Pravilnik o sadržaju posebnog izvještaja o ocjeni rada i učinkovitosti državnih službenika

NN 78/2006 (14.7.2006.), Pravilnik o sadržaju posebnog izvještaja o ocjeni rada i učinkovitosti državnih službenika

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU

1862

Na temelju članka 84. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05), državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU POSEBNOG IZVJEŠTAJA O OCJENI RADA I UČINKOVITOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj posebnog izvještaja o ocjeni rada i učinkovitosti državnih službenika.

Članak 2.

Čelnik državnog tijela ocjenjuje državne službenike na prijed­log njihovog neposredno nadređenog službenika.

Obrazac izvještaja o ocjeni rada i učinkovitosti državnog službenika sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

Izvještaj o ocjeni rada i učinkovitosti državnog službenika sadrži:

1) osnovne podatke o državnom službeniku i radnom mjestu

2) prikaz planiranih poslova

3) prikaz neplaniranih poslova

4) periodičnu kontrolu rada i učinkovitosti

5) prijedlog ocjene rada i učinkovitosti

6) primjedbe na predloženu ocjenu

7) mišljenje o prijedlogu ocjene

Članak 4.

Osnovni podaci o državnom službeniku i radnom mjestu su: podaci o državnom tijelu i unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici u kojoj je državni službenik zaposlen, ime i prezime državnog službenika, naziv radnog mjesta i izvještajno razdoblje u kojem je provedeno ocjenjivanje rada i učinkovitosti državnog službenika.

Članak 5.

Prikaz planiranih poslova obuhvaća planirane ciljeve i zadatke koje državni službenik treba izvršiti, rokove izvršenja planiranih poslova, datum kada su državni službenik i neposredno nadređeni službenik utvrdili planirane ciljeve i zadatke i njihove potpise.

Članak 6.

Prikaz neplaniranih poslova obuhvaća izmjene i dopune planiranih ciljeva i zadataka (neplanirani poslovi) i rokove izvršenja neplaniranih poslova.

Neplanirani poslovi su poslovi koje je državni službenik obavljao tijekom izvještajnog razdoblja, a koji se nisu mogli predvidjeti.

Članak 7.

Periodična kontrola rada i učinkovitosti obuhvaća rezultat kontrole planiranih i neplaniranih poslova, kojim se utvrđuje izvršenje odnosno neizvršenje planiranih i neplaniranih poslova, razloge neizvršenja i ocjenu kvalitete izvršenja, datum periodične kontrole rada i učinkovitosti, koju potvrđuju svojim potpisom državni službenik i neposredno nadređeni službenik, te

Kontrola rada i učinkovitosti provodi se periodično, a najmanje polugodišnje.

Članak 8.

Prijedlog ocjene rada i učinkovitosti državnog službenika obuhvaća prijedlog ocjene rada i učinkovitosti izražen kroz raspon ocjena od »izvanredan« do »ne zadovoljava«, obrazloženje predložene ocjene, potpis neposredno nadređenog službenika i datum kada je predložio ocjenu.

U obrazloženju predložene ocjene rada i učinkovitosti ukratko se navode razlozi zbog kojih je predložena konkretna ocjena, a s obzirom na kvalitetu rada i izvršenje ciljeva i zadataka u planiranom roku.

Članak 9.

Primjedba državnog službenika na predloženu ocjenu unosi se u obliku kratkog obrazloženja razloga zbog kojih nije zadovoljan predloženom ocjenom, odnosno kao napomena da je upoznat s ocjenom i da nema primjedbi.

Članak 10.

Mišljenje o prijedlogu ocjene unosi se u obliku kratkog obrazloženja razloga zbog kojih državni službenik koji je neposredno nadređen službeniku koji je predložio ocjenu ne prihvaća predloženu ocjenu, odnosno kao napomena da nema primjedbi na predloženu ocjenu.

Članak 11.

Rad i učinkovitosti državnog službenika ocjenjuje se ocjenama:

1) »izvanredan«

2) »odličan

3) »dobar«

4) »zadovoljava«

5) »ne zadovoljava«

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-07/06-01/01

Urbroj: 515-05-06-22

Zagreb, 5. srpnja 2006.

Državni tajnik

Antun Palarić, v. r.

 

IZVJEŠTAJ O OCJENI RADA I UČINKOVITOSTI DRŽAVNOG SLUŽBENIKA
 

Državno tijelo _______________________________________

Unutarnja ustrojstvena jedinica __________________________

Ime i prezime državnog službenika _______________________

Radno mjesto _______________________________________

Izvještajno razdoblje___________________________________

 

2. PRIKAZ PLANIRANIH POSLOVA 1
 

Redni broj

Planirani ciljevi i zadaci

Rokovi izvršenja planiranih poslova

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

       Datum                                               Potpisi2

______________                       _____________________

           

1popunjava neposredno nadređeni službenik

2potpisuje državni službenik i neposredno nadređeni službenik

 

 

3. PRIKAZ NEPLANIRANIH POSLOVA3
 

Redni broj4

Izmjene i dopune planiranih ciljeva i zadataka (neplanirani poslovi)

Rokovi izvršenja neplaniranih poslova

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

 

3popunjava neposredno nadređeni službenik

4počinje od rednog broja koji se nastavlja na zadnji redni broj tabelarnog prikaza planiranih poslova


4. PERIODIČNA KONTROLA RADA I UČINKOVITOSTI5
 

Redni broj6

Rezultat kontrole planiranih i neplaniranih poslova (izvršeno-nije izvršeno, razlozi neizvršenja, ocjena kvalitete izvršenja)

Datum kontrole

Potpisi7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5popunjava neposredno nadređeni službenik

6upisati redni broj iz tabelarnog prikaza planiranih odnosno neplaniranih poslova

7potpisuje državni službenik i neposredno nadređeni službenik

 

5. PRIJEDLOG OCJENE RADA I UČINKOVITOSTI8
 

Predlaže se ocjena:

a) izvanredan

b) odličan

c) dobar

d) zadovoljava

e) ne zadovoljava

Obrazloženje:

________________________________________________

________________________________________________


_____________                                       _________         
             
           

        Datum                                                            Potpis

  

8popunjava neposredno nadređeni službenik

 

6. PRIMJEDBE NA PREDLOŽENU OCJENU9

1. Primjedba – obrazloženje

________________________________________________

________________________________________________

2. Nema primjedbi

________________________________________________

_____________                                       _________                                  

        Datum                                                            Potpis

 

9popunjava državni službenik koji se ocjenjuje

 

7. MIŠLJENJE O PRIJEDLOGU OCJENE10

1) Primjedba – obrazloženje

________________________________________________

________________________________________________

2) Nema primjedbi

________________________________________________

_____________                                       _________                                  

        Datum                                                            Potpis

 

 10popunjava službenik koji je neposredno nadređen službeniku koji je predložio ocjenu