Uredba o osnivanju Muzeja antičkog stakla u Zadru

NN 67/2006 (14.6.2006.), Uredba o osnivanju Muzeja antičkog stakla u Zadru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1600

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narod­ne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 16. stavka 1. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 142/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2006. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU MUZEJA ANTIČKOG STAKLA U ZADRU

Članak 1.

Republika Hrvatska osniva Muzej antičkog stakla u Zadru (u daljnjem tekstu: Muzej), kao javnu ustanovu od interesa za Republiku Hrvatsku.
U ime Republike Hrvatske osnivačka prava obavlja Ministarstvo kulture.

Članak 2.

Naziv ustanove glasi: Muzej antičkog stakla u Zadru.
Sjedište Muzeja je u Zadru.

Članak 3.

U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze, Muzej odgovara cjelokupnom imovinom.
Osnivač Muzeja solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

Članak 4.

Muzej obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o muzejima.

Članak 5.

Za obavljanje djelatnosti Muzeja iz članka 4. ove Uredbe potrebna financijska sredstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Imovinu Muzeja čine sredstva za osnivanje i rad, koja osigurava osnivač.
Muzej može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti, te drugih izvora, kao što su: darovi, potpore i slično.
Višak prihoda ostvarenih poslovanjem, upotrebljava se sukladno odredbama važećih propisa iz područja proračuna.

Članak 7.

Muzejom upravlja ravnatelj.
U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:
– organizira te vodi rad i poslovanje Muzeja,
– vodi i odgovara za stručni rad Muzeja,
– poduzima pravne radnje u ime i za račun Muzeja,
– predstavlja i zastupa Muzej,
– zastupa Muzej u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima,
– donosi Statut, kao temeljni opći akt ustanove, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,
– donosi druge opće akte Muzeja,
– donosi programe i planove rada Muzeja, te osigurava njihovo izvršavanje,
– donosi financijski plan i godišnji obračun Muzeja,
– raspolaže imovinom i sredstvima Muzeja do 100.000,00 kuna samostalno, a većim iznosima uz suglasnost osnivača,
– odgovara za zakonitost rada Muzeja,
– najmanje jedanput godišnje podnosi osnivaču izvješće o radu i stanju u području djelovanja Muzeja,
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovom Uredbom i Statutom.

Članak 8.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o muzejima.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost.
Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama« i u javnim glasilima.
Ostali uvjeti koje treba ispunjavati ravnatelj, te način i postupak provođenja natječaja, propisat će se Statutom Muzeja.

Članak 9.

Do imenovanja ravnatelja Muzeja, Vlada Republike Hrvatske će imenovati privremenog ravnatelja. Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za početak rada Muzeja, donijeti Statut, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku 30 dana od dana imenovanja.

Članak 10.

Muzej počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/06-02/06
Urbroj: 5030108-06-1
Zagreb, 9. lipnja 2006.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.