Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

NN 78/2006 (14.7.2006.), Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

      MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1861

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04 i 179/04, 113/05, 130/05, 05/06 i 45/06) u točki I. iza rednog broja 33. dodaje se redni broj koji glasi:

»34. Poliklinika za medicinsku mikrobiologiju s parazitologijom, ginekologiju, internu medicinu, urologiju i medicinu rada – Dr. Zora Profozić«

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1

Urbroj: 534-05-01/4-06-11

Zagreb, 27. lipnja 2006.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.