Odštetni cjenik za izračun naknade za štete na divljači u lovištu

NN 67/2006 (14.6.2006.), Odštetni cjenik za izračun naknade za štete na divljači u lovištu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1608

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

ODŠTETNI CJENIK

ZA IZRAČUN NAKNADE ZA ŠTETE NA DIVLJAČI U LOVIŠTU

I.

Ovim Cjenikom određuje se visina naknade za štetu počinjenu na divljači, te mjerila i kriterij za naknadu štete na divljači i lovištu (lovnotehnički i lovnogospodarski objekti), kao i vrijednost naknade za štetu koju počini divljač koja u lovištu stalno ne živi.

II.

Za štetu na poljoprivrednim i šumskim kulturama koju počini divljač koja u lovištu stalno ne živi odgovoran je lovoovlaštenik lovišta u kojem je šteta počinjena, ali ima pravo na odstrjel te divljači u vrijednosti do visine nadoknađene štete.
U vrijednost krupne divljači uračunava se vrijednost mesa i trofeja ovisno o spolnoj i dobnoj strukuri, a obračunava se primjenom sljedeće tablice:
 

Tabela 1. VRIJEDNOST KRUPNE DIVLJAČI

Dob

Vrsta
divljači

mladunčad

pomladak

mlada

srednja

zrela

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

kn/grlu

Jelen obični

600,00

600,00

1.200,00

1.200,00

4.000,00

2.000,00

10.000,00

3.000,00

16.000,00

3.000,00

Jelen lopatar

350,00

350,00

700,00

700,00

2.000,00

900,00

5.000,00

1.500,00

10.000,00

1.500,00

Jelen aksis

350,00

350,00

700,00

700,00

2.000,00

900,00

5.000,00

1.500,00

10.000,00

1.500,00

Srna obična

200,00

200,00

350,00

350,00

1.500,00

600,00

2.000,00

800,00

2.500,00

1.000,00

Divokoza

300,00

300,00

500,00

500,00

2.200,00

2.000,00

3.500,00

3.200,00

6.700,00

6.000,00

Muflon

300,00

300,00

500,00

500,00

1.800,00

700,00

4.000,00

1.000,00

8.000,00

1.500,00

Svinja divlja

300,00

300,00

600,00

600,00

1.000,00

800,00

4.500,00

1.000,00

8.000,00

1.200,00

Smeđi
medvjed

1.400,00

1.400,00

4.000,00

4.000,00

10.000,00

10.000,00

18.000,00

18.000,00

25.000,00

25.000,00

Vrijednost sitne divljači obračunava se primjenom sljedeće tablice:
 

Tabela 2. VRIJEDNOST SITNE DIVLJAČI

Vrsta divljači

kn/grlu – kljunu

Zec obični

325,00

Fazan – gnjetlovi

95,00

Guske divlje

130,00

III.

Osoba koja nanese štetu divljači bespravnim lovom ili na drugi način obvezatna je nadoknaditi štetu lovoovlašteniku. Visina naknade za štetu na divljači obuhvaća vrijednost mesa i vrijednost trofeja, a utvrđuje se kada je moguće odrediti dob, spol, vrijednost trofeja i količinu mesa, a obračunava se primjenom sljedećih tablica:
 

1. Jelen obični (Cervus elaphus L.)

Tabela 3.

Težina trofeja

Vrijednost divljači

kg

kn

kn/10 g

do 1,99

8.600

2,00

9.745

34

3,00

12.228

96

4,00

20.636

105

5,00

28.893

161

6,00

41.730

237

7,00

60.531

276

8,00

80.707

253

8,50

83.138

225

9,00

84.744

202

9,50

84.917

181

10,00

85.846

230

10,50

86.579

205

11,00

87.769

267

Tabela 4.

 

Vrijednost divljači

Košuta

15.000,00 kn

Pomladak

6.000,00 kn

Mladunčad

3.000,00 kn


2. Jelen lopatar (Dama dama L.)

Tabela 5.

Težina trofeja

Vrijednost divljači

kg

kn

kn/10 g

do 1,99

6.881

2,00

9.745

132

2,50

15.284

184

3,00

22.928

229

3,50

32.099

266

4,00

42.227

374


Tabela 6.

 

Vrijednost divljači

Košuta

15.000,00 kn

Pomladak

3.500,00 kn

Mladunčad

3.000,00 kn

 

3. Srna obična (Capreolus capreolus L.)

Tabela 7.

Težina trofeja

Vrijednost divljači

g

kn

kn/1 g

do 249

2.865

-

250

3.725

49

300

5.255

63

350

6.878

70

400

8.026

81

450

8.255

91


Tabela 8.

 

Vrijednost divljači

Srna

2.000,00 kn

Mladunčad i pomladak

1.000,00 kn

 

4. Divokoza (Rupicapra rupicapra L.)

Tabela 9.

Ocjena trofeja

Vrijednost divljači

CIC-točke

kn

kn/1 točka

do 69,99

6.832

70,00 – 79,99

8.484

 

80,00 – 84,99

9.457

 

85,00 – 89,99

11.465

 

90,00 – 94,99

12.038

 

95,00 – 99,99

12.897

43

100,00 – 104,99

13.375

43

105,00 – 109,99

14.331

138

110,00 i više

15.381

138

 

5. Smeđi medvjed (Ursus arctos L.)

Tabela 10.

Ocjena trofeja (krzno)

Vrijednost divljači

CIC-točke

kn

do 219,99

34.392

220,00 – 239,99

42.037

240,00 – 249,99

47.768

250,00 – 259,99

51.588

260,00 – 269,99

53.500

270,00 – 279,99

53.779

280,00 – 289,99

53.997

290,00 – 299,99

54.264

300,00 – 349,99

svaka točka 625

350,00 i više

svaka točka 1000


6. Muflon (Ovis musimon Path.)

Tabela 11.

Dužina trofeja

Vrijednost divljači

cm

kn

kn/1cm

do 49,99

4.300

-

50,00 – 59,99

7.642

764

60,00 – 69,99

13.375

1.003

70,00 – 79,99

20.063

1.146

80,00 i više

26.273

1.433


Tabela 12.

 

Vrijednost divljači

Ovca

3.000,00 kn

Mladunčad i pomladak

2.000,00 kn


7. Svinja divlja (Sus scrofa L.)

VEPAR

Tabela 13.

Dužina trofeja

Vrijednost divljači

cm

kn

kn/mm

do 11,99

19.489

 

12,00 13,99

24.458

73,60

14,00 15,99

28.661

91,50

16,00 17,99

32.099

128,80

18,00 19,99

34.775

179,40

20,00 21,99

36.685

183,60

22,00 i više

37.832

420,20

 

KRMAČA, NAZIME, PRASE

Tabela 14.

 

Vrijednost divljači

do 50 kg

1.200,00 kn

preko 50 kg

2.500,00 kn

 

8. Sitna divljač

Tabela 15.

Vrsta divljači

kn/grlu – kljunu

Jazavac

150,00

Mačka divlja

300,00

Kune

300,00

Lasica mala

150,00

Dabar

1.500,00

Zec obični

1.000,00

Kunić divlji

300,00

Puh veliki

150,00

Lisica

150,00

Čagalj

150,00

Tvor

150,00

Mungos

75,00

Fazan - gnjetlovi

225,00

Jarebica kamenjaraka – grivna

700,00

Jarebica kamenjaraka – čukara

240,00

Trčka skvržulja

500,00

Prepelice

150,00

Šljuke

700,00

Golubovi divlji

300,00

Guske divlje

300,00

Patke divlje

180,00

Liska crna

75,00

Vrana siva

60,00

Vrana gačac

60,00

Čavka zlogodnjača

60,00

Svraka

60,00

Šojka kreštalica

60,00

IV.

Osoba koja nanese štetu u lovištu na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima, obvezatna je nadoknaditi štetu lovoovlašteniku. Kod obračuna visine naknade za štetu na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima, kao i kod obračuna negativne razlike lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata u odnosu na propis lovnogospodarske osnove, odnosno program uzgoja divljači, u slučaju otkaza ili raskida ugovora o koncesiji, zakupu ili izvršavanju prava lova primjenjuje se sljedeća tablica:
 

Tabela 16. MINIMALNA VRIJEDNOST LOVNOTEHNIČKIH I LOVNOGOSPODARSKIH OBJEKATA

Vrsta objekta

kn/kom.

Hranilište za jelensku divljač

2.000,00

Hranilište za srneću divljač

1.500,00

Hranilište za muflonsku divljač

1.500,00

Hranilište za divlje svinje

1.000,00

Hranilište za medvjeda

2.000,00

Hranilište za sitnu divljač

500,00

Solište

300,00

Pojilište (umjetno izgrađeno)

4.000,00

Kaljužište

500,00

Spremište za kabastu hranu

5.000,00

Spremište za zrnatu hranu

7.000,00

Silažni trap

10.000,00

Uskočna rampa

5.000,00

Visoka čeka za medvjeda

10.000,00

Visoka čeka zatvorena

8.000,00

Visoki čeka otvoreni – natkriveni

3.500,00

Visoka čeka otvoreni

2.000,00

Poluvisoki zasjed

700,00

Niski zasjed

500,00

Za ostale objekte koji su izgrađeni u lovištu temeljem propisa lovnogospodarske osnove ili programa uzgoja divljači, ili su izgrađeni temeljem Programa razvoja lovnoga gospodarstva uz obavljanje pratećih djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku primjenjuju se knjigovodstvene vrijednosti potvrđene od mjerodavnog vještaka.

V.

Ovaj Cjenik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Na­rodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/55
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 1. lipnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.