Pravilnik o načinu lova u graničnom pojasu

NN 67/2006 (14.6.2006.), Pravilnik o načinu lova u graničnom pojasu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1606

Na temelju članka 69. stavka 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU LOVA U GRANIČNOM POJASU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način lova divljači u graničnom pojasu.

Članak 2.

Lov divljači iz članka 1. ovoga Pravilnika obuhvaća traženje, dočekivanje, motrenje u cilju lova, vabljenje, praćenje, odstrjel i lovljenje žive divljači, puštanje ptica grabljivica, skupljanje uginule divljači i njezinih dijelova i skupljanje jaja pernate divljači.

Članak 3.

Pod graničnim pojasom u smislu ovoga Pravilnika smatra se dio teritorija Republike Hrvatske u širini 300 metara od granične crte, bez obzira da li se ista proteže kopnom ili vodenom površinom.

Članak 4.

Lovoovlaštenici i pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno pravo lova (u daljnjem tekstu: ovlaštenici prava lova), a koji organiziraju skupni ili pojedinačni lov divljači u graničnom pojasu dužni su isti najaviti nadležnoj policijskoj postaji, najkasnije 24 sata prije početka lova.
U pisanoj najavi o održavanju lova osobe iz stavka 1. ovoga članka trebaju navesti sljedeće podatke:
– naziv predjela u kojem će se održati lov;
– popis sudionika u lovu;
– vrijeme početka i očekivano vrijeme trajanja lova;
– ime, prezime i telefonski broj osobe koja rukovodi lovom.

Članak 5.

Lov divljači unutar graničnog pojasa mora započeti najmanje 100 metara od granične crte i odvija se prema unutrašnjosti teritorija Republike Hrvatske.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, divlje patke, divlje guske i crna liska mogu se loviti obalom rijeka i unutar pojasa iz stavka 1. ovoga članka, ako se državna granica proteže istima.
Lov divljači iz stavka 1. i 2. ovoga članka mora se obavljati na način da uporabom lovačkih naboja ne može doći do povrede državne granice.

Članak 6.

Pri lovu divljači u graničnom pojasu sudionici u lovu ne smiju prelaziti državnu granicu.

Članak 7.

Kada pri lovu divljači lovački psi ovlaštenika prava lova iz susjedne države dođu u granični pojas Republike Hrvatske, ovlaštenik prava lova je dužan o tome obavijestiti okolne ovlaštenike prava lova u susjednoj državi.

Članak 8.

Kada ranjena divljač prijeđe državnu granicu ovlaštenik prava lova je dužan o tome obavijestiti ovlaštenika prava lova lovišta u susjednoj državi, u koje se sklonila ranjena divljač.

Članak 9.

Ovlaštenik prava lova lovišta u graničnom pojasu dužan je o kršenju odredbi ovoga Pravilnika, kao i odredbi posebnih propisa koji uređuju nadzor državne granice od strane lovaca i drugih osoba koje sudjeluju u lovu obavijestiti nadležnu policijsku postaju.

Članak 10.

Ovlaštenici prava lova, koji organiziraju lov u graničnom pojasu, prije početka skupnog ili pojedinačnog lova dužni su lovce, kao i ostale sudionike u lovu upoznati s obvezama i zabranama koje proizlaze iz ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/47
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 6. lipnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.