFLA, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1993.
14. ISBD (ER): Međunarodni standardni bibliografski opis elektroničke građe, (Uvodne napomene), Zagreb, IFLA, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2001.
15. Pojmovnik Eurovoc, HIDRA, Europska unija, http://www.hidra.hr/eurovoc/eurovoc1.htm
16. HRN ISO 2108:2003: Informacije i dokumentacija – Međunarodni standardni knjižni broj (ISBN)
17. HRN ISO 3297:2004: Informacije i dokumentacija – Međunarodni standardni broj serijske publikacije
18. HRN ISO 2788:2004: Dokumentacija – Smjernice za izradu i razvoj jednojezičnih tezaurusa
19. HRN ISO 5963:2001: Dokumentacija – Metode analize dokumenata, određivanje njihovih predmeta i odabira indeksnih naziva
20. Priručnik za UNIMARC, Mirna Willer, Zagreb, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1989.

LII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite prava i interesa djece polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Konvencija o pravima djeteta (»Službeni list – Međunarodni ugovori«, br. 15/90, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/93 i 20/97)
– Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 5/02 i 2/03)
– Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji (»Na­rodne novine – Međunarodni ugovori« br. 5/02 i 7/02);
2. Konvencija o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozem­stvu (»Službeni list – Međunarodni ugovori« br. 2/60 i »Narodne novine« br. 31/91);
3. Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece (»Službeni list – Međunarodni ugovori« br. 7/91, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 4/94);
4. Zakon o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine«, br. 96/03);
5. Obiteljski zakon (»Narodne novine« br. 116/03, 17/04, i 136/04);
6. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine« br. 116/03.);
7. Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03. i 44/06) – III. Prava u sustavu socijalne skrbi, IV Obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, VII Nadležnost i postupak;
8. Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine« br. 94/01);
9. Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br. 94/01,88/02, 149/02, 117/03, 30/04, 177/04 i 90/05) – 1. Osigurane osobe čl. 5. do 9., 2. Prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja;
10. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 121/03 i 48/05 – ispr.) – Mjere zdravstvene zaštite – čl. 16. do 20., Prava i dužnosti osoba u ostvarivanju zdravstvene zaštite – čl. 21. do 22., Zdravstvena djelatnost čl. 23., Razine zdravstvene djelatnosti – čl. 24. i 25.;
11. Kazneni zakon (»Narodne novine« br. 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04 i 84/05 – ispr.) – Opći dio – I. Temeljne odredbe, II. Primjena kaznenog zakonodavstva RH; Posebni dio – XIV. Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, XVI. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži, XXII. Kaznena djela protiv pravosuđa i XXV. Kaznena djela protiv službene dužnosti;
12. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine« br. 110/97, 27/98 – ispr., 58/99, 112/99, 58/02 i 143/02 – ispr.) – Opće odredbe;
13. Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine« br. 111/97, 27/98-ispr., i 12/02);
14. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (»Narodne novine« br. 111/97, 128/99 i 79/02) – I. Opće odredbe, II. Temeljna načela;
15. Zakon o prekršajima (»Narodne novine« br. 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04 – ispr.) – VIII. Primjena prekršajnih sankcija prema maloljetnicima čl. 61. do 75., XXIV Postupak prema maloljetnicima – čl. 238. do 244.;
16. Zakon o policiji (»Narodne novine« br. 129/00) – čl. 24;
17. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« br. 10/97 i 133/97 – ispr.); III. Programi dječjeg vrtića
18. Zakon o osnovnom školstvu (»Narodne novine« br. 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05) – III. 2. Nastavni plan i program te organiziranje nastave, 3. Učenici, IV. Zdravstvena i socijalna skrb učenika
19. Zakon o srednjem školstvu (»Narodne novine« br. 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01 i 81/05); II. 1. Programi srednjeg školstva, 2. Nastavni plan i program, 4. Organiziranje nastave, VI. Učenici.

LIII.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja promicanja i zaštite ravnopravnosti spolova polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 116/03)
2. UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (1979.)
3. Zakon o istospolnim zajednicama (»Narodne novine« broj 116/03)
4. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine« broj 116/03)
5. Zakon o medijima (»Narodne novine« broj 59/04), odredbe:
5.1. Glava I. Opće odredbe
5.2. Glava II. Opća načela
5.3. Glava III. Prava i obveze nakladnika, t. 3. Informacije o nakladniku i mediju od interesa za javnost, t. 4. Medijska načela i obveze, t. 5. Oglašavanje
5.4. IV. Prava i obveze novinara
6. Obiteljski zakon (»Narodne novine« broj 116/03, 17/04 i 136/04)

LIV.

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja javne nabave polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01, 197/03 i 92/05),
2. Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02),
3. Uredba o objavama i evidenciji javne nabave (»Narodne novine«, broj 14/02),
4. Uredba o osnivanju Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 179/03 i 98/05),
5. Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, broj 117/03).

LV.

Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova iz djelokruga Obavještajne agencije, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o sigurnosnim službama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 32/02 i 38/02),
2. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04 i 84/05), članci: 1. – 48., 135. – 187., 337. – 351.)
3. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96),
4. Zakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 68/03),
5. Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 32/02),
6. Godišnje smjernice za rad sigurnosnih službi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 121/03),
7. Uredba o pravu nošenja i načinu uporabe oružja službenih osoba Obavještajne agencije (»Narodne novine«, broj 83/03),
8. Uredba o službenoj iskaznici i znački službenih osoba Obavještajne agencije (»Narodne novine«, broj 83/03),
9. Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova Obavještajne agencije (»Narodne novine«, broj 83/03),
10. Uredba o utvrđivanju poslova protuobavještajne zaštite i osiguranja određenih osoba, objekata i prostora (»Narodne novine«, broj 83/03 i 70/05),
11. Uredba o osnivanju Zavoda za informacijsku sigurnost i kripto-zaštitnu tehnologiju (»Narodne novine«, broj 83/03),
12. Uredba kojom se utvrđuju dužnosti odnosno poslovi od posebnog značaja za nacionalnu sigurnost za obavljanje kojih se provodi sigurnosna provjera (»Narodne novine«, broj 83/03),
13. ostali podzakonski akti iz područja sigurnosnog djelovanja, zaštite tajnosti podataka, unutarnjem nadzoru rada, uredskom, materijalnom i financijskom poslovanju, koje pobliže odredi čelnik sigurnosne službe, a koji imaju oznaku tajnosti.

LVI.

Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa utvrđene ovim Programom, a koji će stupiti na snagu nakon stupanja na snagu ovoga Programa.

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.