Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

NN 76/2006 (10.7.2006.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1794

Na temelju članka 2. stavak 6. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NACIONALNOJ LISTI PRIZNATIH KULTIVARA VINOVE LOZE

Članak 1.

U Pravilniku o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine« br. 159/04, 14/05, 42/05, 62/05, 3/06, 37/06) u članku 5. točka 8. iza riječi: »tocai friulano« briše se točka i stavlja zarez te dodaju riječi: »alicante bouchet.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/1

Urbroj: 525-1-06-6

Zagreb, 3. srpnja 2006.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.