Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne organizacije za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti

NN 74/2006 (5.7.2006.), Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne organizacije za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti

DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST

1769

Na temelju članka 35. stavka 1. i članka 24. stavka 2. Zakona o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« br. 173/2003) ravnatelj Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI STRUČNE ORGANIZACIJE ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA IZ PODRUČJA NUKLEARNE SIGURNOSTI


I. OPĆE ODREDBE


Predmet Pravilnika


Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti koje mora ispunjavati stručna organizacija za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti.

(2) Ispunjavanje posebnih uvjeta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje rješenjem Državni zavod za nuklearnu sigurnost (dalje u tekstu Zavod).


II. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI STRUČNA ORGANIZACIJA


Članak 2.

Za obavljanje poslova iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika stručna organizacija mora ispunjavati organizacijske, tehničke i tehnološke uvjete te uvjete osiguranja kvalitete.


Organizacijski uvjeti


Članak 3.

(1) Stručna organizacija mora obavljati poslove stručno i kvalitetno u skladu s važećim propisima i pravilima struke.

(2) Stručna organizacija mora u slučaju ustupanja pojedinih poslova iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika, odrediti uvjete i zatražiti od podizvođača odnosno vanjskih suradnika njihovo ispunjavanje, radi obavljanja ustupljenih poslova sukladno sustavu osiguranja kvalitete.


Tehnički i tehnološki uvjeti


Članak 4.

(1) Stručna organizacija dokazuje ispunjavanje propisanih tehničkih i tehnoloških uvjeta na temelju referentnih projekata izvedenih u zadnjih pet godina.

(2) Stručna organizacija može dokazivati ispunjavanje propisanih tehničkih i tehnoloških uvjeta i na temelju drugih radova koje je izvodila iz područja nuklearne sigurnosti, odnosno u kojima je sudjelovala u zadnjih pet godina, a što dokazuje:

– objavljenim stručnim i znanstvenim radovima,

– istraživačkim radovima,

– podacima o izobrazbi zaposlenih radnika,

– mišljenjima stručnih udruga i drugih strukovnih institucija i

– drugim potvrdama i izjavama o osposobljenosti.


Članak 5.

(1) Stručna organizacija mora raspolagati tehničkim sredstvima i podacima koji osiguravaju uvjete za kvalitetno izvođenje radova.

(2) Tehnička sredstva iz stavka 1. ovog članka moraju biti pravilno održavana, certificirana i umjerena, a korištenje tehničkih sredstava mora biti u skladu s pravilima struke i zahtjevima osiguranja kvalitete.

(3) Stručna organizacija mora imati odgovornu stručnu osobu iz područja nuklearne sigurnosti. Poslove odgovorne stručne osobe iz područja nuklearne sigurnosti mogu obavljati samo osobe koje imaju najmanje 7. stupanj naobrazbe tehničkog ili prirodnog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz područja nuklearne sigurnosti.

(4) Stručna organizacija mora provoditi program redovnog stručnog usavršavanja svojih zaposlenika te voditi evidenciju o stručnoj spremi, usavršavanju i ispitivanju svojih zaposlenika.


Osiguranje kvalitete


Članak 6.

Stručna organizacija mora imati uspostavljen sustav osiguranja kvalitete, koji mora odgovarati jednom od međunarodnih standarda ili standarda zemlje dobavljača (ISO 9000:2000, IAEA 50-C/SG-Q, NRC 10 CFR 50 App.B, ili drugi odgovarajući).


III. POSTUPAK OCJENJIVANJA


Članak 7.

(1) Postupak za izdavanje rješenja o obavljanju određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti pokreće se na zahtjev stručne organizacije.

(2) Na sva pitanja koja se odnose na podnošenje zahtjeva za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti i donošenje rješenja, koja nisu uređena Zakonom o nuklearnoj sigurnosti i ovim Pravilnikom, primjenit će se Zakon o općem upravnom postupku.


Članak 8.

Uz zahtjev se moraju priložiti sljedeći dokazi:

– izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra,

– isprave kojima se dokazuje organizacijska sposobnost (članak 3),

– isprave kojima se dokazuje tehnička i tehnološka sposobnost (članak 4. i 5),

– isprave o osiguranju kvalitete (članak 6) i

– ostali dokazi ovisno o vrsti poslova iz područja nuklearne sigurnosti.


Imenovanje ocjenjivača


Članak 9.

(1) Radi ocjenjivanja ispunjavanja uvjeta podnositelja zahtjeva iz članaka 3, 4, 5. i 6. ovog Pravilnika, ravnatelj imenuje vodećeg ocjenjivača, stručne ocjenjivače i stručnjake specijaliste iz područja nuklearne sigurnosti za koje je podnositelj zahtjeva zatražio ocjenjivanje.

(2) Ocjenjivači iz stavka 1. ovog članka su službenici Zavoda i vanjski stručnjaci, a vodeći ocjenjivač je službenik Zavoda – najmanje u rangu načelnika odjela.


Članak 10.

Nakon provedenog postupka ocjenjivanja ispunjavanja uvjeta podnositelja zahtjeva, ocjenjivači iz članka 9. ovog Pravilnika izrađuju pisana izvješća koja dostavljaju vodećem ocjenjivaču.


Članak 11.

Podaci koji se koriste u postupku ocjenjivanja ispunjavanja uvjeta podnositelja zahtjeva za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti su tajni.


Članak 12.

Na temelju mišljenja vodećeg ocjenjivača i činjenica utvrđenih u provedenom postupku, Zavod donosi rješenje o obavljanju određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti, odnosno rješenje kojim se zahtjev za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti odbija.


Članak 13.

(1) Rješenje o obavljanju određenih poslova iz područja nuklearne sigurnost važi 2 godine.

(2) Radi izdavanja novog rješenja, stručna organizacija mora podnijeti zahtjev Zavodu najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka.


IV. OBVEZA STRUČNE ORGANIZACIJE


Članak 14.

Stručna organizacija dužna je Zavod odmah obavijestiti o svim promjenama koje se odnose na stručno osoblje, tehničku i ostalu opremu, te o svim ostalim promjenama i pronađenim nedostacima koje utječu ili mogu utjecati na osposobljenost stručne organizacije za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti za koje ima rješenje.


V. ZAVRŠNA ODREDBA


Stupanje na snagu


Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/07

Urbroj: 568-05-06-01

Zagreb, 29. lipnja 2006.

Ravnatelj

mr. sc. Matjaž Prah, v. r.