Tehnički propis o izmjenama tehničkog propisa o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

NN 74/2006 (5.7.2006.), Tehnički propis o izmjenama tehničkog propisa o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1766

Na temelju članka 16. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj: 175/03 i 100/04), ministrica zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENAMA TEHNIČKOG PROPISA O UŠTEDI TOPLINSKE ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA

Članak 1.

U Tehničkom propisu o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 79/05 i 155/05) u članku 30. stavku 1. riječi i brojke EN 14509:2004, brišu se.

Članak 2.

U članku 30. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vrste građevinskih proizvoda su:

– toplinsko-izolacijski građevni proizvodi,

– povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena i na osnovi mineralne vune,

– zidovi i proizvodi  za zidanje.«

Članak 3.

U članku 30. stavci 6. i 7. brišu se.

Stavci 8., 9., 10., 11. i 12. postaju stavci 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 4.

U Prilogu »B« ovoga Propisa riječi i brojke »EN 14509:2004, Self-supporting double skin metal faced insulating panels-Factory made productsSpecifications (Samonosivi sendvič izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem – Tvornički izrađeni proizvodi – Specifikacije)«, brišu se.

Članak 5.

Ovaj Propis stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/05-04/00007

Urbroj: 531-01-266-06-05

Zagreb, 26. lipnja 2006.

Ministrica

Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.