Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovogospodarske osnove

NN 63/2006 (5.6.2006.), Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovogospodarske osnove

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1515

Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOJ SLUŽBI ZA PROVEDBU LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način organiziranja i rada stručne službe za provedbu lovnogospodarske osnove odnosno programa uzgoja divljači (u daljnjem tekstu: stručna služba), koju je lovoovlaštenik odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno izvršavanje prava lova (u daljnjem tekstu: ovlaštenik prava lova) dužan imati.

Članak 2.

Pod stručnom službom, prema ovom Pravilniku, smatra se jedna ili više stručnih osoba za provedbu lovnogospodarske osnove odnosno programa uzgoja divljači (u daljnjem tekstu: stručna osoba).
Za provedbu lovnogospodarske osnove odnosno programa uzgoja divljači, ovlaštenik prava lova dužan je organizirati stručnu službu ili sam provoditi lovnogospodarsku osnovu odnosno program uzgoja divljači, ako ispunjava uvjete iz stavka 3. ovoga članka.
Stručna osoba mora imati najmanje srednju stručnu spremu šumarsko-biološkog, veterinarskog ili poljoprivrednog usmjerenja te da je tijekom školovanja položila odgovarajuće gradivo iz područja lovstva u skladu s nastavnim programom navedenih usmjerenja.

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 3.

Potreban broj stručnih osoba određuje ovlaštenik prava lova ovisno o: stručnoj sposobnosti stručne osobe, površini lovišta, vrsti divljači koja se uzgaja u lovištu, brojnom stanju divljači u lovištu te mogućem gospodarskom kapacitetu lovišta propisanom lovnogospodarskom osnovom odnosno programom uzgoja divljači, vrsti i broju divljači planirane za lov, vrsti i tipu lovišta te intenzitetu uzgoja i ispuštanja divljači u lovištu.
Jedna stručna osoba može obavljati stručne poslove u više lovišta.

Članak 4.

Stručna osoba organizira, obavlja i nadzire sve stručne radnje i poslove u pogledu uzgoja i zaštite divljači i ostalih životinjskih vrsta, staništa divljači, lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata, lovač­kih pasa, lovačkog oružja i naboja, lova divljači, lovne etike, šteta od divljači i na divljači, prebrojavanja divljači, prihrane i prehrane, zdravstvenog stanja i kondicije divljači, poslovne dokumentacije, analize stanja u lovištu kao i ostalih stručnih poslova u lovištu u skladu s odredbama Zakona o lovstvu i propisa donesenih na temelju toga Zakona, lovnogospodarskom osnovom odnosno programom uzgoja divljači i ugovorom s ovlaštenikom prava lova.

Članak 5.

Stručna osoba obavlja propisane poslove, a napose:
1. organizira sve potrebne radove na provedbi lovnogospodarske osnove odnosno programa uzgoja divljači, nadzire i prati stanje u lovištu:
– brojno stanje divljači te spolnu, dobnu i trofejnu strukturu divljači i njihovih populacija;
– dnevnu i sezonsku migraciju divljači;
– zdravstveno stanje i kondiciju divljači;
– uvjete za razmnožavanje divljači i vođenje mladunčadi, broj rasplodnih ženki i njihovih mladunčadi te ostvaren prirast po vrstama divljači;
– brojno stanje predatora i ostalih životinjskih vrsta;
– obavljanje lova u skladu s lovnogospodarskom osnovom odnosno programom uzgoja divljači i brojnim stanjem divljači;
– održavanje broja divljači unutar populacije u broju predviđenom lovnogospodarskom osnovom odnosno programom uzgoja divljači;
– stanje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata;
– način lova divljači te upotrebu lovačkih pasa, lovačkog oružja i naboja, te lov pticama grabljivicama;
– organizira ocjenjivanje trofeja divljači;
– provedbu preventivnih mjera zaštite divljači pri obavljanju poljoprivrednih i drugih radova u lovištu;
– provedbu preventivnih higijensko-zdravstvenih mjera u lovištu radi zdravstvene zaštite divljači i drugih životinjskih vrsta;
– obilježbu granica lovišta;
– rad lovočuvara na stručnim poslovima, za koje mu daje upute;
– provođenje znanstveno-istraživačkih radova ako ih ima u lovištu;
2. sastavlja zapisnike, izrađuje i obavlja sve potrebne i propisane analize, evidencije, korespondencije i izvješća:
– zapisnik o utvrđivanju brojnog stanja divljači na početku lovne godine i prije početka lova, čiji je obrazac tiskan u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio;
– zapisnik o štetama na divljači, čiji je obrazac tiskan u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio;
– zapisnik o štetama od divljači, čiji je obrazac tiskan u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio;
– zapisnik o obavljenoj prihrani i prehrani divljači, čiji je obrazac tiskan u Prilogu 4 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio;
– plan lova divljači;
– promet divljači i njezinih dijelova;
– promjene u lovištu i na staništu divljači;
– statistička izvješća;
– ostala izvješća za ovlaštenika prava lova i nadležna tijela državne uprave;
3. uspoređuje propis lovnogospodarske osnove odnosno programa uzgoja divljači s njegovom provedbom u lovištu, te pokreće postupak izrade revizije istih u skladu s odgovarajućim pravilnikom.

Članak 6.

Stručna osoba u provedbi lovnogospodarske osnove odnosno programa uzgoja divljači surađuje s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom kulture, upravnim odjelima županija i Grada Zagreba nadležnim za poslove lovstva, veterinarskim stanicama i dr.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovlaštenici prava lova su dužni uskladiti svoje poslovanje u pogledu stručne službe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (»Narodne novine«, broj 48/96. i 87/02.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/45
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 23. svibnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.
 

PRILOG 1