Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 72/2006 (30.6.2006.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1722

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge za kulturu:

1. ANTAL HEIZER

2. LAWRENCE LOVET

3. dr. NATALIJA MIHAJLOVNA VAGAPOVA.

Klasa: 060-04/06-13/01

Urbroj: 71-05-04/2-06-1

Zagreb, 6. lipnja 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.