Pravilnik o lovočuvarskoj službi

NN 63/2006 (5.6.2006.), Pravilnik o lovočuvarskoj službi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1514

Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O LOVOČUVARSKOJ SLUŽBI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje organiziranje lovočuvarske službe, obrazac iskaznice i izgled značke lovočuvara, način njihovog izdavanja i vraćanja, te način upotrebe vatrenog oružja pri obavljanju lovočuvarske službe.

Članak 2.

Lovoovlaštenik odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno izvršavanje prava lova (u daljnjem tekstu: ovlaštenik prava lova) dužan je organizirati lovočuvarsku službu ako sam nije stručno osposobljen.

Članak 3.

Lovočuvar može biti osoba:
1. koja ispunjava propisane uvjete za držanje i nošenje lovačkog oružja,
2. koja je položila lovački ispit i posjeduje lovačku iskaznicu,
3. koja je osposobljena za obavljanje lovočuvarske službe.

Članak 4.

Lovočuvarska služba mora se organizirati ovisno o veličini, konfiguraciji i otvorenosti lovišta te u skladu s lovnogospodarskom osnovom i programom uzgoja divljači.

Članak 5.

Ovlasti i dužnosti lovočuvara utvrđene su člankom 58. stavkom 1. i 2. Zakona o lovstvu, ugovorom s ovlaštenikom prava lova te lovnogospodarskom osnovom odnosno programom uzgoja divljači.
Lovočuvar se u obavljanju svoje dužnosti može koristiti lovačkim oružjem za provedbu smjernica lovnogospodarske osnove odnosno programa uzgoja divljači, a u skladu s odredbama Zakona o lovstvu, Zakona o oružju i propisa donesenih na temelju tih zakona.

II. OBRAZAC ISKAZNICE I ZNAČKA LOVOČUVARA

Članak 6.

Lovočuvar mora imati iskaznicu i značku kojima dokazuje svoje ovlasti za čuvanje lovišta.

Članak 7.

Iskaznica je pravokutnog oblika, dimenzija 105 x 70 mm, a tiska se na bezdrvnom kartonu B-1, 250 g/m2 zelene boje s integriranim znakom grba Hrvatskog lovačkog saveza (u daljnjem tekstu: HLS) i zaštićena je omotom od prozirne plastične mase.
Obrazac iskaznice sadrži:
a) na prednjoj strani:
– u gornjem lijevom dijelu prostor za fotografiju lovočuvara dimenzija 40 × 30 mm
– u gornjem desnom dijelu prostor za upis broja i naziva lovišta i ovlaštenika prava lova
– u sredini naziv »ISKAZNICA LOVOČUVARA« i broj iskaznice
– u donjem dijelu prostor za upis imena, prezimena, adrese stanovanja, datuma rođenja lovočuvara, datum izdavanja i rok valjanosti iskaznice, te potpis odgovorne osobe za izdavanje.
b) na stražnjoj strani:
– tekst iz članka 58. stavka 1. i 2. Zakona o lovstvu o ovlastima i dužnostima lovočuvara.
Obrazac iskaznice tiskan je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

Značka lovočuvara je tradicionalna povijesna značka lovočuvara, izvedena je od bakra, šuplje prešana, posrebrena i patinirana, okruglog je oblika promjera 53,5 mm.
Značka sadrži izdignuto:
1. polukružni hrvatski pleter s lijeve i desne strane;
2. hrvatski grb i ispod grba ovalno ispisan naziv »LOVOČUVAR« gornjem dijelu na zrakastom prostoru
3. srnjaka, dva fazana, lovca i hranilište u sredini;
4. lentu na kojoj je upisan serijski broj značke donjem dijelu.
Na poleđini značke nalazi se vijak debljine 3 mm i dužine 8 mm s pripadajućom maticom promjera 13,5 mm.

Članak 9.

Lovočuvari u obavljanju svojih dužnosti nose značku u kožnom povezu zajedno s iskaznicom, kojima dokazuju identitet i ovlasti.
Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka je tamnozelene boje trostrukog pregiba. Veličina svakog pregiba je 8 × 12 cm.
Na prednjoj stranici kožnog poveza otisnut je grb HLS-a.

Članak 10.

Iskaznicu, značku i pripadajući kožni povez izrađuje i izdaje HLS. Zahtjev za izdavanje iskaznice i značke HLS-u podnosi ovlaštenik prava lova.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenik prava lova je dužan priložiti:
– presliku Ugovora o koncesiji, zakupu odnosno izvršavanju prava lova u lovištu;
– podatke o lovočuvaru za kojeg se zahtjev podnosi, te preslike Oružnog lista za držanje i nošenje oružja, Uvjerenja o položenom lovačkom ispitu i Uvjerenja o osposobljenosti za lovočuvara
– dvije istovjetne fotografije lovočuvara dimenzija 40 x 30 mm.

Članak 11.

Evidenciju o izdanim iskaznicama i značkama lovočuvara vode ovlaštenik prava lova i HLS.
Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. ime i prezime, te adresu lovočuvara;
2. broj i naziv lovišta u kojem lovočuvar obavlja dužnost;
3. podatke o ovlašteniku prava lova za lovište u kojem lovočuvar obavlja dužnost;
4. registarski broj iskaznice i značke;
5. datum izdavanja;
6. rok valjanosti;
7. datum razduživanja iskaznice i značke;
8. rubriku za napomene;
9. potpis ovlaštenika prava lova i odgovorne osobe za izdavanje.

Članak 12.

Rok valjanosti iskaznice i značke lovočuvara ne može biti dulji od razdoblja važenja ugovora o koncesiji, zakupu odnosno izvršavanju prava lova za lovište koje čuva.
Nakon isteka roka valjanosti ili nakon prestanka obavljanja dužnosti, ovlaštenik prava lova je dužan HLS-u vratiti iskaznicu i značku u roku od 30 dana.

Članak 13.

Lovočuvar koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice i značke dužan je o tome odmah izvijestiti ovlaštenika prava lova.
Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je u »Narodnim novinama« oglašeno da izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka ne vrijede.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovlaštenici prava lova dužni su uskladiti svoje poslovanje u pogledu lovočuvarske službe, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lovočuvarskoj službi (»Narodne novine«, broj 48/96. i 87/02.).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/54
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 23. svibnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.