Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste

NN 69/2006 (21.6.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1660

Na temelju članka 49. stavka 3., članka 55. stavka 2., članka 56. stavka 3. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 77/92. i 26/93.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA, POSTUPKU, NAČINU UTVRIVANJA I OSIGURANJA KRIŽANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I CESTE

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste (»Narodne novine«, br. 32/94., 96/94., 33/01., 122/03, i 83/04.),
članak 5.a mijenja se i glasi:
»Iznimno od uvjeta propisanih u čl. 5. ovog Pravilnika u građevinskim područjima naselja na prugama na kojima brzina nije veća od 100 km/h, kada je to bitan preduvjet rješavanja prometnih i prostorno-razvojnih problema naselja, uz uvjet da nije moguća denivelacija ili svođenje, moguće je postojeće pješačke prijelaze pretvoriti u željeznički-cestovni prijelaz u nivou, ukoliko to nije u suprotnosti s drugim odredbama Pravilnika.
Cestovni prijelazi iz stavka 1. ovog članka moraju biti oprem­ljeni odgovarajućim uređajima za osiguranje prijelaza i ne smiju postojati druge tehničko-tehnološke zapreke u vezi s odvijanjem željezničkog prometa.
Suglasnost na rješenje u vezi sa stavkom 1. i 2. ovog članka daje Ministarstvo, mora, turizma, prometa i razvitka.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-05/27
Urbroj: 530-08-06-4
Zagreb, 2. lipnja 2006.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.