Tarifa revizorskih usluga

NN 63/2006 (5.6.2006.), Tarifa revizorskih usluga

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

1521

Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 32. stavka 2. točke 3. Zakona o reviziji (»Narodne novine« broj: 146/06.) i članka 13. stavka 1. točke 2. Statuta, Skupština Hrvatske revizorske komore na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2006. godine, donijela je

TARIFU

REVIZORSKIH USLUGA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovom Tarifom revizorskih usluga određuju se najniži iznosi naknada za revizorske usluge, te naknade troškova koje imaju pravo naplatiti revizorsko društvo, samostalni revizor odnosno zajednički revizorski ured.
(2) Revizorska društva, samostalni revizor i zajednički revizorski ured ne smiju s korisnicima revizorskih usluga ugovarati naknadu koja nije u skladu s ovom Tarifom.
(3) Zabranjeni su sporazumi sklopljeni uz ugovor o reviziji ili naknadno, kojima bi se konačna naknada za revizorsku uslugu naplaćivala suprotno ovoj Tarifi.

II. ODREĐIVANJE NAJNIŽE NAKNADE ZA REVIZIJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, OSIM BANAKA, OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA, INVESTICIJSKIH I MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 2.

(1) Najniža naknada za reviziju temeljnih financijskih izvještaja obveznika revizije – trgovačkih društava, osim banaka, osiguravajućih društava, investicijskih i mirovinskih fondova, utvrđuje se umnoškom zbroja bodova i vrijednosti boda.
(2) Zbroj bodova određuje se primjenom sljedećih kriterija:
– ukupni prihodi obveznika u prethodnoj poslovnoj godini,
– vrijednost aktive obveznika u prethodnoj poslovnoj godini,
– prosječan broj radnika obveznika na osnovi stvarnih sati rada u prethodnoj poslovnoj godini.
(3) Broj bodova prema ukupnom prihodu obveznika utvrđuje se prema sljedećem:

od kuna

do kuna

bodova

0

5.000.000,00

10

5.000.001,00

10.000.000,00

15

10.000.001,00

30.000.000,00

20

30.000.001,00

50.000.000,00

25

50.000.001,00

100.000.000,00

30

100.000.001,00

200.000.000,00

35

Za svakih daljnjih 100.000.000,00 kuna broj bodova se uvećava za 5 bodova.
(4) Broj bodova prema aktivi obveznika utvrđuje se prema sljedećem:

od kuna

do kuna

bodova

0

5.000.000,00

5

5.000.001,00

10.000.000,00

10

10.000.001,00

20.000.000,00

20

20.000.001,00

30.000.000,00

25

30.000.001,00

50.000.000,00

35

50.000.001,00

100.000.000,00

50

100.000.001,00

200.000.000,00

60

Za svakih daljnjih 50.000.000,00 kuna broj bodova se uvećava za 5 bodova.
(5) Broj bodova prema broju radnika obveznika utvrđuje se prema sljedećem:

od

do

bodova

0

20

5

21

50

10

51

100

15

101

200

20

201

300

25

301

500

30

Za svakih daljnjih 100 radnika broj bodova se uvećava za 5 bodova.
Članak 3.
Najniža naknada za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije, utvrđuje se u vrijednosti za 10 bodova, ako se u konsolidirane financijske izvještaje uključuje jedno ovisno društvo, te za 5 bodova za svako daljnje ovisno društvo.

III. ODREĐIVANJE NAJNIŽE NAKNADE ZA REVIZIJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BANAKA I OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Članak 4.

(1) Najniža naknada za reviziju temeljnih financijskih izvještaja obveznika revizije – banaka i osiguravajućih društava određuje se umnoškom broja bodova i vrijednosti boda.
(2) Broj bodova određuje se prema vrijednosti aktive (sredstava) u prethodnoj poslovnoj godini, prema sljedećem:

od kuna

do kuna

bodova

0

100.000.000,00

100

100.000.001,00

150.000.000,00

150

150.000.001,00

300.000.000,00

180

300.000.001,00

500.000.000,00

200

500.000.001,00

800.000.000,00

220

800.000.001,00

1.200.000.000,00

250

1.200.000.001,00

1.500.000.000,00

280

1.500.000.001,00

2.000.000.000,00

300

Za svakih daljnjih 500.000.000,00 kuna broj bodova se uvećava se za 10 bodova.

Članak 5.

Naknada za reviziju, određena člankom 4. ove Tarife, uvećava se za dodatne revizije za potrebe regulatornih ili nadzornih tijela (poput revizije izvješća banaka po zahtjevima HNB-a ili revizije izvješća osiguravajućih društava po zahtjevu nadzornog tijela ili revizije informatičkog sustava) za najmanje 15%.

IV. ODREĐIVANJE NAJNIŽE NAKNADE ZA REVIZIJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA INVESTICIJSKIH I MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 6.

(1) Najniža naknada za reviziju financijskih izvještaja obveznika revizije – investicijskih i mirovinskih fondova, određuje se umnoškom broja bodova i vrijednosti boda.
(2) Broj bodova određuje se prema vrijednosti ukupne imovine fonda u prethodnoj poslovnoj godini, prema sljedećem:

od kuna

do kuna

bodova

0

5.000.000,00

20

5.000.001,00

15.000.000,00

25

15.000.001,00

25.000.000,00

30

25.000.001,00

50.000.000,00

35

50.000.001,00

100.000.000,00

40

100.000.001,00

200.000.000,00

50

200.000.001,00

350.000.000,00

60

350.000.001,00

500.000.000,00

70

Za svakih daljnjih 500.000.000,00 kuna imovine investicijskih fondova, odnosno svakih daljnjih 1.000.000.000,00 kuna imovine mirovinskih fondova, broj bodova uvećava se za 10 bodova.

Članak 7.

Za obveznike čije su dionice uvrštene u kotaciju burze i kojima se javno trguje, najniža naknada utvrđena člancima od 2. do 6. ove Tarife, uvećava se za 20%.

V. ODREĐIVANJE NAJNIŽE NAKNADE ZA POSEBNE REVIZIJE TEMELJEM ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 8.

Za izvršenje posebne revizije temeljem Zakona o trgovačkim društvima najniža naknada određuje se prema sljedećem:
 

R.br

OPIS USLUGE

NAKNADA

OSNOVICA

IZNOS U KN BEZ PDV

1.

 

 


a) Revizija osnivanja društva kapitala u stvarima ili pravima
b) Revizija povećanja temeljnog kapitala u stvarima ili pravima
c) Revizija smanjenja temeljnog kapitala
d) Revizija povećanja temeljnog kapitala iz sredstava Društva (rezerva ili dobit)

Prema vrijednosti temeljnog kapitala povećanja ili smanjenja u kunama:

 
2.000,00
2.000,00 – 8.000,00
8.000,00 + 2% od iznosa povećanog/smanjenog temeljnog kapitala
9.000,00 + 1% od iznosa povećanog/smanjenog temeljnog kapitala–   do 20.000,00
–     20.0001,00 – 50.000,00
–     50.001,00 – 100.000,00


–       100.001,00 – 1.000.000,00

Za svakih daljnjih 1.000.000,00 dobiveni iznos se povećava za 1‰

2.

Posebne revizije u cilju zaštite manjine u d.d. (čl. 298. ZTD):

 

a) ispitivanje radnji koje su provedene kod osnivanja d.d.

prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2. – 7. ove Tarife

b) ispitivanje vođenja poslova od strane uprave društva

prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2. – 7. ove Tarife uvećano za 10%

 

c) ispitivanje mjera poduzetih kod povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala

prema kriterijima iz r.b. 1 ove tablice

3.

Posebna revizija zaštite prava manjine u d.o.o. (čl. 450. ZTD)

prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2. – 7. ove Tarife

4.

Revizija poduzetničkih ugovora

(čl. 481.a ZTD)

20 % od naknade za vladajuće društvo prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2. – 7. ove Tarife za svako ovisno društvo.

5.

Ispitivanje izvješća uprave o odnosima s povezanim društvima (čl. 498. ZTD)

10% od naknade za vladajuće društvo prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2. – 7. ove Tarife za svako ovisno društvo

6,

a) Revizija priključenja (čl. 504. st.4. ZTD)

prema kriterijima iz r. b. 1. ove tablice na iznos temeljnog kapitala glavnog društva uvećano za 20%

 

b) Revizija otpremnine (čl. 300.h st. 2. ZTD)

prema kriterijima iz r. b. 1. ove tablice na iznos temeljnog kapitala društva koje isplaćuje otpremninu uvećano za 20%

7.

Revizija pripajanja i spajanja d.d. (čl. 515. ZTD) i d.o.o. (čl. 535. - 547. ZTD)

20% od naknade prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2. – 7. ove Tarife za svako društvo koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju.

8.

Revizija podjele društva kapitala

(čl. 550.e ZTD)

25% od naknade prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2. – 7. ove Tarife

9.

Revizija preoblikovanja d.o.o. (čl. 566. st.1.) i društva osoba (čl. 580. st. 2. toč. 5. ZTD)

20% od naknade prema kriterijima za reviziju temeljnih financijskih izvještaja iz čl. 2. – 7. ove Tarife

VI. NAKNADA TROŠKOVA

Članak 9.

Za sve revizijske usluge navedene u ovoj Tarifi, a koje se obavljaju izvan sjedišta revizorskog društva, samostalnog revizora odnosno zajedničkog revizorskog ureda, ugovorena naknada se može uvećati za stvarno nastale materijalne troškove:
– dnevnice u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak,
– troškove noćenja u visini stvarnih troškova,
– troškove prijevoza na službenom putu u visini stvarnih troškova i u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Vrijednost 1 boda utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kn bez PDV-a.

Članak 11.

Naknada za revizorske usluge revizora koji je imenovan od nadležnog tijela obveznika, do dana stupanja na snagu ove Tarife, određuje se sukladno ugovorenim uvjetima.

Članak 12.

Ova Tarifa stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednica
Hrvatske revizorske komore
Ana Krivičić, v. r.