Pravilnik o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obav­ljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora

NN 79/2006 (17.7.2006.), Pravilnik o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obav­ljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1933

Na temelju članka 52. stavka 2. i članka 53. stavka 3. Zakona o zaštiti zraka («Narodne novine», broj 178/04) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU DOZVOLE ILI SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA I PRAĆENJA EMISIJA U ZRAK IZ STACIONARNIH IZVORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje dozvole ili suglasnosti pravnim osobama koje obavljaju djelatnost praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora.

Članak 2.

Poslovi praćenja kakvoće zraka obuhvaćaju mjerenje i procjenjivanje razine onečišćenosti zraka prema prostornom i vremenskom rasporedu.

Poslovi praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora obuhvaćaju mjerenje i procjenjivanje emisijskih veličina te mjerenje parametara stanja otpadnih plinova kod stacionarnih izvora koji se provode pojedinačnim ili kontinuiranim mjerenjima.

II. UVJETI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

Članak 3.

Dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka ili praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora izdaje se pravnoj osobi registriranoj za obavljanje tih djelatnosti koja udovoljava sljedećim uvjetima:

– najmanje tri zaposlenika, u punom radnom vremenu, visoke stručne spreme prirodnih ili tehničkih znanosti, s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima praćenja razine onečišćenosti zraka odnosno praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora,

– radni prostor u vlasništvu ili zakupu unutar kojeg je ispitni laboratorij za obavljanje dijela postupka analize uzoraka, prikupljanja, obrade i prikaza mjernih rezultata i provjere mjernih postupaka i podataka dobivenih mjerenjem ili uzorkovanjem osim onih koji se po prirodi stvari obavljaju u otvorenom prostoru odnosno izravno na ispustu otpadnih plinova,

– za praćenje kakvoće zraka raspolaže mjernom opremom za obavljanje poslova praćenja kakvoće zraka prema metodama ispitivanja (mjerenja) propisanim Pravilnikom o praćenju kakvoće zraka i da je stručno i tehnički osposobljena prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025,

– za praćenje emisija u zrak iz stacionarnih izvora raspolaže mjernom opremom za obavljanje poslova praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora prema metodama ispitivanja (mjerenja) propisanim Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i da je stručno i tehnički osposobljena prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Članak 4.

U postupku izdavanja potvrde o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025, nacionalno akreditacijsko tijelo ocjenjuje osposobljenost i opremljenost pravne osobe u skladu s odredbama Pravilnika o praćenju kakvoće zraka i Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Potvrda o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti, između ostalog, sadrži:

– datum izdavanja potvrde,

– rok trajanja potvrde,

– popis mjerne opreme s datumima umjeravanja,

– metode ispitivanja (mjerenja) za koje se potvrda izdaje,

– ime osobe osposobljene i odgovorne za rezultate ispitivanja.

Članak 5.

Pravna osoba kojoj je od nacionalnog akreditacijskog tijela prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 izdana potvrda o akreditaciji za praćenje kakvoće zraka ili emisija u zrak iz stacionarnih izvora ispunjava uvjete o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti za obavljanje tih djelatnosti.

Članak 6.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova praćenja kakvoće zraka ili praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora, koji se podnosi Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, prilaže se:

– izvadak iz sudskog registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od šest mjeseci,

– popis zaposlenika s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti – ovjerene preslike radnih knjižica i diploma,

– opis radnog iskustva zaposlenika te popis stručnih poslova praćenja kakvoće zraka ili praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora u čijoj izradi je sudjelovao,

– ovjerena preslika potvrde nacionalnog akreditacijskog tijela o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 za obavljanje poslova praćenja kakvoće zraka odnosno praćenja emisija u zrak ili ovjerena preslika potvrde o akreditaciji prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Članak 7.

Suglasnost za obavljanje poslova praćenja kakvoće zraka ili emisija u zrak iz stacionarnih izvora izdaje se pravnoj osobi vlasniku ili korisniku izvora onečišćivanja zraka koji, unutar svoje registrirane djelatnosti, samostalno obavlja poslove praćenja kakvoće zraka ili praćenja emisija iz stacionarnih izvora, koja je stručno i tehnički osposobljena prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti, koji se podnosi Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, pravna osoba vlasnik ili korisnik izvora onečišćivanja zraka iz stavka 1. ovog članka prilaže:

– izvadak iz sudskog registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od šest mjeseci,

– ovjerenu preslika potvrde nacionalnog akreditacijskog tijela o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 za obavljanje poslova praćenja kakvoće zraka, odnosno praćenja emisija u zrak ili ovjerena preslika potvrde o akreditaciji prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Članak 8.

Dozvola iz članka 3. i suglasnost iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika izdaje se za:

– poslove praćenja kakvoće zraka – praćenje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku prema metodama ispitivanja (mjerenja) za koje je izdana potvrda o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti ili potvrda o akreditaciji prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025,

– poslove praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora – za mjerenje emisijskih veličina i parametara stanja otpadnih plinova iz stacionarnih izvora prema metodama ispitivanja (mjerenja) za koje je izdana potvrda o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti ili potvrda o akreditaciji prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Članak 9.

Dozvola iz članka 3. i suglasnost iz članka 7. ovog Pravilnika izdaje se na rok određen vremenom važenja potvrde o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti ili potvrde o akreditaciji prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Tri mjeseca prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka postupak za izdavanje dozvole ili suglasnosti ponavlja se na zahtjev zainteresirane pravne osobe.

Članak 10.

Pravnoj osobi oduzet će se rješenjem dozvola ili suglasnost za obavljanje poslova praćenja kakvoće zraka ili praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora prije roka na koji je izdana, ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je prestala ispunjavati propisane uvjete ili ako u roku određenom u rješenju o inspekcijskom nadzoru ne otkloni utvrđene nedostatke.

Članak 11.

Pravna osoba koja je dobila dozvolu ili suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dužna je poslove praćenja kakvoće zraka ili emisija u zrak iz stacionarnih izvora obavljati kvalitetno i odgovorno, u skladu s pravilima struke, te je odgovorna za istinitost i stručnu utemeljenost podataka i obavljenih poslova.

Pravna osoba koja je dobila dozvolu ili suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva mora osigurati nepristranost svojih zaposlenika i oni ne smiju ovisiti ni o kakvim poslovnim, financijskim i drugim pritiscima koji mogu utjecati na njihovu tehničku prosudbu.

Članak 12.

U slučaju promjene ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvole ili suglasnosti bilo kojeg od poslova iz članka 3. i 7. ovog Pravilnika, pravna osoba dužna je u roku od osam dana od dana nastale promjene o tome izvijestiti Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

III. EVIDENCIJA

Članak 13.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva vodi evidenciju pravnih osoba kojima je izdana dozvola ili suglasnost za obavljanje poslova praćenja kakvoće zraka ili praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži:

– naziv i adresu pravne osobe,

– broj i datum izdavanja dozvole ili suglasnosti,

– datum važenja dozvole ili suglasnosti,

– poslove za koje je izdana dozvola ili suglasnost.

Popis pravnih osoba kojima je izdana dozvola ili suglasnost za obavljanje poslova praćenja kakvoće zraka ili emisija u zrak iz stacionarnih izvora objavljuje se na web-stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Ako se pravnoj osobi u međuvremenu oduzme izdana dozvola ili suglasnost objavit će se izmjena popisa pravnih osoba po pravomoćnosti rješenja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Rješenje o registraciji djelatnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša do stupanja na snagu ovog Pravilnika smatra se kao registrirana djelatnost za praćenje kakvoće zraka i praćenje emisija u zrak iz stacionarnih izvora.

Članak 15.

Pravne osobe koje su do stupanja na snagu ovog Pravilnika dobile suglasnost za obavljanje stručnih poslova praćenja kakvoće zraka ili emisija u zrak prema Uredbi o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 7/97) dužne su dostaviti potvrdu nacionalnog akreditacijskog tijela o pokrenutom postupku za ocjenu stručne i tehničke osposobljenosti prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 do 30. lipnja 2007.

Potvrda nacionalnog akreditacijskog tijela o pokrenutom postupku za ocjenu stručne i tehničke osposobljenosti prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 do stupanja na snagu ovog Pravilnika smatra se dokazom da je ispunjen uvjet iz članka 3. podstavka 3 i 4. ovog Pravilnika.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti odredba članka 2. podstavka 5. i članka 8. Uredbe o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (»Narodne novine« br. 7/97).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 351-01/06-04/35

Urbroj: 531-01-06-01

Zagreb, 11. srpnja 2006.

Ministrica

Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.