Pravilnik o razmjeni informacija o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja

NN 73/2006 (3.7.2006.), Pravilnik o razmjeni informacija o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1739

Na temelju članka 46. stavka 3. i članka 71., a u svezi s člankom 72. stavkom 1. podstavkom 9. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narod­ne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O RAZMJENI INFORMACIJA O ZADRŽAVANJU POŠILJAKA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA ILI ŠTETNIH ORGANIZAMA U IZOLIRANOM STANJU, KOJI SE UNOSE IZ TREĆIH ZEMALJA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način razmjene informacija radi izvješćivanja o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda, drugih nadziranih predmeta ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja, a koji su zadržani jer ne udovoljavaju propisanim fitosanitarnim zahtjevima i obrazac obavijesti o zadržavanju pošiljke ili izoliranog štetnog organizma.

 

Značenje izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Štetni organizmi jesu:

– štetni organizmi razvrstani u Popis I. i II., koji su određeni propisom kojim se uređuje sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama,

– štetni organizmi koji nisu navedeni u Popisu I. i II., iz prvog podstavka ove točke, a predstavljaju opasnost za zdravstveno stanje bilja na teritoriju Republike Hrvatske.

2. Zadržavanje jest svaka službena mjera koja se poduzima ili se namjerava poduzeti u vezi s pošiljkom bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta (u daljnjem tekstu: pošiljka) ili njezinim dijelom, ili štetnim organizmom u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja, u slučaju da ne udovoljavaju propisanim fitosanitarnim zahtjevima.

3. Obavijest o zadržavanju jest obavijest koju izdaje nadležno tijelo zemlje uvoznice u slučaju zadržavanja pošiljke ili štetnog organizma u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja.

 

II. NAČIN IZVJEŠĆIVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Način izvješćivanja

Članak 3.

(1) Kad fitosanitarni inspektor zadrži pošiljku ili štetni organizam u izoliranom stanju, koji se unose iz treće zemlje, o tome će odmah poslati obavijest fitosanitarnoj inspekciji na svim mjestima ulaska i nadležnoj upravi, a ako je razlog zadržavanja nevažeći fitosanitarni certifikat, najkasnije u roku od dva radna dana od dana zadržavanja.

(2) U slučaju sumnje na prisutnost štetnog organizma iz članka 2. točke 1. drugog podstavka ovoga Pravilnika, nadležna će uprava o mjerama donijetim na temelju članka 51. točke 6. Zakona izvijestiti fitosanitarnu inspekciju na svim mjestima ulaska.

(3) Izvješćivanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja se elektroničkom ili drugom brzom poštom.

 

III. NAČIN MEĐUNARODNOG IZVJEŠĆIVANJA I VOĐENJE EVIDENCIJA

 

Obavijest o zadržavanju i izvješćivanje zemlje izvoznice

Članak 4.

(1) Nadležna će uprava, na temelju obavijesti iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika ispuniti obrazac obavijesti o zadržavanju pošiljke ili štetnog organizma u izoliranom stanju, koji se unose iz treće zemlje (u daljnjem tekstu: obavijest o zadržavanju) i poslati ga nad­ležnom tijelu zemlje izvoznice. Obrazac obavijesti o zadržavanju tiskan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, a tiska se i ispunjava na engleskom jeziku.

(2) U slučaju zadržavanja pošiljke ili štetnog organizma u izoliranom stanju, koji se unose iz treće zemlje, obavijest o zadržavanju šalje se odmah, a ako je razlog zadržavanja pošiljke nevažeći fitosanitarni certifikat, najkasnije u roku od dva radna dana od dana zadržavanja.

 

Izvješćivanje EU- a i EPPO-a

Članak 5.

(1) Nadležna uprava šalje obavijest o zadržavanju i:

– službenom tijelu nadležnom za zaštitu bilja svake države članice Europske unije,

– Europskoj komisiji (u daljnjem tekstu: Komisija),

– Europskoj i mediteranskoj organizaciji za zaštitu bilja (EPPO).

(2) Obavijest o zadržavanju šalje se državama članicama Europske unije i Komisiji u skladu s rokovima propisanima člankom 4. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

 

Obavijesti o zadržavanju primljene od drugih zemalja

Članak 6.

Nadležna uprava odmah će proslijediti fitosanitarnoj inspekciji na svim mjestima ulaska svaku obavijest o zadržavanju primljenu od bilo koje zemlje uvoznice, države članice Europske unije ili Komisije.

 

Međunarodna razmjena obavijesti o zadržavanju

Članak 7.

(1) Obavijest o zadržavanju iz članka 4. i 6. ovoga Pravilnika šalje se ili prosljeđuje elektroničkom ili drugom brzom poštom.

(2) Za razmjenu obavijesti o zadržavanju između država članica Europske unije i Komisije može se koristiti mreža koju uspostavi Komisija.

(3) Iznimno od odredaba članka 5. stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, nadležna uprava može zatražiti Komisiju da proslijedi obavijest o zadržavanju drugim državama članicama Europske unije i EPPO-u. Kad Komisija izvješćuje EPPO, u obavijesti o zadržavanju ne popunjava točke 1., 2., 3., 15 c. do g. i 17.

 

Vođenje evidencije

Članak 8.

Nadležna uprava vodi evidenciju o izdanim obavijestima o zadržavanju iz članka 4. ovoga Pravilnika i primljenim obavijestima o zadržavanju iz članka 6. ovoga Pravilnika.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Međusobno izvješćivanje Republike Hrvatske i Europske unije

Članak 9.

Odredbe članka 5. stavka 1. podstavka 1. i 2. i stavka 2. i članka 7. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se od dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

 

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/62

Urbroj: 525-01-06-1

Zagreb, 13. lipnja 2006.

Ministar

poljoprivrede, šumarstva

i vodnoga gospodarstva

Petar Čobanković, v. r.

 

 

PRILOG 1.

 

OBAVIJEST O ZADRŽAVANJU POŠILJKE ILI ŠTETNOG ORGANIZMA U IZOLIRANOM STANJU, KOJI SE UNOSI IZ TREĆE ZEMLJE

 

1. POŠILJATELJ (IZVOZNIK)

    a. Naziv:

    b. Adresa:

     c. Zemlja:

2. EVIDENCIJA O ZADRŽAVANJU

   a. Broj obavijesti:

   Zahtjev za prosljeđivanje obavijesti:

   ☐ b. državama članicama EU-a              ☐ c. EPPO-u

3. PRIMATELJ (UVOZNIK)

    a. Naziv:

    b. Adresa:

     c. Zemlja:

     d. Zemlja + e. Odredište:

4. a. Služba za zaštitu bilja:

      b. za:

5. a. Zemlja + b. Mjesto izvoza:

6. a. Zemlja + b. Mjesto podrijetla:

7. PRIJEVOZ

    a. Način prijevoza:

    b. Prijevozno(-a) sredstvo(-a):

     c. Oznaka:

9. IDENTIFIKACIJA POŠILJKE

     a. Vrsta dokumenta:

     b. Broj dokumenta:

     c. Zemlja:

     d. Mjesto izdavanja:

     e. Datum izdavanja:

8. MJESTO ULASKA:

10. OPIS ZADRŽANOG DIJELA POŠILJKE

      a. Vrsta pakiranja/kontejnera:

      b. Prepoznatljive oznake na pakiranju/kontejneru:

      c. Broj pakiranja/kontejnera:

      d. Bilje, biljni proizvod ili drugi nadzirani predmet:

       e. Robna skupina:

11. a.   Neto težina/volumen/broj jediničnih pakiranja u pošiljci:

       b. Mjerna jedinica:

12. a.   Neto težina/volumen/broj jediničnih pakiranja u zadržanom dijelu:

       b. Mjerna jedinica:

13. a.   Neto težina/volumen/broj jediničnih pakiranja u zaraženom dijelu:

       b.  Mjerna jedinica:

14. RAZLOG/RAZLOZI ZADRŽAVANJA

            a. Razlog/razlozi:

            b. Znanstveni naziv štetnog organizma:

            c. Opseg zaraze:

 

15. PODUZETE MJERE

         a. Mjere:

         b. Opseg mjera:

       UVEDEN KARANTENSKI NADZOR

          c. Datum početka:

          d. Predviđen datum završetka:

          e. Stvarni datum završetka:

          f. Zemlja + g. Mjesto karantene

16. NAPOMENE

17. INFORMACIJA O ZADRŽAVANJU

            a. Mjesto/mjesto pregleda:

            b. Nadležno tijelo:

            c. Datum:

18. POŠILJATELJ OBAVIJESTI

           a. Nadležno tijelo + b. Pečat:

           c. Ovlaštena osoba:

           d. Datum: