Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja

NN 68/2006 (19.6.2006.), Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1636

Na temelju članka 66. stavka 8. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način uporabe lovačkog oružja i naboja.

Članak 2.

Lovačko oružje u smislu ovoga Pravilnika jest dugačko vatreno oružje – lovačke puške, i to:
1. Repetirke s užlijebljenim i glatkim cijevima,
2. Prelamače s užlijebljenim i glatkim cijevima i njihove kombinacije,
3. Poluautomatske puške s užlijebljenim i glatkim cijevima ako su tako uređene da mogu u spremište primiti najviše dva naboja.
4. Cijevni umetak.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, lovačko je oružje i kratko vatreno oružje – lovački pištolj odnosno lovački revolver za zadavanje samilosnog hica u odstrjelu, koji nije manjeg kalibra od 7,62 mm, a naboji mu razvijaju kinetičku energiju veću od 300 džula.

Članak 3.

Lovački naboj u smislu ovoga Pravilnika, jest cjelovit naboj koji ujedinjuje čahuru, kapislu, barut, zrno odnosno sačmu.
Zrno iz stavka 1. ovoga članka, mora biti izrađeno tako da se pri udarcu u divljač odgovarajuće deformira te se najveći dio kinetičke energije odlaže u tijelu divljači.
Sačma iz stavka 1. ovoga članka mora biti odgovarajuće krupnoće da pri najvećoj dopuštenoj daljini strijeljanja osigura zadovoljavajuću gustoću posipa i učinak na divljač.
Uređaji za zatvaranje, čepovi, košuljice i poklopci, sastavni su dijelovi lovačkog naboja.

Članak 4.

Za odstrjel pojedine vrste divljači dopušteno je upotrebljavati samo lovačko oružje i naboje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
Lovoovlaštenik i pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno pravo lova (u daljnjem tekstu: ovlaštenik prava lova) može zahtijevati, prije početka lova, da se prethodno provjeri preciznost lovačkog oružja s užlijebljenim cijevima i strjeljačka preciznost lovca.
Osoba odgovorna za lov odredit će strelište ili drugo mjesto u lovištu, gdje će se obaviti prethodna provjera preciznosti lovačkog oružja i strjeljačke preciznosti lovca iz stavka 2. ovoga članka.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, lovačko oružje i naboji mogu se upotrebljavati pri obavljanju lovočuvarske službe, u skladu s posebnim propisom.

II. NAČIN UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA

Članak 5.

Lovačko oružje i naboji mogu se upotrebljavati ako njihova uporaba ne ugrožava sigurnost ljudi ili imovine.
Lovačko oružje ne smije se nositi bez oružnog lista i isprave o identitetu.
Lovačko oružje ne smije se upotrebljavati izvan lovišta, strelišta ili drugih mjesta koja su određena za vježbe gađanja.

Članak 6.

Lovačko oružje i naboji upotrebljavaju se u skladu s pravilima lova i lovnom etikom.
Uporabu lovačkog oružja u odstrjelu pojedine vrste divljači određuje osoba odgovorna za lov, u skladu s odredbama Zakona o lovstvu i ovoga Pravilnika te smjernicama lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači.
Dugo lovačko oružje mora se izvan lovišta i strelišta prenositi u odgovarajućim navlakama ili kovčezima nenapunjeno, a kratko lovačko oružje zaključano u navlakama ili kovčezima u kojima se ne smije nalaziti streljivo.
Lovačko oružje puni se lovačkim nabojima kod pojedinačnog lova zauzimanjem mjesta za početak lova, a kod skupnog lova poslije davanja znaka za početak lova, a na isti način se i prazni.

Članak 7.

Lovci su dužni poštivati pravila uporabe lovačkog oružja i naboja u lovu koje određuje osoba odgovorna za lov, a u protivnom ne mogu sudjelovati u lovu.

Članak 8.

Lovačko oružje i naboje nije dopušteno upotrebljavati u vrijeme smanjene vidljivosti uzrokovane klimatskim nepogodama (padaline, magla, vjetar i sl.) te noću.
Kao noćno vrijeme drži se razdoblje od dva sata nakon zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, lovačko oružje i naboje dopušteno je upotrebljavati noću samo za vrijeme mjesečine, koja omogućava prethodno motrenje, pri odstrjelu medvjeda, divlje svinje, čaglja, lisice, jazavca, tvora i kune.

Članak 9.

Kod odstrjela krupne divljači, može se upotrebljavati lovačko oružje s užlijebljenim cijevima i naboji uz poštivanje propisanih uvjeta, kako slijedi:

Vrsta divljači

Najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m (džula)

Najmanja dopuštena težina zrna
(grama)

Najveća dopuštena daljina strijeljanja
(metara)

srna obična i mladunčad ostalih vrsta krupne divljači

1.000

3,24

150

muflon, divokoza i jelen aksis

2.000

4,80

200

jelen obični, jelen lopatar
i svinja divlja

2.500

8,20

150

smeđi medvjed

3.500

11,50

100

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka pri odstrjelu svinje divlje dopuštena je upotreba kugle iz lovačke puške s glatkim cijevima, a najveća dopuštena daljina strijeljanja je 40 metara.

Članak 10.

Kod odstrjela sitne divljači sudionici lova mogu upotrebljavati lovačko oružje s glatkim cijevima i naboje, uz poštivanje propisanih uvjeta, kako slijedi:

Vrsta divljači

Dopušten promjer sačme
(milimetara)

Najveća dopuštena daljina strijeljanja
(metara)

lisica, čagalj, jazavac 

3,5 – 4,5

50

guske divlje, mačka divlja, zec obični

3,0 – 4,0

50

kune, lasica mala, tvor, mun­gos, fazani – gnjetlovi, patke divlje, liska crna, vrana siva

3,0-3,5

40

jarebice, trčka skvržulja, pre­pelice, šljuke, golubovi divlji, vrana gačac, svraka, šojka kreštalica, čavka zlogodnjača, kunić divlji, puh veliki

1,7 – 3,5

35

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, lisicu, jazavca, čaglja, mačku divlju, jazavca, vranu sivu, vranu gačca, svraku i šojku kreštalicu dopušteno je odstrijeliti i lovačkim oružjem s užlijebljenim cijevima najmanjeg kalibra 22 LR.

Članak 11.

Na ranjenu divljač dopušteno je strijeljati i s veće udaljenosti od dopuštene.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (»Narodne novine«, br. 123/99.).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/48
Urbroj: 525-1-06-01
Zagreb, 6. lipnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.