Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN 71/2006 (28.6.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

1706

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. lipnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/25
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 16. lipnja 2006

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04. i 84/05.) u članku 19. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:
»– tri godine za kazneno djelo s propisanom kaznom zatvora do tri godine ili novčanom kaznom.«
Podstavak 6. briše se.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(2) Zastara kaznenog progona za kaznena djela počinjena na štetu djeteta i maloljetne osobe ne teče do njihove punoljetnosti«.

Članak 2.

U članku 21. podstavak 5. mijenja se i glasi:
»– tri godine od izrečene kazne zatvora u trajanju do tri godine, ili novčane kazne kao glavne ili sporedne kazne.«
Podstavak 6. briše se.

Članak 3.

U članku 42. iza riječi: »bio smanjeno ubrojiv« dodaju se riječi: »u znatnoj mjeri«.

Članak 4.

Naziv članka 52. mijenja se i glasi:
»Izvršenje novčane kazne«.
U članku 52. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) Kad novčana kazna izrečena za kazneno djelo za koje je propisana ta vrsta kazne nije u cijelosti ili djelomično plaćena u roku koji je određen presudom, odlukom suda naplaćuje je prisilno Porezna uprava Ministarstva financija. Ako se novčana kazna ne može ni prisilno naplatiti, sud će je zamijeniti radom za opće dobro na slobodi tako da će jedan dnevni dohodak zamijeniti jednim danom takvog rada, s time da njegova najveća mjera ne može biti dulja od šezdeset dana.
(2) Kad novčana kazna izrečena za kazneno djelo za koje propisana ta vrsta kazne i kazna zatvora nije u cijelosti ili djelomično plaćena u roku koji je određen presudom, sud donosi bez odgode odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora.«

Članak 5.

U članku 53. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Iznimno, pod uvjetima iz članka 60. ovoga Zakona kazna zatvora za kaznena djela počinjena u stjecaju može biti u trajanju do dvadeset godina.«
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »dvadesetijednu godinu« zamjenjuju se riječima: »osamnaest godina«.
Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 6.

U članku 55. stavku 1. riječi: »ili kaznu dugotrajnog zatvora« brišu se, a riječi: »Zakonu o izvršenju kaznenopravnih sankcija« zamjenjuju se riječima: »Zakonu o izvršavanju kazne zatvora«.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Osoba koja je osuđena na kaznu dugotrajnog zatvora može se otpustiti s izdržavanja kazne nakon što je proteklo dvije trećine vremena izdržane kazne, a iznimno i nakon jedne polovine vremena izdržane kazne na koje je osuđena, a pod uvjetima koji su određeni u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 7.

Članak 57. mijenja se i glasi:
»(1) Zakonom propisana kazna za određeno kazneno djelo može se ublažiti kad to zakon izričito propisuje (zakonsko ublažavanje kazne).
(2) Zakonom propisana kazna za određeno kazneno djelo iznimno se može ublažiti i kad sud utvrdi da se s obzirom na postojanje naročito izraženih olakotnih okolnosti svrha kažnjavanja može postići i blažom kaznom od propisane (sudsko ublažavanje kazne).
(3) Blažu kaznu od propisane za određeno kazneno djelo sud može izreći i kada takvu mjeru kazne u granicama zakonskog ublažavanja predloži državni odvjetnik i s njom se okrivljenik suglasi.
(4) Granice ublažavanja su ove:
a) ako je za kazneno djelo propisana kazna zatvora s posebnom najvećom mjerom od tri godine i manje, bez obzira na posebnu najmanju mjeru, i ako je za kazneno djelo propisana kazna zatvora s posebnom najvećom mjerom od pet godina, a kao najmanja mjera kazne propisana je kazna zatvora manja od jedne godine zakonskim i sudskim ublažavanjem kazna se može ublažiti do najmanje zakonske mjere kazne zatvora,
b) ako je za kazneno djelo propisana kazna zatvora s posebnom najvećom mjerom od pet godina ili više, a kao najmanja mjera jedna godina, zakonskim i sudskim ublažavanjem kazna se može ublažiti do najmanje šest mjeseci zatvora,
c) ako je za kazneno djelo propisana kazna zatvora najmanje tri godine zakonskim ublažavanjem kazna se može ublažiti do najmanje jedne godine, a sudskim ublažavanjem do dvije godine zatvora,
d) ako je za kazneno djelo propisana kazna zatvora najmanje pet godina zakonskim ublažavanjem kazna se može ublažiti do najmanje dvije godine, a sudskim ublažavanjem do tri godine zatvora,
e) ako je za kazneno djelo propisana kazna zatvora najmanje deset godina zakonskim ublažavanjem kazna se može ublažiti do najmanje tri godine, a sudskim ublažavanjem do pet godina zatvora.«

Članak 8.

U članku 60. stavku 2. iza točke c) dodaje se nova točka d) koja glasi:
»d) ako je za dva ili više kaznenih djela počinjenih u stjecaju za koja je propisana kazna zatvora deset godina ili više, utvrdio kazne zatvora, sud može izreći jedinstvenu kaznu zatvora koja ne smije dosegnuti zbroj pojedinačnih kazni zatvora niti biti veća od dvadeset godina.«
Dosadašnje točke d), e), f), g), h) postaju točke e), f), g), h), i).

Članak 9.

U članku 67. stavku 3. iza riječi: »ako su primijenjene odredbe o« dodaje se riječ: »zakonskom«.

Članak 10.

U članku 75. stavku 3 riječi: »od tri godine« zamjenjuju se riječima: »od pet godina«.

Članka 11.

U članku 77. stavku 2. riječi: »od pet« zamjenjuju se riječima: »od deset«.

Članak 12.

U članku 78. stavku 3. riječi: »od pet« zamjenjuju se riječima: »od deset«.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Prema počinitelju kaznenog djela protiv sigurnosti prometa kojim je prouzročena smrt jedne ili više osoba ako, s obzirom na njegovu raniju osuđivanost za kaznena djela protiv sigurnosti prometa postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ponovno počiniti takvo kazneno djelo, može se primijeniti sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom zauvijek.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 13.

U članku 82. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Kao imovinska korist iz stavka 1. ovoga članka smatra se i ona korist koju je ostvarila grupa ljudi ili zločinačka organizacija koja je u vremenskoj povezanosti s počinjenim kaznenim djelom i za koju se osnovano može smatrati da potječe od tog djela, jer se njezino zakonito podrijetlo ne može utvrditi.«
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 14.

U članku 89. stavku 30. riječi: »a žive u zajedničkom kućanstvu« brišu se.
Iza stavka 35. dodaje se stavak 36. koji glasi:
»(36) Zločin iz mržnje jest svako kazneno djelo iz ovoga Zakona, počinjeno iz mržnje prema osobi zbog njezine rase, boje kože, spola, spolne orijentacije, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja, naobrazbe, društvenog položaja, dobi, zdravstvenog statusa ili drugih osobina.«

Članak 15.

U članku 91. riječi: »najmanje osam« zamjenjuju se riječima: »najmanje deset«.
U točki 6. iza riječi: »osvete« stavlja se zarez i dodaje riječ: »mržnje«.
Točka 7. mijenja se i glasi:
»7. tko usmrti službenu osobu u vrijeme kad obavlja poslove zaštite ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osiguranja osoba ili imovine, otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, privođenja, uhićenja ili sprječavanja bijega počinitelja kaznenog djela i prekršaja, čuvanja osoba kojima je oduzeta sloboda, održavanja javnog reda i mira i sigurnosti prometa.«
Iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:
»8. tko usmrti policijskog službenika kad obavlja poslove zaštite života, prava, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja, uhićenja i njihova dovođenja nadležnim tijelima, nadzora i upravljanja cestovnim prometom, poslove sa strancima na temelju zakona, nadzora i osiguranja državne granice te održavanja javnog reda i mira.«

Članak 16.

U članku 92. riječi: »od jedne« zamjenjuju se riječima: »od tri«.

Članak 17.

U članku 96. stavku 4. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 18.

U članku 99. stavku 1. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci«.
U stavku 2. riječi: »od šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »od jedne«.

Članak 19.

U članku 100. stavku 2. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 20.

U članku 101. stavku 2. riječi: »kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 21.

Članak 102. mijenja se i glasi:
»Za kazneno djelo tjelesne ozljede (članak 98.) osim kada je djelo počinjeno prema djetetu ili maloljetnoj osobi, kazneni postupak se pokreće privatnom tužbom.«

Članak 22.

U članku 104. stavku 1. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 23.

U članku 105. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena teška tjelesna ozljeda ostavljene osobe ili joj je zdravlje teško narušeno, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseca do tri godine.«
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena smrt ostavljene osobe,
počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina.«

Članak 24.

U članku 114. riječi: »do jedne« zamjenjuju se riječima: »do tri«.

Članak 25.

U članku 115. riječi: »do jedne« zamjenjuju se riječima: »do tri«.

Članak 26.

U članku 125. stavku 1. riječi: »od šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »od jedne«.
U stavku 2. riječi: »od jedne« zamjenjuju se riječima: »od tri«.
U stavku 3. riječi: »od jedne do dvanaest godina« zamjenjuju se riječima: »najmanje tri godine«.

Članak 27.

U članku 128. stavku 1. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« briše se.

Članak 28.

U članku 129. stavku 1. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.
U stavku 3. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Kazneni postupak za kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka pokreće se privatnom tužbom, a za kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka pokreće se povodom prijedloga.«

Članak 29.

U članku 130. stavku 1. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 30.

U članku 132. stavku 1. riječi: »djelatnik skrbništva« zamjenjuju se riječima: »djelatnik ustanove socijalne skrbi«, a riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 31.

U članku 133. stavku 1. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 32.

U članku 134. stavku 1. riječi: »do sto dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 33.

U članku 139. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »najmanje pet godina«.

Članak 34.

U članku 140. iza riječi: »Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske ili njegova zamjenika,« dodaju se riječi: »Pučkog pravobranitelja ili njegove zamjenike,«.

Članak 35.

U članku 141. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »najmanje pet godina«.

Članak 36.

U članku 143. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »najmanje pet godina«.

Članak 37.

U članku 145. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.
U stavku 2. riječi: »do pet godina« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci do pet godina«.

Članak 38.

Iza članka 151. dodaju se naziv i članak 151.a koji glase:
»Prijetnje počinjenjem kaznenih djela protiv Republike Hrvatske

Članak 151.a

Tko ozbiljno prijeti da će počiniti kazneno djelo iz članka 138., 139., 140., 141. i 143. ovoga Zakona,
kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.«

Članak 39.

U članku 155. stavku 2. riječi: »najmanje pet godina« zamjenjuju se riječima: »najmanje deset godina«.

Članak 40.

U članku 169. stavku 1. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »najmanje pet godina«.
U stavku 4. riječi: »najmanje pet godina« zamjenjuju se riječima: »najmanje deset godina«.

Članak 41.

U članku 173. stavku 2. riječi: »od jedne do dvanaest godina« zamjenjuju se riječima: »najmanje tri godine«.
U stavku 3. riječi: »najmanje tri« zamjenjuju se riječima: »najmanje pet«.
U stavku 4. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od jedne«.
U stavku 5. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od jedne«.

Članak 42.

U članku 174. stavku 4. iza riječi: »Tko s« briše se riječ: »tim«, riječi: »novčanom kaznom ili« brišu se, a riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci«.

Članak 43.

U članku 175. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Tko znajući da je osoba kao žrtva trgovanja ljudima na prisilnom radu ili služenju, seksualnom iskorištavanju, ropstvu ili njemu sličnom odnosu, prostituciji ili nedopuštenom presađivanju dijelova ljudskog tijela, iskoristi njezin položaj ili drugom omogući iskorištavanje njezinog položaja,
kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 44.

U članku 177. stavku 2. riječi: »od šest mjeseci do pet godina« zamjenjuju se riječima: »od jedne do osam godina«.

Članak 45.

U članku 179. stavku 1. riječi: »jednu godinu« zamjenjuju se riječima: »tri godine«.

Članak 46.

U članku 180. stavku 1. riječi: »jednu godinu« zamjenjuju se riječima: »tri godine«.

Članak 47.

U članku 187. stavku 1. iza brojke: »160.,« veznik: »i« se briše, a iza brojki: »169.-172.,« dodaje se brojka: »174.«.

Članak 48.

U članku 187.a stavku 1. iza riječi: »članka 169.-172.,« dodaju se riječi: »174. stavka 3. i 4.«.

Članak 49.

U članku 188. stavku 1. riječi: »od jedne« zamjenjuju se riječima: »od tri«.

Članak 50.

U članku 189. stavku 1. riječi: »od jedne« zamjenjuju se riječima: »od tri«.
U stavku 2. riječi: »od jedne« zamjenjuju se riječima: »od tri«.
U stavku 3. riječi: »od jedne« zamjenjuju se riječima: »od tri«.

Članak 51.

U članku 190. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci«.

Članak 52.

U članku 191. stavku 1. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci«.
U stavku 2. riječi: »od šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »od jedne«.

Članak 53.

U članku 192. stavku 1. riječi: »od jedne do osam« zamjenjuju se riječima: »od tri do dvanaest«.
U stavku 2. riječi: »najmanje tri godine« zamjenjuju se riječima: »najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora«.
U stavku 3. riječi: »od jedne do deset godina« zamjenjuju se riječima: »najmanje tri godine«.
U stavku 4. iza riječi: »najmanje pet godina« dodaju se riječi: »ili kaznom dugotrajnog zatvora«.
U stavku 5. riječi: »najmanje pet godina« zamjenjuju se riječima: »najmanje osam godina«.

Članak 54.

U članku 194. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci«.

Članak 55.

U članku 195. stavku 1. riječi: »kaznit će se zatvorom od tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina«.
U stavku 2. riječi: »Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se« brišu se, umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine«.
U stavku 3. riječi: »od 6 mjeseci« zamjenjuju se riječima: »od jedne«.
U stavku 4. riječi: »od jedne do osam godina« zamjenjuju se riječima: »najmanje tri godine«.
U stavku 5. riječi: »od tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »od jedne do pet godina«.
U stavku 6. riječi: »od jedne do deset godina« zamjenjuju se riječima: »najmanje pet godina«.

Članak 56.

U članku 196. stavku 1. riječi: »do pet godina« zamjenjuju se riječima: »do osam godina«.

Članak 57.

U članku 197. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine«.

Članak 58.

U članku 197.a stavku 2. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine«.

Članak 59.

U članku 199. stavku 1. riječi: »ili kaznom zatvora do tri mjeseca« brišu se.
U stavku 2. riječi: »ili kaznom zatvora do šest mjeseci« brišu se.

Članak 60.

U članku 200. stavku 1. riječi: »ili kaznom zatvora do šest mjeseci« brišu se.
U stavku 2. riječi: »ili kaznom zatvora do jedne godine« brišu se.

Članak 61.

U članku 201. stavku 1. riječi: »ili kaznom zatvora do jedne godine« brišu se.
U stavku 2. riječi: »kaznom zatvora od šest mjeseci do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »novčanom kaznom«.
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
»(3) Tko iznese ili prenese nešto iz osobnog ili obiteljskog života djeteta zbog čega je ono izvrgnuto poruzi vršnjaka ili drugih osoba ili su kod njega nastupile teže duševne smetnje,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.
(4) Tko djelo iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka počini u odnosu na dijete kao službena osoba ili u obavljanju profesionalne djelatnosti,
kaznit će se kaznom zatvora od jedne do tri godine.«

Članak 62.

U članku 202. stavku 1. riječi: »ili kaznom zatvora do tri mjeseca« brišu se.
U stavku 2. riječi: »ili kaznom zatvora do šest mjeseci« brišu se.

Članak 63.

U članku 208. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 64.

U članku 209. stavku 2. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 65.

U članku 212. riječi: »od šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »od jedne«.

Članak 66.

U članku 213. stavku 1. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci«.
U stavku 2. na kraju rečenice dodaju se riječi: »ili je općeopasnim radnjama ili na drugi način izloži pogibelji«.
U stavku 3. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od jedne«.

Članak 67.

U članku 215. stavku 2. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 68.

U članku 215.a riječi: »od tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci do pet godina«.

Članak 69.

U članku 216. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.
U stavku 2. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 70.

U članku 220. stavku 2. riječi: »do sto dnevnih dohodaka« brišu se.
U stavku 5. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 71.

U članku 221. stavku 1. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 72.

U članku 222. stavku 1. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.
U stavku 3. riječi: »oštećena stvar velike vrijednosti« zamjenjuju se riječima: »prouzročena znatna šteta«.

Članak 73.

U članku 224. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.
U stavku 5. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 74.

U članku 226. stavku 1. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 75.

U članku 230. stavku 4. riječi: »do sto dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 76.

U članku 233. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od jedne do tri godine«.

Članak 77.

U članku 234. stavku 1. riječi: »od šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »od jedne«.
U stavku 2. riječi: »od jedne« zamjenjuju se riječima: »od tri«.

Članak 78.

U članku 235. stavku 1. riječi: »od šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »od jedne«.
U stavku 2. riječi: »od jedne« zamjenjuju se riječima: »od tri«.

Članak 79.

U članku 238. stavku 3. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 80.

U članku 240. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 81.

Članak 241. mijenja se i glasi:
»(1) Tko drugoga medicinski neopravdano liječi ili liječi bez njegova pristanka,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se doktor medicine ili doktor stomatologije koji poduzme opravdani kirurški ili drugi medicinski zahvat na tijelu drugog bez njegovoga izričitog i valjanoga pisanog pristanka.
(3) Doktor medicine ili doktor stomatologije koji poduzme kirurški ili drugi medicinski zahvat koji nije medicinski opravdan na tijelu drugoga bez njegovoga izričitog i valjanoga pisanog pristanka,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(4) Nema kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka kad je zakonom propisano prisilno liječenje ili je liječenje, kirurški ili drugi medicinski zahvat poduzet prema osobi koja nije pri svijesti ili je nesposobna za rasuđivanje, a nije dostupan član uže obitelji ili zakonski zastupnik, a odgodom liječenja ili zahvata bio bi ugrožen njezin život ili bi došlo do znatnog pogoršanja njenog zdravlja.«

Članak 82.

U članku 242. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Kaznom iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se tko radi presađivanja uzme dio tijela umrle osobe prije nego što je smrt na propisani način utvrđena.«
U stavku 7. iza riječi: »Ako doktor medicine« dodaju se riječi: »ili doktor stomatologije«.

Članak 83.

U članku 243. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.«

Članak 84.

U članku 244. stavku 1. iza riječi: »Tko« i »spremu« zarezi se brišu, kao i riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka«.

Članak 85.

U članku 245. stavku 2. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 86.

U članku 246. stavku 2. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 87.

U članku 247. stavku 2. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 88.

U članku 248. stavku 2. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 89.

U članku 249. stavku 3. riječi: »od šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »od jedne«.

Članak 90.

U članku 250. stavku 1. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci«.

Članak 91.

U članku 254. stavku 2. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 92.

U članku 255. stavku 2. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 93.

U članku 257. stavku 2. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 94.

U članku 258. stavku 2. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 95.

U članku 259. stavku 1. riječi: »ili tko lovi zaštićene vrste riba ili drugih vodenih ili morskih životinja ili organizama čiji je lov zabranjen« zamjenjuju se riječima: »ili tko lovi, posjeduje ili stavlja u promet zaštićene vrste riba ili druge vodene ili morske životinje ili organizme čiji je lov zabranjen ili uništava njihova staništa«.
U stavku 2. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 96.

U članku 260. stavku 1. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.
U stavku 3. riječi: »do sto dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 97.

U članku 270. riječi: »do sto dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 98.

U članku 271. stavku 2. riječi: »od tri do dvanaest godina« zamjenjuju se riječima: »najmanje tri godine«.

Članak 99.

U članku 272. stavku 3. riječi: »od jedne« zamjenjuju se riječima: »od tri«.

Članak 100.

U članku 273. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.
U stavku 2. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina«.

Članak 101.

U članku 281. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko kao odgovorna osoba u pravnoj osobi počini kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka.«
U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 102.

U članku 286. riječi: »ili tko drugi« zamjenjuju se riječima: »ili druga pravna ili fizička osoba«.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Ako je počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka prouzročena šteta velikih razmjera, a počinitelj je postupao s ciljem prouzročenja takve štete,
kaznit će se kaznom zatvora od tri do deset godina.«

Članak 103.

U članku 291. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Odgovorna osoba u pravnoj osobi, koja kršenjem zakona ili drugog propisa o poslovanju očito nesavjesno posluje ili koja grubo povrijedi dužnost skrbi o imovinskim interesima pravne osobe koja se temelji na zakonu, odluci upravne ili sudbene vlasti, pravnom poslu ili odnosu povjerenja i time prouzroči štetu toj pravnoj osobi,
kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.«
U stavku 2. riječi: »imovinska šteta velikih razmjera« zamjenjuju se riječima: »znatna imovinska šteta«, a riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječju: »jedne«.

Članak 104.

U članku 294.a stavku 1. riječi: »od šest mjeseci do pet godina« zamjenjuju se riječima: »od jedne do osam godina«.
U stavku 2. riječi: »od tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci do pet godina.«

Članak 105.

U članku 294.b stavku 1. riječi: »tri mjeseca »zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci«.

Članak 106.

Članak 298. mijenja se i glasi:
»(1) Tko prenese preko carinske crte, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, robu čija su proizvodnja i promet ograničeni ili zabranjeni,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(2) Tko organizira grupu ili na drugi način povezuje u zajedničko djelovanje tri ili više osoba za počinjenje kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka,
kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.
(3) Tko organizira grupu ljudi ili na drugi način povezuje u zajedničko djelovanje tri ili više osoba radi prenošenja robe preko carinske crte uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, ili mrežu preprodavatelja ili posrednika za prodaju necarinjene robe,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(4) Roba koja je predmet kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se.«

Članak 107.

U članku 300. stavku 4. iza riječi: »psiholog« dodaju se riječi: »osoba kojoj je povjeren odgojno obrazovni rad u odgovarajućoj ustanovi«.

Članak 108.

U članku 301. stavku 1. riječi. »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 109.

U članku 304. stavku 2. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 110.

U članku 305. stavku 1. riječ: »kaznenom« briše se.

Članak 111.

Članak 305.a mijenja se i glasi:
»Tko neovlašteno drugome priopći, preda ili objavi podatke o identitetu osobe za koju je na temelju posebnog zakona pokrenut postupak za uključenje u program zaštite ili je osoba uključena u program zaštite, ili tko poduzme drugu radnju s ciljem otkrivanja podataka o identitetu te osobe ili s ciljem njenog pronalaska,
kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. »

Članak 112.

U članku 308. stavku 1. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 113.

U članku 309. stavku 2. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 114.

U članku 311. stavku 2. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci«.

Članak 115.

U članku 312. stavku 1. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci«.

Članak 116.

U članku 314. stavku 1. iza riječi: »sredstva« dodaju se riječi: »ili podatke«.

Članak 117.

U članku 315. stavku 1. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci«.

Članak 118.

U članku 317. stavku 1. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci«.

Članak 119.

U članku 318. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Tko izvan slučajeva iz članka 317. ovoga Zakona napadne ili ozbiljno prijeti da će izravno napasti policijskog službenika ili osobu koja joj ovlašteno pomaže u obavljanju poslova zaštite života, prava, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja, uhićenja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, nadzora i upravljanja cestovnim prometom, poslova sa strancima na temelju zakona, nadzora i osiguranja državne granice te čuvanja javnog reda i mira, ili ovlaštenu službenu osobu Vojne policije,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.«

Članak 120.

U članku 319. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.
U stavku 2. riječi: »do pet godina« zamjenjuju se riječima: »do osam godina«.

Članak 121.

U članku 321. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 122.

U članku 322. stavku 1. riječ: »građana« zamjenjuje se riječju: »ljudi«, a riječi: »novčanom kaznom do stopedeset dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.«
U stavku 2. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuje se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 123.

U članku 324. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 124.

U članku 326. stavku 4. riječ: »prekršaj« zamjenjuje se riječju: »pokušaj«.

Članak 125.

U članku 327. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 126.

U članku 329. stavku 1. riječi: »do stopedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 127.

U članku 335. stavku 1. riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.

Članak 128.

U članku 336. stavku 1. riječi: »tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci do pet godina«.
U stavku 2. riječ: »osam« zamjenje se riječju: »deset«.

Članak 129.

U članku 337. stavku 1. riječ: »drugome« zamjenjuje se riječima: »drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi«, a riječi: »novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine« zamjenjuju se riječima: »kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine«.
U stavku 2. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci«.
U stavku 3. riječi: »od šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »od jedne«.

Članak 130.

U članku 347. stavku 1. riječi: »od šest mjeseci do pet godina« zamjenjuju se riječima: »od jedne do osam godina«.
U stavku 2. riječi: »tri mjeseca do tri godine« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci do pet godina«.

Članak 131.

U članku 348. stavku 1. riječi: »od tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci«.

Članak 132.

U članku 360. stavku 5. riječi: »od sto pedeset dnevnih dohodaka« brišu se.

Članak 133.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Kaznenog zakona.

Članak 134.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2006.

Klasa: 740-02/06-01/01
Zagreb, 9. lipnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.