Pravilnik o sadržaju prijave te sadržaju i načinu vođenja očevidnika nakladnika elektroničkih publikacija

NN 66/2006 (12.6.2006.), Pravilnik o sadržaju prijave te sadržaju i načinu vođenja očevidnika nakladnika elektroničkih publikacija

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1593

Na temelju članka 38. stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, 122/03), Vijeće za elektroničke medije na svojoj 94. sjednici održanoj 30. svibnja 2006. godine donijelo je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU PRIJAVE TE SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA NAKLADNIKA ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Očevidnikom nakladnika elektroničkih publikacija (u daljnjem tekstu: Očevidnik) evidentiraju se nakladnici elektroničkih publikacija i njihove elektroničke publikacije. Elektroničke publikacije su programski sadržaji koje fizičke ili pravne osobe prenose putem informacijsko-komunikacijskih veza na način da su dostupni širokoj javnosti bez obzira na njihov opseg.

Članak 2.

Očevidnikom se posebice evidentiraju elektroničke publikacije koje, bez obzira na platformu odnosno podlogu, u potpunosti ili u bilo kojem svom dijelu, imaju karakter audiovizualnih medijskih usluga, tj. pokretnih slika čiji je cilj informirati, educirati ili zabaviti šire gledateljstvo odnosno korisnike.

Članak 3.

Očevidnikom se ne evidentiraju one elektroničke publikacije koje imaju privatni karakter namijenjen osobnoj komunikaciji (tj. nisu namijenjene široj publici) kao što su e-mail poruke, sms poruke, mms poruke, blogovi, ostale privatne mrežne stranice i slično, bez obzira na to odgovaraju li prethodnom stavku ili ne.

Članak 4.

Nakladnik elektroničkih publikacija, koji je pravna osoba, mora prije prve objave elektroničke publikacije podnijeti prijavu za upis u Očevidnik, koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 5.

Nakladnik elektroničke publikacije dužan je prijaviti svaku izmjenu i/ili dopunu podataka iz prijave u Očevidnik nakladnika elektroničkih publikacija.

II. SADRŽAJ PRIJAVE

Članak 6.

Sadržaj prijave u Očevidnik propisan je posebnim obrascem (Prilog 1.) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

III. ODGOVORNA OSOBA

Članak 7.

Očevidnik nakladnika elektroničkih publikacija vodi se pri Vijeću za elektroničke medije.
Posebnom odlukom Vijeće imenuje osobu zaposlenu u Vijeću kao odgovornu osobu za vođenje Očevidnika.
Odgovorna osoba zaprimat će prijave budućih nakladnika elektroničkih publikacija. Odgovorna osoba također će evidentirati postojeće nakladnike elektroničkih publikacija koji nisu ispunili obvezu iz članka 38. stavka 2. Zakona o elektroničkim medijima odnosno članka 4. ovog Pravilnika.

IV. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE

Članak 8.

Na programske sadržaje elektroničkih publikacija primjenjuju se odredbe Zakona o elektroničkim medijima.
Na nakladnike elektroničkih publikacija odnose se obveze koje proizlaze iz Zakona o elektroničkim medijima.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Postojeći nakladnici elektroničkih publikacija dužni su u roku od devedeset (90) dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti prijavu za upis u Očevidnik elektroničkih publikacija.
Ukoliko postoji dvojba je li neka publikacija elektronička publikacija u smislu ovoga Pravilnika ili Zakona o elektroničkim medijima, o tome odlučuje Vijeće.
Novčanom kaznom do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne izvrši obvezu podnošenja prijave za upis u očevidnik nakladnika elektroničkih publikacija.
Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave.

Klasa: 612-12/06-03-12
Urbroj: 567-01/06-02
Zagreb, 30. svibnja 2006.

Predsjednik Vijeća
mr. sc. Denis Peričić, v. r.
 

PRILOG 1.

OBRAZAC ZA PRIJAVU NAKLADNIKA ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA U OČEVIDNIK NAKLADNIKA ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA

I.


Nakladnik elektroničke publikacije
(fizička ili pravna osoba):
IME/NAZIV:                       _______________________________
ADRESA:                            _______________________________
TELEFON:                          _______________________________
E-MAIL ADRESA:              _______________________________
ODGOVORNA OSOBA:    _______________________________
UREDNIK PUBLIKACIJE: _______________________________

II.

Vrsta elektroničke publikacije s obzirom na način objavljivanja (označiti):
– MREŽNA (WEB) STRANICA                                            DA     NE
– SATELITSKI PROGRAMSKI SADRŽAJ                           DA     NE
– KABELSKI PROGRAMSKI SADRŽAJ                             DA     NE
– INTERNETSKI PROGRAMSKI SADRŽAJ                       DA     NE
– PROGRAMSKI SADRŽAJ PUTEM MOBILNE
   TELEFONIJE                                                                       DA    NE
– OSTALE ELEKTRONIČKE PUBLIKACIJE U SMISLU
   ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA I
   PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA
   OČEVIDNIKA NAKLADNIKA ELEKTRONIČKIH
   PUBLIKACIJA                                                                     DA    NE
 

III.

Sadrži li elektronička publikacija koja se prijavljuje audiovizualne medijske usluge kojima je cilj informirati, educirati ili zabaviti šire gledateljstvo tj. korisnike?

                                                                                                 DA     NE

Ako da, u kom obliku:
– naplatna TV                                                                           DA      NE
– audio i video usluge na zahtjev                                                DA      NE
– kodirani i televizijski programi                                                 DA      NE
– ostalo                                                                                     DA      NE
 

IV.

Naziv elektroničke publikacije:
__________________________________________________
 

V.

Opis sadržaja elektroničke publikacije
(s točnim popisom audiovizualnih medijskih usluga koje se distribuiraju putem elektroničke publikacije)
_____________________________________________________________________________

U ___________________, _______________ 200__.
 

                                                         POTPIS I PEČAT
                                                   ODGOVORNE OSOBE
                                                  _____________________