Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 79/2006 (17.7.2006.), Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

1913

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/27

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 5. srpnja 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zaklada), uređuje se njezina svrha, zakladna tijela, osnovna imovina, način i izvori financiranja.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 2.

Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska.

Osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Ime Zaklade glasi: ˛Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji˛.

Sjediđte Zaklade je u Zagrebu.

Zaklada je pravna osoba, a status pravne osobe stječe upisom u Zakladni upisnik.

Rad Zaklade je javan.

Zaklada je obvezna javnosti i sredstvima javnog priopăavanja i na njihov zahtjev davati informacije o obavljanju poslova svoje djelatnosti.

II. ZAKLADNA SVRHA

Članak 3.

Zaklada se osniva sa svrhom poboljšanja ekonomskog i materijalnog položaja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: hrvatski branitelji) i članova njihovih obitelji.

Svrha Zaklade ostvaruje se posebice:

– pružanjem financijske pomoći za životna osiguranja hrvatskih branitelja,

– pružanjem financijske pomoći za teško socijalno ugrožene obitelji hrvatskih branitelja i članove njihovih obitelji,

– pružanjem financijske pomoći za zdravstvenu skrb i liječenje teško oboljelih hrvatskih branitelja i članova njihove uže obitelji, kao i pružanjem financijske pomoći nakon smrti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,

– pružanjem financijske pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihove uže obitelji za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u sustavu izvanrednog školovanja ili pohađanja tečaja za osposobljavanje za određena zanimanja,

– pružanjem financijske pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihove uže obitelji za zapošljavanje i samozapošljavanje,

– pružanjem drugih vrsta financijskih pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji kojima se ostvaruje svrha Zaklade.

III. ZAKLADNA TIJELA

Članak 4.

Tijela Zaklade su Upravni odbor i upravitelj Zaklade.

Članak 5.

Zakladom upravlja Upravni odbor od sedam članova.

Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda članova Upravnog odbora.

Vlada Republike Hrvatske imenuje u Upravni odbor Zaklade četiri člana na prijedlog Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, jednog člana na prijedlog radnog tijela Hrvatskoga sabora matičnog za pitanja hrvatskih branitelja, jednog člana na prijedlog ministra nadležnog za prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i jednog člana na prijedlog ministra nadležnog za socijalnu skrb.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

Upravni odbor imenuje i razrješava dužnosti upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika.

Rad Upravnog odbora, upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika uređuju se Statutom Zaklade.

Članak 6.

Upravni odbor donosi Statut Zaklade, Poslovnik o radu, Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, odluke o dodjeli sredstava, upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade, odlučuje o korištenju imovine Zaklade, podnosi izvješće o radu Zaklade te obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, Statutom Zaklade i drugim propisima.

Članak 7.

Način rada Upravnog odbora, upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika pobliže će se urediti Poslovnikom o radu kojim će se regulirati način sazivanja sjednica, način glasovanja, način donošenja odluka i drugih općih i pojedinačnih akata, izuzeće u glasovanju u slučaju sukoba interesa, kao i druge činjenice bitne za način rada tijela Zaklade.

Članak 8.

Vlada Republike Hrvatske će razriješiti predsjednika, zamjenika predsjednika i člana Upravnog odbora ako svoju dužnost ne obavlja savjesno, u skladu sa Zakonom i drugim općim aktima Zaklade, ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze, ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Zaklade, ili ne ispunjava koji od uvjeta iz članka 21. stavka 1. Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 9.

Upravitelj Zaklade zastupa Zakladu, odgovoran je za zakonitost rada Zaklade, vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora i obavlja druge poslove utvrđene Statutom Zaklade i drugim aktima Zaklade.

Upravitelj Zaklade ne može biti imenovan iz redova članova Upravnog odbora, ali ima pravo biti nazočan na sjednicama Upravnog odbora bez prava glasa te ima pravo predlagati pitanja koja treba uvrstiti u dnevni red sjednice Upravnog odbora.

Članak 10.

Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora donosi se odluka o imenovanju upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika.

Za odluku o imenovanju i razrješenju upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika potrebna je natpolovična većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Mandat upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika traje četiri godine, s pravom ponovnog izbora.

Zamjenik upravitelja Zaklade zamjenjuje odsutnog ili privremeno spriječenog upravitelja Zaklade.

Članak 11.

Upravni odbor može osnovati stručne službe, te stalna i povremena povjerenstva radi prikupljanja podataka i činjenica o stanju, okolnostima i potrebama hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, a poradi davanja prijedloga Upravnom odboru za dodjelu financijske pomoći.

IV.  OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE

Članak 12.

Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 100.000,00 kuna koji će na račun Zaklade uplatiti Društvo za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Društvo).

Iznos iz stavka 1. ovoga članka Društvo će uplatiti na temelju odluke Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz sredstava koja čine dio trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji realizirane za 2005. godinu i usmjerene za financiranje Zaklade za 2006. godinu.

Članak 13.

Zaklada ima samostalan kunski i devizni račun.

V. FINANCIRANJE, FINANCIJSKO POSLOVANJE I NADZOR NAD RADOM ZAKLADE

Članak 14.

Zaklada se financira iz prihoda od osnovne imovine, iz dijela trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, darovnica i drugih prihoda, u skladu sa zakonom.

Zaklada može ostvariti prihode na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o zakladama i fundacijama.

Prihodi se odlukom Upravnog odbora raspoređuju za zakladne svrhe sukladno članku 3. ovoga Zakona i općim aktima Zaklade.

Članak 15.

Prihodi od osnovne imovine su kamate i drugi prinosi od financijske imovine, kao i najamnine i ostale naknade koje se ostvaruju od pokretne ili nepokretne imovine različite od financijske imovine.

Članak 16.

Dio trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz koje se financira Zaklada su novčana sredstva iz dijela jedne trećine neto dobiti namijenjene za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji iz neto dobiti koju realizira Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a ista sredstva Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, na temelju odluke o raspodjeli neto dobiti, usmjerava za financiranje Zaklade.

Članak 17.

Darovnice su novčana sredstva, roba, usluge i prava koja Zaklada dobiva za ostvarivanje svoje zakladne svrhe od domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba.

Na darovnice iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se porezne olakšice i povlastice prema posebnim zakonima.

Članak 18.

Drugi prihodi Zaklade su stjecanje prihoda od popratnih aktivnosti kao što su organiziranje dobrotvornih priredbi, izrada i prodaja tiskovina, amblema, značaka i slične aktivnosti.

Članak 19.

Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

Upravni odbor Zaklade obvezan je do 30. travnja tekuće godine dostaviti Vladi Republike Hrvatske izvješće o radu Zaklade za proteklu godinu.

U roku iz stavka 1. ovoga članka Upravni je odbor obvezan Vladi Republike Hrvatske i nadležnim državnim tijelima podnijeti odgovarajuća financijska izvješća, sukladno odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 20.

Upravni odbor Zaklade je obvezan dostaviti Upravnom odboru Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji izvješća iz članka 19. ovoga Zakona prije njihove dostave Vladi Republike Hrvatske radi razmatranja i davanja suglasnosti, a Statutom Zaklade mogu se utvrditi i kraća razdoblja za dostavu Upravnom odboru Fonda izvješća iz članka 19. ovoga Zakona.

Upravni odbor je obvezan prije donošenja Statuta Zaklade, izmjena i dopuna Statuta Zaklade, Poslovnika o radu ili drugoga općeg akta kojim se utvrđuju pojedina pitanja ustrojstva ili rada Zaklade, iste dostaviti Upravnom odboru Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji radi razmatranja i davanja suglasnosti.

VI. ODGOVORNOST ZAKLADE

Članak 21.

Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

VII. STATUT ZAKLADE

Članak 22.

Zaklada ima Statut kojim se uređuje način ostvarivanja svrhe i unutarnje ustrojstvo Zaklade te druga pitanja značajna za ostvarivanje zakladne svrhe sukladno ovom Zakonu i drugim propisima.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Vlada Republike Hrvatske imenuje privremenog upravitelja Zaklade, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Privremeni upravitelj Zaklade ovlašten je zastupati Zakladu i poduzimati sve potrebne radnje do imenovanja upravitelja Zaklade.

Privremeni upravitelj Zaklade obvezan je u roku od 30 dana od dana imenovanja dostaviti prijedlog Statuta Zaklade Upravnom odboru radi donošenja.

Vlada Republike Hrvatske imenuje članove Upravnog odbora, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

Upravitelj Zaklade obvezan je dostaviti Statut Zaklade, kao i njegove izmjene, odnosno dopune, Središnjem državnom uredu za upravu, u roku od 15 dana od dana njegova donošenja, radi odobrenja.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-01/06-01/01

Zagreb, 30. lipnja 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.