Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu

NN 78/2006 (14.7.2006.), Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA

1859

Na temelju članka 72. stavka 4. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OSPOSOBLJAVANJU KADROVA U LOVSTVU


I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način izvođenja programa osposobljavanja lovaca i usavršavanja lovaca za obavljanje poslova lovočuvara i ocjenjivača trofeja (u daljnjem tekstu: programi osposobljavanja) te način polaganja lovačkog ispita, ispita za ocjenjivača trofeja i ispita za lovočuvara, način izdavanja uvjerenja, oblik uvjerenja, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o osposobljenosti za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja.


II. PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA

Članak 2.

Programima osposobljavanja se utvrđuju nastavni sadržaji, oblici izvođenja programa, trajanje programa i način njegove provjere, kadrovski, didaktički, prostorni i drugi uvjeti za njihovo izvođenje te osposobljenost koja se stječe završavanjem programa.

Programi osposobljavanja prilagođeni su dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Članak 3.

Programi osposobljavanja tiskani su u prilozima 1 – 3 ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.


III. IZVOĐENJE PROGRAMA

Programi osposobljavanja se mogu izvoditi:

1. redovnom nastavom

2. konzultativno-instruktivno

3. dopisno konzultativno

4. multimedijski.

Članak 4.

Programi osposobljavanja se izvode prema godišnjem planu i programu rada.

Članak 5.

Programe osposobljavanja mogu izvoditi Hrvatski lovački savez i druge pravne osobe koje za to ovlasti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo će dati ovlaštenje osobama iz stavka 1. ovoga članka ako ima:

1. program osposobljavanja donesen prema članku 2. ovoga Pravilnika

2. potreban broj nastavnika za izvođenje programa

3. stručno-pedagoškog voditelja programa

4. financijska sredstva za izvođenje programa

5. odgovarajući prostor i opremu za izvođenje programa.

Članak 6.

Stručno-pedagoški voditelj iz članka 5. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika mora imati visoku stručnu spremu, a nastavnici koji izvode programe osposobljavanja kadrova u lovstvu moraju imati visoku stručnu spremu s položenim kolegijem iz nastavnog ispitnog područja koji predaju te ispunjavati ostale uvjete za nastavnike koji izvode programe osposobljavanja odraslih propisane posebnim propisom.

Članak 7.

Zahtjev za odobrenje izvođenja programa osposobljavanja pod­nosi se Ministarstvu.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

– program osposobljavanja za lovca, lovočuvara ili ocjenjivača trofeja

– podaci o stručno-pedagoškom voditelju i nastavnicima koji izvode program osposobljavanja

– podaci o prostoru, opremi i nastavnim sredstvima

– podaci o sredstvima za izvođenje programa osposobljavanja.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta prema stavku 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže i u slučaju kada programe osposobljavanja izvodi izvan svoga sjedišta.

Članak 8.

Ispunjenost uvjeta za izvođenje programa osposobljavanja utvrđuje povjerenstvo od najmanje tri člana koje imenuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Član povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka ne može biti zaposlenik pravne osobe koja izvodi programe osposobljavanja lovaca za čije odobrenje je zahtjev podnesen.

O zahtjevu za izvođenje programa odlučuje se rješenjem.


IV. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA

Članak 9.

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovca, ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i koja ima završenu osnovnu školu.

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovočuvara i ocjenjivača trofeja ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, ima završenu osnovnu školu i položen ispit za lovca.

Nakon upisa u program osposobljavanja iz stavka 1. ovoga članka s kandidatom se sklapa pisani ugovor o osposobljavanju.

Troškove osposobljavanja snosi polaznik programa ili osoba koja ga je uputila na osposobljavanje.

Članak 10.

Programi osposobljavanja iz članka 9. ovoga Pravilnika obuhvaćaju predavanja, praktičnu nastavu i vježbe.

Izvođenje Programa osposobljavanja započinje 1. siječnja i traje najduže do 31. prosinca iste godine.

Programi osposobljavanja se izvode u učionici i drugim prostorima koji moraju udovoljavati posebnim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti u unapređenju čovjekova okoliša i zaštiti od buke.

Praktična nastava u okviru programa osposobljavanja provodi se u lovištu i na strelištu.


IV. ZAVRŠNA PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI

Članak 11.

Osposobljenost za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja stječe se polaganjem ispita.

Ispit iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od pisanog i usmenog dijela, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom kojeg čini predsjed­nik i ispitivači za pojedino ispitno područje.

Za predsjednika ispitnoga povjerenstva imenuje se stručno-pedagoški voditelj programa, a za ispitivače nastavnik iz predmeta iz kojeg se polaže ispit.

Članove ispitnog povjerenstva imenuje stručno tijelo osobe koja izvodi programe osposobljavanja.

Nakon položenog pismenog dijela ispita polaže se usmeni dio ispita.

Ocjenu na ispitu iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ispitno povjerenstvo ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Članak 12.

Ispitaniku koji je položio ispit izdaje se uvjerenje o osposobljenosti.

Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovoga Pravilnika tiskan je u prilogu 4. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 13.

Pravne osobe koje izvode programe osposobljavanja dužne su voditi upisnik o izdanim uvjerenjima o osposobljenosti i pedagošku dokumentaciju propisanu posebnim propisom.

Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se u elektronskom obliku.

Obrazac upisnika iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 5. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.


V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Pravne osobe koje izvode programe osposobljavanja dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/2

Urbroj 525-13-06-01

Zagreb, 5. srpnja 2006.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

PRILOG 1.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA LOVCA
 

1.         Izvedbeni nastavni plan osposobljavanja
 

Red. broj

NASTAVNO ISPITNO PODRUČJE

T

V

T+V

1.

Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovačka umjetnost i lovačka glasila.

10

0

10

2.

Prirodoslovlje i bolesti divljači

23

10

33

3.

Gospodarenje lovištem i divljači, načini lova, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu.

20

10

30

4.

Lovna kinologija

14

5

19

5.

Lovačko oružje, strjeljivo i lovna balistika

13

10

23

6.

Osnove ekologije i zaštite prirode

10

0

10

UKUPNO SATI

90

35

125

 

 

2.         Sadržaji programa pojedinih područja
 

2.1.      Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovačka umjetnost i lovna literatura


a)         Cilj

Upoznavanje polaznika s povijesti lovstva, zakonskim, podzakonskim i drugim propisima od značenja za lovstvo te s lovačkom umjetnošću i glasilima.
 

b)         Program
 

Redni broj

NASTAVNA CJELINA

OKVIRNI SADRŽAJI

1.

Povijest hrvatskog lovstva

Pravni propisi u lovstvu

Statut udruge

Povijest hrvatskog lovstva,

Zakon o lovstvu, podzakonski propisi i akti

Zakon o oružju

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o udrugama

Kazneni zakon

Zakon o prekršajima

Statut lovačke udruge

2.

Lovačka umjetnost

Lovačka glasila

Lov i umjetnost

Povijesni pregled lovačke književnosti i stručne literature

Lovačka glasila

 

 

2.2.      Prirodoslovlje, bolesti divljači i ostalih životinjskih vrsta

a)         Cilj

Upoznavanje polaznika s osnovama morfologije, biologije i epizootiologije divljači i ostalih životinjskih vrsta te s osnovama higijene lovišta.

b)         Program

Redni broj

NASTAVNA CJELINA

OKVIRNI SADRŽAJI

1.

Podjela divljači

Lovačka podjela divljači

Zakonska podjela divljači

Znanstvena podjela divljači

2.

Sisavci – dlakava div­ljač (krupna i sitna)

Osnovne zoološke osobitosti sisavaca

Podjela sisavaca

3.

Dvopapkari

Preživači

Nepreživači

4.

Dvozupci i glodavci

Zec obični

Divlji kunić

Puh

Dabar

5.

Zvijeri (mesožderi)

Medvjed

Psi - lisica, čagalj

Mačke - divlja mačka

Kune

Cibetke

6.

Ptice (pernata divljač)

Osnovne zoološke osobitosti ptica,

Podjela ptica

7.

Koke

Poljske koke

Vodene kokošice

8.

Ostala pernata divljač

Golubovi

Močvarice

Šljuke

9.

Ostale životinjske vrste

Zaštićene životinjske vrste (prema Zakonu o zaštiti prirode)

10.

Bolesti divljači i higijena lovišta

Podjela bolesti divljači i uzročnici bolesti

Zarazne bolesti

Nezarazne bolesti i ozljede

Nametničke bolesti

Higijena lovišta

Predatori u lovištu

 

 

2.3.      Gospodarenje lovištem i s divljači, načini lova, običaji, etika, pravila ponašanja u lovu, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu

a)         Cilj

Upoznavanje polaznika s načinom uzgoja divljači, osnovama prihrane i prehrane divljači, lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima i načinima njihove izgradnje, uređenju lovišta, osnovama lovne trofeistike, štetama od divljači, načinima lova, običajima, etikom, pravilima, ponašanja u lovu, snalaženje u prirodi. Uputiti polaznike teorijski i praktički u načine snalaženja u prirodi i pružanju prve pomoći pri nezgodama i nesrećama koje se mogu dogoditi u lovištu.

b)         Program

Redni broj

NASTAVNA CJELINA

OKVIRNI SADRŽAJI

1.

Planiranje u lovstvu

Lovište

Utvrđivanje brojnog stanja divljači

Lovnogospodarska osnova – provedba (osnovno)

2.

Uređenje lovišta

Općenito o uređenju lovišta,

Lovnogospodarski i lovnotehnički objekti,

Prihrana i prehrana divljači

Jednogodišnje i višegodišnje remize, krmne njive

3.

Uzgoj divljači

Prirodni uzgoj divljači

Uzgoj divljači u ograđenom prostoru

4.

Ekonomika lovišta i osnovni administrativni poslovi

Lovno gospodarenje kao ekonomska kategorija

Prihodi i rashodi u lovištu

Administrativni poslovi i evidencija u lovstvu

5.

Lovljenje divljači

Načini i tehnike lovljenja divljači (pojedinačni i skupni lovovi, lov pojedinih vrsta divljači)

Hvatanje žive divljači

Postupak s odstrijeljenom divljači

6.

Etika, običaji i pravila ponašanja u lovu

Etika, običaji i pravila ponašanja u lovu

7.

Prva pomoć pri nezgodama u lovu

Povrede, ranjavanja

Prijelomi

Krvarenja

Ugrizi

Opekline, smrzotine, sunčanica

Kolaps i šok

8.

Orijentacija u prirodi

Orijentacija u prirodi

 

 

2.4.      Lovna kinologija

a)         Cilj

Upoznati polaznike s osnovama građe pasa, radnim skupinama i pasminama lovačkih pasa, uzgojem, držanjem i obukom pasa, razmnožavanjem, bolestima te kinološkim priredbama i organizaciji kinologije u Hrvatskoj.

b)         Program

Redni broj

NASTAVNA CJELINA

OKVIRNI SADRŽAJI

1.

Osnove građe tijela i fiziologija lovačkih pasa

Osnovni dijelovi tijela psa

Osnovni organski sustavi i osnove fiziologije psa

2.

Razmnožavanje, uzgoj, držanje i obuka lovačkih pasa

Razmnožavanje pasa

Uzgoj, držanje i dresura lovač­kih pasa

Higijena, nastambe i hranidba pasa

3.

Bolesti pasa

Uzročnici bolesti pasa

Znaci bolesti pasa

Zarazne bolesti

Nezarazne bolesti

Nametničke bolesti

Prevencija

Liječenje

4.

Skupine, pasmine i korištenje lovačkih pasa

Pasminske skupine lovačkih pasa po FCI

Goniči

Terijeri

Jazavčari

Krvosljednici

Ptičari

Donosači divljači (retriveri)

Dizači divljači (šunjkavci)

Korištenje lovačkih pasa u lovu

5.

Kinološke priredbe

Vrste i značaj kinoloških priredbi

Izložbe, smotre i utakmice, lovno-kinološki kupovi

Radni ispiti lovačkih pasa

Kinološka organizacija u RH i međunarodna kinološka organizacija

 

 

2.5.      Lovačko oružje i balistika

a)         Cilj

Upoznati polaznike s vrstama i korištenjem lovačkog oružja, streljivom, lovnom balistikom, ciljnicima, te ih praktički uvježbati u rukovanju lovačkim oružjem s naglaskom na mjere sigurnosti.

b)         Program

Redni broj

NASTAVNA CJELINA

OKVIRNI SADRŽAJI

1.

Povijesni razvoj, podjela i dijelovi lovačkog oružja

Povijesni razvoj lovačkog oružja

Podjela i dijelovi lovačkog oružja

Puške sačmarice

Puške risanice

Kombinirane puške

Kratko lovačko oružje

2.

Uporaba lovačkog oružja i streljiva

Strjeljivo za lovačko oružje

Strjeljivo za puške sačmarice

Strjeljivo za pučke risanice

3.

Lovna balistika

Unutarnja

Vanjska

Ciljna

4.

Uporaba lovačkog oružja

Izbor oružja

Ciljnici i ciljanje

Rukovanje lovačkim oružjem,

Sigurnosna pravila uporabe i držanje lovačkog oružja

Održavanje oružja

Lovno streljaštvo

 

 

2.6.      Osnove ekologije i zaštite prirode

a)         Cilj

Upoznati polaznike sa zaštitom i očuvanjem prirodnog staništa divljači te značajem ekoloških čimbenika u gospodarenju lovištem.

b)         Program
 

Redni broj

NASTAVNA CJELINA

OKVIRNI SADRŽAJI

1.

Osnove ekologije

Osnovni pojmovi u ekologiji

Značenje i uloga ekologije

Podjela ekologije

Biotski i abiotski čimbenici u ekosustavu

Odnosi između živih bića i okoliša

Hranidbeni lanac i protok energije

Ekologija životinja – zooekologija

2.

Zaštita prirode

Zaštita flore

Zaštita faune

Zaštita tla

Zaštita voda

Zaštita zraka

Lovci i zaštita prirode

 

 

3.         Materijalni uvjeti za izvođenje programa

– učionica, lovački muzej, streljana, kinološke manifestacije,

– lovački trofeji, pribor za ocjenjivanje trofeja,

– lovačko oružje i streljivo,

– projektor, video uređaj, grafoskop itd.,

4.         Literatura

–Zvonko Mustapić i suradnici, Lovstvo, Zagreb 2004.,

–Skupina autora, Zbirka pitanja za polaganje lovačkog ispita, Zagreb 2003.,

DarabušJakelić, Osnove lovstva, Zagreb 2002.,

–I. Zvonko Jakelić, Lovačko oružje, Zagreb 2001.,

–Tomislav Hruškovec, Lovac i divljač, Zagreb 1998.,

–Josip Etinger, Hrvatski lovdžija, Zagreb, pretisak, 1994.,

Fran. Žav. Kesterčanek, »Lovstvo«, Zagreb, pretisak,1994.,

–Lovački vjesnik – glasilo HLS-a,

Alojzije Frković, Lovačke trofeje, obrada, ocjenjivanje i vrednovanje, Zagreb 1989.,

–Drago Andrašević, Objekti tehničkog uređenja lovišta i uzgajališta divljači, Zagreb 1982.,

–Drago Andrašić, Zoologija divljači i lovna tehnologija, Zagreb 1979.,

–Više autora, Lovački priručnik, Zagreb 1967.,

–Zdenko Chavrak, Lovne scene,Zagreb 1954.,

–Ivo Čeović, Lovstvo, Zagreb 1953.,

–Zakon o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05),

–Pravilnik o lovostaji (»Narodne novine«, broj 155/05)

–Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora (»Narodne novine«, broj 11/06),

–Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (»Narodne novine«, broj 40/06),

–Stručna podloga za bonitiranje i utvrđivanje lovnoproduktivnih površina u lovištima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 40/06),

–Rješenje o skraćenju lovostaje za smeđeg medvjeda (»Narodne novine«, broj 48/06),

–Pravilnik o obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama (»Narodne novine«, broj 54/06),

–Pravilnik o uvjetima i načinu lova (»Narodne novine«, broj 62/06),

–Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (»Narodne novine«, broj 62/06),

–Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima (»Narodne novine«, broj 62/06),

–Pravilnik o načinu lova sa pticama grabljivicama (»Narodne novine«, broj 62/06),

–Pravilnik o lovočuvarskoj službi (»Narodne novine«, broj 63/06),

–Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (»Narodne novine«, broj 63/06),

–Pravilnik o načinu lova u graničnom pojasu (»Narodne novine«, broj 67/06),

–Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije (»Narodne novine«, broj 67/06),

–Cjenik divljači (»Narodne novine«, broj 67/06),

–Odštetni cjenik za izračun naknade za štete na divljači i lovištu (»Narodne novine«, broj 67/06),

–Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (»Narodne novine«, broj 68/06),

–Zakon o oružju (»Narodne novine«, broj 46/97, 12/01. i 19/02),

–Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05),

–Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 82/94. i 128/99),

–Zakon o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 19/99),

–Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01. i 11/02),

–Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02, 122/02, 105/04. i 127/05),

–Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04, 84/05. i 71/06),

–Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim(»Narodne novine«, broj 07/06.),

–Dostupna literatura iz područja lovstva.

 

PRILOG 2.

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA LOVOČUVARA

 

1.         Izvedbeni nastavni plan usavršavanja

Red. broj

NASTAVNO ISPITNO PODRUČJE

Sati

1.

Pravni propisi (4), zaštita prirode i okoliša (2)

6 + 0

2.

Prirodoslovlje i bolesti divljači (6)

6 + 0

3.

Gospodarenje s lovištem i divljači, uređenje lovišta, prihrana i prehrana, načini lova, postupak s odstrijeljenom divljači, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu

18 + 10

UKUPNO SATI

30 + 10

 

 

a)         Cilj

Upoznavanje polaznika s zakonskim i podzakonskim propisima od značaja za lovstvo i lovočuvarsku službu te sa zaštitom prirode i okoliša.

b)         Program

Zakonski i podzakonski propisi; dozvoljeno oružje; uklanjanje pasa i mačaka skitnica; kretanje lovištem s oružjem; uporaba zaštitnih sredstava i plašila za divljač; paljenje strništa i korova; ovlasti i postupanje lovočuvara; odstrjel ranjene i bolesne divljači; lovne štete; štete na divljači i od divljači; zabrana lova divljači; lovostaja za pojedine vrste divljači; uporaba lovačkih pasa u lovu; vrste i broj lovačkih pasa; nabavljanje, držanje i nošenje oružja; nužna obrana; krajnja nužda; temeljna načela zaštite prirode i okoliša; zaštita pojedinih vrsta sisavaca; zaštita pojedinih vrsta ptica; ugrožene životinjske vrste; lovna etika; lovački običaji; lovačka stručna literatura.


2.2.      Prirodoslovlje i bolesti divljači

a)         Cilj

Upoznavanje polaznika s osnovama biologije divljači, bolestima divljači s naglaskom na simptome bolesti i postupak s bolesnom i uginulom divljači te sa osnovama higijene lovišta.

b)         Program

Prepoznavanje vrsta po spolu i dobi, bolesti divljači (zarazne bolesti dlakave divljači – bedrenica, slinavka i šap, bjesnoća, svinjska kuga, tularemija; nametničke bolesti dlakave divljači – metiljavost, šuga, nosni štrk, kožni ugrk, ehinokokoza; zarazne bolesti pernate divljači – kolera peradi, kuga peradi; nametničke bolesti peradi – singamoza ili crveni crv; nezarazne bolesti – otrovanje, nadam i proljev).

Higijena lovišta: kontrola lovišta, pretraga divljači, postupak s bolesnom i uginulom divljači, dezinfekcija, sanitarni odstrjel divljači, smanjenje broja predatora.

2.3.      Gospodarenje s lovištem i divljači, načini lova, postupanje s odstrijeljenom divljači, lovački običaji i etika, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu

a)         Cilj

Upoznavanje polaznika s načinom uzgoja divljači, osnovama prihrane i prehrane divljači, lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima i načinima njihove izgradnje, uređenju lovišta, te štetama od divljači.

b)         Program

Bonitiranje lovišta; lovnoproduktivne površine; fondovi divljači u lovištu; prebrojavanje divljači; lovnogospodarska osnova i programi zaštite divljači; zaštitne mjere; uzgojne mjere; uređenje lovišta; lovnogospodarski objekti (hranilišta, pojilišta, solišta, zimovališta za pernatu divljač, ograde, uskočnice, spremišta za hranu, lovačke kolibe, lovna pomagala); lovnotehnički objekti (zasjedi i zaklonice, lovke za hvatanje žive divljači, sanduci za transport, transport divljači; umjetni uzgoj divljači); prihvat i podivljavanje umjetno uzgojene divljači; gospodarenje pojedinim vrstama divljači; gospodarenje krupnom divljači; gospodarenje sitnom divljači; smanjivanje broja predatora; ekonomika gospodarenja u lovištu; lovna evidencija; lov­na kronika.

Lov divljači (lov krupne divljači – lov dočekom na zemlji, lov dočekom na visokom zasjedu, lov privozom kolima, lov šuljanjem, lov vabljenjem; lov sitne divljači – lov prigonom, lov pogonom, kružni lov); sokolarenje; lov žive divljači; lovac i lov-prije lova, u lovu; postupak s ustrijeljenom divljači; lovačke trofeje; ocjenjivanje lovačkih trofeja; međunarodna mjerila za vrjednovanje trofeja.

Prva pomoć pri nezgodama u lovu: povrede, rane, krvarenje i šok, ugrizi otrovnih zmija, ugrizi otrovnih kukaca, povraćanje krvi, krvarenje iz nosa, prijelomi kostiju, opekline i smrzotine, probavni poremećaji.

3.         Materijalni uvjeti za izvođenje programa

– učionica koja odgovara standardima za obrazovanje,

– lovište za pokazne vježbe,

– projektor, video uređaj, grafoskop itd.

4.         Literatura

Prvo ispitno područje:

–Zvonko Mustapić i suradnici, Lovstvo, Zagreb 2004.,

–Skupina autora, Zbirka pitanja za polaganje lovačkog ispita, Zagreb 1997.,

DarabušJakelić, Osnove lovstva, Zagreb 1996.,

–Josip Etinger, Hrvatski lovdžija, Zagreb, pretisak, 1994.,

Fran. Žav. Kesterčanek, »Lovstvo«, Zagreb, pretisak, 1994.,

–Lovački vjesnik – glasilo HLS-a,

–Zakon o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05),

–Zakon o oružju (»Narodne novine«, broj 46/97, 12/01. i 19/02),

–Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05),

–Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (»Narodne novine«, broj 07/06.),

Drugo i treće ispitno područje:

–Zvonko Mustapić i suradnici, Lovstvo, Zagreb 2004.,

DarabušJakelić, Osnove lovstva, Zagreb 1996.,

–Ivo Čeović, Lovstvo, Zagreb 1953.,

–Više autora, Lovački priručnik, Zagreb 1967.,

–Drago Andrašević, Objekti tehničkog uređenja lovišta i uzgajališta divljači, Zagreb 1982.,

– Drago Andrašić, Zoologija divljači i lovna tehnologija, Zagreb 1979.,

–Tomislav Hruškovec, Lovac i divljač, Zagreb 1998.,

Alojzije Frković, Lovačke trofeje, obrada, ocjenjivanje i vrednovanje, Zagreb 1989.,

–Zdenko Chavrak, Lovne scene, Zagreb 1954.,

–Lovački vjesnici, Zagreb.

 

PRILOG 3.

 

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI

 

1.         Izvedbeni nastavni plan

Red. Br.

NASTAVNA CJELINA

Broj sati nastave

Predavanja

Vježbe

Ukupno

1.

Povijest trofeistike

4

-

4

2.

Obrada i ocjenjivanje trofeja divljači

10

46

56

Ukupno sati

14

46

60

 

 a)         Cilj

Upoznavanje polaznika s povijesnim razvojem lovstva te povijesnim kulturološko-socijalnim i uzgojno-lovnim značajem trofeja divljači, pravilnom obradom trofeja divljači i propisima kojima je regulirana lovna trofeistika.

b)         Program
 

NASTAVNA CJELINA

OKVIRNI SADRŽAJI

Povijesni razvoj lovstva i lovne trofeistike

Povijesni razvoj lovstva,

Svrha i značaj trofeja kroz povijest lovstva

Povijest ocjenjivanja trofeja divljači

Najznačajnije izložbe lovačkih trofeja

Obrada i ocjenjivanje trofeja divljači

Obrada trofeja

– rogova punorožaca

– rogova šupljorožaca

– krzna krznaša

– lubanja

– kljova (vepra)

Propisi

Zakon o lovstvu

Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima

Propisi CIC-a (Međunarodni savjet za lov)

 

 

 1. 2.     Ocjenjivanje trofeja divljači i vođenje prateće dokumentacije

a)         Cilj

Osposobljavanje polaznika za samostalno ocjenjivanje trofeja divljači i vođenje propisane dokumentacije u svezi s ocjenjivanjem trofeja divljači.

b)         Program

NASTAVNA CJELINA

OKVIRNI SADRŽAJI

Obrada trofeja, pribor za ocjenjivanje trofeja

 Trofejni list, priručnik za ocjenjivanje

Postupak i način ocjenjivanja trofeja divljači

Ocjenjivanje trofeja:

jelena običnog, jelena lopatara, jelena aksisa, srnjaka, divokoze, muflona, kljova vepra, lubanje i krzna smeđeg medvjeda (mužjaka i ženke), lubanje i krzna divlje mačke, lubanje jazavca i lisice

Vođenje propisane dokumentacije

Ispunjavanje obrazaca trofejnih listova

Vođenje evidencija trofeja divljači na obrascu ETD

 

 2.         Provjera znanja – osposobljenosti

Po završetku programa osposobljavanja polaznici pristupaju provjeri osposobljenosti pred tročlanim povjerenstvom, kojeg imenuje provoditelj ovoga programa. Način polaganja i tijek ispita propisani su Pravilnikom o osposobljavanju kadrova u lovstvu.

3.         Materijalni uvjeti

–učionica,

–grafoskop, projektor i sl.,

–trofeje divljači sukladno čl. 2. Pravilnika o načinu ocjenjivanja trofeja divljači

–pribor za ocjenjivanje trofeja divljači,

–trofejni (ocjembeni) listovi i drugi propisani obrasci,

–priručnik za ocjenjivanje trofeja divljači,

–literatura:

1. Frković A.: »Lovačke trofeje. Obrada, ocjenjivanje i vrednovanje«,

HLS, Zagreb,1989.g.

2. Varičak V.: »Ocjenjivanje lovačkih trofeja«, Euroteam d.o.o., 1997.g.

 

PRILOG 4.

  

Prilog 5.

 

UPISNIK

 

O IZDANIM UVJERENJIMA O SPOSPOBLJENOSTI ZA LOVCA, LOVOČUVARA I OCJENJIVAČA TROFEJA

 

Redni broj

uvjerenja

Datum izdavanja

PREZIME (očevo ime)

IME KANDIDATA

DATUM I MJESTO ROĐENJA

OPĆINA

DRŽAVA

Broj osobne iskaznice

UPISAO PROGRAM

Datum

ISPIT POLOŽIO

Datum

MJESTO

ŽUPANIJA