Pravilnik o utvrđivanju cijena naftnih derivata

NN 68/2006 (19.6.2006.), Pravilnik o utvrđivanju cijena naftnih derivata

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1635

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 57/06), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU CIJENA NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se najviša razina cijena naftnih derivata za pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: osobe) koje se bave proizvodnjom i/ili uvozom naftnih derivata i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik odnosi se na sljedeće proizvode:
– motorni benzin EUROSUPER BS 95 sa sadržajem sumpora do 10 ppm,
– motorni benzin EUROSUPER 95 sa sadržajem sumpora do 50 ppm,
– motorni benzin SUPER 95 sa sadržajem sumpora većim od 50 ppm,
– motorni benzin EUROSUPER 98 sa sadržajem sumpora do 50 ppm,
– motorni benzin SUPER 98 sa sadržajem sumpora većim od 50 ppm,
– motorni benzin EUROSUPER 100 sa sadržajem sumpora do 50 ppm,
– dizelsko gorivo EURODIESEL BS sa sadržajem sumpora do 10 ppm
– dizelsko gorivo EURODIESEL sa sadržajem sumpora do 50 ppm
– dizelsko gorivo DIESEL sa sadržajem sumpora većim od 50 ppm,
– plinsko ulje (loživo ulje ekstra lako),
– plavi diesel

Članak 3.

Prodajna cijena proizvoda iz članka 2. ovoga Pravilnika sastoji se od:
– osnove za obračun prodajnih cijena,
– ovisnih troškova kod proizvoda čija se prodajna cijena utvrđuje na paritetu fco benzinska postaja,
– troškova prometa na veliko i malo (marža – M).

Članak 4.

Osnova za obračun prodajne cijene izražene u kn/t formira se po formuli:
OB = X1 × X2 + X3
OB = osnova za obračun
X1 = prosječna srednja cijena naftnih derivata – prosjek objavljenih kotacija u »Platt’s European Marketscan«, na paritetu CIF Mediteran Basis Genova/Lavera, u obračunskom razdoblju (dan iza prethodnog obračuna do dana novog obračuna).
X2 = prosječni prodajni tečaj za devize u kn/USD – Hrvatska narodna banka Zagreb (HNB) u obračunskom razdoblju (dan iza prethodnog obračuna do dana novog obračuna). Iznimno u slučaju naglih promjena tečaja (± 4%) umjesto prosječnog tečaja primijenit će se tečaj na dan obračuna.
X3 = iznos carine u kn/t prema propisanoj carinskoj stopi na uvoznu cijenu pojedinog derivata
Propisana carinska stopa iznosi 2,1%.

Članak 5.

Pod prosječnom cijenom naftnih derivata (X1) koriste se prosječne srednje kotacije cargoes FOB Med – Basis Italy i cargoes CIF Med – Basis Genova/Lavera cijene iz Platt’s European Marketscana i to za:

motorni benzin EUROSUPER BS 95

1,02 x Premium gasoline 50 ppm CIF Med

motorni benzin EUROSUPER 95

Premium gasoline 50 ppm CIF Med

motorni benzin SUPER 95

0,90 x Premium gasoline 50 ppm CIF Med

motorni benzin EUROSUPER 98

1,06 x Premium gasoline 50 ppm CIF Med

motorni benzin SUPER 98

1,01 x Premium gasoline 50 ppm CIF Med

motorni benzin EUROSUPER 100

1,10 x Premium gasoline 50 ppm CIF Med

dizelsko gorivo EURODIESEL BS

1,02 x Diesel 50 ppm CIF Med

dizelsko gorivo EURODIESEL

Diesel 50 ppm CIF Med

dizelsko gorivo DIESEL

Gasoil 0.2% CIF Med

Plinsko ulje (loživo ulje ekstra lako)

Gasoil 0.2% CIF Med

Plavi diesel

Gasoil 0.2% CIF Med

Članak 6.

Ovisni troškovi i troškovi prometa iz članka 3. podstavka 2. i 3. ovoga Pravilnika (troškovi magistralnog prijevoza i manipulacije, troškovi prometa na veliko i malo – marža) utvrđuju se za motorne benzine i dizelska goriva u apsolutnom iznosu M = 0,60 kn/l, za plinsko ulje (loživo ulje ekstra lako) u apsolutnom iznosu M = 0,40 kn/l, a za plavi diesel u apsolutnom iznosu M = 0,30 kn/l.

Članak 7.

Prodajne cijene naftnih derivata na veliko i malo iz članka 4. ovoga Pravilnika formiraju se tako da se osnova za obračun prodajnih cijena iz članka 4. ovoga Pravilnika, preračunata u litre, uveća za dodatke iz članka 6., a prema sljedećoj formuli:


PC = prodajna cijena
OB = osnova za obračun
r= gustoća derivata (za motorne benzine 0,772 kg/l, za dizelska goriva i plinsko ulje 0,845 kg/l)
M = marža kn/l.

Članak 8.

Na prodajnu cijenu naftnog derivata na veliko dodaje se iznos za financiranje rada Agencije za obvezne zalihe i financiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata X4 u iznosu koji godišnje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Agencije za obvezne zalihe, sukladno članku 7. stavak 5. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata.
Do donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka iznos za financiranje rada Agencije za obvezne zalihe i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata X4 određuje se u visini od 120,00 kuna po toni.

Članak 9.

Pri izračunu cijena koristi se sljedeći broj decimalnih mjesta i zaokruživanje:
– prosječni prodajni tečaj Hrvatske narodne banke: zaokruživanje na 6 decimalnih mjesta
– prosječna srednja cijena naftnih derivata u USD/t i kn/t: zaokruživanje na 3 decimalna mjesta
– iznos carine: zaokruživanje na 3 decimalna mjesta
– osnova za obračun: zaokruživanje na 2 decimalna mjesta
– prodajna cijena bez trošarina i poreza: zaokruživanje na 3 decimalna mjesta
– maloprodajna cijena: zaokruživanje na 2 decimalna mjesta.
Korigirana prodajna cijena bez trošarina i poreza dobiva se obrnutim izračunom, nakon odbijanja poreza i trošarina od maloprodajne cijene. Tako korigirana prodajna cijena predstavlja najvišu prodajnu cijenu koja važi u narednom obračunskom razdoblju.

Članak 10.

Prodajne cijene naftnih derivata mijenjaju se svakih 14 dana. Dan primjene novih cijena naftnih derivata je utorak u 0,01 sati. Obračun prodajnih cijena naftnih derivata vrši se posljednjeg radnog dana koji prethodi danu primjene.
Kada u obračunskom razdoblju dođe do povećanja ili smanjenja osnove za obračun bilo kojeg naftnog derivata za više od ± 2% u odnosu na postojeću cijenu, izvršit će se korekcija prodajnih cijena pojedinih naftnih derivata.

Članak 11.

Osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika dužne su nadležnom ministarstvu prije primjene novih cijena dostaviti sljedeće:
– prosječnu srednju cijenu naftnih derivata objavljenih u Platt’s European Marketscan na paritetu CIF/FOB Med – Basis Italy,
– prosječni prodajni tečaj USD za devize kod Hrvatske narodne banke,
– kompletan obračun s podlogom za promjenu prodajnih cijena.

Članak 12.

Ako nadležno ministarstvo utvrdi da cijene proizvoda iz članka 2. ovoga Pravilnika nisu utvrđene prema odredbama ovoga Pravilnika, cijene se ne mogu primjenjivati (članak 7., stavak 7. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, »Narodne novine« br. 57/2006). Energetski subjekt koji primijeni cijene naftnih derivata za koje ministarstvo utvrdi da nisu utvrđene u skladu s ovim Pravilnikom kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u skladu s odredbama članka 23. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata.

Članak 13.

Prodajne cijene naftnih derivata koje se primjenjuju na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do prvog obračuna prodajnih cijena naftnih derivata prema odredbama ovoga Pravilnika.
Prvi obračun prodajnih cijena naftnih derivata prema odredbama ovoga Pravilnika vršit će se na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju cijena naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 59/05).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/107
Urbroj: 526-04-03-01/-06-1
Zagreb, 16. lipnja 2006.

Ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Branko Vukelić, v. r.