Cjenik divljači

NN 67/2006 (14.6.2006.), Cjenik divljači

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1609

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

CJENIK DIVLJAČI

I.

Ovim Cjenikom propisuju se vrijednosti pojedinih vrsta divljači. Cijena divljači odnosi se na živu i u lovištu slobodnu divljač. Krup­na divljač je razvrstana po spolu u dobne razrede sukladno propisu lovnogospodarske osnove i programa uzgoja divljači.
Cijene su osnovica za određivanje vrijednosti lovišta na kraju gospodarskog razdoblja, za utvrđivanje početne vrijednosti lovišta sukladno Zakonu o lovstvu i za utvrđivanje negativne razlike divljači, u odnosu na propis lovnogospodarske osnove, odnosno program uzgoja divljači, u slučaju otkaza ili raskida ugovora o koncesiji, zakupu ili izvršavanju prava lova, a obračunavaju se primjenom sljedećih tablica:
 

Tabela 1. VRIJEDNOST KRUPNE DIVLJAČI
 

dob

Vrsta
divljači

mladunčad

pomladak

mlada

srednja

zrela

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

kn/grlu

Jelen obični

600,00

600,00

1.200,00

1.200,00

4.000,00

2.000,00

10.000,00

3.000,00

16.000,00

3.000,00

Jelen lopatar

350,00

350,00

700,00

700,00

2.000,00

900,00

5.000,00

1.500,00

10.000,00

1.500,00

Jelen aksis

350,00

350,00

700,00

700,00

2.000,00

900,00

5.000,00

1.500,00

10.000,00

1.500,00

Srna obična

200,00

200,00

350,00

350,00

1.500,00

600,00

2.000,00

800,00

2.500,00

1.000,00

Divokoza

300,00

300,00

500,00

500,00

2.200,00

2.000,00

3.500,00

3.200,00

6.700,00

6.000,00

Muflon

300,00

300,00

500,00

500,00

1.800,00

700,00

4.000,00

1.000,00

8.000,00

1.500,00

Svinja divlja

300,00

300,00

600,00

600,00

1.000,00

800,00

4.500,00

1.000,00

8.000,00

1.200,00

Smeđi medvjed

1.400,00

1.400,00

4.000,00

4.000,00

10.000,00

10.000,00

18.000,00

18.000,00

25.000,00

25.000,00

 

Tabela 2. VRIJEDNOST SITNE DIVLJAČI

Vrsta divljači

kn/grlu – kljunu

Jazavac

50,00

Mačka divlja

100,00

Kune

100,00

Lasica mala

50,00

Dabar

500,00

Zec obični

200,00

Kunić divlji

100,00

Puh veliki

50,00

Lisica

50,00

Čagalj

50,00

Tvor

50,00

Mungos

25,00

Fazan – gnjetlovi

75,00

Jarebica kamenjaraka – grivna

100,00

Jarebica kamenjaraka – čukara

80,00

Trčka skvržulja

90,00

Prepelice

25,00

Šljuke

80,00

Golubovi divlji

100,00

Guske divlje

100,00

Patke divlje

60,00

Liska crna

25,00

Vrana siva

20,00

Vrana gačac

20,00

Čavka zlogodnjača

20,00

Svraka

20,00

Šojka kreštalica

20,00

 

II.

Ovaj Cjenik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Na­rodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/29
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 1. lipnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.