Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

NN 79/2006 (17.7.2006.), Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

HRVATSKI SABOR

1914

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O FONDU ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Proglašavam Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/28

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 5. srpnja 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O FONDU ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Fond) te se uređuje njegovo ustrojstvo, djelatnost, izvori sredstava, namjena i način korištenja sredstava Fonda, kao i druga pitanja u svezi s ostvarivanjem djelat­nosti Fonda.

Članak 2.

Fond se osniva sa svrhom ostvarenja prava na stipendiju tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljaca i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata.

Članak 3.

Osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Sjedište Fonda je u Zagrebu.

Članak 4.

Fond ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim ovim Zakonom i Statutom Fonda.

Fond se upisuje u sudski registar.

II. DJELATNOST I USTROJSTVO FONDA

Članak 5.

Djelatnost Fonda obuhvaća:

1. stručne i druge poslove u vezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem sredstava Fonda,

2. suradnju s ministarstvom nadležnim za znanost, obrazovanje i šport;

3. razmatranje prijedloga uvjeta i mjerila za priznavanje prava na stipendije tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja i redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima;

4. propisivanje postupka za dodjelu stipendija i naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima;

5. utvrđivanje visine mjesečnih stipendija i naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima;

6. vođenje registra – očevidnika korisnika prava na stipendiju i korisnika naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima;

7. obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju provedbu prava na stipendije i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima.

III. TIJELA FONDA I UPRAVLJANJE FONDOM

Članak 6.

Tijela Fonda su: Upravni odbor Fonda (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) i direktor Fonda (u daljnjem tekstu: direktor).

Fondom upravlja Upravni odbor u skladu s odredbama ovoga Zakona, Statuta Fonda, općih akata Fonda te drugih propisa.

Upravni odbor ima predsjednika i šest članova koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Predsjednik Upravnog odbora je po položaju ministar nadležan za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

U Upravni odbor Vlada Republike Hrvatske imenuje:

– jednog člana na prijedlog ministarstva nadležnog za pitanja obrazovanja,

– jednog člana na prijedlog radnog tijela Hrvatskoga sabora matičnog za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

– četiri člana na prijedlog Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Vlada Republike Hrvatske će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora ako svoju dužnost ne obavlja savjesno, u skladu sa zakonom i drugim općim aktima Fonda, ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze te ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Fonda.

Način rada Upravnog odbora pobliže će se urediti Poslovnikom o radu kojim će se regulirati način sazivanja sjednica, način glasovanja, način donošenja odluka i drugih općih akata, izuzeće u glasovanju u slučaju sukoba interesa, kao i druge činjenice bitne za način njegova rada.

Članak 7.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

1. donosi Statut Fonda uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

2. donosi godišnji program rada i financijski plan sredstava za stipendiranje i naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima,

3. donosi odluke i opće akte iz djelokruga rada Fonda,

4. donosi Poslovnik o svom radu,

5. podnosi izvješće o poslovanju Fonda Vladi Republike Hrvatske do kraja travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu,

6. donosi Pravilnik o postupku dodjele stipendija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima,

7. obavlja ostale poslove od značenja za rad Fonda.

Članak 8.

Fond ima Statut kojim se uređuje:

1. unutarnje ustrojstvo i djelokrug Fonda, Upravnog odbora i direktora,

2. temeljna načela rada Fonda,

3. način obavljanja administrativno-stručnih poslova,

4. druga pitanja važna za Fond.

Članak 9.

Voditelj poslovanja Fonda je direktor.

Direktor zastupa i predstavlja Fond.

Direktor se imenuje na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine.

Direktora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog odbora.

Djelokrug, ovlaštenja, odgovornost i postupak imenovanja i razrješenja direktora utvrđuje se Statutom Fonda.

Članak 10.

Fond ima nadzorna, stručna i savjetodavna tijela.

Osnivanje, sastav, način rada i ovlaštenja tijela iz stavka 1. ovoga članka uređuju se Statutom Fonda.

IV. PRIHODI FONDA I NAČIN NJIHOVA KORIŠTENJA

Članak 11.

Sredstva za financiranje stipendija i naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima osiguravaju se iz:

– dijela trećine neto dobiti od ulaganja koje ostvari Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji namijenjene za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji po odluci Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji donesenoj sukladno Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

– donacija, potpora i drugih izvora.

Članak 12.

Korisnici sredstava Fonda obvezni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski na način utvrđen ugovorom o dodjeli stipendije i ugovorom o dodjeli naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima.

V. IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE FONDA

Članak 13.

Imovinu Fonda čine stvari, prava i ostala sredstva koja Fond ostvari na način propisan ovim Zakonom.

Imovinom Fonda raspolaže Upravni odbor.

Fond ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti imovinu.

Fond ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske ugovoriti ni druge poslove čija vrijednost prelazi iznos utvrđen Statutom Fonda.

Članak 14.

Za svaku poslovnu godinu Upravni odbor donosi godišnji program rada i financijski plan.

Financijski plan Fonda donosi se u skladu s postupkom propisanim za izvanproračunske korisnike.

Fond je obveznik primjene propisa koji uređuje područje proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu.

Članak 15.

Fond je dužan dostaviti izvještaj o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće za proteklu godinu Vladi Republike Hrvatske i Upravnom odboru Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji do 30. travnja tekuće godine.

Godišnji program rada i financijski plan za svaku poslovnu godinu Fond je obvezan dostaviti Upravnom odboru Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji poradi razmatranja i davanja suglasnosti.

Na zahtjev Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Fond je obvezan dostaviti izvješće o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće i izvan vremenskog razdoblja iz stavka 1. ovoga članka.

VI. JAVNOST RADA FONDA

Članak 16.

Rad Fonda je javan.

Fond je obvezan javnosti i sredstvima javnog priopćavanja i na njihov zahtjev davati informacije o obavljanju poslova svoje djelatnosti.

Fond može uskratiti davanje informacije, ako je propisana kao službena ili poslovna tajna.

VII. NADZOR NAD RADOM FONDA

Članak 17.

Upravni nadzor i nadzor nad radom Fonda obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona provode inspekcije središnjih tijela državne uprave, svaka u okviru svoje nadležnosti, sukladno posebnim propisima.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog direktora, odrediti trajanje mandata privremenog direktora i imenovati članove Upravnog odbora u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Privremeni direktor dužan je obaviti pripreme za početak rada Fonda i podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku od šezdeset dana od dana imenovanja.

Upravni odbor dužan je donijeti Statut Fonda u roku od trideset dana od dana imenovanja.

Prva sjednica Upravnog odbora održat će se u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.

Administrativno-tehničke i stručne poslove potrebne za osnivanje i registriranje Fonda obaviti će ministarstvo nadležno za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Članak 20.

Postupci dodjele stipendija i naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija osobama iz članka 2. ovoga Zakona započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se po odredbama propisa po kojima je započet postupak dodjele stipendija i naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija.

Članak 21.

Uvjete i mjerila za ostvarivanje prava na stipendiju tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima osobama iz članka 2. ovoga Zakona propisat će ministar znanosti, obrazovanja i športa uz suglasnost ministra obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 561-01/06-01/01

Zagreb, 30. lipnja 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.