Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju

NN 79/2006 (17.7.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju

HRVATSKI SABOR

1918

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/32

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 5. srpnja 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Članak 1.

U Zakonu o izvlaštenju (»Narodne novine«, br. 9/94., 35/94., 112/00. i 114/01.) u članku 6. stavku 2. riječi: »prostornim planom« zamjenjuju se riječima: »detaljnim planom uređenja, odnosno pravomoćnom lokacijskom dozvolom«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »prilikom« dodaje se riječ: »pot­punog«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječi: »prostornim planom« zamjenjuju se riječima: »detaljnim planom uređenja, odnosno pravomoćnom lokacijskom dozvolom«.

U stavku 4. riječi: »Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoga sabora«.

Članak 4.

Članci 10. i 11. brišu se.

Članak 5.

U članku 20. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. izvod iz detaljnog plana uređenja, odnosno pravomoćna lokacijska dozvola za izvođenje radova za koje se predlaže izvlaštenje te potvrđen parcelacijski elaborat.«

Članak 6.

U članku 25. iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. obvezu korisnika izvlaštenja glede naknade za izvlaštenu nekretninu: bliža oznaka odgovarajuće nekretnine (članak 32.) odnosno novčani iznos tržišne vrijednosti s određivanjem roka predaje u posjed, odnosno isplate koji ne može biti duži od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, ili naznačenje nagodbe u smislu članka 23. ovoga Zakona, ukoliko je sklopljena,«.

U točki 8. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. nalog za upis zabilježbe zabrane raspolaganja izvlaštenom nekretninom unutar roka od pet godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, odnosno do dana pravomoćnosti rješenja o pravodobno podnesenom zahtjevu za poništenje pravomoćnog rješenja o izvlaštenju.«

Članak 7.

U članku 31. stavku 1. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »ali ne po isteku pet godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, odnosno od dana stupanja u posjed.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»O zahtjevu za poništenje rješenja o izvlaštenju rješava ured državne uprave. Rješenjem kojim se odlučuje o poništenju pravomoćnog rješenja o izvlaštenju odlučuje se i o predaji posjeda kada o tome ne postoji spor, a u slučaju spora o predaji posjeda i o imovinskim odnosima između korisnika izvlaštenja i vlasnika nekretnine rješava sud.«

Članak 8.

U članku 32. dodaju se stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»Vlasnik građevine nema pravo na naknadu za građevinu koja je izgrađena bez akta na temelju kojega se može graditi prema posebnom propisu.

Postupak uklanjanja građevine iz stavka 2. ovoga članka je prethodno pitanje u odnosu na postupak izvlaštenja zemljišta.

Ako se u slučaju iz stavka 2. ovoga članka u postupku izvlaštenja utvrdi da ne postoji izvršno rješenje o uklanjanju građevine ured državne uprave koji vodi postupak izvlaštenja prekinut će postupak izvlaštenja i zatražiti od nadležne građevinske inspekcije pokretanje postupka radi razrješenja prethodnog pitanja prema posebnom propisu. Prekinuti postupak nastavit će se nakon što rješenje doneseno o tom pitanju bude izvršeno.

Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine.«

Članak 9.

U članku 42.a dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Tužitelj je u tužbi dužan naznačiti novčanu vrijednost predmeta spora.

Na određenje vrijednosti predmeta spora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku.«

Članak 10.

Članak 42.g mijenja se i glasi:

»Protiv odluke vijeća nije dopuštena žalba.

Protiv odluke vijeća dopuštena je revizija.

U postupku povodom izjavljene revizije na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku.«

Članak 11.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se korisnik izvlaštenja za prekršaj, ako uz prijedlog za izvlaštenje podnese netočne ili neistinite podatke o tome da ima osigurana posebna sredstva potrebna za davanje naknade i troškove postupka (članak 20. točka 6.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna.«

Članak 12.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba ako:

1. ometa ili ne dopušta izvršenje rješenja o odobrenju vršenja pripremnih radnji (članak 12.),

2. ometa ili ne dopušta izvršenje rješenja o izvlaštenju (članak 28.).«

Članak 13.

Članak 45. briše se.

Članak 14.

Članak 48. briše se.

Članak 15.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o izvlaštenju (»Narodne novine«, br. 9/94., 35/94., 112/00. i 114/01.).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka primijenit će se odredbe ovoga Zakona i neće se poništiti pravomoćno rješenje o eksproprijaciji, odnosno izvlaštenju:

- u slučaju ako je treća osoba na temelju valjane pravne osnove stekla pravo vlasništva eksproprirane, odnosno izvlaštene nekretnine odnosno ako joj je ta nekretnina na temelju valjane pravne osnove za stjecanje prava vlasništva predana u posjed;

- u slučaju ako je korisnik eksproprijacije odnosno izvlaštenja prije podnošenja zahtjeva prijašnjeg vlasnika za poništenje pravomoćnog rješenja o eksproprijaciji odnosno izvlaštenju priveo nekretninu drugoj namjeni od one za koju je eksproprirana odnosno izvlaštena ako je ta prenamjena u skladu s dokumentima prostornoga uređenja.

Članak 16.

Odredbe ovoga Zakona o reviziji primijenit će se na one sudske odluke koje su postale pravomoćne nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 943-04/06-01/01

Zagreb, 30. lipnja 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.