Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje krumpirova raka, koji prouzrokuje gljiva Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

NN 72/2006 (30.6.2006.), Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje krumpirova raka, koji prouzrokuje gljiva Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1731

Na temelju članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 5., te članka 14. stavka 4., a u svezi s člankom 50. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU

O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE KRUMPIROVA RAKA, KOJI PROUZROKUJE GLJIVA

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.


Predmet

Članak 1.

Ovom se Naredbom propisuju mjere koje se poduzimaju za sprječavanje širenja i suzbijanje krumpirova raka, koji prouzrokuje gljiva Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.


Poseban nadzor

Članak 2.

Radi utvrđivanja prisutnosti uzročnika krumpirova raka, provodi se poseban nadzor u skladu s godišnjim programom iz članka 14. stavka 2. Zakona o biljnom zdravstvu.


Izvješćivanje

Članak 3.

Ako posjednik bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih pred­meta ili bilo koja druga osoba uoči simptome krumpirova raka ili posumnja na pojavu uzročnika te bolesti, obvezan je o tome odmah izvijestiti nadležnoga fitosanitarnog inspektora, koji o tome odmah izvješćuje nadležnu upravu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).


Utvrđivanje zaraze

Članak 4.

(1) U slučaju sumnje na zarazu uzročnikom krumpirova raka, fitosanitarni će inspektor uzeti službene uzorke tla i bilja te ih poslati na laboratorijsku analizu Zavodu za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske.

(2) Zaraza uzročnikom krumpirova raka utvrđuje se metodama koje preporučuju Europska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja (EPPO) ili Europska unija, te drugim međunarodno priznatim metodama.


Postupak u slučaju zaraze

Članak 5.

(1) Kad se laboratorijskom analizom uzoraka tla ili bilja utvrdi zaraza uzročnikom krumpirova raka, fitosanitarni će inspektor parcelu s koje uzorak potječe označiti kao zaraženu i odrediti sigurnosno područje dovoljno veliko da osigura zaštitu okolnih površina.

(2) Parcela se razumijeva zaraženom ako se i na samo jednoj biljci s te parcele pronađu simptomi zaraze uzročnikom krumpirova raka.


Mjere u slučaju zaraze

Članak 6.

U slučaju zaraze uzročnikom krumpirova raka, fitosanitarni će inspektor, ovisno o okolnostima, narediti jednu ili više sljedećih mjera:

1. uništenje ili odgovarajuće tretiranje gomolja i cime krumpira koji potječu sa zaražene parcele, na takav način da se uništi uzročnik krumpirova raka, a ako više nije moguće utvrditi odakle potječu zaraženi gomolji i cima, uništenje ili tretiranje cjelokupne količine u kojoj su nađeni,

2. čišćenje i dezinfekciju strojeva, prijevoznih sredstava, skladišta i njihovih dijelova, ili drugih objekata i predmeta koji su se koristili pri obradi tla ili skladištenju zaraženog krumpira ili su bili u dodiru sa zaraženim tlom, primjenom odgovarajućih metoda, koje isključuju mogućnost širenja uzročnika krumpirova raka,

3. zabranu uzgoja krumpira na zaraženoj parceli,

4. zabranu uzgoja sveg drugog bilja na zaraženoj parceli, ako se podzemni dijelovi toga bilja iznose s te parcele,

5. zabranu uzgoja na zaraženoj parceli svih biljaka namijenjenih presađivanju, kao i njihovo spremanje na toj parceli,

6. ograničenje uzgoja krumpira u sigurnosnom području na uzgoj samo onih sorti merkantilnoga krumpira koje su otporne na patotipove uzročnika krumpirova raka utvrđene na zaraženoj parceli,

7. druge mjere, kad je to prijeko potrebno za suzbijanje i sprječavanje širenja uzročnika krumpirova raka.


Otpornost sorata

Članak 7.

(1) Otpornost sorata krumpira na pojedini patotip uzročnika krumpirova raka utvrđuje se metodama koje preporučuju Europska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja (EPPO) ili Europska unija, te drugim međunarodno priznatim metodama.

(2) Razumijeva se da je sorta krumpira otporna na određeni patotip uzročnika krumpirova raka ako na zarazu njime reagira tako da ne postoji opasnost od sekundarne zaraze.

(3) Kad je otpornost sorte krumpira na pojedini patotip uzročnika krumpirova raka dokazana u drugoj zemlji, priznaju se rezultati testiranja provedenih u toj zemlji, ako nisu u suprotnosti sa stavkom 1. ovoga članka.

(4) U slučaju pojave uzročnika krumpirova raka, Ministarstvo će u »Narodnim novinama« objaviti popis sorata krumpira za koje je, metodama iz stavka 1. ovoga članka, dokazano da su otporne na utvrđene patotipove uzročnika krumpirova raka.


Ukidanje mjera

Članak 8.

Mjere iz članka 5. stavka 1. te članka 6. ove Naredbe ukidaju se jedino u slučaju kad se metodama iz članka 4. stavka 2. ove Naredbe utvrdi da uzročnik krumpirova raka nije više prisutan na zaraženoj parceli.


Zabrana uzgoja uzročnika krumpirova raka

Članak 9.

Zabranjen je uzgoj uzročnika krumpirova raka.


Iznimke od propisanih mjera

Članak 10.

Ministarstvo može dopustiti iznimke od mjera propisanih člankom 6. i 9. ove Naredbe, za pokusne i znanstvene svrhe ili za potrebe sortne selekcije, pod uvjetom da se time ne narušava nadzor nad uzročnikom krumpirova raka i da nema opasnosti od njegova širenja.


Stupanje na snagu

Članak 11.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/60

Urbroj: 525-1-06-2

Zagreb, 13. lipnja 2006.

Ministar

poljoprivrede, šumarstva

i vodnoga gospodarstva

Petar Čobanković, v. r.