Odluka o naknadama za usluge Hrvatske gospodarske komore u vezi s organizacijom i provedbom poslova javnog komisionara

NN 66/2006 (12.6.2006.), Odluka o naknadama za usluge Hrvatske gospodarske komore u vezi s organizacijom i provedbom poslova javnog komisionara

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1589

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, br. 66/91. i 73/91.), članka 26. točke 16. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine«, br. 11/94. – pročišćeni tekst, 108/95. i 64/04.) i članka 2. Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2006. godini (»Narodne novine«, br. 150/05.), Upravni odbor na 5. sjednici održanoj 31. svibnja 2006., donosi

ODLUKU

O NAKNADAMA ZA USLUGE HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE U VEZI S ORGANIZACIJOM I PROVEDBOM POSLOVA JAVNOG KOMISIONARA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se naknade za usluge Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu: Komora) u vezi s organizacijom i provedbom poslova javnog komisionara.

Članak 2.

Usluge iz točke 1. ove Odluke obuhvaćaju sljedeće poslove:
– provedbu natječaja za povjeravanje poslova javnog komisionara i odabir javnog komisionara,
– sastavljanje ugovora o povjeravanju poslova javnog komisionara,
– informativne aktivnosti u vezi s poslovima javnog komisionara,
– promociju javnih komisionara i oglašavanje prodaje na web stranicama Komore (linkovi),
– pružanje usluga edukacije,
– praćenje, prikupljanje podataka i vođenje evidencije u vezi s poslovima javnih komisionara,
– osiguranje stalnog informativnog centra u vezi s poslovima javnog komisionara,
– savjetodavne usluge u vezi s obavljanjem i unapređenjem poslova javnih komisionara.

Članak 3.

Naknadu za usluge iz članka 2. ove Odluke dužni su plaćati javni komisionari kojima Komora u skladu s ovlastima iz članka 143b. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 57/96., 29/99., 42/00., 173/03., 194/03., 151/04. i 88/05.), ugovorom povjerava obavljanje poslova javnog komisionara.
Obveza javnog komisionara za plaćanje naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se ugovorom o povjeravanju poslova javnog komisionara, u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 4.

Visina naknade pri sklapanju ugovora o povjeravanju poslova javnog komisionara (uključivo i anekse ugovora) iznosi 2.000,00 kuna, i plaća se jednokratno po potpisu ugovora.

Članak 5.

Osim jednokratne naknade iz članka 4. ove Odluke, javni komisionari dužni su plaćati Komori mjesečnu naknadu za usluge prenošenja i organizacije poslova, ovisno o visini sredstava ostvarenih prodajom robe, i to 3% od ukupno mjesečno ostvarenog bruto iznosa nagrade za obavljanje javne komisione djelatnosti.
Mjesečna naknada iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se prvih šest mjeseci od dana sklapanja ugovora. Obveza plaćanja započinje od mjeseca koji slijedi nakon isteka šestomjesečnog grace razdoblja u kojem je ostvaren prihod od nagrade, zaključno s mjesecom u kojem ugovor ističe.
Visinu sredstava iz stavka 1. ovoga članka javni komisionar dokazuje na temelju obračuna troškova i nagrade (članak 143. i Ovršnog zakona).
Mjesečna naknada plaća se u pravilu najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec, ako ugovorom o povjerenju poslova javnog komisionara nije drukčije propisano.

Članak 6.

Naknadu za usluge Komore iz članka 4. i 5. ove Odluke javni komisionari dužni su uplaćivati na žiroračun Hrvatske gospodarske komore 2340009 – 1100241295, podračun (javni komisionari).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 050-01/06-01/1665
Urbr: 311-14-06-01
Zagreb, 31. svibnja 2006.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.