Pravilnik o Upisniku šumoposjednika

NN 69/2006 (21.6.2006.), Pravilnik o Upisniku šumoposjednika

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1658

Na temelju članka 69. Zakona o šumama (»Narodne novine« br. 140/2005.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU ŠUMOPOSJEDNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja Upisnika šumoposjednika (u daljem tekstu: Upisnik), izgled, oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za upis/promjenu podataka o šumoposjedniku i iskaznice šumoposjednika.

Članak 2.

Upisnik je sustav dokumentacije, podataka i informacija o šumoposjednicima i njihovim šumskim posjedima.

Članak 3.

Upisnik se sastoji od baze podataka smještene u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), s arhivskim povijesnim i aktualnim podacima, korisničke aplikacije, prateće dokumentacije te propisanih postupaka i procedura za njegov kontinuirani i ispravan rad.

Članak 4.

Korisnici Upisnika su: Ministarstvo, Šumarska savjetodavna služba, ostala tijela javne vlasti, pravne i fizičke osobe i javnost u skladu s dozvoljenom ili dogovorenom razinom pristupa.

Članak 5.

U Upisniku se vode podaci o:
1. šumoposjedniku,
2. prebivalištu ili sjedištu šumoposjednika,
3. računu šumoposjednika,
4. šumskom posjedu ili vlasništvu,
5. članovima porodičnog domaćinstva.

II. UPIS U UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA I PRIJAVA PROMJENA

Članak 6.

(1) Upisi u Upisnik i prijava promjena obavljaju se u Ministarstvu.
(2) Podaci iz Upisnika koriste se u provedbi mjera šumarske politike, te za vođenje statistike u Ministarstvu.

Članak 7.

(1) Šumoposjednik podnosi Ministarstvu zahtjev za upis koji čini ispunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva za upis u Upisnik ili prijavu promjena (u daljem tekstu Zahtjev za upis), te potrebnu dokumentaciju.
(2) Kod podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik plaća se upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine« br. 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05. i 153/05.).
(3) Zahtjev za upis, upute za njegovo ispunjavanje i popis potrebne dokumentacije navedeni su u DODATKU – listovi 1., 2., 3. i 4., i čine sastavni dio ovoga Pravilnika.
(4) Ministarstvo mora čuvati sve zaprimljene zahtjeve za upis u Upisnik ili zahtjeve za prijavu promjene 5 godina od dana njihovog zaprimanja.

Članak 8.

(1) O upisu u Upisnik, odnosno upisu promjena, Ministarstvo šumoposjedniku izdaje rješenje i dodjeljuje matični identifikacijski broj.
(2) Na zahtjev šumoposjednika izdaje se i potvrda o dodjeli matičnog broja šumoposjednika sukladno posebnim propisima.

Članak 9.

Upisani šumoposjednici dužni su prijaviti u roku od 30 dana od dana njihovog nastanka promjene:
– šumskog posjeda,
– prebivališta ili sjedišta šumoposjednika,
– podataka o obrtnom registru šumoposjednika,
– podataka u sudskom registru šumoposjednika,
– žiroračuna ili tekućeg računa šumoposjednika.

III. ISKAZNICA ŠUMOPSJEDNIKA

Članak 10.

(1) Šumoposjednicima upisanim u Upisnik izdaje se »Iskaznica šumoposjednika« (u daljem tekstu: iskaznica).
(2) Iskaznica je dokaz o upisu u Upisnik, a vrijedi uz osobnu iskaznicu ili drugi dokument kojim se dokazuje identitet osobe – vlasnika iskaznice.
(3) Na zahtjev šumoposjednika – fizičke osobe, iskaznica se može izdati i članovima njegovog porodičnog domaćinstva.
(4) Šumoposjednici i članovi porodičnog domaćinstva dužni su imati kod sebe iskaznicu i dati je na uvid ovlaštenoj osobi kad:
– prodaju vlastite šumske proizvode na tržištu,
– obavljaju šumarske radove u vlastitoj šumi.

Članak 11.

(1) Iskaznica prestaje važiti ako:
– je šumoposjednik umro,
– šumoposjednik zatraži ispis iz Upisnika,
– dođe do promjene podataka o šumoposjedniku,
– se iskaznica trajno ošteti,
– je šumoposjednik izgubio iskaznicu.
(2) Ministarstvo će izdati novu iskaznicu u roku od 15 dana u slučaju gubitka, oštećenja ili promjene podataka o šumoposjedniku.
(3) Ministarstvo će poništiti nevažeću iskaznicu.

Članak 12.

(1) Iskaznica je izrađena na papiru veličine 86 x 60 mm, tamnozelene boje, s otisnutim osobnim podacima, ovjerom i zaštitom na poleđini i zaštićena omotom od prozirne plastične mase.
(2) Iskaznica sadrži sljedeća obilježja:
1. na prednjoj strani:
– grb Republike Hrvatske,
– natpis Republika Hrvatska,
– natpis Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodnoga gospodarstva i logo Ministarstva,
– natpis Iskaznica šumoposjednika,
– matični identifikacijski broj šumoposjednika,
– ime i prezime,
– prebivalište šumoposjednika/člana porodičnog domaćinstva,
– broj osobne iskaznice,
– datum rođenja.
Tiskani podaci su u poljima bijele boje.
2. na poleđini iskaznice:
– traka za skenirani potpis šumoposjednika i ovjeru ministra
– otisnuti tekst: »Ova iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu. Šumoposjednik i član porodičnog domaćinstva dužan je imati kod sebe iskaznicu i dati je na uvid ovlaštenoj osobi kad prodaje vlastite šumske proizvode na tržištu i obavlja šumarske radove u vlastitoj šumi«.
(3) Sadržaj i oblik iskaznice prikazan je u DODATKU, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Šumoposjednicima fizičkim osobama koji su u DODATKU list br. 1., zaokružili da su obveznici poreza na dohodak, Ministarstvo će u roku 60 dana od dana dostave potvrde Porezne uprave o upisu u registar obveznika poreza na dohodak, izdati potvrdu o dodjeli matičnog broja šumoposjednika u skladu s odlukom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za šumarstvo i šumarske usluge.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2006. godine.

Klasa: 011-02/06-01/59
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 25. svibnja 2006.

Ministar
poljoprivrede, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
Petar Čobanković, v. r.