Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva"

NN 64/2006 (7.6.2006.), Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva"

HRVATSKI SABOR

1545

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 26. svibnja 2006., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA DARIVANJA I PRESAĐIVANJA ORGANA I TKIVA«

I.

Dan 26. svibnja proglašava se »Nacionalnim danom darivanja i presađivanja organa i tkiva«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 610-02/06-01/03
Zagreb, 26. svibnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.