Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom

NN 69/2006 (21.6.2006.), Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1651

Na temelju članka 4. Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (»Narodne novine – međunarodni ugovori«, broj 3/94) i članka 103. podstavka 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/2004 i 153/2005) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 2006. donijela

UREDBU

O NADZORU PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje način i postupci nadzora prekograničnog prometa otpadom na graničnim prijelazima, granični prijelazi otvoreni za prekogranični promet otpadom i ovlaštenja inspektora zaštite okoliša u prekograničnom prometu otpadom na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Prekogranični promet otpadom obuhvaća uvoz, izvoz i provoz otpada na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

U smislu ove Uredbe razumijeva se:
1. država polazišta je država iz koje se pošiljka otpada namjerava otpremiti ili je otpremljena.
2. država odredišta je država u koju se pošiljka otpada namjerava otpremiti ili je otpremljena radi zbrinjavanja i/ili oporabe.
3. država provoza je država kroz koju se otpad namjerava provesti ili je provezen osim države polazišta odnosno odredišta.
4. nadležna tijela jesu:
– nadležno tijelo polazišta je tijelo koje određuje država polazišta,
– nadležno tijelo odredišta je tijelo koje određuje država odredišta,
– nadležno tijelo provoza je tijelo koje određuje država provoza.
5. pošiljatelj otpada je pravna ili fizička osoba koja izvozi otpad radi oporabe i/ili zbrinjavanja, odnosno:
– proizvođač otpada,
– posjednik otpada,
– skupljač otpada kojeg za tu svrhu ovlašćuje proizvođač ili posjednik,
– posrednik koji organizira oporabu i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih.
6. primatelj otpada je pravna ili fizička osoba kojoj se otpad otprema radi oporabe i/ili zbrinjavanja.
7. pošiljka otpada je količina otpada koju pošiljatelj otpada šalje primatelju radi oporabe i/ili zbrinjavanja i uključuje propisane posude i/ili spremnike u kojima se otpad nalazi.
8. Baselska konvencija je konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju.
9. Obavijesti o prekograničnom prometu – Notifikacija je obrazac OPP kojeg ispunjava pošiljatelj opasnog otpada.
10. Dokument o prometu je obrazac DPO kojeg ispunjava pošiljatelj i primatelj opasnog otpada.
11. Prateći list o prekograničnom prometu neopasnim otpadom je obrazac PLPPNO kojeg ispunjava pošiljatelj odnosno primatelj otpada.

II. PREKOGRANIČNI PROMET OTPADOM NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 4.

Nadzor nad provedbom ove Uredbe u okviru svojih nadležnosti obavlja Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Ministarstvo financija – Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) i Ministarstvo unutarnjih poslova, koji će zajednički uskladiti aktivnosti i međusobno obavještavanje u nadzoru prekograničnog prometa otpadom.

Članak 5.

(1) Pošiljku otpada u prekograničnom prometu na području Republike Hrvatske moraju pratiti dokumenti određeni Baselskom konvencijom, Zakonom o otpadu i ovom Uredbom, koji prate pošiljku otpada od stavljanja u promet u državi polazišta, kroz države provoza do konačnog zbrinjavanja ili oporabe otpada u državi odredišta.
(2) Na temelju podataka iz dokumenata iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo vodi evidenciju o otpisu količina otpada koji je bio u prekograničnom prometu.

Prekogranični promet neopasnim otpadom

Članak 6.

(1) Svaku pošiljku neopasnog otpada koja se uvozi u Republiku Hrvatsku mora pratiti pravomoćno rješenje Ministarstva o dozvoli uvoza i prateći list na obrascu PLPPNO.
(2) U prateći list iz stavka 1. ovog članka unose se podaci o osobama odgovornim za pošiljku otpada, ključnom broju otpada iz Kataloga otpada i djelatnosti u kojoj je nastao, oznaci, vrsti i količini otpada u pošiljci, datumu slanja pošiljke, postupku oporabe i/ili zbrinjavanja, datumu primitka otpada od strane uvoznika/primatelja otpada, te količini i datumu primitka otpada u postrojenju za oporabu i/ili zbrinjavanje otpada.
(3) Svaku pošiljku neopasnog otpada koji se izvozi iz Republike Hrvatske mora pratiti potvrda o upisu u Očevidnik izvoznika neopasnog otpada koje vodi Ministarstvo i prateći list iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Svaka pošiljka neopasnog otpada koja se provozi područjem Republike Hrvatske mora biti popraćena dokumentom o prekograničnom prometu otpadom države polazišta.

Prekogranični promet opasnim otpadom

Članak 7.

(1) Svaku pošiljku opasnog otpada koja se izvozi ili provozi područjem Republike Hrvatske mora pratiti pravomoćno rješenje Ministarstva o dozvoli izvoza ili provoza opasnog otpada, Obavijest o prekograničnom prometu – Notifikacija na obrascu OPP i Dokument o prometu na obrascu DOP.
(2) U Obavijest o prekograničnom prometu – Notifikacija iz stavka 1. ovoga članka unose se podaci određeni u Dodatku VA Baselske konvencije i dostavlja se na obrascu OPP u izvorniku s četiri preslike.
(3) U Dokument o prometu iz stavka 1. ovoga članka unose se podaci određeni u Dodatku VB Baselske konvencije i dostavlja se na obrascu DOP u izvorniku s dvije preslike.

Članak 8.

Pošiljatelj ili provoznik otpada dužan je najaviti svaku pošiljku opasnog otpada tri dana prije otpremanja Ministarstvu i Carinskoj upravi na graničnom prijelazu preko kojeg će se obaviti izvoz opasnog otpada.

Članak 9.

(1) Primatelj opasnog otpada mora u roku od tri dana od preuzimanja opasnog otpada potvrditi primitak opasnog otpada na Dokumentu o prometu, čiju presliku dostavlja Ministarstvu i pošiljatelju opasnog otpada.
(2) Pošiljatelj otpada dužan je osigurati da primatelj otpada potvrdi primitak otpada na obrascu Dokumenta o prometu.

Članak 10.

Pošiljatelj opasnog otpada dužan je osigurati da primatelj otpada u najkraćem roku, a ne dužem od 180 dana po primitku otpada dostavi Ministarstvu presliku ovjerenog Dokumenta o prometu s ovjerenim podacima o obavljenom zbrinjavanju i/ili oporabi.

Granični prijelazi otvoreni za prekogranični promet otpadom

Članak 11.

Prekogranični promet otpadom dopušten je preko graničnih prijelaza:
Granični prijelazi između Republike Hrvatske i Republike Mađarske
Cestovni granični prijelazi: Goričan, Dubrava Križovljanska i Donji Miholjac
Željeznički granični prijelazi: Murakeresztúr, Gyékenyés, Beli Manastir
Granični prijelazi između Republike Hrvatske i Republike Slovenije
Cestovni granični prijelazi: Bregana, Macelj i Rupa
Željeznički granični prijelazi: Šapjane, Čakovec, Ranžirni kolodvor-Zagreb
Granični prijelazi između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Cestovni granični prijelazi: Županja, Stara Gradiška, Ličko Petrovo Selo, Kamensko
Željeznički granični prijelazi: Metković, Slavonski Šamac
Granični prijelaz između Republike Hrvatske, Srbije i Republike Crne Gore
Cestovni granični prijelaz: Bajakovo, Karasovići
Željeznički granični prijelaz: Tovarnik
Riječni granični prijelaz: Vukovar, Osijek
Pomorski granični prijelazi
Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Dubrovnik.

Carinska uprava

Članak 12.

(1) Ako prilikom carinskog nadzora na graničnom prijelazu ili carinarnici službenik Carinske uprave utvrdi da postoji osnovana sumnja da roba navedena u pratećem dokumentu ne odgovara vrsti robe koja se nalazi u pošiljci, odnosno da postoji sumnja o nezakonitom prometu otpadom, o tome će odmah obavijestiti odjel inspekcijskog nadzora nadležne područne jedinice Ministarstva i zadržati spornu pošiljku do dolaska inspektora radi utvrđivanja činjeničnog stanja.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka službenik Carinske uprave poduzet će i druge mjere iz svoje nadležnosti.

III. INSPEKCIJSKI NADZOR

Ovlaštenja inspektora zaštite okoliša u prekograničnom prometu otpadom

Članak 13.

(1) U slučaju uvoza i provoza otpada pregled pošiljke otpada obavlja se na graničnom prijelazu.
(2) U slučaju izvoza otpada pregled pošiljke otpada obavlja se u nadležnoj carinarnici.
(3) U nadzoru prekograničnog prometa otpadom inspektor zaštite okoliša ovlašten je pregledati i svaku pošiljku robe za koju postoji osnovana sumnja da sadrži tvari ili predmete koji se prema odredbama Zakona o otpadu i propisima donesenim na temelju tog zakona svrstavaju u kategoriju otpada.

Članak 14.

(1) U nadzoru prekograničnog prometa otpadom inspektor zaštite okoliša obavlja pregled pošiljke otpada tako da provjerava dokumente koji prate pošiljku otpada, njihovu usklađenost s pošiljkom otpada te vozila i druga prijevozna sredstva.
(2) Ako prilikom nadzora prekograničnog prometa otpadom inspektor zaštite okoliša utvrdi da postoji osnovana sumnja da vrsta otpada navedena u dokumentima koji prate pošiljku otpada ne odgovara vrsti otpada koja se nalazi u pošiljci otpada, ovlašten je zatražiti ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada putem ovlaštene osobe.

Članak 15.

(1) Inspektor zaštite okoliša naredit će mjeru privremenog zadržavanja prijevoznog sredstva i pošiljke otpada do završetka ispitivanja fizikalnih i kemijskih svojstava otpada iz članka 14. ove Uredbe u privremenom carinskom skladištu.
(2) Privremeno carinsko skladište iz stavka 1. ovog članka čini skladišni prostor pravne ili fizičke osobe ovlaštene od Ministarstva za djelatnost skladištenja opasnog otpada i koji je nadležna carinarnica odobrila kao skladište za privremeni smještaj robe.
(3) Ako se pošiljka otpada zadržava u privremenom carinskom skladištu, inspektor zaštite okoliša će na teretni list ili carinsku deklaraciju staviti klauzulu »Odobrava se prijevoz pod carinskim nadzorom do skladišta u _______«, te o tome uputiti pisanu obavijest nadležnoj carinarnici i Ministarstvu.

Članak 16.

(1) Troškovi ispitivanja uzoraka otpada iz članka 14. ove Uredbe podmiruju se iz državnog proračuna.
(2) Ako sastav otpada ne odgovara vrsti otpada navedenoj u dokumentu Ministarstva, troškove iz stavka 1. ovog članka podmiruje pošiljatelj otpada.

Nadzor prekograničnog prometa neopasnim otpadom

Članak 17.

U nadzoru izvoza, uvoza i provoza neopasnog otpada, inspektor zaštite okoliša nadzire osobito da:
– pošiljku otpada prate dokumenti iz članka 6. ove Uredbe,
– otpad koji je predmet prekograničnog prometa odgovara popisu iz Priloga III Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (Zeleni popis otpada),
– vrsta i količina otpada koja se nalazi u pošiljci otpada odgovara podacima pratećih dokumenata iz članka 6. ove Uredbe.

Nadzor prekograničnog prometa opasnim otpadom

Članak 18.

U provedbi nadzora izvoza i provoza opasnog otpada, inspektor zaštite okoliša nadzire da:
– pošiljku otpada prate dokumenti iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe,
– vrsta i količina opasnog otpada u pošiljci odgovara podacima pratećih dokumenta iz članka 7. ove Uredbe.

Mjere inspekcije zaštite okoliša

Članak 19.

(1) U nadzoru prekograničnog prometa otpadom na graničnom prijelazu inspektor zaštite okoliša ovlašten je prijevozniku pošiljke otpada:
– zabraniti izvoz neopasnog i opasnog otpada usmenim rješenjem na zapisnik, ako utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o otpadu i uvjeti iz članaka 6. i 7. ove Uredbe te narediti da pošiljku otpada preveze u privremeno carinsko skladište, te o tome obavijestiti nadležnu carinarnicu u kojoj je obavljeno izvozno carinjenje.
– zabraniti uvoz i provoz pošiljke neopasnog otpada ili provoz pošiljke opasnog otpada usmenim rješenjem na zapisnik, ako utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o otpadu i uvjeti iz članka 7. ove Uredbe te narediti da pošiljku otpada vrati pošiljatelju otpada u državu polazišta na granični prijelaz ulaza pošiljke otpada u Republiku Hrvatsku i o tome obavijestiti odgovarajuću carinsku ispostavu.
(2) U nadzoru prometa otpadom u carinarnici inspektor zaštite okoliša će prijevozniku pošiljke otpada narediti da pošiljku vrati pošiljatelju otpada usmenim rješenjem na zapisnik, ako utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za izvoz neopasnog ili opasnog otpada propisani Zakonom o otpadu i uvjeti iz članaka 6. i 7. ove Uredbe.

Članak 20.

(1) U slučaju izrečene mjere iz članka 19. ove Uredbe inspektor zaštite okoliša na teretni list ili carinsku deklaraciju koja prati pošiljku otpada stavlja oznaku koja glasi: »Zabranjuje se uvoz« ili »Zabranjuje se izvoz«. U oznaku se unosi podatak o mjestu i danu obavljenog nadzora pošiljke otpada.
(2) Oznaku iz stavka 1. ovog članka potpisuje inspektor zaštite okoliša i ovjerava pečatom Ministarstva.

Članak 21.

Inspektor zaštite okoliša je u slučajevima nezakonitog postupanja osobe odgovorne za prekogranični promet otpadom obvezan poduzeti i druge mjere propisane Zakonom o otpadu.

Izvanredni događaj

Članak 22.

(1) Ako se zbog izvanrednog događaja tijekom provoza otpada područjem Republike Hrvatske onečisti okoliš, inspektor zaštite okoliša će u svrhu uklanjanja nastalih posljedica i sprječavanja daljnjih šteta u okolišu poduzeti mjere zaštite okoliša utvrđene planom intervencija te o tome obavijestiti Carinsku upravu.
(2) Carinska uprava će u slučaju događaja iz stavka 1. ovog članka poništiti carinsku deklaraciju za pošiljku otpada.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 23.

Obrasci OPP i DOP s propisanim sadržajem i uputom o popunjavanju tiskani su na hrvatskom i engleskom jeziku, a obrazac PLPPNO, s propisanim sadržajem i uputom o popunjavanju tiskan je na hrvatskom jeziku i čine sastavni dio ove Uredbe.

Članak 24.

Ova Uredba objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2006. godine.

Klasa: 310-33/06-01/03
Urbroj: 5030122-06-1
Zagreb, 14. lipnja 2006.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
 


INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE NOTIFICATION DOCUMENT FORM


Block 1: Provide the full name and address, telephone and telex or telefax number of the exporter, and the name, address, telephone, telex or telefax number of the person who can be contacted at any time in relation to any incident during movement of the consignment. In this block, the reasons for export of the waste are also given.

Block 2: Provide the full name and address, telephone and telex or telefax number of the importer concerned with the proposed movement, and the name, address, telephone, telex or telefax number of the person who can be contacted at any time in relation to any incident during movement of the consignment. Normally, the importer would be the disposer identified in block 8. In this case enter the words »Same as block 8«. Where this is not so, both blocks 2 and 8 need to be completed.

Block 3:
This block indicates the type of notification in question. Provide A) whether the notification is intended to cover one shipment (single movement) or several shipments (general notification), and B) whether the waste is destined (i) for a disposal operation without recovery (Annex IV A of the Convention), or (ii) for a recovery operation (Annex IVB of the Convention). The information required by point C) concerning the pre-authorized facility, although useful, is not required under the Basel Convention. It is to be completed as part of the OECD System1.

Block 4:
Provide the total intended number of shipments for the period of time over which waste is to be exported.

Block 5:
Provide the estimated total quantity and the estimated quantities for each individual shipment, preferably in kilogrammes or, if not otherwise possible, in litres. Some countries may always require the weight to be given. It should be noted that, because of practical difficulties in estimating quantities or the expected dates of each shipment at the time of notification, a number of countries do not, in practise, require those quantities or dates to be indicated on the notification.

Block 6:
Provide either the expected date(s) of each shipment or, if this is not known, the period of time over which the waste is to be exported.

Block 7:
Provide the full name and address, telephone and telex or telefax number of the carrier and the name, address, telephone, telex or telefax of the person to be contacted at any time in relation to any incident during movement of the consignment. If more than one carrier is involved, enter the words »See attached list« and append a list giving the information required for each carrier.

Block 8:
Provide the full name, address, telephone and telefax or telex number of the disposer and the name, address, telex or telefax number of the person to be contacted. Provide the information on the actual site of disposal, if it is different from the location of the disposer.

Block 9:
Provide the method(s) of disposal (see the reverse side for codes) and also a description of the technology employed and the soundness, from an environmental point of view, of the method(s) followed. Attach additional information if necessary.

Block 10:
Provide the full name and address, telephone and telex or telefax number of the generator of the waste and the name, address, telephone, telex or telefax of the person to be contacted at any time in relation to any incident during movement of the consignment. Additionally, provide information on the process by which the waste was generated and the site of generation. If the generator is the exporter, write in the block »Same as block 1«. When the waste is produced by more than one generator, enter words »See attached list« and append a list providing the information required for each generator. Some countries may accept that the information concerning a generator of the waste is given in a separate Annex, which would be available to Competent authorities only.

Block 11:
Provide the proposed mean(s) of transport (see the reverse side for codes).

Block 12:
Provide the proposed packaging type(s) (see the reverse side for codes).

Block 13:
In block 13(I), provide the names by which the waste is commonly called, the chemical names of the constituents and their concentration.
In block 13(ii), indicate any special precautions concerning the consignment, for example, producers handling instructions for employees, health and safety information, including, among other things, information on dealing with spillages, and transport emergency cards. Annexes should be used if necessary.

Block 14:
Indicate the physical characteristics of the waste at normal temperature and pressure (see the reverse side for codes).

Block 15:
Provide the waste identification code by which the material is designated in the country of export and, if known, in the country of import. If appropriate, provide the designation of the waste according to an adopted uniform classification code such as the International Waste Identification Code (IWIC), the European Waste Catalogue (EWC) code, the Harmonized System (HS) code or any other code (to be specified). It should be noted that the use of these codes is not specifically required by the Basel Convention. However, many countries require some of the codes to be used.

Block 16:
Refers to OECD classification, which is required to be checked only for wastes going to recovery facilities under the OECD system1. This is not required under the Basel Convention. However, competent authorities of OECD Member Countries may require the classification to be used also in the case of movement from or to a non-OECD country.

Block 17:
Provide the Y number(s), which accord(s) with »Categories of wastes to be controlled«, and »Categories of wastes requiring special consideration« given in Annexes I and II of the Basel Convention (See Appendix 2 of this Instruction Manual).

Block 18:
For wastes listed in Annex I of the Convention, provide the H number(s) (see the reverse side for codes), which corresponds to the »List of hazardous characteristics« given in Annex III of the Basel Convention (See Appendix 3 of this Instruction Manual).

Block 19:
Provide the UN identification number (i.e. 4 digit numbers), including proper shipping name, and, for wastes listed in Annex I of the Convention (Y1 - Y45), UN class (see the reverse side for codes). These codes are given in the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. The UN Recommendations provide conditions under which wastes are suitable for transportation internationally.

Block 20:
In the left-hand block, provide the name of the State of export, or the code for the country by using the OECD code and ISO Standard 3166 abbreviations (see Instruction Manual for the codes). Provide also the name, address, telephone and telefax/telex number of the competent authority of the State of export, the name of the border crossing or port and the customs office as the point of entry to or exit from a particular country.
In the three middle blocks, provide the corresponding information on the States of transit in the order of transport. If more than three States of transit are involved, provide the required information on those States in an annex to the notification.
In the right-hand block, provide the corresponding information on the State of import.

Block 21:
Completion required for consignments entering, passing through or leaving Member States of the European Community. Not required under the Basel Convention.

Block 22:
Specify the number of annexes attached. Annexes may refer to, for example, the list of several carriers (block 7) or generators of waste (block 10), as well as information on the method of disposal, the contract between the exporter and disposer and on the financial guarantees or insurances provided for the transboundary movement of waste.

Block 23:
Both the generator and exporter of the waste shall sign and date each copy of the notification before it is forwarded to the competent authority of the State of export. The name of the authorized representative of both the generator and the exporter should also appear in capital letters to accompany the signature. It should be noted that in practice a number of countries request only the exporter to fill in the declaration, because of the practical difficulties they may encounter in requesting a number of generators to fill in the declaration.
It should be noted that by signing the declaration, the exporter and/or generator certifies that the information is complete and correct and that there is a valid written contract between the exporter and the disposer, and that the required financial guarantees are or shall be in force covering the transfrontier movement. The proof of insurance and information concerning the contract between the exporter and disposer and, if requested by the competent authorities, proof of other financial guarantees shall accompany the notification.

Block 24:
For use by the competent authority that is to acknowledge receipt of the notification. Under the Basel Convention, it is the responsibility of the competent authority of transit to issue an acknowledgement. Under the OECD System1, as well as normally under the EC System2, the competent authority of the State of import is to issue an acknowledgement.

Block 25:
For use by the competent authority of any concerned country when providing written consent to a transboundary movement of hazardous wastes. Indicate the name of the country, the date of consent and the date on which it expires. If the movement is subject to specific conditions, place an (X) in the appropriate box and complete Block 26 on the reverse side of the form, or use a separate sheet of paper.
When objecting to a movement, the competent authority may wish to write »OBJECTION« in block 25. Block 26, or a separate sheet of paper, may be used to explain the objection.

Block 26 (Reverse side of the form):

This block can be used by competent authorities, instead of a separate sheet of paper, when providing specific conditions for their written consent to the movement or to explain their objection to the movement.

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA OBAVIJESTI O PREKOGRANIČNOM PROMETU
 

Polje 1. Izvoznik (Exporter) mora upisati svoje puno ime, adresu, broj telefona i teleksa ili telefaksa, i puno ime, adresu, broj telefona, teleksa ili telefaksa osobe zadužene za kontakt (Contact person), za slučaj bilo kakvog iznenadnog događaja tijekom prekograničnog prometa otpada. U ovom polju obvezno je upisati i razloge izvoza (Reasons for export).

Polje 2.
Izvoznik (Exporter) mora upisati puno ime, adresu, broj telefona i teleksa ili telefaksa osobe koja uvozi otpad (Importer), kao i puno ime, adresu, broj telefona, teleksa i telefaksa osobe zadužene za kontakt (Contact person), za slučaj bilo kakvog iznenadnog događaja tijekom prekograničnog prometa otpada. Ako je uvoznik (Importer) ujedno i osoba koja zbrinjava/oporabljuje otpad (Disposer) potrebno je upisati »Isto kao i polje 8.«.

Polje 3.
Pri izdavanju obavijesti o prekograničnom prometu od ovlaštene ustanove svaki obrazac obavijesti ima svoj broj (Notification number), po vlastitom sustavu ovlastene ustanove koja izdaje obavijest. Potrebno je naznačiti radi li se o zbrinjavanju bez oporabe (Disposal (no Recovery)) ili o oporabi (Recovery). Treba naznačiti da li se obavijest odnosi na jednu pošiljku (Single movement) ili na više pošiljki (General notification). U slučaju više pošiljki obavijest se naziva opća obavijest. Zatamnjeni dio odnosi se samo na zemlje članice OECD-a

Polja 4, 5. i 6. Treba upisati ukupan broj namjeravanih pošiljki (Total intended number of shipment) s naznakom vremenskog razdoblja izvoza otpada. Za jednu pošiljku upisuje se planirani datum pošiljke (Intended Date), a za više pošiljki upisuju se ili planirani točni datumi svake pošiljke ili očekivano vremensko razdoblje unutar kojeg će biti otpremljene sve pošiljke (Period of time for shipments). Potrebno je upisati predviđenu ukupnu količinu (Estimated quantity) u kilogramima, tonama ili litrama. Pojedine zemlje ne zahtijevaju količinu i očekivani datum svake pošiljke, jer je to iz praktičinih razloga izvozniku Obavijesti katkad teško točno unaprijed znati.

Polje 7. Upisuje se ime, adresa, brojevi telefona, teleksa telefaksa za prijevoznika (Carrier) s imenom, adresom, brojevima telefona, teleksa ili telefaksa osobe zadužene za kontakt u bilo koje vrijeme za slučaj bilo kakvog iznenadnog događaja tijekom prekograničnog prometa pošiljke opasnog otpada. Ako je u prijevoz ukijučeno više prijevoznika tada se ti podaci o svim prijevoznicima prilažu u prilogu obavijesti (u polju 7. treba upisati; »Vidi prilog«).

Polja 8. i 9. Upisati sve potrebne informacije o osobi koja zbrinjava otpad (Disposer) (ime, adresa, brojevi telefona, teleksa ili telefaksa i ime, adresa, brojevi telefona, teleksa ili telefaksa osobe zadužene za kontakt (Contact person)) i mjesto zbrinjavanja otpada (Actual site of disposal). U polju 9. upisati postupak i način zbrinjavanja/oporabe (Methods of disposal/recovery). Popisi postupaka za zbrinjavanje (Disposal, Dl do D15) i oporabe (Recovery, Rl do R13) nalaze se u dodatku obavijesti.

Polje 10. Upisati sve informacije o proizvođaču otpada (Waste Generator) i opisati mjesto nastanka i postupak u kojem je taj otpad nastao (Site of generation & process). Kada je izvoznik otpada (Exporter) ujedno i proizvodač otpada (Generator/Producer), potrebno je u polju 10. upisati: »Isto kao i polje 1.« Ako se radi o više prozvođača, treba ih navesti u prilogu obavijesti zajedno sa svim potrebnim informacijama o svakome od njih, i upisati: »Vidi prilog«.

Polje 11. i 12. Upisati podatke o načinu prijevoza (Means of transport) i načinu pakiranja (Packaging types). Popisi načina prijevoza i pakiranja nalaze se u dodatku obavijesti.

Polja 13(i) i 13(ii) Upisati naziv otpada, kemijski sastav i koncentraciju otpada (Designation and chemical composition of the waste) te posebne uvjete rukovanja s otpadom (Special handling requirements). Ti su podaci namijenjeni prerađivaču otpada i zaposlenicima koji rukuju s otpadom, a odnose se na zdravlje ljudi i njihovu sigumost.

Polje 14. Opisati fizikalna svojstva (Physical Characteristic) otpada pri normalnoj temperaturi i tlaku. Popis fizikalnih svojstava nalazi se u dodatku obavijesti.

Polje 15. Upisati broj koji označava otpad u zemlji izvoza (Waste identification code in country of export) i, ako je poznato, u zemlji uvoza (Waste identification code in country of import). Poželjno je upisati i IWIC International Waste Identification Code, oznaku po Europskom katalogu otpada (EWC) ili neku drugu oznaku otpada. Oznake otpada nalaze su u Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine« 50/05) i skladu je s EWC-om.

Polje 16. Odnosi se na države članice OECD-a ali i na oznake prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine« 50/05).

Polje 17. Upisati oznaku Y (Y number) za otpad koji se nalazi u kategoriji otpada koji treba nadzirati u Dodatku I. i II. Baselske konvencije.

Polje 18. Upisati H (H number) oznaku koja se nalazi u Popisu opasnih karakteristika Dodatka III. Baselske konvencije. Oznake H nalaze se u dodatku obavijesti.

Polje 19. Upisati UN oznaku (četveroznamenkast broj), ime špeditera (Shipping name) i UN klasu (UN class) koja se nalazi u Preporuci o prijevozu opasnih tvan, koja propisuje uvjete pod kojima treba prevoziti otpad.

Polje 20. Odnosi se na podatke o ovlaštenim ustanovama države izvoznice (Country of export), države uvoznice (County of import) i država tranzita (transit countries), zajedno s podacima o graničnim prije­lazima ulaza i izlaza iz svake države.

Polje 21. U ovom polju treba upisati granični prijelaz ulaza u ili izlaza iz Europske unije.

Polje 22. Navesti broj dodataka Obavijeti (Number of annexes attached).

Polje 23. I proizvodač (Generator) i izvoznik (Exporter) otpada moraju istog datuma potvrditi obavijest prije njenog dostavljanja ovlaštenim ustanovama
zainteresiranih država. Time se također ovjerava postojanje financijskog jamstva, koj će biti na snazi tijekom prekograničnog prometa opasnog otpada. U praksi veći broj država zahtijeva da samo izvoznik ovjeri Obavijest o prekograničnom prometu, jer ovjeravanje Obavijesti nije praktično kada se radi o više proizvođača otpada.

Polje 24. Dio predviđen za ovlaštene ustanove koje ovjeravaju primitak obavijesti. Po Baselskoj konvenciji obveza je svake države provoza da u roku tri dana od dana primitka obavijesti potvrdi davaocu obavijesti primitak.

Polje 25. Dio predviđen za ovlaštene ustanove država gdje one označavaju odobrenje prekograničnog prometa opasnog otpada. U ovom dijelu upisuje se datum do kada obavijest vrijedi (Consent expires), datum izdavanja (Consent given) i ime ovlaštene institucije. Ako se namjeravani promet mora izvesti pod posebnim uvjetima (Specific conditions) tada se to označi u ovom polju, a svi podaci o posebnim uvjetima upisuju se u polje 26. Kada se prekogranični promet odbija, tada se u polju 25. upiše prigovor (Objection) ili se priloži poseban dopis ili rješenje kojim se obrazlažu razlozi odbijanja.

Polje 26. Dio predviđen za ovlaštene ustanove koji služi kao dopis, ako su potrebni posebni uvjeti prijevoza ili kada treba pojasniti razloge odbijanja prekograničnog prometa.
 

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MOVEMENT DOCUMENT FORM
 

Block 1: Provide the same information as given for blocks 1 and 10 in the notification.
Block 2: Provide the same information as given for block 2 in the notification.
Block 3: Enter the notification NE to which the particular consignment refers. This is copied from the top right of the notification. Indicate whether this particular movement is subject to a single notification or a general notification for multiple movements.
Block 4: For multiple movements enter the serial number of the shipment in relation to the total number of intended shipments shown in block 4 on the notification, for example, enter the words »4 out of 11« for the fourth shipment of eleven intended shipments under a general notification.
Blocks 5-7: Enter the full name and address, telephone and telefax or telex number of each actual carrier and the name, address, telephone, telefax of the person to be contacted in case of emergency. Indicate the information on the first carrier in block 5, for the second carrier in block 6, and for the last carrier in block 7. When more than three carriers are involved, appropriate information on each should be appended to the form.
Blocks 8-9: Provide the same information as given for blocks 8 and 9 in the notification.
Blocks 10-12:
Provide the means of transport being used (see reverse side of the form for codes), and if appropriate, the license or registration number of the means of transport. Each subsequent carrier or his representative is to sign the document when taking possession of the consignment. The first carrier is to complete block 10, the second carrier block 11, and the last carrier block 12. When more than three carriers are involved, appropriate information on each should be appended to the form.
A copy of the signed form is to be retained by the exporter. At each successive transfer of the consignment to another carrier, a copy of the signed form is to be retained by the previous carrier. The first date of transfer should correspond to the date when the transboundary movement actually started.
Blocks 13-16:
Provide the information given in corresponding blocks in the notification.
Block 17: Enter the actual weight (in kg) or the actual volume (in litres) of the consignment being transported and, wherever possible, attach copies of weighbridge tickets. Some countries may always require the weight to be given.
Block 18: Enter the type of packaging (see the reverse side of the form for codes), and the number of packages making up the consignment.
Block 19: Provide the same information as given for blocks 17, 18, and 19 in the notification.
Block 20: Indicate any special precautions concerning the consignment, for example, producers handling instructions for employees, health and safety information, including, among other things, information on dealing with spillages, and transport emergency cards. Annexes should be used if necessary.
Block 21: Enter the date when the shipment actually starts. This date should correspond to the first date of transfer indicated in block 10.
Block 22: At the time of shipment, the authorized representative of the exporter/generator shall sign and date the movement document. The name of the authorized representative of the exporter/generator should also appear in capital letters to accompany the signature.
It should be noted that by signing the declaration, the exporter and/or generator certifies the completeness and correctness of information as well as the existence of the contract and the necessary financial guarantees and insurances. He also certifies that all necessary authorizations have been received from the competent authorities concerned. Some countries may require a copy or an original authorization from the competent authorities to be enclosed with the movement document.
Block 23: To be completed by the importer if not the disposer. Enter the amount of waste received in kilogrammes and/or in litres, date of receipt, the name of the importer, and the signature of his authorized representative. The name of the authorized representative of the importer should also appear in capital letters to accompany the signature. Indicate also whether the waste has been accepted or rejected by ticking the appropriate box. If the shipment is rejected, for any reason, the importer must immediately contact his competent authority(ies).
Upon receipt of waste, the importer shall give a signed copy of the movement document to the carrier. The importer shall also send signed copies to the exporter and the competent authority of the State of export. Some countries require this certification to be given within three working days and to be delivered also to other competent authorities concerned. The original movement document shall accompany the waste and be completed and signed by the carrier(s) when it is delivered from the importer to the disposer.
Block 24: To be completed by the authorized representative of the disposer on receipt of a transboundary consignment of the waste. Enter the amount of waste received in kilogrammes and/or in litres, date of receipt, the name of the disposer, and the signature of his authorized representative. The name of the authorized representative of the disposer should also appear in capital letters to accompany the signature. Indicate also whether the waste has been accepted or rejected by ticking the appropriate box. If the shipment is rejected, for any reason, the disposer must immediately contact his competent authority(ies). Indicate also the date by which the disposal of waste will be completed, and the method of disposal.
Upon receipt of waste, the disposer shall give a signed copy of the movement document to the carrier. The disposer shall also send signed copies to the exporter and the competent authority of the State of export. Some countries require this certification to be given within three working days and to be delivered also to other competent authorities concerned. The original movement document normally is to be retained by the disposer.
Block 25: To be completed by the disposer to certify the completion of disposal of the waste. Enter the date of disposal, the name of the disposer and the signature of the authorized representative of the disposer. The name of the authorized representative of the disposer should also appear in capital letters to accompany the signature.
Signed copies of the form with block 25 completed shall be sent to the exporter and to the competent authority of the State of export. Some countries require this certification to be given within 180 days of receipt of the waste and to be sent also to the other competent authorities concerned. The original movement document normally is to be retained by the disposer.
Blocks 26 – 28 (Reverse side of the form):
Not specifically required by the Basel Convention. These are for control by customs offices at the borders of country of export, transit and import. Some countries may require the customs office at the border where waste leaves the territory to send a copy of the movement document to the competent authority(ies) which issued the authorization for transboundary movement of waste.
 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA DOKUMENTA O PROMETU
 

Polja 1 – 22 Popunjava izvoznik.

Polja 23 – 25.
Popunjava uvoznik (ako nije osoba koja zbrinjava otpad) ili osoba koja prima otpad na zbrinjavanje.

Polja 26 i 28. Popunjavaju granične ispostave svake države pri ulazu i izlazu.

Polja 1. i 2. Podaci su identični podacima u poljima 1., 2. i 10. Obavijesti o prekograničnom prometu.

Polje 3. Upisati broj Obavijesti o prekograničom prometu, naznačiti radi li se o jednoj (Single notification) ili više pošiljki (General notification) (označiti znakom x).

Polje 4. Za više pošiljki upisati serijski broj pošiljke (Serial number of shipment) u odnosu na ukupan broj pošiljki (npr. 4/11 za četvrtu pošiljku od namjeravanih jedanaest).

Polja 5 – 7: Upisati puno ime, adresu, brojeve telefona, telefaksa ili teleksa svih prijevoznika (Carrier) otpada, ako ih ima više, i ime, adresu, brojeve telefona, telefaksa ili teleksa osobe za kontakt dogodi li se bilo kakav nesretni slučaj tijekom prekograničnog prometa. Kada se radi o više prijevoznka, podaci o svakome od njih unose se u prilog Dokumenta o prometu.

Polja 8. i 9. Podaci u ovim poljima identični su podacima u poljima s istim rednim brojevima iz Obavijesti o prekograničnom prometu.

Polja 10 – 12. Upisati način prijevoza (podaci se nalaze na poleđini obrasca), broj dozvole i registracijski broj. Svaki prijevoznik ili njegov predstavnik moraju potpisati Dokument kada preuzimaju pošiljku. Prvi prijevoznik ispunjava polje10., drugi prijevoznik polje 11. a zadnji prijevoznik polje 12. Kada se radi o više od tri prijevoznika, podaci o njima upisuju se u prilogu obrasca.
Kopija ovog potpisanog obrasca vraća se izvozniku/davatelju obavijesti. Svaka promjena prijevoznika mora sadržavati ime, adresu, brojeve telefona i telefaksa, broj dozvole i broj registracije, datum pretovara pošiljke s mjestom pretovara (Date of transfer), te mora biti ovjerena vlastitim potpisom (ili potpisom njegova predstavnika). Prvi datum utovara mora biti identičan datumu početka prekograničnog prometa.

Polja 13 – 16 Podaci su identični podacima u Obavijesti o prekograničnom prometu.

Polje 17. Upisati količinu u kilogramima ili u litrama svake pošiljke i kad je moguće priložiti obrazac mjerenja.

Polje 18. Upisati vrstu (Type) i broj pakiranja (Number).

Polje 19. Podaci su identični podacima sadržanim u poljima 17, 18. i 19. Obavijesti o prekograničnom prometu.

Polje 20. Upisati posebne uvjete rukovanja otpadom (Special handling requirements) koji se odnose na proizvođača otpada, zaposlenike koji rukuju otpadom, informacije vezane za zdravlje ljudi i sigumost, uključujući i postupke u slučaju nesreće. Podaci se mogu priložiti u dodatku dokumenta.

Polje 21. Upisati datum početka prometa.

Polje 22. lzvoznik (Exporter) otpada mora potvrditi Dokument o prometu. Time se također ovjerava istinitost svih podataka i postojanje financijske garancije koja će biti na snazi tijekom prekograničnog prometa opasnog otpada.

Polje 23. Ovjerava uvoznik otpada ako nije zbrinjavač otpada pri primitku otpada. Upisati količinu otpada primljenu u kilogramima i/ili litrama, datum primitka, ime uzvoznika i potpis ovlaštenog predstavnika. U odgovarajućem polju treba naznačiti i da li je otpad primljen ili odbijen. Ako je pošiljka odbijena, primalac mora hitno obavijestiti svoju ovlaštenu instituciju Potpisana kopija dokumenta o prometu daje se prijevozniku. Ako je pošiljka prihvaćena, u roku tri dana primatelj otpada mora poslati potpisanu kopiju izvozniku i ovlaštenoj instituciji države izvoznice. Original dokumenta o prometu mora pratiti svaku pošiljku od početka do njenog dolaska na zbrinjavanje/oporabu.

Polje 24. Ovo polje popunjava osoba koja obavlja zbrinjavanje/oporabu otpada (Disposer/Recovery) pri primitku otpada na zbrinjavanje ili oporabu. Upisuje se količina otpada u kilogramima i/ili u litrama, datum primitka i ime osobe koja je primila otpad. Potpisana kopija dokumenta daje se posljednjem prijevozniku. Ako je pošiljka odbijena, primatelj mora hitno obavijestiti svoju ovlaštenu ustanovu Ako je pošiljka prihvaćena, u roku tri dana primatelj otpada mora poslati potpisanu kopiju izvozniku/dava obavijesti i ovlaštenim ustanovamazainteresiranih država.

Polje 25. Ovo polje ispunjava osoba koja obavlja zbrinjavanje/oporabu otpada da bi ovjerla završetak zbrinjavanja/oporabe otpada. Upisuje datum zbrinjavanja/oporabe, ime osobe koja je zbrinula otpad i potpis sa pečatom. Kopija dokumenta s ovjerenim i potpisanim poljem 25. dostavlja se izvozniku i ovlaštenoj ustanovi države izvoznice. Pojedine države zahtijevaju da se kopija dokumenta o prometu s ovjerenim poljem 25. dostavi u roku 180 dana i da se također dostavi ostalim zainteresiranim državama. Originalni Dokument o prometu zadržava osoba koja obavlja zbrinjavanje/oporabu otpada.

Polja 26 – 28. Baselska konvencija ne zahtjeva posebno popunjavanje ovih polja. Podaci u njima služe za kontrolu od strane carinskih ispostava države izvoznice, država tranzita/provoza i države uvoza. Pojedine države zahtijevaju da carinske ispostave dostave kopiju dokumenta o prometu ovlaštenim ustanovama kada otpad napušta područje te države.