Pravilnik o obavljanju nuklearne djelatnosti

NN 74/2006 (5.7.2006.), Pravilnik o obavljanju nuklearne djelatnosti

DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST

1768

Na temelju članka 35. stavka 1, a u svezi s člankom 4. stavak 1, 2. i 3, člankom 7. i člankom 17. Zakona o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« br. 173/2003), ravnatelj Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU NUKLEARNE DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak najave namjere obavljanja nuklearne djelatnosti, podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti i postupak donošenja rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti.

(2) Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj obrazaca najave namjere obavljanja nuklearne djelatnosti i zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti te način vođenja registra nuklearnih djelatnosti.

Članak 2.

(1) Nuklearne djelatnosti u smislu ovoga Pravilnika su:

1. korištenje nuklearnog materijala u energetske svrhe (reaktor snage u nuklearnoj elektrani, nuklearnoj toplani i nuklearnoj propulziji),

2. korištenje nuklearnog materijala u istraživačke svrhe (istraživački reaktor),

3. rudarenje nuklearnog materijala i prerada rude (rudnik uranija i torija s postrojenjem za preradu rude),

4. proizvodnja i obogaćivanje nuklearnog goriva,

5. prerada istrošenog goriva porijeklom iz reaktora,

6. skladištenje nisko i srednje radioaktivnog otpada porijeklom iz reaktora u količinama koje zahtijevaju primjenu mjera nuklearne sigurnosti i zaštite,

7. odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada porijeklom iz reaktora u količinama koje zahtijevaju primjenu mjera nuklearne sigurnosti i zaštite,

8. skladištenje istrošenog goriva i drugog visoko radioaktivnog otpada porijeklom iz reaktora,

9. odlaganje istrošenog goriva i drugog visoko radioaktivnog otpada porijeklom iz reaktora,

10. skladištenje nuklearnog materijala kategorija I. i II. prema Dodatku II. Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala,

11. odlaganje nuklearnog materijala kategorija I, II. i III. prema Dodatku II. Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala,

(2) Ostali izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena u članku 2. Zakona o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« br. 173/2003).

Članak 3.

Na sva pitanja koja se odnose na najavu namjere obavljanja nuklearne djelatnosti, podnošenje zahtjeva za obavljanje nuklearne djelatnosti i donošenje rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti, koja nisu uređena Zakonom o nuklearnoj sigurnosti i ovim Pravilnikom, primjenit će se Zakon o općem upravnom postupku.

II. OBAVLJANJE NUKLEARNE DJELATNOSTI

Najava namjere obavljanja nuklearne djelatnosti

Članak 4.

Namjera obavljanja nuklearnih djelatnosti iz članka 2. ovog Pravilnika mora se najaviti Državnom zavodu za nuklearnu sigurnost (dalje u tekstu Zavod).

Članak 5.

(1) Najavu planiranja razvoja nuklearnog gorivnog ciklusa za sljedeće 10-godišnje razdoblje uključujući planirane istraživačke i razvojne djelatnosti ili one koje su u tijeku, pravna osoba podnosi Zavodu na obrascima DZNS-ND-01 i DZNS-ND-02, koji su tiskani u prilogu ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Najavu namjere obavljanja nuklearnih djelatnosti navedenih u članku 2. ovog Pravilnika pravna osoba podnosi Zavodu na obrascima DZNS-ND-03 do DZNS-ND-09, koji su tiskani u prilogu ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio i koji moraju sadržavati sljedeće podatke:

– naziv i sjedište pravne osobe;

– matični broj;

– opis djelatnosti;

– vrsta nuklearnog materijala (količina, specifična aktivnost, kemijska i fizikalna svojstva);

– opis lokacije;

– početak djelatnosti i predviđeno trajanje i

– druge podatke navedene u obrascima.

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti podnosi se Zavodu na obrascu DZNS-ND-10, koji je tiskan u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje nuklearnih djelatnosti može se podnijeti najranije godinu dana nakon najave namjere obavljanja nuklearne djelatnosti.

Članak 7.

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti koji podnosi Zavodu, pravna osoba treba priložiti, ovisno o vrstama nuklearnih djelatnosti iz članka 2. ovog Pravilnika:

– sigurnosni izvještaj,

– program provođenja mjera fizičke zaštite nuklearnog materijala,

– program osiguranja kvalitete,

– program ispitivanja radioaktivnosti u okolini objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost,

– plan i program mjera za slučaj nuklearne nezgode ili nuklearne nesreće,

– plan zapošljavanja i dodatne izobrazbe osoblja koje će raditi na poslovima upravljanja proizvodnim procesom te na poslovima nadzora nad tim procesom u objektu u kojem se obavlja nuklearna djelatnost,

– plan skladištenja i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog goriva, te program razgradnje objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost i

– dodatne priloge koje će naknadno zatražiti Zavod u postupku izdavanja dozvole i provođenja nezavisnih sigurnosnih analiza.

(2) Sadržaj dokumentacije iz stavka 1. ovog članka mora biti u skladu s preporukama iz sigurnosnih standarda Međunarodne agencije za atomsku energiju i industrijskim normama vezanim za primjenjenu tehnologiju.

(3) Pravna osoba je dužna, s obzirom na nuklearnu djelatnost za čije obavljanje je podnijela zahtjev, od Zavoda zatražiti upute o obliku i sadržaju dokumentacije iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 8.

(1) Na temelju pregledane dokumentacije iz članka 7. ovoga Pravilnika Zavod je dužan izvjestiti pravnu osobu o ocjeni dokumentacije u roku od dvije godine od dana podnošenja zahtjeva.

(2) U slučaju negativne ocjene dokumentacije iz članka 7. ovoga Pravilnika, Zavod će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti.

Članak 9.

(1) Pravna osoba je dužna u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole ishoditi potvrdu Zavoda o usklađenosti glavnog projekta, odnosno idejnog projekta s posebnim uvjetima nuklearne sigurnosti i zaštite.

(2) Pravna osoba je dužna ishoditi potvrdu Zavoda o usklađenosti glavnog projekta, odnosno idejnog projekta s uvjetima nuklearne sigurnosti i zaštite i u postupku koji se vodi pred nadležnim tijelima za izdavanje dozvole za uklanjanje objekta.

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti

Članak 10.

Pravna osoba može početi obavljati nuklearnu djelatnost nakon što Zavod donese rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti.

III. REGISTAR NUKLEARNIH DJELATNOSTI

Članak 11.

Zavod vodi registar nuklearnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj kao službenu evidenciju nuklearnih djelatnosti.

Članak 12.

(1) Registar nuklearnih djelatnosti sastoji se od zbirnog pregleda dozvola.

(2) Zbirni pregled dozvola sastoji se od registarskih spisa za svaki pojedini predmet. Registarski spis sadrži:

– najavu namjere obavljanja nuklearne djelatnosti i dokumentaciju koja se prilaže uz najavu,

– zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev,

– rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti i

– odluke povodom pokrenutog upravnog spora pred nadležnim sudom, ukoliko je spor pokrenut.

Članak 13.

(1) Pri upisu u registar nuklearnih djelatnosti svakoj dozvoli se dodjeljuje registarski broj.

(2) Registarskim brojem dozvole obilježava se registarski spis.

Članak 14.

(1) Zbirni pregled dozvola vodi se u elektronskom obliku.

(2) Zbirni pregled dozvola sadrži:

– registarski broj dozvole,

– datum upisa u registar nuklearnih djelatnosti,

– naziv, sjedište i adresu pravne osobe kojoj je dozvola izdana,

– matični broj pravne osobe kojoj je dozvola izdana i

– vrstu nuklearne djelatnosti.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/06

Urbroj: 568-05-06-01

Zagreb, 29. lipnja 2006.

Ravnatelj

mr. sc. Matjaž Prah, v. r.

DZNS-ND-01


NAJAVA PLANIRANJA RAZVOJA NUKLEARNOG GORIVNOG CIKLUSA


Najavljuje se planiranje razvoja nuklearnog gorivnog ciklusa za sljedeće 10-godišnje razdoblje, uključujući planirane istraživačke i razvojne djelatnosti u vezi s nuklearnim gorivnim ciklusom (članak 5. stavak 1. Pravilnika)

1.         __________________________________   2. __________

            (Naziv i sjedište pravne osobe)                         (Matični broj)

3.         ________________________________________________

            (Opis istraživačkih i/ili razvojnih djelatnosti)

            ________________________________________________

4.         ________________________________________________

            (Opis lokacije, objekata, sustava, opreme)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

5.         ________________________________________________

(Ime odgovorne osobe, funkcija, broj telefona, broj faksa, e-mail
adresa,  web stranica)

6.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled djelatnosti od nadležnog tijela državne
             uprave)

7.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled dokumentacije)

8.         ________________________________________________

(Napomena: Sustav fizičke zaštite/ Sustav upravljanja kvalitetom        
certificiran prema ISO 9001 i/ili ISO 14001 i sl.)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

                                   ______________

M.P.                               (potpis)

Datum: ____________

 

DZNS-ND-02


NAJAVA ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH DJELATNOSTI U VEZI S NUKLEARNIM GORIVNIM CIKLUSOM


Najavljuje se provođenje istraživačkih i razvojnih djelatnosti u vezi s nuklearnim gorivnim ciklusom (članak 5. stavak 1. Pravilnika).

1.         __________________________________   2. __________

            (Naziv i sjedište pravne osobe)                         (Matični broj)

3.         ________________________________________________

            (Opis istraživačkih i/ili razvojnih djelatnosti)

            ________________________________________________

4.         ________________________________________________

            (Opis lokacije, objekata, sustava, opreme)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

5.         ________________________________________________

(Ime odgovorne osobe, funkcija, broj telefona, broj faksa, e-mail
adresa, web stranica)

6.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled djelatnosti od nadležnog tijela državne
             uprave)

7.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled dokumentacije)

8.         ________________________________________________

(Napomena: Sustav fizičke zaštite/ Sustav upravljanja kvalitetom        
certificiran prema ISO 9001 i/ili ISO 14001 i sl.)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

                                   ______________

M.P.              (potpis)

Datum: ____________

 

DZNS-ND-03
 

NAJAVA KORIŠTENJA NUKLEARNOG MATERIJALA U ENERGETSKE ILI ISTRAŽIVAČKE SVRHE


Najavljuje se korištenje nuklearnog materijala u energetske svrhe (reaktor snage u nuklearnoj elektrani, nuklearnoj toplani i nuklearnoj propulziji; članak 2. točka 1. Pravilnika) ili u istraživačke svrhe (istraživački reaktor; članak 2. točka 2. Pravilnika).

1.         __________________________________   2. __________

            (Naziv i sjedište pravne osobe)                         (Matični broj)

3.         ________________________________________________

(Opis djelatnosti i vrsta nukl.materijala; količina; specifična aktivnost;  
kemijska i fizikalna svojstva) 

            ________________________________________________

4.         ________________________________________________

            (Opis lokacije, objekata, sustava, opreme)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

5.         ________________________________________________

            (Početak djelatnosti i poredviđeno trajanje)

6.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled djelatnosti od nadležnog tijela državne
            uprave)

7.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled dokumentacije)

8.         ________________________________________________

(Napomena: Sustav fizičke zaštite/ Sustav upravljanja kvalitetom        
certificiran prema ISO 9001 i/ili ISO 14001 i sl.)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

                                   ______________

M.P.              (potpis)

Datum: ____________

 

DZNS-ND-04


NAJAVA PROIZVODNJE RUDNIKA URANIJA I TORIJA I POSTROJENJA ZA PRERADU URANIJA I TORIJA


Najavljuje se proizvodnja rudnika uranija/torija i/ili postrojenja za preradu uranija i/ili torija (članak 2. točka 3. Pravilnika).

Rudnik uranija/torija r  Postrojenje za preradu: uranija r   torija r 

1.         __________________________________   2. __________

            (Naziv i sjedište pravne osobe)                           (Matični broj)

3.         ________________________________________________

            (Operativni status, procjena godišnjeg kapaciteta i tekuća godišnja     
            
proizvodnja) 

            ________________________________________________

4.         ________________________________________________

            (Opis lokacije, objekata, sustava, opreme)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

5.         ________________________________________________

(Ime odgovorne osobe, funkcija, broj telefona, broj faksa, e-mail
adresa, web stranica)

6.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled djelatnosti od nadležnog tijela državne
             uprave)

7.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled dokumentacije)

8.         ________________________________________________

(Napomena: Sustav fizičke zaštite/ Sustav upravljanja kvalitetom        
certificiran prema ISO 9001 i/ili ISO 14001 i sl.)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

                                   ______________

M.P.              (potpis)

Datum: ____________

 

DZNS-ND-05


NAJAVA PROIZVODNJE I OBOGAĆIVANJA NUKLEARNOG GORIVA


Najavljuje se proizvodnja i obogaćivanje nuklearnog goriva (članak 2. točka 4. Pravilnika).

Proizvodnja r                         Obogaćivanje r           Postotak (%)r  

1.         __________________________________   2. __________

            (Naziv i sjedište pravne osobe)                           (Matični broj)

3.         ________________________________________________

            (Operativni status postrojenja, procjena godišnjeg kapaciteta)  

            ________________________________________________

4.         ________________________________________________

            (Opis lokacije, objekata, sustava, opreme)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

5.         ________________________________________________

(Ime odgovorne osobe, funkcija, broj telefona, broj faksa, e-mail
adresa,  web stranica)

6.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled djelatnosti od nadležnog tijela državne
            uprave)

7.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled dokumentacije)

8.         ________________________________________________

(Napomena: Sustav fizičke zaštite/ Sustav upravljanja kvalitetom        
certificiran prema ISO 9001 i/ili ISO 14001 i sl.)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

                                                                                   ______________

M.P.              (potpis)

Datum: ____________

 

DZNS-ND-06

NAJAVA PRERADE ISTROŠENOG GORIVA


Najavljuje se prerada istrošenog goriva (članak 2. točka 5. Pravilnika).

1.         __________________________________   2. __________

            (Naziv i sjedište pravne osobe)                         (Matični broj)

3.         ________________________________________________

            (Operativni status postrojenja, procjena godišnjeg kapaciteta)  

            ________________________________________________

4.         ________________________________________________

(Opis lokacije, objekata, sustava, opreme za krajnju preradu;
Sadržaj plutonija, visoko obogaćenog uranija ili uranija-233)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

5.         ________________________________________________

(Ime odgovorne osobe, funkcija, broj telefona, broj faksa, e-mail
adresa, web stranica)

6.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled djelatnosti od nadležnog tijela državne
            uprave)

7.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled dokumentacije)

8.         ________________________________________________

(Napomena: Sustav fizičke zaštite/ Sustav upravljanja kvalitetom        
certificiran prema ISO 9001 i/ili ISO 14001 i sl.)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

                                                                                   ______________

M.P.              (potpis)

Datum: ____________

 

DZNS-ND-07


NAJAVA SKLADIŠTENJA ILI ODLAGANJA NISKO I SREDNJE RADIOAKTIVNOG OTPADA


Najavljuje se skladištenje (članak 2. točka 6. Pravilnika) ili odlaganje (članak 2. točka 7. Pravilnika) nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO).

Skladištenje NSRAO r                                Odlaganje NSRAO r  

1.         __________________________________   2. __________

            (Naziv i sjedište pravne osobe)                         (Matični broj)

3.         ________________________________________________

            (Operativni status postrojenja, procjena godišnjeg kapaciteta)  

            ________________________________________________

4.         ________________________________________________

            (Opis lokacije, objekata, sustava, opreme) 

            ________________________________________________

            ________________________________________________

5.         ________________________________________________

(Ime odgovorne osobe, funkcija, broj telefona, broj faksa, e-mail
adresa, web stranica)

6.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled djelatnosti od nadležnog tijela državne
             uprave)

7.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled dokumentacije)

8.         ________________________________________________

(Napomena: Sustav fizičke zaštite/ Sustav upravljanja kvalitetom        
certificiran prema ISO 9001 i/ili ISO 14001 i sl.)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

                                                                                   ______________

M.P.              (potpis)

Datum: ____________

 

DZNS-ND-08


NAJAVA SKLADIŠTENJA ILI ODLAGANJA ISTROŠENOG GORIVA I DRUGOG VISOKO RADIOAKTIVNOG OTPADA


Najavljuje se skladištenje (članak 2. točka 8. Pravilnika) ili odlaganje (članak 2. točka 9. Pravilnika) istrošenog goriva i drugog visoko radioaktivnog otpada (VRAO).

Skladištenje VRAO r                                 Odlaganje VRAO  r

1.         __________________________________   2. __________

            (Naziv i sjedište pravne osobe)                          (Matični broj)

3.         ________________________________________________

            (Operativni status postrojenja, procjena godišnjeg kapaciteta)  

            ________________________________________________

4.         ________________________________________________

            (Opis lokacije, objekata, sustava, opreme) 

            ________________________________________________

            ________________________________________________

5.         ________________________________________________

(Ime odgovorne osobe, funkcija, broj telefona, broj faksa, e-mail
adresa, web stranica)

6.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled djelatnosti od nadležnog tijela državne
            uprave)

7.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled dokumentacije)

8.         ________________________________________________

(Napomena: Sustav fizičke zaštite/ Sustav upravljanja kvalitetom        
certificiran prema ISO 9001 i/ili ISO 14001 i sl.)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

                                                                                   ______________

M.P.              (potpis)

Datum: ____________

 

DZNS-ND-09


NAJAVA SKLADIŠTENJA ILI ODLAGANJA NUKLEARNOG MATERIJALA


Najavljuje se skladištenje (članak 2. točka 10. Pravilnika) ili odlaganje (članak 2. točka 11. Pravilnika) nuklearnog materijala (NM).

Skladištenje NM r         Odlaganje NM r              Kategorija NM r 

1.         __________________________________   2. __________

            (Naziv i sjedište pravne osobe)                          (Matični broj)

3.         ________________________________________________

(Opis djelatnosti i vrsta nukl. materijala; količina; specifična aktivnost;
kemijska i fizikalna svojstva)   

            ________________________________________________

4.         ________________________________________________

            (Opis lokacije, objekata, sustava, opreme) 

            ________________________________________________

            ________________________________________________

5.         ________________________________________________

(Ime odgovorne osobe, funkcija, broj telefona, broj faksa, e-mail
adresa, web stranica)

6.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled djelatnosti od nadležnog tijela državne
             uprave)

7.         ________________________________________________

            (Mjesto i vrijeme za pregled dokumentacije)

8.         ________________________________________________

(Napomena: Sustav fizičke zaštite/ Sustav upravljanja kvalitetom        
certificiran prema ISO 9001 i/ili ISO 14001 i sl.)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

                                                                                   ______________

M.P.              (potpis)

Datum: ____________

 

DZNS-ND-10


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE NUKLEARNE DJELATNOSTI(temeljem članka 6. stavka 1. Pravilnika)


1.         __________________________________   2. __________

            (Naziv i sjedište pravne osobe)                         (Matični broj)

3.         ________________________________________________

            (Opis nuklearne djelatnosti)  

            ________________________________________________

4.         ________________________________________________

            (Opis lokacije, objekata, sustava, opreme) 

            ________________________________________________

            ________________________________________________

5.         ________________________________________________

            (Početak djelatnosti i predviđeno trajanje)

6.         ________________________________________________

            (Ime odgovorne osobe, funkcija, broj telefona, broj faksa, e-mail
             adresa, web stranica)

7.         ________________________________________________

            (Datum najave namjere obavljanja nuklearne djelatnosti)

8.         ________________________________________________

            (Prilozi)

            ________________________________________________

            ________________________________________________

                                                                                   ______________

M.P.              (potpis)

Datum: ____________