Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN 74/2006 (5.7.2006.), Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA

1764

Na temelju članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2., članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 5., članka 34. stavka 9. i 10., članka 38. stavka 3., članka 39. stavka 3., 7. i 8., članka 41. stavka 3., članka 45. stavka 2., članka 46. stavka 4. i članka 47. stavka 5. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA ORGANIZAMA ŠTETNIH ZA BILJE, BILJNE PROIZVODE I DRUGE NADZIRANE PREDMETE I MJERAMA SUZBIJANJA TIH ORGANIZAMA


I. OPĆE ODREDBE


Sadržaj Pravilnika


Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj popisa štetnih organizama osobito opasnih za bilje i biljne proizvode; sadržaj popisa bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta kojima se ti štetni organizmi mogu prenijeti i za koje je obvezan fitosanitarni pregled; način izvješćivanja o novoj i neuobičajenoj pojavi štetnih organizama ili simptoma koji upućuju na sumnju o zarazi štetnim organizmom; mjere sprječavanja širenja i mjere suzbijanja štetnih organizama; način obavljanja fitosanitarnog pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja te najmanji broj i veličina službenih uzoraka koji se pritom uzimaju; određuju druge vrste bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu; propisuju način i pobliži uvjeti unošenja bilja i biljnih proizvoda za koje su predviđene iznimke od fitosanitarnog pregleda; propisuje što su za pojedine vrste bilja i biljnih proizvoda male količine; propisuju uvjeti i pojedinosti u vezi s fitosanitarnim certifikatima koji prate bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete što se unose iz trećih zemalja; način i rok u kojem se najavljuje pošiljka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, a podliježu fitosanitarnom pregledu; način i rok podnošenja prijave za fitosanitarni pregled; način označavanja carinske deklaracije ili druge isprave koja služi za pokretanje carinskoga postupka; izgled i sadržaj oznaka koje se stavljaju na fitosanitarni certifikat nakon fitosanitarnog pregleda ili pojedine provjere; izgled i sadržaj oznake kojom se poništava fitosanitarni certifikat; okolnosti u kojima se primjenjuju ili ne smiju primjenjivati pojedine službene mjere, pojedinosti i uvjeti za svaku od tih mjera; izgled i sadržaj oznake koju fitosanitarni inspektor stavlja na fitosanitarni certifikat kad naredi neku od službenih mjera; način obavljanja fitosanitarnog pregleda pošiljaka koje se izvoze ili reeksportiraju; obrazac fitosanitarnog certifikata i fitosanitarnog certifikata za reeksport; obrazac zahtjeva za izdavanje fitosanitarnog certifikata te način i rok njegova podnošenja.


Popisi štetnih organizama


Članak 2.

Štetni organizmi iz članka 7. stavka 2. Zakona o biljnom zdravstvu (u daljnjem tekstu: Zakon), čije se unošenje iz trećih zemalja i širenje zabranjuje, razvrstavaju se u Popis I. i Popis II., koji su tiskani u Prilogu 1. i 2. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.


Popisi bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta


Članak 3.

(1) Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti iz članka 8. Zakona:

1. čije se unošenje iz trećih zemalja zabranjuje, razvrstavaju se u Popis III.,

2. za koje vrijede posebni fitosanitarni zahtjevi prilikom njihova unošenja iz trećih zemalja ili premještanja unutar teritorija Republike Hrvatske, razvrstavaju se u Popis IV.,

3. koji podliježu fitosanitarnom pregledu na mjestu proizvodnje ako potječu iz Republike Hrvatske i premještaju se na njezinu teritoriju, ili u zemlji podrijetla ako potječu iz trećih zemalja i unose se u Republiku Hrvatsku, razvrstavaju se u Popis V.

(2) Popisi III., IV. i V. iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

II. UNOŠENJE IZ TREĆIH ZEMALJA


Najava pošiljke


Članak 4.

(1) Kad se pošiljka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B namjerava unijeti u Republiku Hrvatsku preko mjesta ulaska na kojem fitosanitarna inspekcija nije stalno nazočna, već se fitosanitarni pregled obavlja na poziv, uvoznici, carinski otpremnici koje oni ovlaste, prijevoznici ili druge osobe koje iz trećih zemalja unose takve pošiljke obvezni su najkasnije jedan radni dan prije, osobno ili telefonom, nadležnom fitosanitarnom inspektoru najaviti prispijeće takve pošiljke.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ne mora se najaviti prispijeće poštanske pošiljke i pošiljke koju unosi putnik ili osoblje prijevoznih sredstava.


Prijava za fitosanitarni pregled pošiljke


Članak 5.

(1) Uvoznici, carinski otpremnici koje oni ovlaste, prijevoznici ili druge osobe koje iz trećih zemalja unose pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B obvezni su nadležnom fitosanitarnom inspektoru na ulaznom graničnom prijelazu odmah po prispijeću pošiljke podnijeti prijavu za fitosanitarni pregled. Pošiljka se prijavljuje za uredovnog vremena fitosanitarne inspekcije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poštanske pošiljke i pošiljke koje unose putnici ili osoblje prijevoznih sredstava prijavljuje carinska služba.

(3) Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku, na obrascu iz Priloga 6., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Uz prijavu se prilaže sva ostala dokumentacija koja prati pošiljku.


Fitosanitarni certifikati


Članak 6.

(1) Fitosanitarni certifikat i fitosanitarni certifikat za reeksport moraju, uz uvjete propisane Zakonom, udovoljavati i sljedećim zahtjevima:

– biti popunjeni velikim ili tiskanim slovima, na hrvatskom, engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku,

– sadržavati dopunsku izjavu, ako je tako propisano u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I. ili Popisu IV., dijelu B, koja se upisuje u rubriku »Dopunska izjava« u vidu poziva na jedan od posebnih fitosanitarnih zahtjeva navedenih u Popisu IV. (popis, dio, odjeljak, točka, podtočka, podstavak), za koji se fitosanitarnim certifikatom potvrđuje da je ispunjen.

(2) Kao jednakovaljan, bez obzira na njegov oblik i izvedbu, prihvaća se izvornik fitosanitarnoga certifikata ili druge isprave ili dokumenta izdan u zemlji koja nije potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (u daljnjem tekstu: Konvencija), ako taj certifikat, isprava ili dokument sadrži sve podatke predviđene predlošcima fitosanitarnih certifikata propisanima Konvencijom.

(3) Elektronička inačica fitosanitarnog certifikata može se prihvatiti ako su ispunjeni uvjeti određeni za taj oblik certifikata Međunarodnom normom za fitosanitarne mjere (u daljnjem tekstu: MNFM) br. 12.: »Smjernice za fitosanitarne certifikate«, izdanom u skladu s Konvencijom.

(4) Kad postoje dokazi da je izvornik fitosanitarnoga certifikata izgubljen ili uništen, fitosanitarni inspektor može umjesto izvornika prihvatiti službenu kopiju fitosanitarnoga certifikata.

(5) Fitosanitarni certifikat koji nije u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom ili MNFM-om br. 12., nevažeći je.

Iznimke za male količine


Članak 7.

(1) Fitosanitarnom pregledu ne podliježu male količine bilja i biljnih proizvoda navedenih u Popisu V., dijelu B, koje su podrijetlom iz europskih zemalja i koje, u skladu sa člankom 38. stavkom 1. Zakona, u Republiku Hrvatsku unose fizičke osobe.

(2) Male količine, u smislu ovoga Pravilnika, jesu:

– svježe voće i povrće (isključujući krumpir), ukupne težine do 5 kg,

– rezano cvijeće i dijelovi bilja povezani u buket ili vijenac: jedan buket ili vijenac,

– sjeme cvijeća i povrća u izvornom pakiranju, ukupne težine do 100 g, koje nije namijenjeno prodaji: do pet pakiranja,

– lukovice i gomolji ukrasnoga bilja: ukupne težine do 3 kg,

– božićna drvca bez korijena: jedan komad,

– sobno bilje i lončanice (isključujući bonsai): najviše tri biljke,

– balkonsko bilje i neodrvenjelo ukrasno grmlje: najviše 10 biljaka.

(3) Europskim zemljama iz stavka 1. ovoga članka razumijevaju se zemlje navedene u Prilogu 13., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.


Provjera isprava i provjera identiteta


Članak 8.

(1) Provjerom isprava utvrđuje se:

– je li uvoznik upisan u Upisnik proizvođača, prerađivača, uvoznika i distributera određenoga bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, u skladu sa Zakonom,

– prati li pošiljku ispravan fitosanitarni certifikat ili druga jednakovaljana isprava ili dokument,

– je li pošiljka označena oznakom u skladu s fitosanitarnim normama donijetima na temelju Konvencije,

– sadrži li pošiljka bilje, biljne proizvode ili druge nadzirane predmete navedene u Popisu III., dijelu A, a za određena zaštićena područja, i one navedene u Popisu III., dijelu B,

– udovoljava li pošiljka koja je namijenjena za pokusne i znanstvene svrhe ili za potrebe sortne selekcije uvjetima propisanima Zakonom.

(2) Odredba stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na jednokratno unošenje pošiljaka iz članka 39. stavka 1. Zakona, ako se radi o preseljenju fizičke osobe koja se nakon boravka u inozemstvu duljeg od šest mjeseci vraća u Republiku Hrvatsku ili se nastanjuje u Republici Hrvatskoj.

(3) Identitet pošiljke provjerava se usporedbom sadržaja pošiljke s podacima upisanim u pratećim ispravama i oznakama na pakiranju.


Provjera zdravstvenoga stanja


Članak 9.

Provjerom zdravstvenoga stanja provjerava se:

– jesu li bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti navedeni u Popisu V., dijelu B, njihova pakiranja i prijevozna sredstva u kojima se prevoze zaraženi štetnim organizmima navedenim u Popisu I., dijelu A, a pri unošenju u određena zaštićena područja i onima navedenim u Popisu I., dijelu B,

– jesu li bilje i biljni proizvodi navedeni u Popisu II., dijelu A zaraženi štetnim organizmima navedenim u tome dijelu Popisa,

– jesu li bilje i biljni proizvodi navedeni u Popisu II., dijelu B, koji se unose u određena zaštićena područja, zaraženi štetnim organizmima navedenim u tome dijelu Popisa,

– udovoljavaju li bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti navedeni u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I. posebnim fitosanitarnim zahtjevima navedenim u tom dijelu i odjeljku Popisa,

– udovoljavaju li bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti navedeni u Popisu IV., dijelu B, koji se unose u određena zaštićena područja, posebnim fitosanitarnim zahtjevima navedenim u tom dijelu Popisa.


Uzorci


Članak 10.

(1) Kad fitosanitarni inspektor uzme uzorke bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta radi laboratorijske analize, izdaje uvozniku ili carinskom otpremniku kojeg uvoznik ovlasti potvrdu o uzetim uzorcima.

(2) Uzorak iz stavka 1. ovoga članka fitosanitarni inspektor zapečaćuje službenom plombom.

(3) Na jednoj strani službene plombe iz stavka 2. ovoga članka utiskuju se skraćenice: »HR« (ISO kôd za Republiku Hrvatsku) i »MPŠVG« (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva) te iznad njih državni grb Republike Hrvatske, a na drugoj strani serijski broj kliješta za pečaćenje i ispod njega skraćenica: »FIRH« (fitosanitarna inspekcija Republike Hrvatske).

(4) Službenu plombu iz stavka 2. ovoga članka smije skinuti samo ovlaštena osoba.


Dopuštanje unošenja


Članak 11.

(1) Kad fitosanitarnim pregledom utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 34. stavka 3. Zakona, fitosanitarni će inspektor dopustiti unošenje pošiljke iz treće zemlje. Na fitosanitarni certifikat koji prati pošiljku i ispravu koja služi za pokretanje carinskoga postupka otisnut će žig sljedećega sadržaja: »Republika Hrvatska. Fitosanitarna inspekcija. Fitosanitarni pregled obavljen. UNOŠENJE DOPUŠTENO. Nadnevak prijave:............ Mjesto ulaska:............« te staviti svoj potpis i pečat.

(2) Izgled žiga iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 7., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.


Zadržavanje pošiljke


Članak 12.

(1) Kad fitosanitarnim pregledom utvrdi da pošiljka ne udovoljava jednom ili više uvjeta iz članka 34. stavka 3. Zakona, fitosanitarni će inspektor zadržati pošiljku i rješenjem odrediti jednu ili više službenih mjera propisanih člankom 46. stavkom 1. Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka fitosanitarni će inspektor na ispravu koja služi za pokretanje carinskoga postupka otisnuti žig sljedećega sadržaja: »Republika Hrvatska. Fitosanitarna inspekcija. POŠILJKA ZADRŽANA. Određena službena mjera:............ Rješenje:............ od............ «. Ako je odredio jednu od službenih mjera iz članka 46. stavka 1. točke 1. – 3. Zakona, na prednju stranu izvornog fitosanitarnog certifikata ili fitosanitarnog certifikata za reeksport otisnut će crvenom bojom žig trokutasta oblika, sljedećega sadržaja: »Republika Hrvatska. Fitosanitarna inspekcija. CERTIFIKAT PONIŠTEN«. Na obje će isprave uz otisak žiga navesti mjesto ulaska, nadnevak podnošenja prijave te staviti svoj potpis i pečat.

(3) Izgled žigova iz stavka 2. ovoga članka dan je u Prilozima 8. i 9., koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.


Unošenje djelomično zaražene pošiljke


Članak 13.

(1) Iznimno od odredbe članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, utvrdi li fitosanitarni inspektor provjerom zdravstvenoga stanja da je samo dio pošiljke zaražen štetnim organizmom navedenim u Popisu I., dijelu A, a pri unošenju u određeno zaštićeno područje, štetnim organizmom navedenim u Popisu I., dijelu B, ili da je dio bilja ili biljnih proizvoda navedenih u Popisu II., dijelu A zaražen štetnim organizmom navedenim u tome dijelu istoga popisa, a pri unošenju u određena zaštićena područja, štetnim organizmom navedenim u Popisu II., dijelu B, može dopustiti unošenje preostaloga dijela pošiljke, uz uvjet da ne sumnja u zarazu toga dijela pošiljke i da nema opasnosti od širenja štetnih organizama.

(2) Sa zaraženim će dijelom pošiljke fitosanitarni inspektor postupiti u skladu sa člankom 12. stavkom 1. ovoga Pravilnika.


Sumnja na zarazu drugim štetnim organizmima


Članak 14.

Kad fitosanitarni inspektor pri fitosanitarnom pregledu pošiljke koja se unosi iz treće zemlje posumnja na zarazu štetnim organizmom koji nije naveden u Popisima I. i II., a čije prisustvo nije utvrđeno u Republici Hrvatskoj, zadržat će pošiljku i o tome izvijestiti nadležnu upravu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), koja će ovisno o procijenjenom stupnju opasnosti od zaraze štetnim organizmom odlučiti o poduzimanju dodatnih mjera.


Druga mjesta pregleda


Članak 15.

(1) Procijeni li da će laboratorijska analiza uzoraka iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika trajati dulje vrijeme, a na mjestu ulaska nema odgovarajućega skladišnog prostora, fitosanitarni inspektor može, u dogovoru s carinskom službom, rješenjem narediti da se pošiljka bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, uz poduzimanje preventivnih mjera, preveze do odredišta u unutrašnjosti Republike Hrvatske ili drugoga mjesta u njegovoj blizini, ili do krajnjeg odredišta, gdje ostaje pod carinskim nadzorom sve dok ne budu poznati rezultati laboratorijske analize i dok se ne završi fitosanitarni pregled.

(2) Kad se pošiljka bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta unosi u Republiku Hrvatsku u kontejneru, a preko mjesta ulaska na kojem nema uvjeta za pregled kontejnerskih pošiljaka, fitosanitarni inspektor na mjestu ulaska obavlja samo provjeru isprava. Utvrdi li pritom da su ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavka 1. podstavka 1., 2., 3. i 5. ovoga Pravilnika, te da pošiljka ne sadrži bilje, biljne proizvode ili druge nadzirane predmete spomenute u članku 8. stavku 1. podstavku 4. ovoga Pravilnika, odobrava prijevoz kontejnera pod carinskim nadzorom do službeno određenog kontejnerskog terminala, gdje se obavlja provjera identiteta i provjera zdravstvenoga stanja pošiljke.

(3) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, fitosanitarni inspektor na mjestu ulaska upisat će u ispravu koja služi za pokretanje carinskoga postupka sljedeći tekst: »Fitosanitarni pregled nije obavljen. Dopušta se prijevoz pošiljke pod carinskim nadzorom do skladišnoga prostora (kontejnerskog terminala) u ……...... (odredište). Odmah nakon prispijeća izvijestiti fitosanitarnu inspekciju u ……...... (sjedište).«


Neprijavljene pošiljke


Članak 16.

(1) Kad carinska služba otkrije da pošiljka koja se unosi iz treće zemlje sadrži bilje, biljne proizvode ili druge nadzirane predmete navedene u Popisu III. ili Popisu V., dijelu B, a za taj dio pošiljke nije podnesena prijava za fitosanitarni pregled, odmah će o tome izvijestiti fitosanitarnu inspekciju.

(2) Kad fitosanitarni inspektor sazna da je pošiljka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B unijeta na teritorij Republike Hrvatske bez prijave na mjestu ulaska i fitosanitarnog pregleda, izvijestit će o tome nadležnu upravu, a prema potrebi i nadležnu carinsku ispostavu. Takva se pošiljka ne smije otvarati niti premještati bez odobrenja nadležnog fitosanitarnog inspektora, a pregledava se na mjestu koje odobri nadležna uprava.

(3) Kad policija u unutrašnjosti zemlje otkrije te privremeno ili trajno oduzme neprijavljenu pošiljku bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B, izvijestit će o tome najbližu područnu jedinicu fitosanitarne inspekcije i carinske službe.


Posebni vidovi unošenja


Članak 17.

Fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja podliježu i bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti navedeni u Popisu V., dijelu B:

– koji se unose u slobodnu carinsku zonu ili slobodno carinsko skladište,

– koji se unose u Republiku Hrvatsku radi reeksporta,

– za koje je carinarnica odredila mjere uništenja,

– koje je carinarnica oduzela u prekršajnome postupku i namjerava ih izložiti prodaji,

– kojih su se vlasnici odrekli u korist Državnoga proračuna Republike Hrvatske.


Unošenje pošiljaka hrvatskoga podrijetla


Članak 18.

(1) Pošiljku bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B, koja je hrvatskoga podrijetla i vraća se u Republiku Hrvatsku, ne mora pratiti fitosanitarni certifikat za reeksport zemlje iz koje se pošiljka vraća, ako od dana izdavanja fitosanitarnog certifikata koji ju je pratio pri izvozu iz Republike Hrvatske nije prošlo više od 14 dana, pod uvjetom da pošiljka u međuvremenu nije bila istovarena ili na drugi način izložena opasnosti od naknadne zaraze štetnim organizmima.

(2) Pošiljku iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti izvorni fitosanitarni certifikat izdan u Republici Hrvatskoj ili njegova preslika.

(3) Pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B koje su hrvatskoga podrijetla i vraćaju se u Republiku Hrvatsku nakon više od 14 dana od dana izdavanja izvoznog fitosanitarnog certifikata tretiraju se na jednak način kao pošiljke podrijetlom iz trećih zemalja.


III. IZVOZ


Zahtjev za izdavanje fitosanitarnih certifikata


Članak 19.

(1) Kad zemlja uvoznica ili zemlja preko koje se pošiljka provozi zahtijeva da pošiljku prati fitosanitarni certifikat, izvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik dužan je fitosanitarnom inspektoru najmanje 24 sata prije utovara podnijeti pisani zahtjev za izdavanje fitosanitarnog certifikata.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku, na obrascu iz Priloga 10., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Uz zahtjev se prilažu sve ostale isprave koje prate pošiljku.

(3) Uz zahtjev za izdavanje fitosanitarnoga certifikata za reeksport mora se priložiti izvornik fitosanitarnoga certifikata koji je pratio pošiljku pri unošenju iz treće zemlje ili njegova preslika.


Uvjeti za izdavanje fitosanitarnih certifikata


Članak 20.

(1) Fitosanitarni će inspektor prije izdavanja fitosanitarnoga certifikata obaviti fitosanitarni pregled pošiljke na mjestu utovara. Utovar bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta ne smije započeti bez suglasnosti fitosanitarnog inspektora.

(2) Fitosanitarni pregled pošiljke može se, iznimno, kad za to postoji opravdan razlog, obaviti i na mjestu izlaska iz Republike Hrvatske, pod uvjetom da se ne radi o pošiljci bilja namijenjenog sjetvi ili sadnji.

(3) Kad fitosanitarnim pregledom pošiljke utvrdi da su ispunjeni zahtjevi zemlje uvoznice ili zemlje preko koje se pošiljka provozi, fitosanitarni će inspektor izdati fitosanitarni certifikat.

(4) Utvrdi li fitosanitarnim pregledom pošiljke da nisu ispunjeni fitosanitarni zahtjevi zemlje uvoznice ili zemlje preko koje se pošiljka provozi, ili da prijevozno sredstvo i pakiranja ne udovoljavaju uvjetima za izvoz, fitosanitarni će inspektor rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje fitosanitarnog certifikata.


Obrasci fitosanitarnih certifikata


Članak 21.

(1) Fitosanitarni certifikat za pošiljke koje se izvoze tiska se zelenom bojom, prema obrascu iz Priloga 11., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Fitosanitarni certifikat za pošiljke koje se reeksportiraju tiska se smeđom bojom, prema obrascu iz Priloga 12., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Obrasci iz stavka 1. i 2. ovoga članka tiskaju se i ispunjavaju u dva jednako obrojčana primjerka. Prvi je primjerak izvornik, a drugi kopija toga izvornika. Izvornik se izdaje izvozniku, a kopiju pohranjuje fitosanitarni inspektor.

IV. PROVOZ


Provoz


Članak 22.

(1) Pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B, koje se provoze preko carinskoga područja Republike Hrvatske, ne podliježu fitosanitarnom pregledu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, fitosanitarnom pregledu pri provozu preko carinskoga područja Republike Hrvatske podliježu pošiljke drva koje se prevoze u otvorenim prijevoznim sredstvima.

(3) Pošiljke iz stavka 1. ovoga članka koje se skladište, razdjeljuju, združuju s drugim pošiljkama, prepakiraju ili su pakirane tako da nije isključena opasnost od unošenja i širenja štetnih organizama, ne razumijevaju se pošiljkama u provozu i s njima se postupa kao s pošiljkama koje se unose iz trećih zemalja.

(4) Kad carinska služba utvrdi da je nastupio neki od slučajeva iz stavka 3. ovoga članka, odmah će o tome izvijestiti fitosanitarnog inspektora.

(5) Kad je za vrijeme provoza pošiljke bilja iz stavka 1. ovoga članka, zbog nezgode koja se dogodila u carinskom području Repub­like Hrvatske, potrebno obaviti pretovar, prijevoznik ili policijskislužbenik moraju o tome izvijestiti najbližega fitosanitarnog inspek­tora. Troškove koji nastanu s tim u svezi snosi prijevoznik.


V. VOĐENJE EVIDENCIJE O POŠILJKAMA


Evidencija o pregledanim pošiljkama


Članak 23.

Fitosanitarna inspekcija vodi evidenciju o prijavljenim, pregledanim i zadržanim pošiljkama bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koje se unose iz trećih zemalja, izvoze ili provoze. Evidencija se vodi u pisanom ili elektroničkom obliku.


VI. PRAĆENJE ZDRAVSTVENOGA STANJA ODREĐENIH VRSTA BILJA NAMIJENJENOG SADNJI KOJE SE UNOSI IZ TREĆIH ZEMALJA


Bilje namijenjeno sadnji koje podliježe praćenju


Članak 24.

(1) Bilje namijenjeno sadnji, rodova i vrsta: Amelanchier L., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Citrus L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus L., Mespilus L., Platanus L., Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Rubus L., Sorbus L., Stranvaesia Lindl. i Vitis L. (daljnjem tekstu: sadni materijal) koje se unosi iz trećih zemalja podliježe praćenju zdravstvenoga stanja nakon sadnje, kod krajnjega korisnika.

(2) Unošenje sadnog materijala iz trećih zemalja u količini manjoj od 100 biljaka po jednoj katastarskoj čestici nije dopušteno.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo u određenim slučajevima može rješenjem odobriti unošenje sadnog materijala iz trećih zemalja u količini manjoj od 100 biljaka po jednoj katastarskoj čestici.


Unošenje pošiljke bilja namijenjenog sadnji


Članak 25.

(1) Kad iz treće zemlje unosi pošiljku sadnog materijala, uvoznik je uz prijavu iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, koju podnosi fitosanitarnom inspektoru na mjestu ulaska, obvezan priložiti podatke o krajnjem korisniku, katastarskoj općini i broju katastarske čestice na kojoj će sadni materijal biti posađen te vrsti, sorti i broju biljaka koje će biti posađene na katastarskoj čestici.

(2) Nakon obavljenoga fitosanitarnog pregleda fitosanitarni inspektor sastavlja zapisnik o unošenju sadnog materijala iz treće zemlje.

(3) Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka sastavlja se u četiri primjerka. Po jedan primjerak zapisnika dostavlja se uvozniku, krajnjem korisniku i fitosanitarnom inspektoru koji će obaviti praćenje zdravstvenoga stanja toga bilja, a jedan pohranjuje fitosanitarni inspektor koji je obavio fitosanitarni pregled.


Trajanje i način praćenja zdravstvenoga stanja


Članak 26.

(1) Praćenje zdravstvenoga stanja sadnog materijala obavlja fitosanitarni inspektor na prijavljenoj katastarskoj čestici krajnjega korisnika i u pojasu određene širine oko te čestice, tijekom najmanje jednog vegetacijskog razdoblja. U jednom vegetacijskom razdoblju obavljaju se najmanje dva zdravstvena pregleda. Vegetacijskim se razdobljem razumijeva razdoblje aktivnoga rasta bilja.

(2) Praćenje zdravstvenoga stanja sadnog materijala obuhvaća provjeru:

– vrste i količine sadnog materijala koji se uzgaja,

– zdravstvenoga stanja sadnoga materijala tijekom vegetacijskog razdoblja, uključujući i potrebne laboratorijske analize, koje obavlja Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske,

– zdravstvenoga stanja biljaka domaćina štetnog organizma Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. u pojasu od 500 m oko čestice na kojoj je posađen uneseni sadni materijal,

– zdravstvenoga stanja biljaka domaćina drugih štetnih organizama navedenih u Popisu I., dijelu A i Popisu II., dijelu A, a koji se pojavljuju na bilju vrsta i rodova navedenih u članku 24. stavku 1. ovoga Pravilnika, u pojasu od 100 m oko čestice na kojoj je posađen uneseni sadni materijal.

(3) Kad pri praćenju zdravstvenoga stanja sadnog materijala utvrdi da je zaražen štetnim organizmom navedenim u Popisu I., dijelu A ili Popisu II., dijelu A, fitosanitarni će inspektor narediti propisane mjere suzbijanja i sprječavanja širenja štetnog organizma te o tome izvijestiti nadležnu upravu.

(4) Za vrijeme praćenja zdravstvenoga stanja sadnog materijala nije dopušteno razmnožavanje toga bilja ili njegovih dijelova, iznošenje toga bilja sa čestice ili njegovo premještanje na drugu česticu, bez odobrenja nadležne uprave.

(5) Fitosanitarni inspektor koji prati zdravstveno stanje sadnog materijala vodi zapisnik o obavljenim pregledima. Zapisnik se sastavlja u tri primjerka. Po jedan primjerak zapisnika dostavlja se krajnjem korisniku i nadležnoj upravi, a jedan primjerak pohranjuje fitosanitarni inspektor.


VII. FITOSANITARNE MJERE


Preventivne mjere


Članak 27.

(1) Nije dopušteno bez nazočnosti ili suglasnosti fitosanitarnog inspektora otvarati i pregledavati pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu III. i Popisu V., dijelu B, koje se unose iz trećih zemalja, niti uzimati uzorke iz takvih pošiljaka.

(2) Prijevoznici, uvoznici, carinska služba i druge inspekcijske službe obvezni su, radi sprječavanja širenja štetnih organizama, spriječiti otvaranje, pregledavanje i uzimanje uzoraka iz pošiljaka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, carinska služba može, radi utvrđivanja sadržaja pošiljke, bez nazočnosti ili suglasnosti fitosanitarnog inspektora otvarati i pregledavati poštanske pošiljke i pošiljke koje unose putnici.


Dezinfekcija i dezinsekcija


Članak 28.

(1) Fitosanitarni inspektor rješenjem naređuje mjere dezinfekcije ili dezinsekcije bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, procijeni li da je tim mjerama moguće spriječiti širenje štetnih organizama, i određuje koje od naređenih mjera može provesti vlasnik, posjednik ili korisnik, a koje pravna ili fizička osoba koja obavlja mjere suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu (u daljnjem tekstu: pružatelj usluga).

(2) Ako je fitosanitarni inspektor naredio da mjere iz stavka 1. ovoga članka može provesti samo pružatelj usluga, a te se mjere provode primjenom sredstava za zaštitu bilja, smiju ih provoditi samo pravne ili fizičke osobe upisane u Upisnik koji se vodi u skladu sa člankom 37. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, 70/05), a ako se provode drugim metodama i postupcima, samo pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik koji se vodi u skladu sa člankom 66. Zakona.

(3) Fitosanitarni inspektor nadzire provođenje mjera iz stavka 1. ovoga članka.


Uništavanje


Članak 29.

Kad fitosanitarni inspektor rješenjem naredi da se bilje, biljni proizvodi ili drugi nadzirani predmeti unište, postupit će se sukladno odredbama posebnog propisa kojim se uređuje njihovo uništavanje.


VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Popisi štetnih organizama


Članak 30.

(1) Do dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, štetni organizam Diabrotica virgifera Le Conte, naveden u Popisu I., dijelu A, odjeljku I., pododjeljku (a), točki 10.4. i označen zvjezdicom (*), razvrstava se u Popis I., dio A, odjeljak II., pododjeljak (a).

(2) Do dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, sljedeći štetni organizmi, navedeni u Popisu I., dijelu A, odjeljku II. i označeni dvjema zvjezdicama (**), razvrstavaju se u Popis I., dio A, odjeljak I.:

– (a) 8. Popillia japonica Newman,

– (a) 8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi,

– (b) 1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,

– (b) 2. Ralstonia solanacearum (Smith) Smith,

– (c) 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

(3) Do dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, sljedeći štetni organizmi, navedeni u Popisu II., dijelu A, odjeljku II. i označeni trima zvjezdicama (***), razvrstavaju se u Popis II., dio A, odjeljak I.:

– (c) 1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

– (d) 6. Grapevine flavescence dorée MLO,

– (d) 16. Tomato yellow leaf curl virus.


Popisi bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta


Članak 31.

(1) Do dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, zabrana unošenja bilja navedenog u Popisu III., dijelu A, točkama 5., 10., 11., 12., 15. i 16. i označenog znakom »«, ne odnosi se na bilje podrijetlom iz europskih zemalja.

(2) Do dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, plodovi biljaka iz rodova Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca, navedenih u Popisu V., dijelu B, odjeljku I., točki 3., prvom podstavku uključeni su u taj Popis samo ako su podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja.


Posebni fitosanitarni zahtjevi


Članak 32.

(1) Zabranjeno je unošenje iz trećih zemalja i stavljanje na tržište bilja iz roda Dianthus L. zaraženog savijačima karanfila: Cacoecimorpha pronubana Hb. i Epichoristodes acerbella (Walk.)(Diak.).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u razdoblju od 16. listopada do 30. travnja dopušteno je staviti na tržište rezano cvijeće iz roda Dianthus L. zaraženo savijačima karanfila, pod uvjetom da se radi o slaboj zarazi.


Zahtjev za izdavanje fitosanitarnog certifikata


Članak 33.

Do dana početka primjene odredaba članka 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 44., članka 51. točke 22., članka 56. točke 6. i 10., članka 57. točke 9., 10. i 12., članka 76. stavka 1. točke 5., članka 77. stavka 1. točke 6. i 7. i članka 78. stavka 1. točke 1. Zakona, izvoznici sjemena i bilja namijenjenog sadnji obvezni su uz zahtjev za izdavanje fitosanitarnoga certifikata priložiti svjedodžbu o zdravstvenom stanju poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena, objekata za proizvodnju šumskog sjemena i objekata za proizvodnju sadnog materijala višegodišnjih biljaka, izdanu u skladu s Pravilnikom o obaveznome zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednoga i šumskog bilja (»Narodne novine«, br. 53/91, 11/94, 11/95, 9/99 i 81/01).


Obrasci fitosanitarnih certifikata


Članak 34.

(1) Do 31. prosinca 2006. primjenjuje se obrazac fitosanitarnog certifikata iz Priloga 11. ovoga Pravilnika, u kojemu tekst u rubrici br. 10. glasi:

»10. Ovime se potvrđuje da su opisano bilje ili biljni proizvodi pregledani u skladu s odgovarajućim postupcima, da se smatra da nisu zaraženi karantenskim štetnim organizmima, a praktično ni drugim opasnim štetnim organizmima i da se smatra da udovoljavaju važećim fitosanitarnim propisima zemlje uvoznice.«

(2) Do 31. prosinca 2006. primjenjuje se obrazac fitosanitarnoga certifikata za reeksport iz Priloga 12. ovoga Pravilnika, u kojemu tekst u rubrici br. 10. glasi:

»10. Ovime se potvrđuje:

– da su navedeno bilje ili biljni proizvodi uvezeni u HRVATSKU (zemlju reeksporta) iz............... (zemlje podrijetla), pri čemu ih je pratio fitosanitarni certifikat br................, čiji je:

* rizvornik,  rovjerena preslika priložena ovom certifikatu,

– da su *r pakirani u  rprepakirani u r izvornoj ambalaži r novu ambalažu,

– da se na temelju *r izvornog fitosanitarnog certifikata i  rdodatnog pregleda smatra da udovoljavaju važećim fitosanitarnim zahtjevima zemlje uvoznice i

– da tijekom skladištenja u HRVATSKOJ (zemlji reeksporta) pošiljka nije bila izložena opasnosti od zaraze ili infekcije.

*Upisati križić u odgovarajući kvadratić«.


Praćenje zdravstvenoga stanja bilja namijenjenog sadnji, kod krajnjega korisnika


Članak 35.

(1) Praćenje zdravstvenoga stanja sadnog materijala, a koje je započeto prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nastavit će se u skladu s odredbama članaka 24. do 26. ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe svih članaka ovoga Pravilnika koje se odnose na praćenje zdravstvenoga stanja sadnoga materijala prestaju se primjenjivati na dan pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.


Uvjeti za obavljanje dezinfekcije i dezinsekcije


Članak 36.

Do početka primjene odredaba Zakona o biljnom zdravstvu i Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, pravne ili fizičke osobe koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 19. Zakona o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94, 19/94 i 117/03).


Naputci za obavljanje fitosanitarnog pregleda


Članak 37.

(1) Fitosanitarni inspektori obvezni su pri obavljanju fitosanitarnog pregleda, uz odredbe ovoga Pravilnika, primjenjivati i naput­ke koje donosi Ministarstvo.

(2) Naputci iz stavka 1. ovoga članka dio su priručnika za fitosanitarne inspektore.


Propisi koji prestaju važiti


Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaju važiti:

1. Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko državne granice (»Narodne novine«, br. 22/04, 25/04, 60/04, 101/04 i 67/05), osim članka 24. i 25. toga Pravilnika te svih drugih odredaba toga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na sredstva za zaštitu bilja, a koji ostaju na snazi do donošenja novih propisa,

2. Naredba o uvjetima za stavljanje u promet plodova i drveta pitomoga kestena zaraženih rakom kestenove kore (»Narodne novine«, br. 53/91),

3. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku, provoza i provoza s pretovarom preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži – Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. iz Republike Makedonije, Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije (»Narodne novine«, br. 102/97),

4. Liste karantenski i ekonomski štetnih biljnih bolesti i štetnika (»Narodne novine«, br. 53/91),

5. Liste karantenskih štetočinja bilja (»Narodne novine«, br. 33/01, 118/01, 96/02 i 51/04).


Stupanje Pravilnika na snagu


Članak 39.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Odredbe koje se odnose na posebne fitosanitarne zahtjeve navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 2. primjenjuju se od 1. siječnja 2007.

(3) Odredbe koje se odnose na posebne fitosanitarne zahtjeve navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II. primjenjuju se od 1. siječnja 2008.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na zaštićena područja primjenjuju se od dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/06-01/63

Urbroj: 525-01-06-1

Zagreb, 14. lipnja 2006.

Ministar

poljoprivrede, šumarstva

i vodnoga gospodarstva

Petar Čobanković, v. r.


PRILOG 1.


Popis I.

ŠTETNI ORGANIZMI ČIJE SE UNOŠENJE I ŠIRENJE ZABRANJUJE


Dio A

ŠTETNI ORGANIZMI ČIJE SE UNOŠENJE U REPUBLIKU HRVATSKU I ŠIRENJE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZABRANJUJE


Odjeljak I.

ŠTETNI ORGANIZMI ZA KOJE NIJE POZNATO DA SUPRISUTNI U REPUBLICI HRVATSKOJ


(a)       Kukci, grinje i nematode, u svim stadijima razvoja

            1.         Acleris spp. (izvaneuropske vrste)

            2.         Amauromyza maculosa (Malloch)

            3.         Anomala orientalis Waterhouse

            4.         Anoplophora chinensis (Thomson)

            4.1.      Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

            5.         Anoplophora malasiaca (Forster)

            6.         Arrhenodes minutus Drury

            7.         Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije), prenositelj virusa kao što su:

                        (a)        Bean golden mosaic virus

                        (b)       Cowpea mild mottle virus

                        (c)        Lettuce infectious yellows virus

                        (d)       Pepper mild tigré virus

                        (e)        Squash leaf curl virus

                        (f)        Euphorbia mosaic virus

                        (g)        Florida tomato virus

            8.         Cicadellidae (izvaneuropske vrste) poznate kao prenositelji Pierceove bolesti (uzročnik Xylella fastidiosa), kao što su:

                        (a)        Carneocephala fulgida Nottingham

                        (b)        Draeculacephala minerva Ball

                        (c)        Graphocephala atropunctata (Signoret)

            9.         Choristoneura spp. (izvaneuropske vrste)

            10.       Conotrachelus nenuphar (Herbst)

            10.1.    Diabrotica barberi Smith et Lawrence

            10.2.    Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

            10.3.    Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

            10.4.    Diabrotica virgifera Le Conte*

            11.       Heliothis zea (Boddie)

            11.1.    Hirschmanniella spp., osim Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey

            12.       Liriomyza sativae Blanchard

            13.       Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

            14.       Monochamus spp. (izvaneuropske vrste)

            15.       Myndus crudus Van Duzee

            16.       Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

            16.1.    Naupactus leucoloma Boheman

            17.       Premnotrypes spp. (izvaneuropske vrste)

            18.       Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

            19.       Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

            20.       Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

            21.       Spodoptera eridania (Cramer)

            22.       Spodoptera frugiperda (Smith)

            23.       Spodoptera litura (Fabricius)

            24.       Thrips palmi Karny

            25.       Tephritidae (izvaneuropske vrste), kao što su:

                        (a)        Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

                        (b)       Anastrepha ludens (Loew)

                        (c)       Anastrepha obliqua Macquart

                        (d)       Anastrepha suspensa (Loew)

                        (e)       Dacus ciliatus Loew

                        (f)        Dacus cucurbitae Coquillet

                        (g)       Dacus dorsalis Hendel

                        (h)       Dacus tryoni (Froggatt)

                        (i)        Dacus tsuneonis Miyake

                        (j)        Dacus zonatus Saund.

                        (k)       Epochra canadensis (Loew)

                        (l)        Pardalaspis cyanescens Bezzi

                        (m)      Pardalaspis quinaria Bezzi

                        (n)       Pterandrus rosa (Karsch)

                        (o)       Rhacochlaena japonica Ito

                        (p)       Rhagoletis cingulata (Loew)

                        (q)       Rhagoletis completa Cresson

                        (r)        Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

                        (s)        Rhagoletis indifferens Curran

                        (t)        Rhagoletis mendax Curran

                        (u)        Rhagoletis pomonella Walsh

                        (v)        Rhagoletis ribicola Doane

                        (w)       Rhagoletis suavis (Loew)

            26.       Xiphinema americanum Cobb sensu lato (izvaneuropske populacije)

            27.       Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

(b)       Bakterije

            1.         Xylella fastidiosa (Well et Raju)

(c)        Gljive

            1.         Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

            2.         Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

            3.         Cronartium spp. (izvaneuropske vrste)

            4.         Endocronartium spp. (izvaneuropske vrste)

            5.         Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

            6.         Gymnosporangium spp. (izvaneuropske vrste)

            7.         Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar

            8.         Melampsora farlowii (Arthur) Davis

            9.         Monilinia fructicola (Winter) Honey

            10.       Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

            11.       Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

            12.       Phoma andina Turkensteen

            13.       Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

            14.       Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

            15.       Thecaphora solani Barrus

            15.1.    Tilletia indica Mitra

            16.       Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

(d)       Virusi i virusima slični organizmi

            1.         Elm phlöem necrosis mycoplasm

            2.         Virusi i virusima slični organizmi krumpira, kao što su:

                        (a)        Andean potato latent virus

                        (b)       Andean potato mottle virus

                        (c)        Arracacha virus B, oca strain

                        (d)       Potato black ringspot virus

                        (e)        Potato spindle tuber viroid

                        (f)        Potato virus T

                        (g)        Izvaneuropski izolati virusa krumpira A, M, S, V, X i Y          
                                   
(uključujući Yo, Yn i Yc) i Potato leafroll virus

            3.         Tobacco ringspot virus

            4.         Tomato ringspot virus

            5.         Virusi i virusima slični organizmi na bilju iz rodova Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. i Vitis L., kao što su:

                        (a)        Blueberry leaf mottle virus

                        (b)       Cherry rasp leaf virus (američki)

                        (c)        Peach mosaic virus (američki)

                        (d)       Peach phony rickettsia

                        (e)        Peach rosette mosaic virus

                        (f)        Peach rosette mycoplasm

                        (g)        Peach X-disease mycoplasm

                        (h)        Peach yellows mycoplasm

                        (i)         Plum line pattern virus (američki)

                        (j)        Raspberry leaf curl virus (američki)

                        (k)       Strawberry latent »C« virus

                        (l)         Strawberry vein banding virus

                        (m)       Strawberry witches’ broom mycoplasm

                        (n)        Izvaneuropski virusi i virusima slični organizmi koji dolaze na bilju iz rodova Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. i Vitis L.

            6.         Virusi koje prenosi Bemisia tabaci Genn., kao što su:

                        (a)        Bean golden mosaic virus

                        (b)       Cowpea mild mottle virus

                        (c)        Lettuce infectious yellows virus

                        (d)       Pepper mild tigré virus

                        (e)        Squash leaf curl virus

                        (f)        Euphorbia mosaic virus

                        (g)        Florida tomato virus

(e)       Parazitske biljke

            1.         Arceuthobium spp. (izvaneuropske vrste)


Odjeljak II.


ŠTETNI ORGANIZMI ZA KOJE JE POZNATO DA SU PRISUTNI U REPUBLICI HRVATSKOJ


(a)       Kukci, grinje i nematode, u svim stadijima razvoja

            1.         Globodera pallida (Stone) Behrens

            2.         Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

            3.         Heliothis armigera (Hübner)

– – –

            6.1.      Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (sve populacije)

            6.2.      Meloidogyne fallax Karssen

            7.         Opogona sacchari (Bojer)

            8.         Popillia japonica Newman**

            8.1.      Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi**

            9.         Spodoptera littoralis (Boisduval)

(b)       Bakterije

            1.         Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.**

            2.         Ralstonia solanacearum (Smith) Smith**

(c)        Gljive

            1.         Melampsora medusae Thümen

            2.         Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival**

(d)       Virusi i virusima slični organizmi

            1.         Apple proliferation mycoplasm

            2.         Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

            3.         Pear decline mycoplasm

 

Dio B


ŠTETNI ORGANIZMI ČIJE SE UNOŠENJE U ODREĐENA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I ŠIRENJE UNUTAR TIH PODRUČJA ZABRANJUJE


(a) Kukci, grinje i nematode, u svim razvojnim stadijima

Vrsta

Zaštićena područja

1. Bemisia tabaci Genn. (europske populacije)

IRL, P (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira i Azori), UK, S, FI

1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

CY

2. Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, SI, SK

3. Leptinotarsa decemlineata Say

E (Ibiza i Menorca), IRL, CY, M, P (Azori i Madeira), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (područja Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IRL i UK (Sjeverna Irska)

 

 

(b) Virusi i virusima slični organizmi

Vrsta

Zaštićena područja

1. Beet necrotic yellow vein virus

F (Bretanja), FI, IRL, LT, P (Azori), UK (Sjeverna Irska)

2. Tomato spotted wilt virus

S, FI

 


Prilog 2.


Popis II.


ŠTETNI ORGANIZMI ČIJE SE UNOŠENJE I ŠIRENJE ZABRANJUJE AKO SE UTVRDI PRISUTNOST TIH ORGANIZAMA NA ODREĐENOM BILJU ILI BILJNIM PROIZVODIMA


Dio A


ŠTETNI ORGANIZMI ČIJE SE UNOŠENJE U REPUBLIKU HRVATSKU I ŠIRENJE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZABRANJUJE AKO SE UTVRDI PRISUTNOST TIH ORGANIZAMA NA ODREĐENOM BILJU ILI BILJNIM PROIZVODIMA


Odjeljak I.


ŠTETNI ORGANIZMI ZA KOJE NIJE POZNATO DA SU PRISUTNI U REPUBLICI HRVATSKOJ


(a) Kukci, grinje i nematode, u svim stadijima razvoja

Vrsta

Predmet zaraze

1. Aculops fuchsiae Keifer

Bilje Fuchsia L., namijenjeno sadnji

2. Aleurocanthus spp.

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

3. Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Bilje Fragaria L., namijenjeno sadnji

4. Anthonomus signatus (Say)

Bilje Fragaria L., namijenjeno sadnji

5. Aonidiella citrina Coquillet

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

6. Aphelenchoides besseyi Christie

Sjeme Oryza spp.

7. Aschistonyx eppoi Inouye

Bilje Juniperus L., isključujući plodove i sjeme, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Bilje Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., isključujući plodove i sjeme, te drvo četinjača (Coniferales), podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

9. Carposina niponensis Walsingham

Bilje Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., isključujući sjeme, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

10. Diaphorina citri Kuway

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, te Murraya König, isključujući plodove i sjeme

11. Enarmonia packardi (Zeller)

Bilje Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., isključujući sjeme, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

12. Enarmonia prunivora Walsh

Bilje Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. i Rosa L., namijenjeno sadnji, te plodovi bilja Malus Mill. i Prunus L., podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

13. Eotetranychus lewisi McGregor

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

– – –

– – –

15. Grapholita inopinata Heinrich

Bilje Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., isključujući sjeme, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

16. Hishomonus phycitis

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

17. Leucaspis japonica Ckll.

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

18. Listronotus bonariensis (Kuschel)

Sjeme Brassicaceae (Cruciferae), Poaceae (Gramineae) i Trifolium spp. podrijetlom iz Argentine, Australije, Bolivije, Čilea, Novog Zelanda i Urugvaja

19. Margarodes, izvaneuropske vrste, kao što su:

(a) Margarodes vitis (Phillipi)

(b) Margarodes vredendalensis de Klerk

(c) Margarodes prieskaensis Jakubski

Bilje Vitis L., isključujući plodove i sjeme

20. Numonia pyrivorella (Matsumura)

Bilje Pyrus L., isključujući sjeme, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker

Bilje Juniperus L., isključujući plodove i sjeme, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

22. Pissodes spp. (izvaneuropske vrste)

Četinjače (Coniferales), isključujući plodove i sjeme, drvo četinjača (Coniferales) s korom i izolirana kora četinjača (Coniferales), podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme, te bilje Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, ukorijenjeno ili zajedno sa supstratom za uzgoj, koji je pridodan bilju ili se nalazi na bilju

24. Saissetia nigra (Nietm.)

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

25. Scirtothrips aurantii Faure

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući sjeme

26. Scirtothrips dorsalis Hood

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

27. Scirtothrips citri (Moultex)

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući sjeme

28. Scolytidae spp. (izvaneuropske vrste)

Četinjače (Coniferales), više od 3 m, drvo četinjača (Coniferales) s korom i izolirana kora četinjača (Coniferales), podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

29. Tachypterellus quadrigibbus Say

Bilje Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., isključujući sjeme, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

30. Toxoptera citricida Kirk.

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

31. Trioza erytreae Del Guercio

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, te Clausena Burm. f., isključujući plodove i sjeme

32. Unaspis citri Comstock

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

 

 

(b) Bakterije

Vrsta

Predmet zaraze

1. Citrus greening bacterium

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

2. Citrus variegated chlorosis

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

3. Erwinia stewartii (Smith) Dye

Sjeme Zea mais L.

4. Xanthomonas campestris (svi sojevi patogeni za rod Citrus)

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući sjeme

5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye i pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

Sjeme Oryza spp.

 

 

(c) Gljive

Vrsta

Predmet zaraze

1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (izvaneuropski patogeni izolati)

Bilje Cydonia Mill., Malus Mill. i Pyrus L. namijenjeno sadnji, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Bilje Corylus L. namijenjeno sadnji, podrijetlom iz Kanade i SAD-a

2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Bilje Prunus L. namijenjeno sadnji

3. Atropellis spp.

Bilje Pinus L., isključujući plodove i sjeme, te izolirana kora i drvo Pinus L.

4. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Bilje Acer saccharum Marsh., isključujući plodove i sjeme, podrijetlom iz SAD-a i Kanade; drvo Acer saccharum Marsh., uključujući i ono koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz SAD-a i Kanade

5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton

Bilje Pinus L., isključujući plodove i sjeme, te drvo Pinus L.

6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući sjeme

7. Ciborinia camelliae Kohn

Bilje Camellia L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

8. Diaporthe vaccinii Shaer

Bilje Vaccinium spp., namijenjeno sadnji

9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

Bilje Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme;

Bilje Citrus L. i njegovi križanci, isključujući sjeme i plodove, ali uključujući plodove Citrus reticulata Blanco i Citrus sinensis (L.) Osbeck podrijetlom iz Južne Amerike

10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon

Bilje Phoenix spp., isključujući plodove i sjeme

11. Guignardia citricarpa Kiely (svi sojevi patogeni za rod Citrus)

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući sjeme

12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Bilje Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., isključujući sjeme, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

13. Puccinia pittieriana Hennings

Bilje iz porodice Solanaceae, isključujući plodove i sjeme

14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Bilje Pinus L., isključujući plodove i sjeme

15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

Bilje Pyrus L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

 

 

(d) Virusi i virusima slični organizmi

Vrsta

Predmet zaraze

1. Beet curly top virus (izvaneuropski izolati)

Bilje Beta vulgaris L., namijenjeno sadnji

2. Black raspberry latent virus

Bilje Rubus L., namijenjeno sjetvi ili sadnji

3. Blight and blight-like organisms

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

4. Cadang-cadang viroid

Bilje Arecaceae (Palmae), namijenjeno sadnji, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

5. Cherry leafroll virus

Bilje Rubus L., namijenjeno sjetvi ili sadnji

6. Citrus mosaic virus

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

7. Citrus tristeza virus (izvaneuropski izolati)

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

8. Leproza

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

9. Little cherry pathogen (izvaneuropski izolati)

Bilje Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., njegovi križanci i sorte, namijenjeni sadnji

10. Psoroza koja se prenosi prirodnim putem

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

11. Palm lethal yellowing mycoplasm

Bilje Arecaceae (Palmae), namijenjeno sadnji, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

12. Prunus necrotic ringspot virus

Bilje Rubus L., namijenjeno sjetvi ili sadnji

13. Satsuma dwarf virus

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

14. Tatter leaf virus

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

15. Vještičja metla /Witches’ broom (MLO)/

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

 


Odjeljak II.


ŠTETNI ORGANIZMI ZA KOJE JE POZNATO DA SU PRISUTNI U REPUBLICI HRVATSKOJ


(a) Kukci, grinje i nematode, u svim stadijima razvoja

Vrste

Predmet zaraze

1. Aphelenchoides besseyi Christie

Bilje Fragaria L., namijenjeno sadnji

2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Bilje Vitis L., isključujući plodove i sjeme

3. Ditylenchus destructor Thorne

Cvjetne lukovice i podanci Crocus L., minijaturne sorte i njihovi križanci roda Gladiolus Tourn. ex L., kao što su Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L., namijenjeni sadnji, te gomolji krumpira (Solanum tuberosum L.), namijenjeni sadnji

4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Sjeme i lukovice Allium ascalonicum L., Allium cepa L. i Allium schoenoprasum L., namijenjene sjetvi ili sadnji, te bilje Allium porrum L., namijenjeno sjetvi ili sadnji, lukovice i podanci Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston ‘Golden Yellow’, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., namijenjeni sadnji, te sjeme Medicago sativa L.

5. Circulifer haematoceps

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

6. Circulifer tenellus

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

6.1. Eutetranychus orientalis Klein

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

7. Radopholus similis (Cobb) Thorne

Bilje Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, ukorijenjeno ili zajedno sa supstratom za uzgoj, koji je pridodan bilju ili se nalazi na bilju

8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Rezano cvijeće, lisnato povrće Apium graveolens L. i bilje zeljastih biljnih vrsta namijenjeno sadnji, isključujući:

– lukovice,

– podanke,

– biljke iz porodice Poaceae (Gramineae)

9. Liriomyza trifolii (Burgess)

Rezano cvijeće, lisnato povrće Apium graveolens L. i bilje zeljastih biljnih vrsta, namijenjeno sadnji, isključujući:

– lukovice,

– podanke,

– biljke iz porodice Poaceae (Gramineae)

 

 

(b) Bakterije

Vrsta

Predmet zaraze

1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Sjeme Medicago sativa L.

2. Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Bilje Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., namijenjeno sjetvi ili sadnji

3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Bilje Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L., namijenjeno sadnji

4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

Bilje Dianthus L., namijenjeno sadnji

5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr i Burkholder

Bilje Dianthus L., namijenjeno sadnji

6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Bilje Prunus persica (L.) Batsch i Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, namijenjeno sadnji

7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

Sjeme Phaseolus L.

8. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Bilje Prunus L., namijenjeno sadnji

9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

Bilje Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. i Capsicum spp., namijenjeno sjetvi ili sadnji

10. Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Bilje Fragaria L., namijenjeno sadnji

11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Bilje Vitis L., isključujući plodove i sjeme

 

(c) Gljive

Vrsta

Predmet zaraze

1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter***

Bilje Platanus L., namijenjeno sadnji, te drvo Platanus L., uključujući i ono koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu

2. Colletotrichum acutatum Simmonds

Bilje Fragaria L., namijenjeno sadnji

3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Bilje Castanea Mill. i Quercus L., namijenjeno sadnji, te drvo i izolirana kora Castanea Mill.

4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

Bilje Dendranthema (DC.) Des Moul., namijenjeno sadnji

5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Bilje Dianthus L., namijenjeno sadnji

6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući sjeme

7. Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae

Bilje Fragaria L., namijenjeno sadnji

8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

Sjeme Helianthus annuus L.

9. Puccinia horiana Hennings

Bilje Dendranthema (DC.) Des Moul., namijenjeno sadnji

10. Scirrhia pini Funk et Parker

Bilje Pinus L., namijenjeno sadnji

11. Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold

Bilje Humulus lupulus L., namijenjeno sadnji

12. Verticillium dahliae Klebahn

Bilje Humulus lupulus L., namijenjeno sadnji

 

(d) Virusi i virusima slični organizmi

Vrsta

Predmet zaraze

1. Arabis mosaic virus

Bilje Fragaria L. i Rubus L., namijenjeno sadnji

2. Beet leaf curl virus

Bilje Beta vulgaris L., namijenjeno sadnji

3. Chrysanthemum stunt viroid

Bilje Dendranthema (DC.) Des Moul., namijenjeno sadnji

4. Citrus tristeza virus (europski izolati)

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

5. Citrus vein enation woody gall

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

6. Grapevine flavescence dorée MLO***

Bilje Vitis L., isključujući plodove i sjeme

7. Plum pox virus

Bilje Prunus L., namijenjeno sadnji

8. Potato stolbur mycoplasm

Bilje iz porodice Solanaceae, namijenjeno sadnji

9. Raspberry ringspot virus

Bilje Fragaria L. i Rubus L., namijenjeno sadnji

10. Spiroplasma citri Saglio et al.

Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

11. Strawberry crinkle virus

Bilje Fragaria L., namijenjeno sadnji

12. Strawberry latent ringspot virus

Bilje Fragaria L. i Rubus L., namijenjeno sadnji

13. Strawberry mild yellow edge virus

Bilje roda Fragaria L., namijenjeno sadnji

14. Tomato black ring virus

Bilje Fragaria L. i Rubus L., namijenjeno sadnji

15. Tomato spotted wilt virus

Bilje Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., svi varijeteti novogvinejskih križanaca iz roda Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., za koje postoji dokaz da je namijenjeno prodaji profesionalnim proizvođačima duhana, Solanum melongena L. i Solanum tuberosum L., namijenjeno sadnji

16. Tomato yellow leaf curl virus***

Bilje Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., namijenjeno sadnji

 

Dio B
 

ŠTETNI ORGANIZMI ČIJE SE UNOŠENJE U ODREĐENA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I ŠIRENJE UNUTAR TIH PODRUČJA ZABRANJUJE AKO SE UTVRDI PRISUTNOST TIH ORGANIZAMA NA ODREĐENOM BILJU ILI BILJNIM PROIZVODIMA


(a) Kukci, grinje i nematode, u svim stadijima razvoja

Vrsta

Predmet zaraze

Zaštićeno područje

1. Anthonomus grandis (Boh.)

Sjeme i plodovi (tobolci) Gossypium spp. i pamuk koji nije očišćen od sjemena

EL, E (Andaluzija, Katalonija, Extremadura, Murcija, Valencija)

2. Cephalcia lariciphila (Klug)

Bilje Larix Mill., namijenjeno sadnji

IRL, UK (Sjeverna Irska, otok Man i Jersey)

3. Dendroctonus micans Kugelann

Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., više od 3 m, drvo četinjača (Coniferales) s korom te izolirana kora četinjača

EL, IRL, UK (Sjeverna Irska, otok Man i Jersey)

4. Gilpinia hercyniae (Hartig)

Bilje Picea A. Dietr., namijenjeno sadnji

EL, IRL, UK (Sjeverna Irska, otok Man i Jersey)

5. Gonipterus scutellatus Gyll.

Bilje Eucalyptus l’Herit., isključujući plodove i sjeme

EL, P (Azorski otoci)

6. (a) Ips amitinus Eichhoff

Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., više od 3 m, drvo četinjača (Coniferales) s korom te izolirana kora četinjača

EL, F (Korzika), IRL, UK

(b) Ips cembrae Heer

Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L. i Pseudotsuga Carr., više od 3 m, drvo četinjača (Coniferales) s korom te izolirana kora četinjača

EL, IRL, UK (Sjeverna Irska, otok Man)

(c) Ips duplicatus Sahlberg

Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., više od 3 m, drvo četinjača (Coniferales) s korom te izolirana kora četinjača

EL, IRL, UK

(d) Ips sexdentatus Börner

Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., više od 3 m, drvo četinjača (Coniferales) s korom te izolirana kora četinjača

IRL, CY, UK (Sjeverna Irska, otok Man)

(e) Ips typographus Heer

Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., više od 3 m, drvo četinjača (Coniferales) s korom te izolirana kora četinjača

IRL, UK

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

9. Sternochetus mangiferae Fabricius

Sjeme Mangifera spp. podrijetlom iz trećih zemalja

E (Granada i Malaga), P (Alentejo, Algarve i Madeira)

10. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.)

Bilje Pinus L., namijenjeno sadnji, isključujući plodove

E (Ibiza)

 

(b) bakterije

Vrsta

Predmet zaraze

Zaštićeno područje

1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins i Jones

Sjeme Phaseolus vulgaris L. i Dolichos Jacq.

EL, E, P

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Dijelovi bilja, isključujući plodove, sjeme i bilje namijenjeno sadnji, ali uključujući živu pelud za oprašivanje, bilja Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L.

E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: pokrajine Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: autonomna pokrajina Trento; Toscana; Umbria; Valle d’Aosta; Veneto: osim u pokrajini Rovigo općina: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, i u pokrajini Padova općina: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, u pokrajini Verona općina: Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Gradišće, Koruška, Donja Austrija, Tirol (administrativni okrug Lienz, Štajerska, Beč), P, SI, SK, FI, UK (Sjeverna Irska, otok Man i Kanalski otoci)

 

 

(c) Gljive

Vrsta

Predmet zaraze

Zaštićeno područje

01. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Drvo, isključujući drvo bez kore, te izolirana kora Castanea Mill.

CZ, DK, EL (Kreta, Lezbos), IRL, S, UK (osim otoka Mana)

1. Glomerella gossypii Edgerton

Sjeme i plodovi (tobolci) Gossypium spp.

EL

2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., namijenjeno sadnji

IRL, UK (Sjeverna Irska)

3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Bilje Populus L., namijenjeno sadnji

IRL, UK (Sjeverna Irska)

 

(d) Virusi i virusima slični organizmi

Vrsta

Predmet zaraze

Zaštićeno područje

Citrus tristeza virus (europski izolati)

Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca, s lišćem i peteljkama

EL, F (Korzika), M, P

 

Prilog 3.


Popis III.


BILJE, BILJNI PROIZVODI I DRUGI NADZIRANI PREDMETI ČIJE SE UNOŠENJE ZABRANJUJE


Dio A


BILJE, BILJNI PROIZVODI I DRUGI NADZIRANI PREDMETI ČIJE SE UNOŠENJE U REPUBLIKU HRVATSKU ZABRANJUJE

Opis

Zemlja podrijetla

1. Bilje Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., isključujući plodove i sjeme

Izvaneuropske zemlje

2. Bilje Castanea Mill. i Quercus L., s lišćem, isključujući plodove i sjeme

Izvaneuropske zemlje

3. Bilje Populus L., s lišćem, isključujući plodove i sjeme

Sjevernoameričke zemlje

– – –

– – –

5. Izolirana kora bilja Castanea Mill.v,

Treće zemlje

6. Izolirana kora bilja Quercus L., isključujući Quercus suber L.

Sjevernoameričke zemlje

7. Izolirana kora bilja Acer saccharum Marsh.

Sjevernoameričke zemlje

8. Izolirana kora bilja Populus L.

Zemlje američkoga kontinenta

9. Bilje Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., i Rosa L., namijenjeno sadnji, isključujući bilje u stanju mirovanja, bez listova, cvjetova i plodova

Izvaneuropske zemlje

9.1. Bilje Photinia Ldl., namijenjeno sadnji, isključujući bilje u stanju mirovanja, bez listova, cvjetova i plodova

SAD, Kina, Japan, Republika Koreja i Demokratska Narodna Republika Koreja

10. Gomolji Solanum tuberosum L., sjemenski krumpirv

Treće zemlje, osim Švicarske

11. Bilje onih vrsta Solanum L. koje formiraju gomolje ili vriježe, ili njegovi križanci, namijenjeno sadnji, isključujući gomolje Solanum tuberosum L. iz točke 10. ovoga dijela Popisav

Treće zemlje

12. Gomolji vrsta iz roda Solanum L., i njihovi križanci, isključujući one navedene u točkama 10. i 11. ovoga dijela Popisav

Ne dovodeći u pitanje posebne zahtjeve koji se odnose na gomolje krumpira navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., treće zemlje, osim Alžira, Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Sirije, Švicarske, Tunisa i Turske, te europskih trećih zemalja koje se smatraju nezaraženima štetnim organizmom Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ili u kojima se provode službeno odobrene mjere za suzbijanje štetnog organizma Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.

13. Bilje iz porodice Solanaceae, namijenjeno sadnji, isključujući bilje navedeno u točkama 10., 11. i 12. ovoga dijela Popisa

Treće zemlje, osim europskih i mediteranskih zemalja

14. Tlo i supstrat za uzgoj, kao takav, koji se u cijelosti ili dijelom sastoji od tla ili krutih organskih tvari kao što su dijelovi biljaka, humus koji sadrži treset ili koru, isključujući onaj supstrat za uzgoj koji se sastoji isključivo od treseta

Turska, Bjelorusija, Moldova, Rusija, Ukrajina i treće zemlje koje ne pripadaju kontinentalnoj Europi, osim Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Tunisa

15. Bilje Vitis L., isključujući plodovev

Treće zemlje, osim Švicarske

16. Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjemev

Treće zemlje

17. Bilje Phoenix spp., isključujući plodove i sjeme

Alžir, Maroko

18. Bilje Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L. i njegovi križanci, te Fragaria L., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje zabrane koje se odnose na bilje navedeno u točki 9. ovoga dijela Popisa, ovisno o slučaju, izvaneuropske zemlje, osim mediteranskih zemalja, Australije, Novog Zelanda, Kanade i kontinentalnih saveznih država SAD-a

19. Bilje iz porodice Poaceae (Gramineae), namijenjeno sadnji, isključujući višegodišnje ukrasne trave iz potporodica Bambusoideae i Panicoideae te bilje iz rodova Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L.

Treće zemlje, osim europskih i mediteranskih zemalja

 

 

Dio B
 

BILJE, BILJNI PROIZVODI I DRUGI NADZIRANI PREDMETI ČIJE SE UNOŠENJE U ODREĐENA ZAŠTIĆENA PODRUČJA ZABRANJUJE

Opis

Zaštićeno područje

1. Ne dovodeći u pitanje zabrane koje se odnose na bilje navedeno u dijelu A ovoga Popisa, točkama 9., 9.1. i 18., ovisno o slučaju, bilje i živa pelud za oprašivanje: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L., isključujući plodove i sjeme, podrijetlom iz trećih zemalja, osim Švicarske i onih zemalja u kojima je potvrđeno da se ne pojavljuje Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ili u kojima su u skladu s odgovarajućom Međunarodnom normom za fitosanitarne mjere uspostavljena područja nezaražena štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., te potvrđena kao nezaražena.

E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: pokrajine Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: autonomna pokrajina Trento; Toscana; Umbria; Valle d’Aosta; Veneto: osim u pokrajini Rovigo općina Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, i pokrajini Padova općina Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, te u pokrajini Verona općina Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Gradišće, Koruška, Donja Austrija, Tirol (administrativno područje Lienz), Štajerska, Beč), P, SI, SK, FI, UK (Sjeverna Irska, otok Man i Kanalski otoci)

2. Ne dovodeći u pitanje zabrane koje se odnose na bilje navedeno u dijelu A ovoga Popisa, točkama 9., 9.1. i 18., ovisno o slučaju, bilje i živa pelud za oprašivanje Cotoneaster Ehrh. i Photinia davidiana (Dcne.) Cardit, isključujući plodove i sjeme, podrijetlom iz trećih zemalja, osim onih u kojima je potvrđeno da se ne pojavljuje Erwinia amylovora (Burr.)

E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: pokrajine Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont; Sardegna; Sicilija; Trentino-Alto Adige: autonomne pokrajine Trento; Toscana; Umbria; Valle d’Aosta; Veneto: osim u pokrajini Rovigo općina Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine,

Winsl. et al., ili u kojima su u skladu s odgovarajućom Međunarodnom normom za fitosanitarne mjere uspostavljena područja nezaražena štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., te potvrđena kao nezaražena.

Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, i u pokrajini Padova općina Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, te u pokrajini Verona općina Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Gradišće, Koruška, Donja Austrija, Tirol (administrativni okrug Lienz), Štajerska, Beč), P, SI, SK, FI, UK (Sjeverna Irska, otok Man i Kanalski otoci)

 

Prilog 4.
 

Popis IV.
 

POSEBNI ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI UNOŠENJU ILI PREMJEŠTANJU BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA


Dio A
 

POSEBNI ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI UNOŠENJU BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA U REPUBLIKU HRVATSKU I NJIHOVU PREMJEŠTANJU UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE


Odjeljak I.
 

BILJE, BILJNI PROIZVODI I DRUGI NADZIRANI PREDMETIKOJI NE POTJEČU IZ REPUBLIKE HRVATSKE I UNOSE SE NA NJEZIN TERITORIJ

 

Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti

Posebni zahtjevi

1.1. Drvo četinjača (Coniferales), neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, isključujući Thuja L., isključujući drvo:

– u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, proizvedenih u cijelosti ili dijelom od tih četinjača,

– u obliku drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, koji se rabe pri prijevozu svih vrsta predmeta,

– koje se rabi za učvršćivanje i podupiranje tereta u kojem nema drva,

Libocedrus decurrens Torr., ako postoji dokaz da je drvo namijenjeno proizvodnji olovaka i da je tijekom prerade toplinski tretirano, pri čemu je postignuta temperatura od najmanje 82 °C tijekom razdoblja od sedam do osam dana,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, gdje je poznato da se pojavljuje štetni organizam Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava da je drvo na odgovarajući način:

(a) toplinski tretirano, pri čemu je u sredini drva postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT« stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom, te u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(b) fumigirano, u skladu sa specifikacijom koju propiše ministar. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda  u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili

(c) kemijski impregnirano pod tlakom, u skladu s postupkom koji propiše ministar. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, tlaku (psi ili kPa) i koncentraciji (%).

1.2. Drvo četinjača (Coniferales), neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, isključujući Thuja L., koje je u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, proizvedenih u cijelosti ili  dijelom od tih četinjača,

podrijetlom iz Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, gdje je poznato da se pojavljuje štetni organizam Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava da je proizvod na odgovarajući način:

(a) toplinski tretiran, pri čemu je u sredini drva postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta, što mora biti navedeno u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(b) fumigiran, u skladu sa specifikacijom koju propiše ministar. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h).

1.3. Drvo Thuja L., neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, isključujući drvo u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka,

– drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, koji se rabe pri prijevozu svih vrsta predmeta,

– drva koje se rabi za učvršćivanje i podupiranje tereta u kojem nema drva,

podrijetlom iz Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, gdje je poznato da se pojavljulje štetni organizam Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava da je drvo:

(a) bez kore, ili

(b) osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz, u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom, ili

(c) na odgovarajući način toplinski tretirano, pri čemu je u sredini drva postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT«, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom, te u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(d) fumigirano, u skladu sa specifikacijom koju propiše ministar. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili

(e) kemijski impregnirano pod tlakom, u skladu s postupkom koji propiše ministar. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, tlaku (psi ili kPa) i koncentraciji (%).

1.4. Drvo Thuja L., neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje je u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka,

podrijetlom iz Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, gdje je poznato da se pojavljuje štetni organizam Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava da je drvo:

(a) proizvedeno od okoranog oblog drva, ili

(b) osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, ili

(c) fumigirano, u skladu sa specifikacijom koju propiše ministar. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili

(d) na odgovarajući način toplinski tretirano, pri čemu je u sredini drva postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta, što mora biti navedeno u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

1.5. Drvo četinjača (Coniferales), neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, isključujući drvo u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, proizvedenih u cijelosti ili dijelom od tih četinjača,

– drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, koji se rabe pri prijevozu svih vrsta predmeta,

– drva koje se rabi za učvršćivanje i podupiranje tereta u kojem nema drva,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz Rusije, Kazahstana i Turske.

Službena izjava:

(a) da drvo potječe iz područja nezaraženih štetnim organizmima:

Monochamus spp. (izvaneuropske vrste),

Pissodes spp. (izvaneuropske vrste),

– Scolytidae spp. (izvaneuropske vrste);

naziv toga područja mora biti naveden u certifikatu iz članka 6. ovoga Pravilnika, u rubrici »Mjesto podrijetla«, ili

(b) da je drvo bez kore i da u njemu nema rupa od ličinaka iz roda Monochamus spp. (izvaneuropske vrste), koje se u smislu ovoga Pravilnika definiraju kao rupe promjera većeg od 3 mm, ili

c) da je drvo osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz, u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom, ili

(d) da je drvo na odgovarajući način toplinski tretirano, pri čemu je u sredini drva postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT«, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom, te u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

 

((e) fumigirano, u skladu sa specifikacijom koju propiše ministar. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili

(f) da je drvo kemijski impregnirano pod tlakom, u skladu s postupkom koji propiše ministar. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, tlaku (psi ili kPa) i koncentraciji (%).

1.6. Drvo četinjača (Coniferales), neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, isključujući drvo u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, proizvedenih u cijelosti ili dijelom od tih četinjača,

– drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, koji se rabe pri prijevozu svih vrsta predmeta,

– drva koje se rabi za učvršćivanje i podupiranje tereta u kojem nema drva,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz trećih zemalja, osim iz:

– Rusije, Kazahstana i Turske,

– europskih zemalja,

– Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, gdje je poznato da se pojavljuje štetni organizam Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava da je drvo:

(a) bez kore i da u njemu nema rupa od ličinaka iz roda Monochamus spp. (izvaneuropske vrste), koje se u smislu ovoga Pravilnika definiraju kao rupe promjera većeg od 3 mm, ili

(b) osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom, ili

(c) fumigirano, u skladu sa specifikacijom koju propiše ministar. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili

(d) kemijski impregnirano pod tlakom, u skladu s postupkom koji odredi ministar. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, tlaku (psi ili kPa) i koncentraciji (%), ili

(e) na odgovarajući način toplinski tretirano, pri čemu je u sredini drva postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT« stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom, te u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

1.7. Drvo četinjača (Coniferales), neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje je u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, u cijelosti ili dijelom dobivenih od četinjača, podrijetlom iz:

– Rusije, Kazahstana i Turske,

– izvaneuropskih zemalja, osim iz Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, gdje je poznato da se pojavljuje štetni organizam Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava:

(a) da drvo potječe iz područja nezaraženih organizmima:

Monochamus spp. (izvaneuropske vrste)

Pissodes spp. (izvaneuropske vrste)

– Scolytidae spp. (izvaneuropske vrste);

naziv toga područja mora biti naveden na certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, u rubrici »Mjesto podrijetla«, ili

(b) da je drvo proizvedeno od okoranog oblog drva, ili

 

(c) da je drvo osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, ili

(d) da je drvo fumigirano, u skladu sa specifikacijom koju propiše ministar. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda na certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili

(e) da je drvo na odgovarajući način toplinski tretirano, pri čemu je u sredini drva postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta, što mora biti navedeno na certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

2. Drveni materijal za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, koji se rabe pri prijevozu svih vrsta predmeta; isključujući neobrađeno drvo debljine do 6 mm, te prerađeno drvo proizvedeno lijepljenjem, zagrijavanjem, primjenom tlaka ili njihovom kombinacijom, podrijetlom iz trećih zemalja.

Drveni materijal za pakiranje mora:

– biti proizveden od okoranog oblog drva, i

– biti podvrgnut jednom od odobrenih postupaka koji su određeni Prilogom I. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere br. 15. (FAO) – »Smjernice za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu« i

– biti označen oznakom:

 

(a) koja je određena Prilogom II. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere br. 15. (FAO) – »Smjernice za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu« i koja sadrži dvoslovni ISO kôd države, identifikacijski kôd proizvođača i identifikacijski kôd odobrenog postupka primijenjenog na drvenom materijalu za pakiranje. Uz skraćenicu odobrenog postupka, oznaka mora sadržavati i slova »DB«; i

(b) koja, u slučaju da je drveni materijal za pakiranje proizveden, poprav­ljen ili recikliran od 1. ožujka 2005. pa nadalje, sadrži i poseban znak, opisan u Prilogu II. navedene norme FAO-a. Ovaj se zahtjev, međutim, ne primjenjuje do 31. prosinca 2007. ako je drveni materijal za pakiranje proizveden, popravljen ili recikliran prije 28. veljače 2005.

Prvi podstavak, prema kojem drveni materijal za pakiranje mora biti proizveden od okoranog oblog drva, primjenjuje se od 1. siječnja 2009.

2.1. Drvo Acer saccharum Marsh., uključujući i ono koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, a isključujući drvo:

– namijenjeno proizvodnji furnirskih ploča i

– drvo u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka,

podrijetlom iz SAD-a i Kanade.

Službena izjava da je drvo osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom.

2.2. Drvo Acer saccharum Marsh., namijenjeno proizvodnji furnirskih listova, podrijetlom iz SAD-a i Kanade.

Službena izjava da drvo potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ceratocystis virescens (Davidson) i da je namijenjeno proizvodnji furnirskih listova.

3. Drvo Quercus L., isključujući drvo u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka,

– badnjeva, bačvi, kaca, vjedara i drugih drvenih bačvarskih proizvoda te njihovih dijelova, uključujući bačvarske duge, za koje postoji pisani dokaz da je drvo tijekom postupka proizvod­nje toplinski tretirano i da je pritom postignuta minimalna temperatura od 176 °C u trajanju od 20 minuta,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz SAD-a.

Službena izjava da je drvo:

(a) učetvoreno (grubo obrađeno) do te mjere da je u potpunosti uklonjena njegova obla površina, ili

(b) bez kore i da sadržaj vode u drvu, izražen u postotku suhe tvari, nije veći od 20%, ili

(c) bez kore i da je na odgovarajući način dezinficirano tretiranjem vrućim zrakom ili vrućom vodom, ili

(d) ako se radi o piljenom drvu s ostacima kore ili bez kore, da je osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom.

– – –

– – –

5. Drvo Platanus L., isključujući drvo u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz SAD-a ili Armenije.

Službena izjava da je drvo osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz, u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom.

6. Drvo Populus L., isključujući drvo u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz zemalja američkoga kontinenta.

Službena izjava da je drvo:

– bez kore, ili

– osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz, u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom.

7.1. Drvo, neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje je u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, u cijelosti ili dijelom dobivenih od drva:

Acer saccharum Marsh., podrijetlom iz SAD-a i Kanade,

Platanus L., podrijetlom iz SAD-a i Armenije,

Populus L., podrijetlom s američkoga kontinenta.

Službena izjava da je drvo:

(a) proizvedeno od okoranog oblog drva, ili

(b) osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, ili

 

(c) fumigirano, u skladu sa specifikacijom koju propiše ministar. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili

(d) na odgovarajući način toplinski tretirano, pri čemu je u sredini drva postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta, što mora biti navedeno u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

7.2. Drvo Quercus L., neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje je u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, u cijelosti ili dijelom dobivenih od toga drva, podrijetlom iz SAD-a.

Službena izjava da je drvo:

(a) osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, ili

(b) fumigirano, u skladu sa specifikacijom koju propiše ministar. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili

(c) na odgovarajući način toplinski tretirano, pri čemu je u sredini drva postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta, što mora biti navedeno u certifikatu iz članka 6. ovoga Pravilnika.

7.3. Izolirana kora četinjača (Coniferales), podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja.

Službena izjava da je izolirana kora:

(a) na odgovarajući način fumigirana, primjenom odobrenog fumiganta. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatu iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h), ili

(b) na odgovarajući način toplinski tretirana, pri čemu je postignuta minimalna temperatura od 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta, što mora biti navedeno u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

8. Drvo koje se rabi za učvršćivanje i podupiranje tereta u kojem nema drva, uključujući i ono koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, isključujući neobrađeno drvo deb­ljine do 6 mm, te prerađeno drvo proizvedeno lijepljenjem, zagrijavanjem, primjenom tlaka ili njihovom kombinacijom, podrijetlom iz trećih zemalja.

Drvo mora biti:

(a) proizvedeno od okoranog oblog drva i:

– podvrgnuto jednom od odobrenih postupaka koji su određeni Prilogom I. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere br. 15. (FAO) – »Smjernice za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu« i

– označeno oznakom koja je određena Prilogom II. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere br. 15. (FAO) – »Smjernice za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu« i koja sadrži dvoslovni ISO kôd države, identifikacijski kôd proizvođača i identifikacijski kôd odobrenog postupka primijenjenog na drvenom materijalu za pakiranje. Uz skraćenicu odobrenog postupka, oznaka mora sadržavati i slova »DB«.

ili privremeno, do 31. prosinca 2007. godine:

(b) proizvedeno od drva bez kore, koje nije zaraženo štetnim organizmima i na kojem nema znakova pojave živih štetnih organizama.

Prvi podstavak točke (a), prema kojoj drveni materijal za pakiranje mora biti proizveden od okoranog oblog drva, primjenjuje se od 1. siječnja 2009

8.1. Bilje četinjača (Coniferales), isključujući plodove i sjeme, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

Ne dovodeći u pitanje zabrane koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1., ovisno o slučaju, službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadnicima i da mjesto proizvodnje nije zaraženo štetnim organizmom Pissodes spp. (izvaneuropskim vrstama).

8.2. Bilje četinjača (Coniferales), više od 3 m, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

Ne dovodeći u pitanje zabrane koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 8.1., ovisno o slučaju, službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadnicima i da mjesto proizvodnje nije zaraženo štetnim organizmima iz porodice Scolytidae (izvaneuropskim vrstama).

9. Bilje Pinus L., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1. i 8.2., službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmima Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ili Scirrhia pini Funk et Parker nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

10. Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1., 8.2., ili 9., ovisno o slučaju, službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmom Melampsora medusae Thümen nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

11.01. Bilje Quercus L., isključujući plodove i sjeme, podrijetlom iz SAD-a.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 2., službena izjava da bilje potječe iz područja za koja je poznato da nisu zaražena štetnim organizmom Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1. Bilje Castanea Mill. i Quercus L., isključujući plodove i sjeme, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja.

Ne dovodeći u pitanje zabrane koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 2. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 11.01., službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmom Cronartium spp. (izvaneuropskim vrstama) nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

11.2. Bilje Castanea Mill. i Quercus L., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 2. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 11.1., službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koje je poznato da u njima nije prisutan štetni organizam Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; ili

(b) da simptomi zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

11.3. Bilje Corylus L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz Kanade i SAD-a.

Službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadnicima i:

(a) da potječe iz područja za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice utvrdila da nije zaraženo organizmom Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, a koja se navodi u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(b) da potječe s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice utvrdila da nije zaraženo štetnim organizmom Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, na temelju službenog inspekcijskog pregleda na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini u vremenu od početka posljednja tri cjelokupna vegetacijska ciklusa, u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, a koja se navodi u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava« i kojom se potvrđuje da bilje nije zaraženo štetnim organizmom Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.

12. Bilje Platanus L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz SAD-a i Armenije

Službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmom Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijsog ciklusa.

13.1. Bilje Populus L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz trećih zemalja

Ne dovodeći u pitanje zabrane koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 3., službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmom Melampsora medusae Thümen nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

13.2. Bilje Populus L., isključujući plodove i sjeme, podrijetlom iz zemalja američkoga kontinenta

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 3. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 13.1., službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmom Mycosphaerella populorum G. E. Thompson nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

14. Bilje Ulmus L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz sjevernoameričkih zemalja

Službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmom Elm phlöem necrosis mycoplasm nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

15. Bilje Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

Ne dovodeći u pitanje zabrane koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 9. i 18. i Popisu III., dijelu B, točki 1., ovisno o slučaju, službena izjava da:

– bilje potječe iz zemlje u kojoj se ne pojavljuje štetni organizam Monilinia fructicola (Winter) Honey; ili

– da bilje potječe iz područja za koje je potvrđeno da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Monilinia fructicola (Winter) Honey i da simptomi zaraze štetnim organizmom Monilinia fructicola (Winter) Honey nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

16. Od 15. veljače do 30. rujna, plodovi Prunus L., podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

Službena izjava:

– da plodovi potječu iz zemlje za koju je poznato da se u njoj ne pojav­ljuje štetni organizam Monilinia fructicola (Winter) Honey, ili

– da plodovi potječu iz područja za koje je potvrđeno da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Monilinia fructicola (Winter) Honey, ili

– da su plodovi na odgovarajući način inspekcijski pregledani i tretirani prije berbe i/ili izvoza kako bi se spriječila zaraza štetnim organizmom Monilinia spp.

16.1. Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca, podrijetlom iz trećih zemalja

Plodovi moraju biti bez peteljki i lišća, a na ambalaži se mora nalaziti odgovarajuća oznaka podrijetla.

16.2. Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca, podrijetlom iz trećih zemalja

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.1., 16.3., 16.4. i 16.5., službena izjava:

(a) da plodovi potječu iz zemlje za koju je potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Xanthomonas campestris (nijedan soj patogen za rod Citrus), ili

(b) da plodovi potječu iz područja za koje je potvrđeno da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Xanthomonas campestris (nijedan soj patogen za rod Citrus), što se mora navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika,

(c) ili

– da u skladu sa službenim sustavom nadzora i pregleda simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas campestris (nijednim sojem patogenim za rod Citrus) nisu primijećeni na proizvodnoj površini niti u njezinoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa, i

da se ni na jednom od plodova ubranih na proizvodnoj površini nisu pokazali simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas campestris (nijednim sojem patogenim za rod Citrus), i

da su plodovi tretirani sredstvom kao što je natrijev ortofenilfenat, što se mora navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, i

da su plodovi pakirani na posjedima ili u otpremnim centrima registriranima za tu svrhu, ili

– da su ispunjeni zahtjevi bilo kojeg certifikacijskog sustava koji je priznat kao ekvivalentan gore navedenim odredbama.

16.3. Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca, podrijetlom iz trećih zemalja

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.1., 16.2., 16.4. i 16.5., službena izjava:

(a) da plodovi potječu iz zemlje za koju je potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Cercospora angolensis Carv. et Mendes, ili

 

(b) da plodovi potječu iz područja za koje je potvrđeno da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Cercospora angolensis Carv. et Mendes, što se mora navesti na certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(c) da simptomi zaraze štetnim organizmom Cercospora angolensis Carv. et Mendes nisu primijećeni na proizvodnoj površini niti u njezinoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa, i

da se ni na jednom od plodova ubranih na proizvodnoj površini nisu tijekom odgovarajućeg službenog pregleda pokazali simptomi zaraze tim štetnim organizmom.

16.4. Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca, isključujući plodove Citrus aurantium L., podrijetlom iz trećih zemalja

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.1., 16.2., 16.3. i 16.5., službena izjava:

(a) da plodovi potječu iz zemlje za koju je potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Guignardia citricarpa Kiely (nijedan soj patogen za rod Citrus), ili

(b) da plodovi potječu iz područja za koje je potvrđeno da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Guignardia citricarpa Kiely (nijedan soj patogen za rod Citrus), što se mora navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(c) da simptomi zaraze štetnim organizmom Guignardia citricarpa Kiely (bilo kojim sojem patogenim za rod Citrus) nisu primijećeni na proizvodnoj površini niti u njezinoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa i da se ni na jednom od plodova ubranih na toj površini nisu tijekom odgovarajućeg službenog pregleda pokazali simptomi zaraze tim štetnim organizmom, ili

(d) da plodovi potječu s proizvodne površine na kojoj je provedeno odgovarajuće tretiranje kako bi se suzbio štetni organizam Guignardia citricarpa Kiely (svi sojevi patogeni za rod Citrus), i

da se ni na jednom od plodova ubranih na proizvodnoj površini nisu tijekom odgovarajućeg službenog pregleda pokazali simptomi zaraze tim štetnim organizmom.

16.5. Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca, podrijetlom iz trećih zemalja, za koje je poznato da se u njima na tim plodovima pojavljuju štetni organizmi iz porodice Tephritidae (izvaneuropske vrste)

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popisu III., dijelu B, točkama 2. i 3. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.1., 16.2. i 16.3., službena izjava:

(a) da plodovi potječu iz područja za koje je poznato da se u njima ne pojavljuju relevantni štetni organizmi; ili, ako se tom zahtjevu ne može udovoljiti,

(b) da prilikom službenih inspekcijskih pregleda, koji su se obavljali barem jedanput mjesečno tijekom tri mjeseca prije berbe, na mjestu proizvodnje i u njegovoj neposrednoj blizini, od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni znakovi prisustva relevantnog štetnog organizma i da se ni na jednom od plodova ubranih na mjestu proizvodnje nisu tijekom odgovarajućeg službenog pregleda pokazali znakovi prisustva relevantnog štetnog organizma, ili ako se ni tom zahtjevu ne može udovoljiti,

(c) da se tijekom odgovarajućih službenih pregleda reprezentativnih uzoraka u svim razvojnim stadijima pokazalo da plodovi nisu zaraženi relevantnim štetnim organizmom; ili ako se ni tom zahtjevu ne može udovoljiti,

(d) da su plodovi tretirani odgovarajućim postupkom, bilo da se radi o toplinskom tretiranju pomoću pare, hlađenju ili brzom smrzavanju, što se pokazalo učinkovitim u suzbijanju relevantnog štetnog organizma i pri čemu nije došlo do oštećenja plodova, a ako takvo tretiranje nije bilo moguće, da su plodovi kemijski tretirani.

17. Bilje Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 9., 9.1. i 18., Popisu III., dijelu B, odjeljku I., ili Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 15., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da bilje potječe iz zemalja za koje je potvrđeno da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ili

(b) da bilje potječe iz područja za koje je u skladu s odgovarajućom Međunarodnom normom za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ili

(c) da je bilje koje je na proizvodnoj površini i u njegovoj neposrednoj blizini pokazivalo simptome zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. izdvojeno i uništeno.

18. Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme, te bilje Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. i Strelitziaceae, ukorijenjeno ili zajedno sa supstratom za uzgoj, koji je pridodan bilju ili se nalazi na bilju.

Ne dovodeći u pitanje zabrane koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 16., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da bilje potječe iz zemalja za koje je potvrđeno da se u njima ne pojavljuju štetni organizmi Radopholus citrophilus Huettel et al. i Radopholus similis (Cobb) Thorne; ili

(b) da su od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa na mjestu proizvodnje uzimani reprezentativni uzorci tla i korijena, koji su službeno testirani barem na nematode Radopholus citrophilus Huettel et al. i Radopholus similis (Cobb) Thorne i da su ta testiranja pokazala da uzorci nisu zaraženi tim štetnim organizmima.

19.1. Bilje Crataegus L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 9. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 15. i 17., službena izjava da na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

19.2. Bilje Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima, na tim rodovima, pojavljuju relevantni štetni organizmi

Relevantni štetni organizmi jesu:

– na bilju Fragaria L.:

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,

– Arabis mosaic virus,

– Raspberry ringspot virus,

– Stawberry crinkle virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

– Strawberry mild yellow edge virus,

– Tomato black ring virus,

Xanthomonas fragariae Kennedy et King;

– na bilju Malus Mill.:

Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.;

– na bilju Prunus L.:

– Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye,

– na bilju Prunus persica (L.) Batsch:

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;

– na bilju Pyrus L.:

– Phyllosticta solitaria Ell. et Ev

– na bilju Rubus L.:

– Arabis mosaic virus,

– Raspberry ringspot virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

– Tomato black ring virus,

– na svim vrstama:

izvaneuropski virusi i virusima slični organizmi

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 9. i 18. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 15. i 17., službena izjava da na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni simptomi bolesti koje prouzrokuju relevantni štetni organizmi.

20. Bilje Cydonia Mill i Pyrus L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Pear decline mycoplasm

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 9. i 18. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 15., 17. i 19.2., službena izjava da je bilje koje je na mjestu proizvodnje i u njegovoj neposrednoj blizini pokazivalo simptome koji su pobudili sumnju na zarazu štetnim organizmom Pearl decline mycoplasm uništeno na tom mjestu tijekom posljednja tri potpuna vegetacijska ciklusa.

21.1. Bilje Fragaria L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuju relevantni štetni organizmi.

Relevantni štetni organizmi jesu:

– Strawberry latent »C« virus,

– Strawberry vein banding virus,

– Strawberry witches’ broom mycoplasm

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 18. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 19.2., službena izjava:

(a) da je bilje, isključujući ono uzgojeno iz sjemena:

– ili službeno certificirano prema certifikacijskoj shemi koja zahtijeva da ono potječe izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i da je službeno testiran barem na relevantne štetne organizme, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima, ili

– da je uzgojeno izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je tijekom tri posljednja potpuna vegetacijska ciklusa najmanje jedanput službeno testiran, barem na relevantne štetne organizme, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima,

(b) da simptomi bolesti koje izazivaju relevantni štetni organizmi nisu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje ili na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini, od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

21.2. Bilje Fragaria L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Aphelenchoides besseyi Christie

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 18. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 19.2. i 21.1., službena izjava:

(a) da simptomi zaraze štetnim organizmom Aphelenchoides besseyi Christie nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa, ili

(b) ako se radi o bilju iz kulture tkiva, da je dobiveno od bilja koje udovoljava uvjetima iz podtočke (a) ove točke ili da je službeno testirano na nematode odgovarajućim metodama, pri čemu je utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3. Bilje Fragaria L., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 18. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 19.2., 21.1. i 21.2., službena izjava da bilje potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuju štetni organizmi Anthonomus signatus Say i Anthonomus bisignifer (Schenkling).

22.1. Bilje Malus Mill., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima na bilju Malus Mill. pojavljuju relevantni štetni organizmi.

Relevantni štetni organizmi jesu:

– Cherry rasp leaf virus (američki sojevi),

– Tomato ringspot virus

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 9. i 18., Popisu III., dijelu B, točki 1. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 15., 17. i 19.2., službena izjava:

(a) da je bilje:

– ili službeno certificirano prema certifikacijskoj shemi koja zahtijeva da ono potječe izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i da je službeno testiran, barem na relevantne štetne organizme, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima, ili

– da je uzgojeno izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je u razdoblju od posljednja tri potpuna vegetacijska ciklusa najmanje jedanput službeno testiran, barem na relevantne štetne organizme, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima,

 

(b) da simptomi bolesti koje izazivaju relevantni štetni organizmi nisu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje ili na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

22.2. Bilje Malus Mill., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Apple proliferation mycoplasm

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 9. i 18., Popisu III., dijelu B, točki 1. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 15., 17., 19.2. i 22.1., službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koje je poznato da u njima nije prisutan štetni organizam Apple proliferation mycoplasm; ili

(b) (aa) da je bilje, isključujući ono uzgojeno iz sjemena:

– ili službeno certificirano prema certifikacijskoj shemi koja zahtijeva da ono potječe izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i da je službeno testiran, barem na relevantne štetne organizme, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmom, ili

– da je uzgojeno izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je u razdoblju od posljednjih šest potpunih vegetacijskih ciklusa najmanje jedanput službeno testiran, barem na štetni organizam Apple proliferation mycoplasm, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmom,

 (bb) da simptomi bolesti koje izaziva štetni organizam Apple proliferation mycoplasm nisu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje ili na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednja tri potpuna vegetacijska ciklusa.

23.1. Bilje sljedećih vrsta iz roda Prunus L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje Plum pox virus:

Prunus amygdalus Batsch,

Prunus armeniaca L.,

Prunus blireiana Andre,

– Prunus brigantina Vill.,

Prunus cerasifera Ehrh.,

Prunus cistena Hansen,

Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,

Prunus domestica ssp. domestica L.,

Prunus domestica spp. insititia (L.) C.K.Schneid.,

Prunus domestica spp. italica (Borkh.) Hegi.,

Prunus glandulosa Thunb.,

Prunus holosericea Batal.,

  Prunus hortulana Bailey,

Prunus japonica Thunb.,

Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

Prunus maritima Marsh.,

Prunus mume Sieb et Zucc.,

Prunus nigra Ait.,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina L.,

Prunus sibirica L.,

Prunus simonii Carr.,

Prunus spinosa L.,

Prunus tomentosa Thunb.,

Prunus triloba Lindl. i

– ostalih vrsta iz roda Prunus L. osjetljivih na Plum pox virus

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 9. i 18. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 15. i 19.2., službena izjava:

(a) da je bilje, isključujući ono uzgojeno iz sjemena:

– ili službeno certificirano prema certifikacijskoj shemi koja zahtijeva da ono potječe izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je službeno testiran, barem na Plum pox virus, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmom, ili

– da je uzgojeno izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je u razdoblju od posljednja tri potpuna vegetacijska ciklusa najmanje jedanput službeno testiran, barem na Plum pox virus, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmom,

(b) da simptomi bolesti koje izaziva Plum pox virus nisu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje ili na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednja tri potpuna vegetacijska ciklusa

(c) da su biljke koje su na mjestu proizvodnje pokazivale simptome bolesti koje izazivaju drugi virusi ili virusima slični organizmi izdvojene i uništene.

23.2. Bilje Prunus L., namijenjeno sadnji

(a) podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima na bilju iz roda Prunus L. pojavljuju relevantni štetni organizmi

(b) podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuju relevantni štetni organizmi

(c) podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuju relevantni štetni organizmi.

Relevantni štetni organizmi jesu:

– u slučaju (a):

– Tomato ringspot virus;

– u slučaju (b):

– Cherry rasp leaf virus (američki sojevi),

– Peach mosaic virus (američki sojevi),

– Peach phony rickettsia,

– Peach rosette mycoplasm,

– Peach yellows mycoplasm,

– Plum line pattern virus (američki sojevi)

– Peach X-disease mycoplasm;

– u slučaju (c):

– Little cherry pathogen

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 9. i 18. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 15., 19.2. i 23.1., službena izjava:

(a) da je bilje:

– ili službeno certificirano prema certifikacijskoj shemi koja zahtijeva da ono potječe izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je službeno testiran, barem na relevantne štetne organizme, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima, ili

– da je uzgojeno izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je u razdoblju od posljednja tri potpuna vegetacijska ciklusa najmanje jedanput službeno testiran, barem na relevantne štetne organizme, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima,

(b) da simptomi bolesti koje izazivaju relevantni štetni organizmi nisu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje ili na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednja tri potpuna vegetacijska ciklusa.

24. Bilje Rubus L., namijenjeno sadnji:

(a) podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima na bilju iz roda Rubus L. pojavljuju relevantni štetni organizmi,

(b) podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuju relevantni štetni organizmi.

Relevantni štetni organizmi jesu:

– u slučaju (a):

– Tomato ringspot virus,

– Black raspberry latent virus,

– Cherry leafroll virus,

– Prunus necrotic ringspot virus,

– u slučaju (b):

– Rapsberry leaf curl virus (američki sojevi)

– Cherry rasp leaf virus (američki sojevi)

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 19.2.,

(a) na bilju ne smije biti lisnih uši, uključujući i njihova jajašca,

(b) službena izjava:

(aa) da je bilje:

– ili službeno certificirano prema certifikacijskoj shemi koja zahtijeva da ono potječe izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je službeno testiran, barem na relevantne štetne organizme, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima, ili

– da je uzgojeno izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je u razdoblju od posljednja tri potpuna vegetacijska ciklusa najmanje jedanput službeno testiran, barem na relevantne štetne organizme, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmima,

(bb) da simptomi bolesti koje izazivaju relevantni štetni organizmi nisu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje ili na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

25.1. Gomolji Solanum tuberosum L., podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Ne dovodeći u pitanje zabrane koje se odnose na gomolje navedene u Popisu III., dijelu A, točkama 10., 11. i 12., službena izjava:

(a) da gomolji potječu iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (svi patotipovi isključujući patotip 1, uobičajeni europski patotip) i da od početka odgovarajućeg razdoblja na mjestu proizvodnje niti u njegovoj neposrednoj blizini nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival; ili

(b) da je u zemlji podrijetla udovoljeno odredbama koje su priznate kao ekvivalentne odredbama o suzbijanju štetnog organizma Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

25.2. Gomolji Solanum tuberosum L.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 10., 11. i 12. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 25.1., službena izjava:

 

(a) da gomolji potječu iz zemalja za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ili

(b) da je u zemlji podrijetla udovoljeno odredbama koje su priznate kao ekvivalentne odredbama o suzbijanju štetnog organizma Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

25.3. Gomolji Solanum tuberosum L., isključujući rani krumpir, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje Potato spindle tuber viroid

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na gomolje navedene u Popisu III., dijelu A, točkama 10., 11. i 12. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 25.1. i 25.2., da je onemogućeno klijanje gomolja.

25.4. Gomolji Solanum tuberosum L., namijenjeni sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na gomolje navedene u Popisu III., dijelu A, točkama 10., 11. i 12. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 25.1., 25.2. i 25.3., službena izjava da gomolji potječu s polja za koje je poznato da nije zaraženo štetnim organizmima Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens i Globodera pallida (Stone) Behrens, i

(aa) da gomolji ili potječu iz područja za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ralstonia solanacearum (Smith) Smith; ili

(bb) ako potječu iz područja za koja je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Ralstonia solanacearum (Smith) Smith, da potječu s mjesta proizvodnje za koje je utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom Ralstonia solanacearum (Smith) Smith ili se podrazumijeva da taj organizam tamo nije prisutan jer se provodi odgovarajući postupak njegova iskorjenjivanja, i

(cc) da gomolji ili potječu iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuju štetni organizmi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (nijedna populacija) i Meloidogyne fallax Karssen; ili

(dd) ako potječu iz područja za koja je poznato da se u njima pojavljuju štetni organizmi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (bilo koja populacija) i Meloidogyne fallax Karssen,

– da gomolji ili potječu s mjesta proizvodnje za koje je na temelju godišnjeg sustavnog istraživanja uzgajanih biljaka domaćina, vizualnim pregledom obavljenim u odgovarajuće vrijeme te vizualnim pregledom cijelih i prerezanih gomolja uzetih nakon iskapanja krumpira na mjestu proizvodnje, utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmima Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (nijednom populacijom) i Meloidogyne fallax Karssen, ili

– da su nakon iskapanja uzeti slučajni uzorci krumpira na kojima je odgovarajućom metodom izazivanja simptoma provjereno postoje li simptomi, ili su ti uzorci laboratorijski testirani i u odgovarajuće vrijeme podvrgnuti vizualnom pregledu cijelih i prerezanih gomolja, a obvezno u vrijeme zatvaranja pakiranja ili kontejnera prije stavljanja u prodaju, pri čemu nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmima Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (nijednom populacijom) i Meloidogyne fallax Karssen.

25.5. Bilje iz porodice Solanaceae, namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Potato stolbur mycoplasm

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na gomolje navedene u Popisu III., dijelu A, točkama 10., 11., 12. i 13. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 25.1., 25.2., 25.3. i 25.4., službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmom Potato stolbur mycoplasm nisu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

25.6. Bilje iz porodice Solanaceae, namijenjeno sjetvi ili sadnji, isključujući gomolje Solanum tuberosum L. i sjeme Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje Potato spindle tuber viroid

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 11. i 13. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 25.5., ovisno o slučaju, službena izjava da simptomi zaraze Potato spindle tuber viroidom nisu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

25.7. Bilje Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana L. i Solanum melongena L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Ralstonia solanacearum (Smith) Smith

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 11. i 13. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 25.5. i 25.6., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je utvrđeno da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ralstonia solanacearum (Smith) Smith; ili

 

(b) da simptomi zaraze štetnim organizmom Ralstonia solanacearum (Smith) Smith nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

25.8. Gomolji Solanum tuberosum L., isključujući one namijenjene sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na gomolje navedene u Popisu III., dijelu A, točki 12. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 25.1., 25.2. i 25.3., službena izjava da gomolji potječu iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ralstonia solanacearum (Smith) Smith.

26. Bilje Humulus lupulus L., namijenjeno sadnji

Službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmima Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold i Verticillium dahliae Klebahn na šišarkama hmelja nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.

27.1.  Bilje Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i Pelargonium l’Hérit. ex Ait., namijenjeno sadnji

Službena izjava:

(a) da znakovi prisutnosti štetnog organizma Heliothis armigera Hübner ili Spodoptera littoralis (Boisd.) nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa, ili

(b) da je bilje na odgovarajući način tretirano radi zaštite od navedenih štetnih organizama.

27.2. Bilje Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i Pelargonium l’Hérit. ex Ait.

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 27.1., službena izjava:

(a) da znakovi prisutnosti štetnih organizama Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith ili Spodoptera litura (Fabricius) nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa, ili

(b) da je bilje na odgovarajući način tretirano radi zaštite od navedenih štetnih organizama.

28. Bilje Dendranthema (DC.) Des Moul., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 27.1. i 27.2., službena izjava:

(a) da bilje čine sadnice najdalje treće generacije, dobivene iz materijala za koji je virološkim testiranjem utvrđeno da nije zaražen Chrysanthemum stunt viroidom ili da potječu izravno od materijala za čiji je reprezentativni uzorak od najmanje 10%, službenim inspekcijskim pregledom obavljenim u vrijeme cvatnje, utvrđeno da nije zaražen Chrysanthemum stunt viroidom;

(b) da bilje ili reznice:

– potječu s posjeda na kojem su tijekom razdoblja od tri mjeseca prije otpreme bile službeno inspekcijski pregledane, i to barem jedanput mjesečno, da tijekom tog razdoblja nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Puccinia horiana Hennings i da se u neposrednoj blizini tijekom ta tri mjeseca prije izvoza nisu pojavili simptomi zaraze štetnim organizmom Puccinia horiana Hennings, ili

– da su na odgovarajući način tretirane radi zaštite od štetnog organizma Puccinia horiana Hennings;

(c) u slučaju da se radi o neukorijenjenim reznicama, da simptomi zaraze štetnim organizmom Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx nisu primijećeni ni na reznicama ni na biljkama od kojih reznice potječu, ili ako se radi o ukorijenjenim reznicama, da simptomi zaraze štetnim organizmom Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx nisu primijećeni ni na reznicama ni na gredici za ukorjenjivanje.

29. Bilje Dianthus L., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 27.1. i 27.2., službena izjava:

− da bilje potječe izravno od matičnih biljaka za koje je na temelju službeno odobrenih testova, provedenih barem jedanput tijekom prethodne dvije godine, utvrđeno da nisu zaražene štetnim organizmima Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder i Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,

− da na bilju nisu primijećeni simptomi zaraze navedenim štetnim organizmima.

30. Lukovice Tulipa L. i Narcissus L., isključujući one čije pakiranje ili što drugo dokazuje da su namijenjene prodaji krajnjim kupcima koji se proizvodnjom rezanog cvijeća ne bave profesionalno

Službena izjava da na bilju od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.

31. Pelargonium L’Herit. ex Ait., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje Tomato ringspot virus:

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 27.1. i 27.2.,

(a) tamo gdje nije poznato da se pojavljuje štetni organizam Xiphinema americanum Cobb sensu lato (izvaneuropske populacije) ili drugi prenositelji Tomato ringspot virusa

službena izjava:

(a) da bilje potječe izravno s mjesta proizvodnje za koja je poznato da se na njima ne pojavljuje Tomato ringspot virus; ili

(b) da je uzgojeno iz sadnica najdalje četvrte generacije, koje potječu od matičnih biljaka za koje je u okviru službeno odobrenog sustava viroloških testiranja utvrđeno da nisu zaražene Tomato ringspot virusom,

(b) tamo gdje je poznato da se pojavljuje štetni organizam Xiphinema americanum Cobb sensu lato (izvaneuropske populacije) ili drugi prenositelji Tomato ringspot virusa

službena izjava:

(a) da bilje potječe izravno s mjesta proizvodnje za koja je poznato da se na njima ne pojavljuje Tomato ringspot virus; ili

(b) da je uzgojeno od sadnica najdalje druge generacije, koje potječu od matičnih biljaka za koje je u okviru službeno odobrenog sustava viroloških testiranja utvrđeno da nisu zaražene Tomato ringspot virusom

32.1. Bilje zeljastih vrsta, namijenjeno sadnji, isključujući:

– lukovice,

– bilje iz porodice Poaceae (Gramineae),

– podanke,

– gomolje,

podrijetlom iz trećih zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuju štetni organizmi Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch)

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 27.1., 27.2., 28. i 29., ovisno o slučaju, službena izjava da je bilje uzgojeno u rasadnicima i:

(a) da potječe iz područja za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice potvrdila da u njemu nisu prisutni štetni organizmi Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch), u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, a što se mora navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(b) da potječe s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice temeljem službenih inspekcijskih pregleda provedenih barem jedanput mjesečno tijekom posljednja tri mjeseca prije izvoza utvrdila da nije zaraženo štetnim organizmima Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch), u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, a što se mora navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(c) da je neposredno prije izvoza na odgovarajući način tretirano radi suzbijanja štetnih organizama Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) te da je službenim inspekcijskim pregledom utvrđeno da bilje nije zaraženo štetnim organizmima Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch). Pojedinosti u vezi s tretiranjem moraju se navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

32.2. Rezano cvijeće Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. i Solidago L., i lisnato povrće Apium graveolens L. i Ocimum L.

Službena izjava da je rezano cvijeće i lisnato povrće:

– podrijetlom iz zemlje u kojoj se ne pojavljuju štetni organizmi Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch), ili

– da je neposredno prije izvoza službeno inspekcijski pregledano i da je utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmima Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch).

32.3. Bilje zeljastih vrsta, namijenjeno sadnji, isključujući:

– lukovice,

– bilje iz porodice Poaceae (Gramineae),

– podanke,

– gomolje,

podrijetlom iz trećih zemalja

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 27.1., 27.2., 28., 29. i 32.1., službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuju štetni organizmi Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess), ili

(b) da prilikom službenih inspekcijskih pregleda, provedenih na mjestu proizvodnje barem jedanput mjesečno tijekom posljednja tri mjeseca prije berbe, nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmima Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess), ili

 

(c) da je neposredno prije izvoza na odgovarajući način tretirano radi suzbijanja štetnih organizama Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) te da je službenim inspekcijskim pregledom utvrđeno da bilje nije zaraženo štetnim organizmima Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch). Pojedinosti u vezi s tretiranjem moraju se navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

33. Bilje s korijenjem, posađeno ili namijenjeno sadnji, uzgojeno na otvorenom

Službena izjava da mjesto proizvodnje nije zaraženo štetnim organiz­mima Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens i Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

34. Tlo i supstrat za uzgoj, koji je pridodan bilju ili se nalazi na bilju, koji se u potpunosti ili djelomično sastoji od tla ili krute organske tvari kao što su dijelovi bilja, humus koji sadrži treset ili koru ili bilo kakvu krutu anorgansku tvar, namijenjeni za održavanje vitalnosti bilja, podrijetlom iz:

− Turske,

− Bjelorusije, Gruzije, Moldavije, Rusije, Ukrajine,

− izvaneuropskih zemalja osim Alžira, Egipta, Izraela, Libije, Maroka i Tunisa

Službena izjava:

(a) da u vrijeme sadnje supstrat za uzgoj:

− ili nije sadržavao tlo ni organske tvari, ili

− da je utvrđeno da nije zaražen kukcima i štetnim nematodama i da je na odgovarajući način pregledan, ili toplinski tretiran, ili fumigiran, kako bi se osiguralo da ne sadrži druge štetne organizme, ili

− da je toplinski obrađen odgovarajućim postupkom ili fumigiran, kako bi se spriječila zaraza štetnim organizmima i

(b) da su prilikom sadnje:

− poduzete odgovarajuće mjere da bi se spriječila zaraza supstrata za uzgoj štetnim organizmima, ili

− da je tijekom dva tjedna prije otpreme supstrat otresen s bilja, pri čemu je ostavljena minimalna količina potrebna za održanje njegove vitalnosti tijekom prijevoza i, ako je bilje presađeno, da supstrat za uzgoj upotrijebljen u tu svrhu ispunjava zahtjeve utvrđene točkom (a).

35.1. Bilje Beta vulgaris L., namijenjeno sadnji

Službena izjava da zaraza Beet curly top virusom (izvaneuropskim izolatima) nije primijećena na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa.

35.2. Bilje Beta vulgaris L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da je u njima prisutan Beet leaf curl virus

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 35.1., službena izjava:

(a) da nije poznato da je na mjestu proizvodnje prisutan Beet leaf curl virus; i

(b) da simptomi zaraze Beet leaf curl virusom nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa.

36.1. Bilje, namijenjeno sadnji, isključujući:

– lukovice,

– podanke,

– gomolje,

podrijetlom iz trećih zemalja

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 27.1., 27.2., 28., 29., 31., 32.1. i 32.3., službena izjava da je bilje uzgojeno u rasadnicima i:

(a) da potječe iz područja nezaraženog štetnim organizmom Thrips palmi Karny, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice, što se mora navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(b) da potječe s mjesta proizvodnje koje nije zaraženo štetnim organiz­mom Thrips palmi Karny i koje je takvim, u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, proglasila nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice, da je naziv toga područja naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, u rubrici »Dopunska izjava«, te da je službenim inspekcijskim pregledima, koji su obavljani najmanje jedanput mjesečno tijekom posljednja tri mjeseca prije izvoza, utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom Thrips palmi Karny, ili

(c) da je netom prije izvoza na odgovarajući način tretirano radi suzbijanja štetnog organizma Thrips palmi Karny i službeno inspekcijski pregledano, pri čemu je utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom Thrips palmi Karny. Pojedinosti o tretiranju moraju se navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

36.2. Rezano cvijeće Orchidaceae te plodovi Momordica L. i Solanum melongena L., podrijetlom iz trećih zemalja

Službena izjava da su rezano cvijeće i plodovi:

– podrijetlom iz zemlje u kojoj se ne pojavljuje štetni organizam Thrips palmi Karny, ili

– da je neposredno prije izvoza službenim inspekcijskim pregledom utvrđeno da nisu zaraženi štetnim organizmom Thrips palmi Karny.

37. Bilje Arecaceae (Palmae), namijenjeno sadnji, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

Ne dovodeći u pitanje zabrane koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 17., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da bilje ili potječe iz područja za koje je poznato da u njemu nisu prisutni štetni organizmi Palm lethal yellowing mycoplasm i Cadang-cadang viroid i da na mjestu proizvodnje i u njegovoj neposrednoj blizini nisu primijećeni simptomi zaraze tim štetnim organizmima od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa; ili

(b) da simptomi zaraze štetnim organizmima Palm lethal yellowing mycoplasm i Cadang-cadang viroid nisu primijećeni na bilju od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa, da je bilje koje je na mjestu proizvodnje pokazivalo simptome koji su upućivali na zarazu tim štetnim organizmima na tom mjestu izdvojeno i uništeno te da je bilje tretirano odgovarajućim postupkom kako bi se uklonio štetni organizam Myndus crudus Van Duzee;

(c) kad se radi o bilju iz kulture tkiva, da bilje potječe od bilja koje ispunjava zahtjeve određene točkama (a) i (b).

38.1. Bilje Camellia L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

Službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ciborinia camelliae Kohn; ili

(b) da na mjestu proizvodnje, na bilju u cvatu, od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ciborinia camelliae Kohn.

38.2. Bilje Fuchsia L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz SAD-a ili Brazila

Službena izjava da na mjestu proizvodnje nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Aculops fuchsiae Keifer, da je bilje neposredno prije izvoza pregledano i da je pritom utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom Aculops fuchsiae Keifer.

39. Drveće i grmlje namijenjeno sadnji, isključujući bilje iz kulture tkiva, podrijetlom iz trećih zemalja, osim europskih i mediteranskih zemalja

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17., 18., Popisu III., dijelu B, točki 1. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1., 8.2., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1. i 38.2., ovisno o slučaju, službena izjava da je bilje:

− čisto (bez biljnog otpada) i bez cvjetova i plodova,

− uzgojeno u rasadniku,

− pregledano u odgovarajuće vrijeme i prije izvoza, pri čemu je utvrđeno da nema simptoma zaraze štetnim bakterijama, virusima i virusima sličnim štetnim organizmima i da ili ne pokazuje znakove ili simptome zaraze štetnim nematodama, kukcima, grinjama i gljivama, ili je tretirano odgovarajućim postupkom kako bi se uklonili takvi štetni organizmi.

40. Bjelogorično drveće i grmlje, namijenjeno sadnji, isključujući bilje iz kulture tkiva, podrijetlom iz trećih zemalja, osim europskih i mediteranskih zemalja

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 2., 3., 9., 15., 16., 17. i 18., Popisu III., dijelu B, točki 1. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 11.1., 11.2., 11.3., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 33., 36.1., 38.1., 38.2., 39. i 45.1., ovisno o slučaju, službena izjava da je bilje u stanju mirovanja i bez lišća.

41. Jednogodišnje i dvogodišnje bilje, isključujući bilje iz porodice Poaceae (Gramineae), namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja koje nisu europske ili mediteranske

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 11. i 13. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 33., 34., 35.1. i 35.2., ovisno o slučaju, službena izjava da je bilje:

– uzgojeno u rasadniku

– bez biljnog otpada, cvjetova i plodova,

 

– pregledano u odgovarajuće vrijeme i prije izvoza te

– da je pritom utvrđeno da ne pokazuje simptome zaraze štetnim bakterijama, virusima i virusima sličnim štetnim organizmima i

– da ili ne pokazuje znakove ili simptome zaraze štetnim nematodama, kukcima, grinjama i gljivama ili da je tretirano odgovarajućim postup­kom kako bi se uklonili takvi štetni organizmi.

42. Bilje iz porodice Poaceae (Gramineae), i to višegodišnje ukrasne trave iz potporodica Bambusoideae, Panicoideae i rodova Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L., namijenjene sadnji, podrijetlom iz zemalja koje nisu europske ili mediteranske

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 33. i 34., ovisno o slučaju, službena izjava da je bilje:

– uzgojeno u rasadniku,

– bez biljnog otpada, cvjetova i plodova,

– pregledano u odgovarajuće vrijeme i prije izvoza, te da je pritom

– utvrđeno da ne pokazuje simptome zaraze štetnim bakterijama, virusima i virusima sličnim štetnim organizmima, i

– utvrđeno da ili ne pokazuje znakove ili simptome zaraze štetnim nematodama, kukcima, grinjama i gljivama, ili da je tretirano odgovarajućim postupkom kako bi se uklonili takvi štetni organizmi.

43. Patuljasto bilje dobiveno na prirodan ili umjetan način, namijenjeno sadnji, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17., 18., Popisu III.. dijelu B, točki 1. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1., 38.2., 39., 40. i 42., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da je bilje, uključujući i ono prikupljeno izravno s prirodnih staništa, najmanje dvije uzastopne godine prije otpreme držano, uzgajano i oblikovano u službeno registriranim rasadnicima koji podliježu sustavu službenog nadzora,

(b) da je bilje u rasadnicima, na koje se odnosi točka (a):

(aa) barem tijekom razdoblja navedenoga u točki (a):

– bilo posađeno u posudama za uzgoj koje su bile smještene na policama najmanje 50 cm iznad zemlje;

– tretirano odgovarajućim postupcima kako bi se osiguralo da nije zaraženo izvaneuropskim vrstama hrđa; djelatne tvari, koncentracije i nadnevci primjene sredstava za zaštitu bilja korištenih za tretiranje moraju se navesti u fitosanitarnom certifikatu propisanom člankom 6. ovoga Pravilnika, u rubrici »Postupak dezinfestacije«,

– najmanje šest puta godišnje u odgovarajućim vremenskim razmacima službeno inspekcijski pregledano na prisustvo relevantnih štetnih organizama navedenih u prilozima ovom Pravilniku. Ti se pregledi, koji obuhvaćaju i bilje u neposrednoj blizini rasadnika navedenih u točki (a), obavljaju barem vizualnim pregledom svakog reda u polju ili rasadniku i vizualnim pregledom svih nadzemnih dijelova biljke; pritom se koristi slučajni uzorak od najmanje 300 biljaka iz određenog roda, kad ukupan broj biljaka iz toga roda nije veći od 3 000, ili 10%, kad je broj biljaka iz toga roda veći od 3 000;

– da je tim pregledima utvrđeno da bilje nije zaraženo relevantnim štetnim organizmima, kako je navedeno u prethodnom podstavku. Zaražene se biljke moraju ukloniti. Preostale se biljke, po potrebi, tretiraju učinkovitim metodama i dodatno zadržavaju koliko je to potrebno, te ponovo pregledavaju kako bi se osiguralo da nisu zaražene relevantnim štetnim organizmima,

– da je posađeno ili u neupotrebljeni umjetni supstrat za uzgoj ili u prirodni supstrat za uzgoj koji je prethodno fumigiran ili na odgovarajući način toplinski tretiran i u kojemu nema štetnih organizama,

– da se držalo u uvjetima koji jamče da je supstrat za uzgoj ostao nezaražen štetnim organizmima i da je dva tjedna prije isporuke:

 

– otreseno i oprano čistom vodom kako bi se uklonio prvobitni supstrat za uzgoj i da se držalo neukorijenjeno, ili

– otreseno i oprano čistom vodom kako bi se uklonio prvobitni supstrat za uzgoj i presađeno u supstrat za uzgoj koji ispunjava uvjete određene petim podstavkom točke (aa), ili

– da je supstrat za uzgoj tretiran odgovarajućim postupcima kako bi se osiguralo da nije zaražen štetnim organizmima; djelatne tvari, koncentracije i nadnevci primjene sredstava za zaštitu bilja korištenih za tretiranje moraju se navesti u fitosanitarnom certifikatu propisanom člankom 6. ovoga Pravilnika, u rubrici »Postupak dezinfestacije«.

(bb) pakirano u zatvorene kontejnere koji su službeno zapečaćeni i označeni registracijskim brojem dotičnog registriranog rasadnika; taj broj mora biti naveden i u rubrici »Dopunska izjava« fitosanitarnog certifikata propisanog člankom 6. ovoga Pravilnika, što omogućuje identifikaciju pošiljke.

44. Zeljasto višegodišnje bilje, namijenjeno sadnji, iz porodica Caryophyllaceae (isključujući Dianthus L.), Asteraceae (Compositae) (isključujući Dendranthema (DC.) Des Moul.), Brassicaceae (Cruciferae), Fabaceae (Leguminosae) i Rosaceae (isključujući Fragaria L.) podrijetlom iz trećih zemalja, osim europskih i mediteranskih zemalja

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 32.1., 32.2., 32.3., 33. i 34., ovisno o slučaju, službena izjava da je bilje:

– uzgojeno u rasadniku

– bez biljnog otpada, cvjetova i plodova,

– pregledano u odgovarajuće vrijeme i prije izvoza i da je pritom

– utvrđeno da ne pokazuje simptome zaraze štetnim bakterijama, virusima i virusima sličnim štetnim organizmima i

– da ili ne pokazuje znakove ili simptome zaraze štetnim nematodama, kukcima, grinjama i gljivama, ili je tretirano odgovarajućim postupkom kako bi se uklonili takvi štetni organizmi.

45.1. Bilje zeljastih vrsta i bilje Ficus L. i Hibiscus L., namijenjeno sadnji, isključujući lukovice, podanke i gomolje, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.3. i 36.1., službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice potvrdila da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije), u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, a što se mora navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(b) da bilje potječe s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice službenim inspekcijskim pregledima provedenim barem jedanput svaka tri tjedna tijekom posljednjih devet tjedana prije izvoza, utvrdila da nije zaraženo štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije), u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, što se mora navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(c) da se bilje, u slučajevima kad je štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije) pronađen na mjestu proizvodnje, držalo ili je proizvedeno na tom mjestu proizvodnje, da je na odgovarajući način tretirano da bi se suzbio štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije) te da poslije na tom mjestu proizvod­nje službenim inspekcijskim pregledima, koji su se obavljali jedanput tjedno tijekom posljednjih devet tjedana prije izvoza i tijekom praćenja zdravstvenoga stanja u spomenutom razdoblju, nije ustanovljena zaraza štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije), što je posljedica primjene odgovarajućih postupaka iskorjenjivanja štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije). Pojedinosti u vezi s tretiranjem moraju se navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

45.2. Rezano cvijeće Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L., i lisnato povrće Ocimum L., podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja

Službena izjava da je rezano cvijeće i lisnato povrće:

– podrijetlom iz zemlje u kojoj se ne pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije), ili

 

– da je neposredno prije izvoza službenim inspekcijskim pregledom utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije).

45.3. Bilje Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje Tomato yellow leaf curl virus

(a) Tamo gdje nije poznato da se pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn.

(b) Tamo gdje je poznato da se pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn.

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 13. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 25.5., 25.6. i 25.7., ovisno o slučaju:

Službena izjava da simptomi zaraze Tomato yellow leaf curl virusom nisu primijećeni na bilju

Službena izjava:

(a) da simptomi zaraze Tomato yellow leaf curl virusom nisu primijećeni na bilju i

(aa) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn.

(bb) da je službenim inspekcijskim pregledima, koji su se obavljali barem jedanput mjesečno tijekom tri mjeseca prije izvoza, ustanovljeno da se na mjestu proizvodnje ne pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn., ili

(b) da simptomi zaraze Tomato yellow leaf curl virusom nisu primijećeni na mjestu proizvodnje i da su se na mjestu proizvodnje provodili odgovarajući postupci tretiranja i praćenje zdravstvenoga stanja, čime je spriječena zaraza štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn.

46. Bilje namijenjeno sadnji, isključujući gomolje i podanke, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojav­ljuju relevantni štetni organizmi.

Relevantni štetni organizmi jesu:

– Bean golden mosaic virus,

– Cowpea mild mottle virus,

– Lettuce infectious yellow virus,

– Pepper mild tigré virus,

– Squash leaf curl virus i

– drugi virusi koje prenosi Bemisia tabaci Genn.

(a) Tamo gdje nije poznato da se pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije) ili drugi prenositelji relevantnih štetnih organizama

(b) Tamo gdje je poznato da se pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije) ili drugi prenositelji relevantnih štetnih organizama

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 13. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 35.1., 35.2., 44., 45., 45.1., 45.2. i 45.3., ovisno o slučaju

Službena izjava da simptomi zaraze relevantnim štetnim organizmima nisu primijećeni na bilju tijekom njegovoga potpunoga vegetacijskog ciklusa

Službena izjava da simptomi zaraze relevantnim štetnim organizmima nisu primijećeni na bilju tijekom odgovarajućeg razdoblja, i

(a) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. i drugi prenositelji relevantnih štetnih organizama; ili

(b) da je službenim inspekcijskim pregledima obavljenima u odgovarajuće vrijeme utvrđeno da se na mjestu proizvodnje ne pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. i drugi prenositelji relevantnih štetnih organizama; ili

(c) da je bilje tretirano odgovarajućim postupkom kako bi se iskorijenio štetni organizam Bemisia tabaci Genn.

47. Sjeme Helianthus annuus L.

Službena izjava:

(a) da sjeme potječe iz područja za koja je poznato da nije zaraženo štetnim organizmom Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni; ili

(b) da je sjeme, isključujući ono dobiveno od sorata otpornih na sve patotipove štetnog organizma Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni koji su prisutni u proizvodnom području, tretirano odgovarajućim postupkom radi zaštite od štetnog organizma Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

48. Sjeme Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Službena izjava da je sjeme dobiveno odgovarajućom metodom ekstrak­cije kiselinom ili nekom službeno odobrenom ekvivalentnom metodom, i

(a) da sjeme ili potječe iz područja za koja nije poznato da se u njima pojavljuju štetni organizmi Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye i Potato spindle tuber viroid; ili

 

(b) da na bilju na mjestu proizvodnje tijekom potpunoga vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni simptomi bolesti koje prouzrokuju ti štetni organizmi; ili

(c) da je reprezentativni uzorak sjemena službeno testiran odgovarajućim metodama, barem na navedene štetne organizme, i da je tim testiranjem utvrđeno da sjeme nije zaraženo tim štetnim organizmima.

49.1. Sjeme Medicago sativa L.

Službena izjava:

(a) da simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa i da štetni organizam Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nije otkriven ni laboratorijskim testovima provedenima na reprezentativnom uzorku; ili

(b) da je prije izvoza obavljena fumigacija sjemena.

49.2. Sjeme Medicago sativa L. podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al.

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 49.1., službena izjava:

(a) da nije poznato da se štetni organizam Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. pojavljivao na poljoprivrednom gospodarstvu ili u njegovoj neposrednoj blizini u posljednjih deset godina

(b) ili da

– usjev pripada sorti koja je priznata kao visokootporna na Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., ili

– da u vrijeme kad je sjeme pobrano još nije bio započeo njezin četvrti potpuni vegetacijski ciklus od sjetve i da prije toga nije bilo više od jednog uroda sjemena s toga usjeva, ili

– da težinski udio inertne tvari, utvrđen u skladu s pravilima koja se primjenjuju pri certifikaciji sjemena, nije veći od 0,1%;

(c) da tijekom posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa ili, ovisno o slučaju, tijekom posljednja dva vegetacijska ciklusa, na mjestu proizvod­nje niti na bilo kojem od susjednih usjeva Medicago sativa L. nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;

(d) da je usjev uzgojen na površini na kojoj se tijekom posljednje tri godine prije sjetve nije uzgajala Medicago sativa L.

50. Sjeme Oryza sativa L.

Službena izjava:

(a) da je sjeme službeno testirano na nematode i da je utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom Aphelenchoides besseyi Christie; ili

(b) da je sjeme tretirano vrućom vodom ili nekim drugim odgovarajućim postupkom kako bi se suzbio štetni organizam Aphelenchoides besseyi Christie.

51. Sjeme Phaseolus L.

Službena izjava:

(a) da sjeme potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye; ili

(b) da je testiran reprezentativni uzorak sjemena i da je pritom utvrđeno da nije zaražen štetnim organizmom Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

52. Sjeme Zea mais L.

Službena izjava:

(a) da sjeme potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Erwinia stewartii (Smith) Dye; ili

(b) da je reprezentativni uzorak sjemena testiran i da je pritom utvrđeno da nije zaražen štetnim organizmom Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53. Sjeme iz rodova Triticum, Secale i X Triticosecale iz Afganistana, Indije, Irana, Iraka, Meksika, Nepala, Pakistana, Južnoafričke Republike i SAD-a, gdje je poznato da se pojavljuje štetni organizam Tilletia indica Mitra

Službena izjava da sjeme potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Tilletia indica Mitra. Naziv toga područja mora se navesti u fitosanitarnom certifikatu iz članka 6. ovoga Pravilnika.

54. Zrnje iz rodova Triticum, Secale i X Triticosecale iz Afganistana, Indije, Irana, Iraka, Meksika, Nepala, Pakistana, Južnoafričke Republike i SAD-a, gdje je poznato da se pojavljuje štetni organizam Tilletia indica Mitra

Službena izjava:

(i) da žitarice ili potječu iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Tilletia indica Mitra. Naziv toga područja mora se navesti u fitosanitarnom certifikatu iz članka 6. ovoga Pravilnika, u rubrici »Mjesto podrijetla«; ili

(ii) da na mjestu proizvodnje simptomi zaraze štetnim organizmom Tilletia indica Mitra nisu primijećeni na bilju tijekom njegovoga posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa, da su reprezentativni uzorci tih žitarica uzeti i u vrijeme žetve i prije otpreme, da su testirani i da je tim testiranjem utvrđeno da nisu zaraženi štetnim organizmom Tilletia indica Mitra; ovo potonje mora se navesti u fitosanitarnom certifikatu propisanom člankom 6., u rubrici br. 8 (naziv proizvoda) kao: »testirano i utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom Tilletia indica Mitra«.

 

Odjeljak II.
 

BILJE, BILJNI PROIZVODI I DRUGI NADZIRANI PREDMETI KOJI POTJEČU IZ REPUBLIKE HRVATSKE I PREMJEŠTAJU SE NANJEZINU TERITORIJU
 

Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti

Posebni zahtjevi

– – –

– – –

2. Drvo Platanus L., uključujući i ono koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu

(a) Službena izjava da drvo potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter; ili

(b) da je oznakom »kiln-dried« (»sušeno u komori«), ili »KD«, ili nekom drugom međunarodno prihvaćenom oznakom, stavljenom na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu s važećom trgovačkom praksom, potvrđeno da je ono u vrijeme proizvodnje bilo osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.

– – –

– – –

4. Bilje Pinus L., namijenjeno sadnji

Službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmom Scrirrhia pini Funk et Parker nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa.

5. Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 4., ovisno o slučaju, službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmom Melampsora medusae Thümen nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa.

6. Bilje Populus L., namijenjeno sadnji

Službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmom Melampsora medusae Thümen nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa.

7. Bilje Castanea Mill. i Quercus L., namijenjeno sadnji

Službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ili

(b) da simptomi zaraze štetnim organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa.

8. Bilje Platanus L., namijenjeno sadnji

Službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter, ili

(b) da simptomi zaraze štetnim organizmom Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa.

9. Bilje Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L., namijenjeno sadnji

Službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je potvrđeno da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; ili

(b) da je na proizvodnoj površini i u njezinoj neposrednoj blizini izdvojeno i uništeno bilje koje je pokazivalo simptome zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

10. Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme

Službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuju štetni organizmi Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall i Citrus tristeza virus (europski sojevi), ili

(b) da je bilje uzgojeno prema certifikacijskoj shemi koja zahtijeva da ono potječe izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima, koji je službeno pojedinačno testiran, barem na Citrus tristeza virus (europske sojeve) i Citrus vein enation woody gall, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode i koji je cijelo vrijeme rastao u stakleniku sigurnom od kukaca ili u izoliranom kavezu, gdje nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmima Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall i Citrus tristeza virus (europskim sojevima), ili

(c) da je:

– bilje uzgojeno prema certifikacijskoj shemi koja zahtijeva da ono potječe izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je službeno, pojedinačno testiran, barem na Citrus vein enation woody gall i Citrus tristeza virus (europske sojeve), pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen Citrus tristeza virusom (europskim sojevima), te da je to bilje na temelju službenoga pojedinačnog testiranja, provedenog prema metodama spomenutima u ovom podstavku, certificirano kao nezaraženo, barem Citrus tristeza virusom (europskim sojevima); i

– da je bilje pregledano i da od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmima Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall i Citrus tristeza virusom (europskim sojevima).

11. Bilje Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. i Strelitziaceae, ukorijenjeno ili sa supstratom za uzgoj koji je pridodan bilju ili se nalazi na bilju

Službena izjava:

(a) da na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa nije primijećena zaraza štetnim organizmom Radopholus similis (Cobb) Thorne; ili

(b) da su od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa tlo i korijenje sumnjivih biljaka službeno testirani na nematode, barem na Radopholus similis (Cobb) Thorne i da je testiranjem utvrđeno da bilje nije zaraženo tim štetnim organizmom.

12. Bilje Fragaria L., Prunus L. i Rubus L., namijenjeno sadnji

Službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuju relevantni štetni organizmi, ili

(b) da na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni simptomi bolesti koje izazivaju relevantni štetni organizmi.

Relevantni štetni organizmi jesu:

– na bilju Fragaria L.:

Phytophtora fragariae Hickmann, var. fragariae,

– Arabis mosaic virus,

– Raspberry ringspot virus,

– Strawberry crinkle virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

 

– Strawberry mild yellow edge virus,

– Tomato black ring virus,

Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

– na bilju Prunus L.:

– Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,

– na bilju Prunus persica (L.) Batsch:

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

– na bilju Rubus L.:

– Arabis mosaic virus,

– Raspberry ringspot virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

– Tomato black ring virus.

13. Bilje Cydonia Mill. i Pyrus L., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 9., službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Pear decline mycoplasm; ili

(b) da je bilje koje je na mjestu proizvodnje i u njegovoj neposrednoj blizini pokazivalo simptome koji su upućivali na zarazu štetnim organizmom Pear decline mycoplasm, izdvojeno i uništeno na tom mjestu tijekom razdoblja od posljednja tri cjelokupna vegetacijska ciklusa.

14. Bilje Fragaria L., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 12., službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Aphelenchoides besseyi Christie; ili

(b) da simptomi zaraze štetnim organizmom Aphelenchoides besseyi Christie nisu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa; ili

(c) kad se radi o bilju iz kulture tkiva, da ono potječe od bilja koje ispunjava zahtjeve utvrđene odjeljkom (b) ove točke ili da je službeno testirano odgovarajućim testovima na nematode, pri čemu je utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom Aphelenchoides besseyi Christie.

15. Bilje Malus Mill, namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 9., službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Apple proliferation mycoplasm; ili

(b) (aa) da je bilje, isključujući ono uzgojeno iz sjemena:

– ili službeno certificirano prema certifikacijskoj shemi koja zahtijeva da ono potječe izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je službeno testiran, barem na štetni organizam Apple proliferation mycoplasm, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmom, ili

– da ono potječe izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je tijekom posljednjih šest potpunih vegetacijskih ciklusa najmanje jedanput službeno testiran, barem na štetni organizam Apple proliferation mycoplasm, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmom;

– (bb) da od početka tri posljednja potpuna vegetacijska ciklusa na bilju na mjestu proizvodnje i na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini nisu primijećeni simptomi bolesti koje izaziva štetni organizam Apple proliferation mycoplasm.

16. Bilje sljedećih vrsta iz roda Prunus L., namijenjeno sadnji:

Prunus amygdalus Batsch,

Prunus armeniaca L.,

Prunus blireiana Andre,

Prunus brigantina Vill.,

Prunus cerasifera Ehrh.,

Prunus cistena Hansen,

Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,

Prunus domestica ssp. domestica L.,

Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,

Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

Prunus glandulosa Thunb.,

Prunus holosericea Batal.,

Prunus hortulana Bailey,

Prunus japonica Thunb.,

Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

Prunus maritima Marsh.,

Prunus mume Sieb et Zucc.,

Prunus nigra Ait.,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina L.,

Prunus sibirica L.,

Prunus simonii Carr.,

Prunus spinosa L.,

Prunus tomentosa Thunb.,

Prunus triloba Lindl.

– i ostalih vrsta iz roda Prunus L., osjetljivih na Plum pox virus

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 12., službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje Plum pox virus; ili

(b) (aa) da je bilje, isključujući ono uzgojeno iz sjemena:

– ili službeno certificirano prema certifikacijskoj shemi koja zahtijeva da ono potječe izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je službeno testiran, barem na Plum pox virus, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmom, ili

– da ono potječe izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je u posljednja tri potpuna vegetacijska ciklusa najmanje jedanput službeno testiran, barem na Plum pox virus, pri čemu su se koristili odgovarajući indikatori ili ekvivalentne metode, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen tim štetnim organizmom;

(bb) da od početka tri posljednja potpuna vegetacijska ciklusa na bilju na mjestu proizvodnje i na osjetljivom bilju u njegovoj neposrednoj blizini nisu primijećeni simptomi bolesti koje izaziva Plum pox virus;

(cc) da su biljke, koje su na mjestu proizvodnje pokazivale simptome bolesti koje izazivaju drugi virusi ili virusima sličnim organizmima, izdvojene i uništene.

17. Bilje Vitis L., isključujući plodove i sjeme

Službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmima Grapevine flavescence dorée MLO i Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. nisu primijećeni na matičnom bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednja dva potpuna vegetacijska ciklusa.

18.1. Gomolji Solanum tuberosum L., namijenjeni sadnji

Službena izjava:

(a) da je udovoljeno odredbama koje se odnose na suzbijanje štetnog organizma Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival; i

(b) ili da gomolji potječu iz područja za koje je poznato da u njemu nije prisutan štetni organizam Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ili da je udovoljeno odredbama u pogledu suzbijanja štetnog organizma Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.; i

(c) da gomolji potječu s polja za koje je poznato da nije zaraženo štetnim organizmima Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens i Globodera pallida (Stone) Behrens; i

(d) (aa) da gomolji ili potječu iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ralstonia solanacearum (Smith) Smith; ili

(bb) kad se radi o područjima za koja je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Ralstonia solanacearum (Smith) Smith, da gomolji potječu s mjesta proizvodnje za koje je utvrđeno da na njemu nije prisutan štetni organizam Ralstonia solanacearum (Smith) Smith, ili koje se smatra nezaraženim jer se provodi odgovarajući postupak iskorjenjivanja štetnog organizma Ralstonia solanacearum (Smith) Smith; i

(e) da gomolji ili potječu iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuju štetni organizmi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (sve populacije) i Meloidogyne fallax Karssen, ili ako potječu iz područja za koja je poznato da se u njima pojavljuju štetni organizmi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (sve populacije) i Meloidogyne fallax Karssen:

 

– da gomolji ili potječu s mjesta proizvodnje za koje je na temelju godišnjega sustavnog istraživanja uzgajanih biljaka domaćina, vizualnim pregledom cijelih i prerezanih gomolja uzetih nakon iskapanja krumpira na mjestu proizvodnje, utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmima Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (nijednom populacijom) i Meloidogyne fallax Karssen,

– da su nakon iskapanja uzeti slučajni uzorci krumpira na kojima je odgovarajućom metodom izazivanja simptoma provjereno postoje li simptomi ili su ti uzorci laboratorijski testirani i u odgovarajuće vrijeme podvrgnuti vizualnom pregledu cijelih i prerezanih gomolja, a obavezno u vrijeme zatvaranja pakiranja ili kontejnera prije stavljanja u prodaju, pri čemu nisu uočeni simptomi zaraze štetnim organizmima Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (nijednom populacijom) i Meloidogyne fallax Karssen.

18.2. Gomolji Solanum tuberosum L., namijenjeni sadnji, isključujući gomolje onih sorti koje su službeno priznate

Ne dovodeći u pitanje posebne zahtjeve koji se odnose na gomolje navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 18.1., službena izjava:

– da gomolji pripadaju poboljšanim selekcijama, pri čemu takva izjava mora biti na odgovarajući način navedena u dokumentu koji prati predmetne gomolje, i

– da potječu izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je službeno testiran odgovarajućim metodama, u karantenskim uvjetima, i za koji je tim testiranjem utvrđeno da nije zaražen štetnim organizmima.

18.3. Bilje Solanum L., koje formira vriježe ili gomolje, i njegovi križanci, namijenjeni sadnji, isključujući one gomolje Solanum tuberosum L. koji su navedeni u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 18.1. ili 18.2. i materijal potreban za održavanje kulture, koji se čuva u bankama gena ili zbirkama genetskog materijala

(a) Bilje se držalo u karantenskim uvjetima i testiranjem provedenim u karantenskim uvjetima utvrđeno je da nije zaraženo štetnim organizmima;

(b) testiranje u karantenskim uvjetima spomenuto pod (a):

(aa) nadgledala je nacionalna organizacija za zaštitu bilja i provelo ga je stručno osposobljeno osoblje te organizacije ili drugog službeno ovlaštenog tijela;

(bb) obavljeno je na mjestu koje je opremljeno odgovarajućom opremom i uređajima dovoljnima da se spriječi širenje štetnih organizama i da se materijal, uključujući i indikatorske biljke, držao na način kojim se otklanja svaka opasnost od širenja štetnih organizama;

(cc) obavljeno je na svakoj jedinici materijala,

– vizualnim pregledom koji se obavljao u pravilnim razmacima tijekom barem jednoga potpunoga vegetacijskog ciklusa, s težištem na simptomima koje izazivaju štetni organizmi, pri kojem se vodilo računa o vrsti materijala i njegovom razvojnom stadiju tijekom testiranja,

– testiranjem, u skladu s odgovarajućim metodama:

– kada je u pitanju krumpir u bilo kojem obliku, barem na:

– Andean potato latent virus,

– Arracacha virus B oca strain,

– Potato black ringspot virus,

– Potato spindle tuber viroid,

– Potato virus T,

– Andean potato mottle virus,

– uobičajene viruse krumpira: A, M, S, V, X i Y (uključujući Yo, Yn i Yc) i Potato leaf roll virus,

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,

Ralstonia solanacearum (Smith) Smith;

– u slučaju pravoga sjemenskoga krumpira, barem na gore navedene viruse i viroide;

(dd) dopunjeno je odgovarajućim testiranjem u slučajevima u kojima su vizualnim pregledom otkriveni bilo kakvi drugi simptomi, kako bi se identificirali štetni organizmi koji su izazvali takve simptome;

 

(c) sav materijal za koji je testiranjima navedenima pod (b) utvrđeno da je zaražen štetnim organizmima navedenima pod (b) odmah je uništen ili podvrgnut postupcima kojima su uklonjeni ti štetni organizmi;

(d) svaka organizacija ili istraživačka ustanova koja posjeduje takav materijal mora o tome obavijestiti nadležnu upravu.

18.4. Bilje Solanum L., koje formira vriježe i gomolje, i njegovi križanci, namijenjeno sjetvi ili sadnji, koje se čuva u bankama gena ili zbirkama genetskog materijala

Svaka organizacija ili istraživačka ustanova koja posjeduje takav materijal mora o tome obavijestiti nadležnu upravu.

18.5. Gomolji Solanum tuberosum L., isključujući one navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 18.1., 18.2., 18.3. ili 18.4.

Mora postojati dokaz u obliku registracijskog broja stavljenog na pakiranje, ili u slučaju pošiljke krumpira koja se prevozi u rasutom stanju, na vozilo kojim se krumpir prevozi, da je krumpir uzgojio službeno registrirani proizvođač ili da potječe iz službeno registriranoga zbirnog skladišta ili iz otpremnih centara koji se nalaze u području proizvodnje, a kojim se jamči da gomolji nisu zaraženi štetnim organizmom Ralstonia solanacearum (Smith) Smith i da je udovoljeno

(a) odredbama koje se odnose na suzbijanje štetnog organizma Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival; i

(b) ovisno o slučaju, štetnog organizma Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

18.6. Bilje iz porodice Solanaceae, namijenjeno sadnji, isključujući bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 18.4. ili 18.5.

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 18.1., 18.2. i 18.3., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a)  da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Potato stolbur mycoplasm; ili

(b) da simptomi zaraze štetnim organizmom Potato stolbur mycoplasm nisu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa.

18.7. Bilje Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw, Musa L., Nicotiana L. i Solanum melongena L., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 18.6., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojav­ljuje štetni organizam Ralstonia solanacearum (Smith) Smith; ili

(b) da simptomi zaraze štetnim organizmom Ralstonia solanacearum (Smith) Smith nisu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa.

19. Bilje Humulus lupulus L., namijenjeno sadnji

Službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmom Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold i Verticillium dahliae Klebahn nisu primijećeni na hmelju na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa.

20. Bilje Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i Pelargonium l’Hérit. ex Ait., namijenjeno sadnji

Službena izjava:

(a) da znakovi pojave Heliothis armigera Hübner ili Spodoptera littoralis (Boisd.) nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa, ili

(b) da je bilje tretirano odgovarajućim postupkom radi zaštite od navedenih štetnih organizama.

21.1. Bilje Dendranthema (DC.) Des Moul., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 20., službena izjava:

(a) da bilje čine presadnice najdalje treće generacije, dobivene od materijala za koji je virološkim ispitivanjima utvrđeno da nije zaražen Chrysanthemum stunt viroidom ili da ono potječe izravno od materijala za čiji je reprezentativni uzorak od najmanje 10% službenim inspekcijskim pregledom obavljenim u vrijeme cvatnje utvrđeno da nije zaražen Chrysanthemum stunt viroidom;

(b) da bilje ili reznice:

– dolaze s posjeda na kojem su se najmanje jedanput mjesečno tijekom razdoblja od tri mjeseca prije otpreme obavljali službeni inspekcijski pregledi i na kojem tijekom toga razdoblja nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Puccinia horiana Hennings i u čijoj se neposrednoj blizini tijekom ta tri mjeseca prije stavljanja na tržište nisu pojavili simptomi zaraze štetnim organizmom Puccinia horiana Hennings, ili

 

– da je pošiljka tretirana odgovarajućim postupkom radi suzbijanja štetnog organizma Puccinia horiana Hennings;

(c) u slučaju da se radi o neukorijenjenim reznicama, da simptomi zaraze štetnim organizmom Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx nisu primijećeni ni na reznicama ni na biljkama s kojih reznice potječu, ili ako se radi o ukorijenjenim reznicama, da simptomi zaraze štetnim organizmom Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx nisu primijećeni ni na reznicama ni na gredici za ukorjenjivanje.

21.2. Bilje Dianthus L., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 20., službena izjava:

– da bilje potječe izravno od matičnih biljaka za koje je temeljem službeno odobrenih testiranja, provedenih barem jedanput tijekom prethodne dvije godine, utvrđeno da nisu zaražene štetnim organizmima Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder i Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,

– da na bilju nisu primijećeni simptomi zaraze gore navedenim štetnim organizmima.

22. Lukovice Tulipa L., i Narcissus L., isključujući one čije pakiranje ili nešto drugo dokazuje da su namijenjene prodaji krajnjim kupcima koji se proizvodnjom rezanog cvijeća ne bave profesionalno

Službena izjava da na bilju od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.

23. Bilje zeljastih vrsta, namijenjeno sadnji, isključujući:

– lukovice,

– bilje iz porodice Poaceae (Gramineae),

– podanke,

– gomolje

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 20., 21.1. i 21.2., službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuju štetni organizmi Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess); ili

(b) da prilikom službenih inspekcijskih pregleda, koji su se obavljali na mjestu proizvodnje barem jedanput mjesečno tijekom razdoblja od tri mjeseca prije berbe, nisu primijećeni znakovi pojave štetnih organizama Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ili Liriomyza trifolii (Burgess), ili

(c) da je neposredno prije stavljanja na tržište obavljen pregled bilja, da je pritom utvrđeno da na njemu nema znakova pojave štetnih organizama Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ili Liriomyza trifolii (Burgess) i da je bilje tretirano odgovarajućim postupkom kako bi se uklonili štetni organizmi Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess).

24. Bilje s korijenjem, posađeno ili namijenjeno sadnji, uzgojeno na otvorenom

Mora postojati dokaz da je poznato da se na mjestu proizvodnje ne pojavljuju štetni organizmi Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens i Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

25. Bilje Beta vulgaris L., namijenjeno sadnji

Službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje Beet leaf curl virus; ili

(b) da nije poznato da se u proizvodnom području pojavljuje Beet leaf curl virus i da simptomi zaraze Beet leaf curl virusom nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa.

26. Sjeme Helianthus annuus L.

Službena izjava da:

(a) sjeme potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojav­ljuje štetni organizam Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni; ili

(b) da je sjeme, isključujući ono dobiveno od sorata otpornih na sve patotipove štetnog organizma Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni prisutne u području proizvodnje, tretirano odgovarajućim postup­kom radi suzbijanja štetnog organizma Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni.

26.1.  Bilje Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 18.6. i 23., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje Tomato yellow leaf curl virus; ili

(b) da na bilju nisu primijećeni simptomi zaraze Tomato yellow leaf curl virusom; i

(aa) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn; ili

(bb) da prilikom službenih inspekcijskih pregleda, koji su se obavljali na mjestu proizvodnje barem jedanput mjesečno tijekom razdoblja od tri mjeseca prije izvoza, nisu otkriveni znakovi pojave štetnog organizma Bemisia tabaci Genn; ili

(c) da na mjestu proizvodnje nisu primijećeni simptomi zaraze Tomato yellow leaf curl virusom i da su se na mjestu proizvodnje provodili odgovarajući postupci tretiranja i praćenje zdravstvenoga stanja, čime se sprječava zaraza štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn.

27. Sjeme Lycopersicon lycoperiscum (L.) Karsten ex Farw.

Službena izjava da je sjeme dobiveno odgovarajućom metodom ekstrak­cije kiselinom ili nekom ekvivalentnom metodom; i

(a) da sjeme ili potječe iz područja za koja nije poznato da se u njima pojavljuju štetni organizmi Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. ili Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye; ili

(b) da na bilju na mjestu proizvodnje tijekom njegova potpunoga vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni simptomi bolesti koje izazivaju ti štetni organizmi; ili

(c) da je reprezentativni uzorak sjemena službeno testiran odgovarajućim metodama, barem na te štetne organizme i da je pritom utvrđeno da sjeme nije zaraženo tim štetnim organizmima.

28.1. Sjeme Medicago sativa L.

Službena izjava:

(a) da simptomi zaraze štetnim organizmom Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa i da štetni organizam Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nije otkriven ni laboratorijskim testiranjem reprezentativnog uzorka; ili

(b) da je sjeme fumigirano prije stavljanja na tržište.

28.2. Sjeme Medicago sativa L.

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 28.1., službena izjava:

(a) da sjeme potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., ili

(b) – da na poljoprivrednom gospodarstvu ili u njegovoj neposrednoj blizini tijekom posljednjih deset godina nije zabilježena pojava štetnog organizma Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., i

– da usjev pripada sorti koja je priznata kao visokootporna na štetni organizam Clavibacter michiagensis ssp. insidiosus Davis et al., ili

– da u vrijeme kad je sjeme pobrano još nije bio započeo njezin četvrti potpuni vegetacijski ciklus od sjetve i da prije toga nije bilo više od jednog uroda sjemena s toga usjeva, ili

– da težinski udio inertne tvari, utvrđen u skladu s pravilima koja se primjenjuju pri certifikaciji sjemena, nije veći od 0,1%,

– da tijekom posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa ili, prema potrebi, tijekom posljednja dva vegetacijska ciklusa, na mjestu proizvod­nje niti na bilo kojem od susjednih usjeva Medicago sativa L. nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Clavibacter michiagensis ssp. insidiosus Davis et al.,

– da je usjev uzgojen na površini na kojoj se tijekom posljednje tri godine prije sjetve nije uzgajala Medicago sativa L.

29. Sjeme Phaseolus L.

Službena izjava:

(a) da sjeme potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye; ili

(b) da je testiran reprezentativni uzorak sjemena i da je pritom utvrđeno da nije zaražen štetnim organizmom Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

30.1. Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca

Na ambalaži mora biti odgovarajuća oznaka podrijetla.

 

Dio B
 

POSEBNI ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI UNOŠENJU BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA U ODREĐENA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I NJIHOVU PREMJEŠTANJU UNUTAR TIH PODRUČJA
 

Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti

Posebni zahtjevi

Zaštićeno područje

1. Drvo četinjača (Coniferales)

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na drvo navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i 7., ovisno o slučaju:

(a) drvo mora biti okorano; ili

(b) službena izjava da drvo potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Dendroctonus micans Kugelann; ili

(c) mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« (»sušeno u komori«), ili »KD«, ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu s važećom trgovačkom praksom, da je ono tijekom proizvodnje osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20% izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.

EL, IRL, UK (Sjeverna Irska, otok Man i Jersey)

2. Drvo četinjača (Coniferales)

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na drvo navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., toč­kama 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i 7., ovisno o slučaju, i Popisu IV., dijelu B, točki 1.:

(a) drvo mora biti okorano; ili

(b) službena izjava da drvo potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ips duplicatus Sahlbergh; ili

(c) mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« (»sušeno u komori«), ili »KD«, ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu s važećom trgovačkom praksom, da je ono tijekom proizvodnje sušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.

EL, IRL, UK

3. Drvo četinjača (Coniferales)

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na drvo navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., toč­kama 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i 7., ovisno o slučaju, i Popisu IV., dijelu B, točkama 1. i 2.:

(a) drvo mora biti okorano; ili

IRL, UK

 

(b) službena izjava da drvo potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ips typographus Heer; ili

(c) mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« (»sušeno u komori«), ili »KD«, ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu s važećom trgovačkom praksom, da je ono tijekom proizvodnje osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.

 

4. Drvo četinjača (Coniferales)

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na drvo navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., toč­kama 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i 7., ovisno o slučaju, i Popisu IV., dijelu B, točkama 1., 2. i 3.:

(a) drvo mora biti okorano; ili

(b) službena izjava da drvo potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ips amitinus Eichhoff; ili

(c) mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« (»sušeno u komori«), ili »KD«, ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu s važećom trgovačkom praksom, da je ono tijekom proizvodnje osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.

EL, F (Korzika), IRL, UK

5. Drvo četinjača (Coniferales)

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na drvo navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., toč­kama 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i 7., ovisno o slučaju, i Popisu IV., dijelu B, točkama 1., 2., 3. i 4.:

(a) drvo mora biti okorano; ili

(b) službena izjava da drvo potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ips cembrae Heer; ili

(c) mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« (»sušeno u komori«), ili »KD«, ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu s važećom trgovačkom praksom, da je ono tijekom proizvodnje osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.

EL, IRL, UK (Sjeverna Irska, otok Man)

6. Drvo četinjača (Coniferales)

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na drvo navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., toč­kama 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i 7., ovisno o slučaju, i Popisu IV., dijelu B, točkama 1., 2., 3., 4. i 5.:

(a) drvo mora biti okorano; ili

(b) službena izjava da drvo potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ips sexdentatus Börner; ili

(c) mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« (»sušeno u komori«), ili »KD«, ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu s važećom trgovačkom praksom, da je ono tijekom proizvodnje sušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom.

IRL, CY, UK (Sjeverna Irska, otok Man)

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

6.3. Drvo Castanea Mill.

(a) S drva se mora ostraniti kora; ili

(b) Službena izjava:

(i) da drvo potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr., ili

(ii) da je drvo osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom.

CZ, DK, EL (Kreta, Lezvos), IRL, S, UK (osim otoka Mana).

7. Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., više od 3 m

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1., Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1., 8.2., 9., 10. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 4. i 5., ovisno o slučaju, službena izjava da se na mjestu proizvodnje ne pojavljuje štetni organizam Dendroctonus micans Kugelann.

EL, IRL, UK (Sjeverna Irska, otok Man i Jersey)

8. Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., više od 3 m

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1., Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1., 8.2., 9. i 10., Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 4. i 5. i Popisu IV., dijelu B, točki 7., ovisno o slučaju, službena izjava da se na mjestu proizvodnje ne pojav­ljuje štetni organizam Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IRL, UK

9. Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., više od 3 m

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1., Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1., 8.2., 9. i 10., Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 4. i 5. i Popisu IV., dijelu B, točkama 7. i 8., ovisno o slučaju, službena izjava da se na mjestu proizvodnje ne pojav­ljuje štetni organizam Ips typographus Heer.

IRL, UK

10. Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., više od 3 m

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1., Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1., 8.2., 9. i 10., Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 4. i 5. i Popisu IV., dijelu B, točkama 7., 8. i 9., ovisno o slučaju, službena izjava da se na mjestu proizvodnje ne pojavljuje štetni organizam Ips amitinus Eichhoff.

EL, F (Korzika), IRL, UK

11. Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., više od 3 m

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1., Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1., 8.2., 9. i 10., Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 4. i 5. i Popisu IV., dijelu B, točkama 7., 8., 9. i 10., ovisno o slučaju, službena izjava da se na mjestu proizvodnje ne pojavljuje štetni organizam Ips cembrae Heer.

EL, IRL, UK (Sjeverna Irska, otok Man)

12. Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., više od 3 m

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1., Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1., 8.2., 9. i 10., Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 4. i 5. i Popisu IV., dijelu B, točkama 7., 8., 9., 10. i 11., ovisno o slučaju, službena izjava da se na mjestu proizvodnje ne pojavljuje štetni organizam Ips sexdentatus Börner.

IRL, CY, UK (Sjeverna Irska, otok Man)

– – –

– – –

– – –

14.1. Izolirana kora četinjača (Coniferales)

Službena izjava da je pošiljka:

(a) fumigirana ili drugim odgovarajućim postup­kom tretirana radi suzbijanja kukaca koji se nalaze u kori; ili

(b) podrijetlom iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Dendroctonus micans Kugelann.

EL, IRL, UK (Sjeverna Irska, otok Man i Jersey)

14.2. Izolirana kora četinjača (Coniferales)

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na koru navedenu u Popisu IV., dijelu B, točki 14.1., službena izjava da je pošiljka:

(a) fumigirana ili drugim odgovarajućim postup­kom tretirana radi suzbijanja kukaca koji se nalaze u kori; ili

(b) podrijetlom iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ips amitinus Eichhoff.

EL, F (Korzika), IRL, UK

14.3. Izolirana kora četinjača (Coniferales)

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na koru navedenu u Popisu IV., dijelu B, točkama 14.1. i 14.2., službena izjava da je pošiljka:

(a) fumigirana ili drugim odgovarajućim postupkom tretirana radi suzbijanja kukaca koji se nalaze u kori; ili

(b) podrijetlom iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ips cembrae Heer.

EL, IRL, UK (Sjeverna Irska, otok Man)

14.4. Izolirana kora četinjača (Coniferales)

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na koru navedenu u Popisu IV., dijelu B, točkama 14.1., 14.2. i 14.3., službena izjava da je pošiljka:

(a) fumigirana ili drugim odgovarajućim postupkom tretirana radi suzbijanja kukaca koji se nalaze u kori; ili

(b) podrijetlom iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IRL, UK

14.5. Izolirana kora četinjača (Coniferales)

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na koru navedenu u Popisu IV., dijelu B, točkama 14.1., 14.2., 14.3. i 14.4., službena izjava da je pošiljka:

(a) fumigirana ili drugim odgovarajućim postup­kom tretirana radi suzbijanja kukaca koji se nalaze u kori; ili

(b) podrijetlom iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ips sexdentatus Börner.

IRL, CY, UK (Sjeverna Irska, otok Man)

14.6. Izolirana kora četinjača (Coniferales)

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na koru navedenu u Popisu IV., dijelu B, točkama 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. i 14.5., službena izjava da je pošiljka:

(a) fumigirana ili drugim odgovarajućim postup­kom tretirana radi suzbijanja kukaca koji se nalaze u kori; ili

(b) podrijetlom iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ips typographus Heer.

IRL, UK

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

14.9. Izolirana kora drva Castanea Mill.

Službena izjava:

(a) da izolirana kora potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr., ili

(b) da je fumigirana ili tretirana nekim drugim odgovarajućim postupkom. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatu iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m³) i vremenu izlaganja (h).

CZ, DK, EL (Kreta, Lezbos), IRL, S, UK (osim otoka Mana).

15. Bilje Larix Mill, namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1., Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1., 8.2. i 10., Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 5. i Popisu IV., dijelu B, točkama 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13., službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadniku i da se na mjestu proizvodnje ne pojavljuje štetni organizam Cephalcia lariciphila (Klug).

IRL, UK (Sjeverna Irska, otok Man i Jersey)

16. Bilje Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill., i Pseudotsuga Carr., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1., Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1., 8.2. i 9., Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 4. i Popisu IV., dijelu B, točkama 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 15., ovisno o slučaju, službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadniku i da se na mjestu proizvodnje ne pojavljuje štetni organizam Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet.

IRL, UK (Sjeverna Irska)

17. Bilje Pinus L., namijenjeno sad­nji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1., Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1., 8.2. i 9., Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 4. i Popisu IV., dijelu B, točkama 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 16., službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadniku i da se na mjestu proizvodnje i u njegovoj neposrednoj blizini ne pojavljuje štetni organizam Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.).

E (Ibiza)

18. Bilje Picea A. Dietr., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1., Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1., 8.2. i 10., Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 5. i Popisu IV., dijelu B, točkama 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 16., službena izjava da je bilje proizvedeno u rasadniku i da se na mjestu proizvodnje ne pojavljuje štetni organizam Gilpinia hercyniae (Hartig).

EL, IRL, UK (Sjeverna Irska, otok Man i Jersey)

19. Bilje Eucalyptus l’Herit, isključujući plodove i sjeme

Službena izjava:

(a) da je bilje očišćeno od tla i da je tretirano radi suzbijanja štetnog organizma Gonipterus scutellatus Gyll.; ili

(b) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Gonipterus scutellatus Gyll.

EL, P (Azori)

20.1. Gomolji Solanum tuberosum L., namijenjeni sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 10. i 11., Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.5. i 25.6. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 18.1., 18.2., 18.3., 18.4. i 18.6., službena izjava da su gomolji:

F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Sjeverna Irska)

 

(a) uzgojeni u području za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV); ili

(b) uzgojeni na tlu ili na supstratu za uzgoj koji se sastoji od tla koje nije zaraženo BNYVV-om, ili službeno testirani odgovarajućim metodama kojima je utvrđeno da nisu zaraženi BNYVV-om; ili

(c) oprani od tla

 

20.2. Gomolji Solanum tuberosum L., isključujući one navedene u Popisu IV., dijelu B, točki 20.1.

(a) Težinski udio tla u pošiljci ili partiji ne smije biti veći od 1%, ili

(b) Gomolji su namijenjeni preradi u pogonima koji imaju službeno odobrena postrojenja za zbrinjavanje ostataka, čime je zajamčeno da nema opasnosti od širenja BNYVV-a.

F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Sjeverna Irska)

20.3. Gomolji Solanum tuberosum L.

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 18.1., 18.2. i 18.5., službena izjava da je udovoljeno odredbama u pogledu štetnih organizama Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

LV, SI, SK, FI

21. Bilje i živa pelud za oprašivanje: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L., isključujući plodove i sjeme

Ne dovodeći u pitanje zabrane koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 9., 9.1. i 18. i Popisu III., dijelu B, točki 1., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da bilje potječe iz trećih zemalja za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(b) da bilje potječe iz trećih zemalja za koja je u skladu s odgovarajućom Međunarodnom normom za fitosanitarne mjere utvrđeno da nisu zaražena štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(c) da bilje potječe iz jednog od sljedećih švicarskih kantona: Bern (osim okruga Signau i Trachselwald), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais, ili

(d) da bilje potječe iz zaštićenih područja navedenih u desnom stupcu, ili

(e) da je bilje proizvedeno na polju, ili ako je premješteno u »sigurnosno područje«, da se najmanje sedam mjeseci tijekom posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa, uključujući razdoblje od 1. travnja do 31. listopada, držalo na polju:

(aa) koje se nalazi najmanje 1 km unutar granice službeno određenoga »sigurnosnog područja« koje obuhvaća najmanje 50 km2, tj. u području u kojem su biljke domaćini, najkasnije prije početka potpunoga vegetacijskog ciklusa koji prethodi posljednjem potpunom vegetacijskom ciklusu, podvrgnute službeno odobrenom i nadziranom sustavu kontrole, radi svođenja opasnosti od širenja štetnog organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. s bilja koje se tamo uzgaja na najmanju moguću mjeru. Pojedinosti opisa toga »sigurnosnog područja« moraju biti dostupne Komisiji i ostalim državama članicama. Kad se jednom uspostavi »sigurnosno područje«, službeni inspekcijski pregledi u tom području moraju se obavljati u najprikladnije vrijeme, najmanje jedanput od početka posljednjega vegetacijskog ciklusa, uključujući polje i okolno područje promjera 500 m, i moraju se odmah ukloniti sve biljke domaćini koje pokazuju simptome zaraze štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i

E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provincije Forlí-Cesena, Parma, Piacenza i Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Trento-Alto Adige: autonomna provincija Trento; Tuscany; Umbria; Valle d’Aosta; Veneto: osim u provinciji Rovigo općina Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trescenta, Caneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Vaneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, i u provinciji Padova općine Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, i u provinciji Verona općine Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Gradišće, Karintija, Donja Austrija, Tirol (administrativni okrug Lienz), Štajerska, Beč), P, SI, SK, FI, UK (Sjeverna Irska, otok Man i Kanalski otoci).

 

(bb) koje je, kao i »sigurnosno područje«, prije početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa bilo službeno odobreno za uzgoj bilja u skladu sa zahtjevima utvrđenima ovom točkom i

(cc) za koje je, kao i za okolno područje promjera najmanje 500 m, utvrđeno da se u njemu ne pojav­ljuje štetni organizam Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., na osnovi službenih inspekcijskih pregleda koji su se obavljali od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa:

– dvaput u polju, u najprikladnije vrijeme, tj. jedanput tijekom lipnja/kolovoza i jedanput tijekom kolovoza do studenoga;

– jedanput u spomenutom okolnom području, u najprikladnije vrijeme, tj. tijekom kolovoza/studenoga, i

(dd) s kojeg je bilje službeno testirano na skrivene zaraze odgovarajućom laboratorijskom metodom na osnovi službenih uzoraka bilja uzetih u najprikladnije vrijeme.

U razdoblju od 1. travnja 2004. do 1. travnja 2005., navedeno se primjenjuje na bilje koje se unosi i premješta unutar zaštićenih područja navedenih u desnom stupcu, a koje je proizvedeno i držano na polju koje je službeno određeno kao »sigurnosno područje«, sukladno relevantnim zahtjevima primjenjivanim do 1. travnja 2004.

 

21.1. Bilje Vitis L., isključujući plodove i sjeme

Ne dovodeći u pitanje zabrane iz Popisa III., dijela A, točke 15., koje se odnose na unošenje bilja Vitis L., isključujući plodove, iz trećih zemalja (osim Švicarske), službena izjava da je bilje:

(a) podrijetlom iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); ili

(b) uzgojeno na mjestu proizvodnje za koje je na temelju službenih inspekcijskih pregleda koji su se obavljali tijekom dvaju potpunih vegetacijskih ciklusa, utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); ili

(c) fumigirano ili na drugi odgovarajući način tretirano da bi se suzbio štetni organizam Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

21.2. Plodovi Vitis L.

Plodovi moraju biti bez lišća, i

službena izjava da su plodovi:

(a) podrijetlom iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); ili

(b) uzgojeni na mjestu proizvodnje za koje je na temelju službenih inspekcijskih pregleda koji su se obavljali tijekom dvaju potpunih vegetacijskih ciklusa, utvrđeno da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); ili

(c) fumigirani ili na drugi odgovarajući način tretirani da bi se suzbio štetni organizam Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

21.3. Košnice, od 15. ožujka do 30. lipnja

Mora postojati pisani dokaz da košnice:

(a) potječu iz trećih zemalja za koje je potvrđeno da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ili

(b) potječu iz jednog od sljedećih švicarskih kantona: Bern (osim okruga Signau i Trachselwald), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais, ili

(c) potječu iz zaštićenih područja navedenih u desnom stupcu, ili

(d) da su prije premještanja podvrgnute odgovarajućoj karantenskoj mjeri.

E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provincije Forlí-Cesena, Parma, Piacenza i Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Umbria; Valle d’Aosta; Veneto: osim u provinciji Rovigo općine Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trescenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Vaneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, i u provinciji Padova općine Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, i u provinciji Verona općine Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Gradišće, Koruška, Donja Austrija, Tirol (administrativni okrug Lienz), Štajerska, Beč), P, SI, SK, FI, UK (Sjeverna Irska, otok Man i Kanalski otoci).

22. Bilje Allium porrum L., Apium L., Beta L., isključujući ono navedeno u Popisu IV., dijelu B, točki 25. i ono namijenjeno životinjskoj ishrani, te Brassica napus L., Brassica rapa L. i Daucus L., isključujući bilje namijenjeno sjetvi ili sadnji

(a) Težinski udio tla u pošiljci ili partiji ne smije biti veći od 1%, ili

(b) Bilje je namijenjeno preradi u pogonima koji imaju službeno odobrena postrojenja za zbrinjavanje ostataka, čime je zajamčeno da nema opasnosti od širenja BNYVV.

F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Sjeverna Irska)

23. Bilje Beta vulgaris L., namijenjeno sadnji

(a) Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 35.1. i 35.2, Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 25. i Popisu IV., dijelu B, točki 22., službena izjava da je bilje;

(aa) službeno pojedinačno testirano i da je utvrđeno da nije zaraženo Beet necrotic yellow vein virusom (BNYVV); ili

(bb) da je uzgojeno od sjemena koje ispunjava zahtjeve navedene u Popisu IV., dijelu B, točkama 27.1. i 27.2., i

– koje je uzgojeno u područjima za koja nije poznato da je u njima prisutan BNYVV, ili

– koje je uzgojeno na tlu ili u supstratu za uzgoj koji su službeno testirani odgovarajućim metodama, pri čemu je utvrđeno da nisu zaraženi BNYVV-om; i

– od kojega su uzeti uzorci čijim je testiranjem utvrđeno da nisu zaraženi BNYVV-om;

(b) organizacija ili istraživačka ustanova koja posjeduje taj materijal mora o tome obavijestiti nadležnu upravu.

F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Sjeverna Irska)

24.1. Neukorijenjene reznice Euphorbia pulcherrima Willd., namijenjene sadnji

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 45.1., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da neukorijenjene reznice potječu iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), ili

(b) da niti na reznicama niti na bilju od kojeg reznice potječu prilikom službenih inspekcijskih pregleda koji su se obavljali na mjestu proizvodnje barem svaka tri tjedna tijekom cijeloga proizvodnog razdoblja nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europskim populacijama), ili

(c) da su, u slučajevima kad je štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) pronađen na mjestu proizvodnje, reznice i bilje koje od njih potječe i koje se držalo ili je proizvedeno na tom mjestu proizvodnje, na odgovarajući način tretirani da bi se suzbio štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), te da poslije na tom mjestu proizvodnje službenim inspekcijskim pregledima koji su se obavljali jednom tjedno tijekom tri tjedna prije premještanja s tog mjesta proizvodnje i tijekom praćenja zdravstvenoga stanja u spomenutom razdoblju nije ustanovljena zaraza štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), što je posljedica primjene odgovarajućih postupaka iskorjenjivanja štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije). Posljednji inspekcijski pregled mora se obaviti prije samoga premještanja.

IRL, P (Alentejo, Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste i Trás-os-Montes), FI, S, UK

24.2. Bilje Euphorbia pulcherrima Willd., namijenjeno sadnji, isključujući:

– bilje za koje se dokaže njegovim pakiranjem, ili razvijenošću cvijeta (ili brakteje), ili nečim drugim, da je namijenjeno prodaji krajnjim kup­cima koji se proizvodnjom bilja ne bave profesionalno

– bilje navedeno pod točkom 24.1.

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 45.1., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), ili

(b) da prilikom službenih inspekcijskih pregleda koji su se obavljali na bilju na mjestu proizvodnje barem jedanput svaka tri tjedna tijekom posljednjih devet tjedana prije stavljanja na tržište, nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn., ili

(c) da je u slučajevima kad je štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) pronađen na mjestu proizvodnje, bilje koje se držalo ili je proizvedeno na tom mjestu proizvodnje, na odgovarajući način tretirano da bi se suzbio štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), te da poslije na tom mjestu proizvodnje službenim inspekcijskim pregledima koji su se obavljali jednom tjedno tijekom tri tjedna prije premještanja s tog mjesta proizvodnje i tijekom praćenja zdravstvenoga stanja u spomenutom razdoblju nije ustanovljena zaraza štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), što je posljedica primjene odgovarajućih postupaka iskorjenjivanja štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije). Posljednji tjedni inspekcijski pregled se mora se obaviti prije samog premještanja, i

IRL, P (Alentejo, Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste i Trás-os-Montes), FI, S, UK

 

(d) da postoji dokaz da je bilje proizvedeno iz reznica:

(da) koje potječu iz područja koje nije zaraženo štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europskim populacijama), ili

(db) koje su uzgajane na mjestu proizvodnje na kojem prilikom službenih inspekcijskih pregleda što su se obavljali barem jednom svaka tri tjedna tijekom cijeloga proizvodnog razdoblja, nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europskim populacijama), ili

(dc) koje su, u slučajevima kad je na mjestu proizvodnje pronađen štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), uzete s bilja koje se držalo ili je proizvedeno na tom mjestu proizvodnje i koje je na odgovarajući način tretirano da bi se suzbio štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) te da službenim inspekcijskim pregledima, koji su se obavljali jednom tjedno tijekom tri tjedna prije premještanja s tog mjesta proizvodnje i tijekom praćenja zdravstvenoga stanja u spomenutom razdoblju, nije ustanovljena zaraza štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), što je posljedica primjene odgovarajućih postupaka iskorjenjivanja štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije). Posljednji tjedni inspekcijski pregled mora se obaviti prije samog premještanja.

 

24.3. Bilje Begonia L., namijenjeno sadnji, isključujući gomolje i lukovice; bilje Ficus L. i Hibiscus L., namijenjeno sadnji, isključujući ono za koje se dokaže njegovim pakiranjem, ili razvijenošću cvijeta, ili nečim drugim, da je namijenjeno prodaji krajnjim kupcima koji se proizvodnjom bilja ne bave profesionalno.

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 45.1., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), ili

(b) da prilikom službenih inspekcijskih pregleda koji su se obavljali na bilju na mjestu proizvodnje barem jedanput svaka tri tjedna tijekom posljednjih devet tjedana prije stavljanja na tržište, nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn., ili

(c) da je u slučajevima kad je štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) pronađen na mjestu proizvodnje, bilje koje se držalo ili je proizvedeno na tom mjestu proizvodnje, na odgovarajući način tretirano da bi se suzbio štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), te da poslije na tom mjestu proizvodnje službenim inspekcijskim pregledima koji su se obavljali jednom tjedno tijekom tri tjedna prije premještanja s tog mjesta proizvodnje i tijekom praćenja zdravstvenoga stanja u spomenutom razdoblju nije ustanovljena zaraza štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), što je posljedica primjene odgovarajućih postupaka iskorjenjivanja štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije). Posljednji tjedni inspekcijski pregled mora se obaviti prije samog premještanja.

IRL, P (Alentejo, Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste i Trás-os-Montes), FI, S, UK

25. Bilje Beta vulgaris L., namijenjeno industrijskoj preradi

Službena izjava:

(a) da se bilje prevozi na način kojim je isključena opasnost od širenja BNYVV i da je namijenjeno preradi  u pogonima koji imaju službeno odobrena postrojenja za zbrinjavanje ostataka, čime se sprječava širenje BNYVV-a, ili

(b) da se bilje uzgajalo na području na kojem je poznato da se ne pojavljuje BNYVV.

F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Sjeverna Irska)

26. Tlo i nesterilizirani otpad od repe (Beta vulgaris L.)

Službena izjava:

(a) da su tlo i otpad tretirani radi otklanjanja zaraze Beet necrotic yellow vein virusom; ili

(b) da su namijenjeni otpremi do službeno odobrenih pogona za zbrinjavanje ostataka, ili

(c) da potječu od bilja Beta vulgaris L. koje se uzgajalo na području na kojem je poznato da se ne pojavljuje BNYVV.

F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Sjeverna Irska)

27.1. Sjeme vrste Beta vulgaris L., uključujući i sjeme stočne repe

Ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da sjeme kategorije »osnovno sjeme« i »certificirano sjeme« udovoljava uvjetima određenim propisima o stavljanju na tržište sjemena poljoprivrednog bilja; ili

(b) u slučaju »sjemena koje nije završno certificirano«, da ono:

− udovoljava uvjetima određenim propisima o stav­ljanju na tržište sjemena poljoprivrednog bilja i

− da je namijenjeno preradi kojom će se udovoljiti uvjetima određenim propisima o stavljanju na tržište sjemena poljoprivrednog bilja i da se isporučuje prerađivaču koji ima službeno odobreno postrojenje za zbrinjavanje ostataka, čime se sprječava širenje Beet necrotic yellow vein virusa (BNYVV-a);

(c) da je sjeme dobiveno od usjeva uzgojenog u području za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje BNYVV.

F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Sjeverna Irska)

27.2.  Sjeme povrća vrste Beta vulgaris L.

Ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da težinski udio inertne tvari u dorađenom sjemenu nije veći od 0,5%; u slučaju piliranog sjemena ovoj se normi mora udovoljiti prije piliranja; ili

(b) u slučaju nedorađenog sjemena:

− da je službeno pakirano na način kojim se sprječava širenje BNYVV-a i

− da je namijenjeno preradi kojom će se udovoljiti uvjetima propisanima točkom (a) i da se isporučuje prerađivaču koji ima službeno odobreno postrojenje za zbrinjavanje ostataka, čime se sprječava širenje Beet necrotic yellow vein virusa (BNYVV-a); ili

(c) da je sjeme dobiveno od usjeva uzgojenog u području za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje BNYVV.

F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Sjeverna Irska)

28. Sjeme Gossypium spp.

Službena izjava:

(a) da su vlakna odstranjena sa sjemenki primjenom kiseline, i

(b) da na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa na bilju nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Glomerella gossypii Edgerton i da je testiran reprezentativni uzorak, pri čemu je utvrđeno da nije zaražen štetnim organizmom Glomerella gossypii Edgerton.

EL

28.1. Sjeme Gossypium spp.

Službena izjava da su vlakna odstranjena sa sjemenki primjenom kiseline.

EL, E (Andaluzija, Katalonija, Extremadura, Murcia, Valencia)

29. Sjeme Mangifera spp.

Službena izjava da sjeme potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Sternochetus mangiferae Fabricius.

E (Granada i Malaga), P (Alentejo, Algarve i Madeira)

30. Rabljeni poljoprivredni strojevi

(a) Kada se dovezu na mjesto proizvodnje repe, strojevi moraju biti očišćeni i na njima ne smije biti tla ili biljnog otpada, ili

(b) strojevi moraju dolaziti iz područja za koje je poznato da u se u njemu ne pojavljuje BNYVV.

F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), LT, UK (Sjeverna Irska)

31. Plodovi bilja Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca, podrijetlom iz E, F (osim Korzike) CY i I

Ne dovodeći u pitanje zahtjev iz Popisa IV., dijela A, odjeljka II., točke 30.1.:

(a) plodovi moraju biti bez lišća i peteljki; ili

(b) u slučaju kad plodovi imaju lišće ili peteljke, službena izjava da su zapakirani u zatvorene i službeno zapečaćene spremnike koji će ostati zapečaćeni tijekom prijevoza kroz zaštićeno područje koje je radi takvih plodova i zaštićeno, te da imaju karakterističnu oznaku navedenu na biljnoj putovnici.

EL, F (Korzika), M, P

 

Prilog 5.
 

Popis V.
 

BILJE, BILJNI PROIZVODI I DRUGI NADZIRANI PREDMETI KOJI PODLIJEŽU FITOSANITARNOM PREGLEDU AKO SE PREMJEŠTAJU UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE ILI UNOSE U REPUBLIKU HRVATSKU


Dio A

BILJE, BILJNI PROIZVODI I DRUGI NADZIRANI PREDMETI KOJI POTJEČU IZ REPUBLIKE HRVATSKE I KOJI PODLIJEŽU FITOSANITARNOM PREGLEDU NA MJESTU PROIZVODNJE AKO SE PREMJEŠTAJU NA NJEZINU TERITORIJU
 

I. Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti kojima se mogu prenijeti štetni organizmi značajni za čitav teritorij Repub­like Hrvatske i koje mora pratiti biljna putovnica ako se premještaju na njezinu teritoriju

 

1. Bilje i biljni proizvodi

1.1. Bilje namijenjeno sadnji, roda Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., isključujući Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L.

1.2. Bilje Beta vulgaris L. i Humulus lupulus L., namijenjeno sadnji.

1.3. Bilje vrsta iz roda Solanum L. koje stvara vriježe i gomolje ili njegovi križanci, namijenjeno sjetvi ili sadnji.

1.4. Bilje Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci i Vitis L., isključujući plodove i sjeme.

1.5. Ne dovodeći u pitanje točku 1.6., bilje Citrus L. i njegovi križanci, isključujući plodove i sjeme.

1.6. Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca, s lišćem i peteljkama.

1.7. Drvo u smislu članka 3., točke 4., stavka 2. Zakona, ako:

(a) je dobiveno u cijelosti ili dijelom od drva Platanus L., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu

i

(b) odgovara jednom od sljedećih opisa iz Carinske tarife:

 

Oznaka KN

Opis

4401 10 00

Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima pruća ili u sličnim oblicima

4401 22 00

Drvo u obliku iverja i čestica, isključujući drvo četinjača

iz 4401 30 90

Drvni otpad i ostaci (isključujući piljevinu), neaglomerirani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike

4403 10 00

Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, kojemu nije odstranjena kora ili bjelika

iz 4403 99

Drvo isključujući drvo četinjača i tropsko drvo specificirano u poglavlju 44. Carinske tarife, u napomeni uz tarifne podbrojeve, točki 1. i drugo tropsko drvo, te hrast (Quercus spp.) i bukvu (Fagus spp.), neobrađeno, uključujući i ono kojem je odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, koje nije zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima

iz 4404 20 00

Drvo, isključujući drvo četinjača: cijepane motke: stupovi, stupići i kolci, zašiljeni ali ne uzdužno piljeni

iz 4407 99

Drvo, isključujući drvo četinjača i tropsko drvo specificirano u poglavlju 44. Carinske tarife, u napomeni uz tarifne podbrojeve, točki 1. i drugo tropsko drvo, te hrast (Quercus spp.) i bukvu (Fagus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, isključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm.

 

2. Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti koje su proizveli proizvođači ovlašteni proizvoditi bilje za prodaju profesionalnim proizvođačima bilja, isključujući bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete koji su pripremljeni i spremni za prodaju krajnjem korisniku, ako Ministarstvo jamči da je proizvodnja za profesionalne proizvođače jasno odvojena od proizvodnje za druge namjene.

2.1. Bilje namijenjeno sadnji, Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i križanci Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., sve sorte novogvinejskih križanaca Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. i ostalo zeljasto bilje, isključujući bilje iz porodice Poaceae (Gramineae) namijenjeno sjetvi ili sadnji, te isključujući lukovice, podanke i gomolje.

2.2. Bilje iz porodice Solanaceae, isključujući ono iz točke 1.3., namijenjeno sjetvi ili sadnji.

2.3. Bilje Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. i Strelitziaceae, ukorijenjeno ili sa supstratom za uzgoj koji je pridodan bilju ili se nalazi na bilju.

2.4. – Sjeme i lukovice Allium ascalonicum L., Allium cepa L. i Allium schoenoprasum L., namijenjeni sjetvi ili sadnji i bilje Allium porrum L., namijenjeno sjetvi ili sadnji.

– Sjeme Medicago sativa L.

– Sjeme Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. i Phaseolus L.

3. Lukovice i podanci namijenjeni sadnji, koje su proizveli proizvođači ovlašteni proizvoditi bilje za prodaju profesionalnim proizvođačima bilja, isključujući bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete koji su pripremljeni i spremni za prodaju krajnjem korisniku, ako Ministarstvo jamči da je proizvodnja za profesionalne proizvođače jasno odvojena od proizvodnje za druge namjene: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston ‘Golden Yellow’, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., patuljaste sorte i njihovi križanci roda Gladiolus Tourn. ex L., kao što su Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. i Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. i Tulipa L.


II. Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti kojima se mogu prenijeti štetni organizmi značajni za određena zaštićena područja i koje mora pratiti biljna putovnica važeća za odgovarajuće područje, kada se unose u takvo područje ili se unutar njega premještaju


Ne isključujući bilje, biljne proizvode i druge nadzirane pred­mete navedene u Odjeljku I.

1. Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti

1.1. Bilje Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr.

1.2. Bilje namijenjeno sadnji, Populus L. i Beta vulgaris L.

1.3. Bilje, isključujući plodove i sjeme, Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L.

1.4. Živa pelud za oprašivanje Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L.

1.5. Gomolji Solanum tuberosum L., namijenjeni sadnji.

1.6. Bilje Beta vulgaris L., namijenjeno industrijskoj preradi.

1.7. Tlo i nesterilizirani otpad repe (Beta vulgaris L.)

1.8. Sjeme Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. i Phaseolus vulgaris L.

1.9. Plodovi (čahure) Gossypium spp. i pamuk koji nije očišćen od sjemena, te plodovi Vitis L.

1.10. Drvo u smislu članka 3., točke 4., stavka 2. Zakona, ako:

(a) je dobiveno u cijelosti ili dijelom od

– četinjača (Coniferales), isključujući drvo bez kore,

– drva Castanea Mill, isključujući drvo bez kore;

i

(b) odgovara jednom od sljedećih opisa iz Carinske tarife:

 

Oznaka KN

Opis

4401 10 00

Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima pruća ili u sličnim oblicima

4401 21 00

Drvo četinjača, u obliku iverja ili čestica

4401 22 00

Drvo u obliku iverja ili čestica, isključujući drvo četinjača

iz 4401 30

Drvni otpad i ostaci (isključujući piljevinu), neaglomerirani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike

iz 4403 10 00

Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, kojemu nije odstranjena kora ili bjelika

iz 4403 20

Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo četinjača, koje nije zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, kojemu nije odstranjena kora ili bjelika

iz 4403 99

Drvo, isključujući drvo četinjača i tropsko drvo specificirano u poglavlju 44. Carinske tarife, u napomeni uz tarifne podbrojeve, točki 1. i drugo tropsko drvo, te hrast (Quercus spp.) i bukvu (Fagus spp.), neobrađeno, uključujući i ono kojem je odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, koje nije zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima

iz 4404

Cijepane motke: stupovi, stupići i kolci, zašiljeni ali ne uzdužno piljeni

4406

Drveni željeznički ili tramvajski pragovi

iz 4407 10

Drvo četinjača, uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

iz 4407 99

Drvo, isključujući drvo četinjača i tropsko drvo specificirano u poglavlju 44. Carinske tarife, u napomeni uz tarifne podbrojeve, točki 1. i drugo tropsko drvo, te hrast (Quercus spp.) i bukvu (Fagus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm.

 

1.11. Izolirana kora drva Castanea Mill. i četinjača (Coniferales).

2. Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti koje su proizveli proizvođači ovlašteni proizvoditi bilje za prodaju profesionalnim proizvođačima bilja, isključujući bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete koji su pripremljeni i spremni za prodaju krajnjem korisniku, ako Ministarstvo jamči da je proizvodnja za profesionalne proizvođače jasno odvojena od proizvodnje za druge namjene.

2.1. Bilje Begonia L., namijenjeno sadnji, isključujući podanke i gomolje, te bilje Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. i Hibiscus L., namijenjeno sadnji.


Dio B


BILJE, BILJNI PROIZVODI I DRUGI NADZIRANI PREDMETI KOJI NE POTJEČU IZ REPUBLIKE HRVATSKE I KOJI PODLIJEŽU FITOSANITARNOM PREGLEDU U ZEMLJI POŠILJATELJICI AKO SE UNOSE U REPUBLIKU HRVATSKU

I. Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti kojima se mogu prenijeti štetni organizmi značajni za čitav teritorij Republike Hrvatske i koje mora pratiti fitosanitarni certifikat ako se unose u Republiku Hrvatsku

1. Bilje namijenjeno sadnji i sjeme Brassicaceae (Cruciferae), Poaceae (Gramineae), Trifolium spp., podrijetlom iz Argentine, Australije, Bolivije, Čilea, Novog Zelanda i Urugvaja, roda Triticum, Secale i X Triticosecale podrijetlom iz Afganistana, Indije, Irana, Iraka, Meksika, Nepala, Pakistana, Južnoafričke Republike i SAD-a te Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. i Phaseolus L.

2. Dijelovi bilja, isključujući plodove i sjeme:

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. i rezano cvijeće Orchidaceae,

– četinjače (Coniferales),

Acer saccharum Marsh., podrijetlom iz SAD-a i Kanade,

Prunus L., podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja,

– rezano cvijeće Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. i Trachelium L., podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja,

– lisnato povrće Apium graveolens L. i Ocimum L.

3. Plodovi:

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca, Momordica L. i Solanum melongena L.,

Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn. i Vaccinium L., podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja.

4. Gomolji Solanum tuberosum L.

5. Izolirana kora:

– četinjača (Coniferales), podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja,

Acer saccharum Marsh, Populus L. i Quercus L., isključujući Quercus suber L.

6. Drvo u smislu članka 3., točke 4., stavka 2., Zakona, ako:

(a) je dobiveno u cijelosti ili dijelom od jednog od dolje navedenih redova, rodova ili vrsta, isključujući drveni materijal za pakiranje naveden u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 2.:

Quercus L., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz SAD-a, a isključujući drvo koje odgovara opisu pod (b) oznake KN 4416 00 00 ako postoji pisani dokaz da je drvo prerađeno ili tvornički proizvedeno toplinskim tretiranjem pri kojem se postiže temperatura od najmanje 176 °C u trajanju od 20 minuta,

Platanus L., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz SAD-a i Armenije,

Populus L., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz zemalja američkoga kontinenta,

Acer saccharum Marsh., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz SAD-a i Kanade,

– četinjača (Coniferales), uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja, Kazahstana, Rusije i Turske

i

(b) odgovara jednom od sljedećih opisa iz Carinske tarife:

 

Oznaka KN

Opis

4401 10 00

Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima pruća ili u sličnim oblicima

4401 21 00

Drvo četinjača, u obliku iverja ili čestica

4401 22 00

Drvo u obliku iverja ili čestica, isključujući drvo četinjača

4401 30 10

Piljevina

iz 4401 30 90

Drvni otpad i ostaci, neaglomerirani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike

4403 10 00

Neobrađeno drvo, zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo

4403 20

Neobrađeno drvo četinjača, uključujući i okorano ili odstranjene bjelike, ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, isključujući ono zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima

4403 91

Neobrađeno hrastovo drvo (Quercus spp.), isključujući ono zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, uključujući i okorano ili odstranjene bjelike, ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo

iz 4403 99

Drvo, isključujući drvo četinjača i tropsko drvo specificirano u poglavlju 44. Carinske tarife, u napomeni uz tarifne podbrojeve, točki 1. i drugo tropsko drvo, te hrast (Quercus spp.) i bukvu (Fagus spp.), neobrađeno, uključujući i okorano ili odstranjene bjelike, ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, koje nije zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima

iz 4404

Cijepane motke: stupovi, stupići i kolci, zašiljeni ali ne uzdužno piljeni

4406

Drveni željeznički ili tramvajski pragovi

4407 10

Drvo četinjača, uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

4407 91

Hrastovo drvo (Quercus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

iz 4407 99

Drvo, isključujući drvo četinjača i tropsko drvo specificirano u poglavlju 44. Carinske tarife, u napomeni uz tarifne podbrojeve, točki 1. i drugo tropsko drvo, te hrast (Quercus spp.) i bukvu (Fagus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

4415

Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slična ambalaža za pakiranje, od drva; bubnjevi za kabele, palete, sandučaste palete i druge ploče za utovar; okviri za palete od drva

4416 00 00

Badnjevi, bačve, kace, vjedra i drugi bačvarski proizvodi te njihovi dijelovi, od drva, uključujući bačvarske duge

9406 00 20

Montažne građevine od drva

 

7. (a) Tlo i supstrat za uzgoj, kao takav, koji se sastoji u cijelosti ili djelomično od tla ili krutih organskih tvari kao što su dijelovi bilja, humus uključujući treset ili koru, isključujući onaj koji se u cijelosti sastoji od treseta.

(b) Tlo i supstrat za uzgoj, koji su dodani bilju ili se nalaze na bilju, a koji se sastoje u cijelosti ili djelomično od materijala navedenog u točki (a) ili koji se sastoje u cijelosti ili djelomično od kakve krute anorganske tvari namijenjene održavanju vitalnosti bilja, podrijetlom iz:

– Turske,

– Bjelorusije, Gruzije, Moldavije, Rusije, Ukrajine,

– izvaneuropskih zemalja, osim Alžira, Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Tunisa.

8. Zrnje žitarica Triticum, Secale i X Triticosecale podrijetlom iz Afganistana, Indije, Irana, Iraka, Meksika, Nepala, Pakistana, Južnoafričke Republike i SAD-a.

II. Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti kojima se mogu prenijeti štetni organizmi značajni za određena zaštićena područja i koje mora pratiti fitosanitarni certifikat ako se unose u ta područja

Ne isključujući bilje, biljne proizvode i druge nadzirane pred­mete navedene u Odjeljku I.

1. Bilje Beta vulgaris L., namijenjeno industrijskoj preradi.

2. Zemlja i nesterilizirani otpad od repe (Beta vulgaris L.).

3. Živa pelud za oprašivanje Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L.;

4. Dijelovi bilja, isključujući plodove i sjeme Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L.

5. Sjeme Dolichos Jacq., Mangifera spp., Beta vulgaris L. i Phaseolus vulgaris L.

6. Sjeme i plodovi (tobolci) Gossypium spp. i pamuk koji nije očišćen od sjemena.

6a. Plodovi Vitis L.

7. Drvo u smislu članka 3., točke 4., stavka 2. Zakona, ako:

(a) je dobiveno u cijelosti ili djelomično od četinjača (Coniferales), isključujući ono bez kore, podrijetlom iz europskih trećih zemalja; i drvo Castanea Mill., isključujući ono bez kore

i

(b) odgovara jednom od sljedećih opisa iz Carinske tarife:

 

Oznaka KN

Opis

4401 10 00

Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima pruća ili u sličnim oblicima

4401 21 00

Drvo četinjača, u obliku iverja ili čestica

4401 22 00

Drvo, isključujući drvo četinjača, u obliku iverja ili čestica

iz 4401 30

Drvni otpad i ostaci (isključujući piljevinu), neaglomerirani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike

iz 4403 10 00

Neobrađeno drvo, zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo

iz  4403 20

Neobrađeno drvo četinjača, isključujući ono zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, uključujući i okorano ili odstranjene bjelike, ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo

iz 4403 99

Drvo, isključujući drvo četinjača i tropsko drvo specificirano u poglavlju 44. Carinske tarife, u napomeni uz tarifne podbrojeve, točki 1. i drugo tropsko drvo, te hrast (Quercus spp.) i bukvu (Fagus spp.), neobrađeno, uključujući i ono kojem je odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, koje nije zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima

iz 4404

Drvene cijepane motke: stupovi, stupići i kolci, zašiljeni ali ne uzdužno piljeni

4406

Drveni željeznički ili tramvajski pragovi

4407 10

Drvo četinjača, uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

4407 91

Drvo hrasta (Quercus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

iz 4407 99

Drvo, isključujući drvo četinjača i tropsko drvo specificirano u poglavlju 44. Carinske tarife, u napomeni uz tarifne podbrojeve, točki 1. i drugo tropsko drvo, te hrasta (Quercus spp.) i bukve (Fagus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

4415

Drveni sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slična ambalaža za pakiranje, bubnjevi za kabele, palete, sandučaste palete i ostale utovarne ploče; okviri za palete

9406 00 20

Montažne građevine od drva

 

8. Dijelovi bilja Eucalyptus l’Hérit.

9. Izolirana kora četinjača (Coniferales), podrijetlom iz europskih trećih zemalja.

 

Prilog 6.

 

Prilog 7.

 

Prilog 8.

 

Prilog 9.